Jump to content
 • Heb je een column, artikel of opiniestuk geschreven over innovatie en/of ondernemerschap? Dan plaatsen we deze na een redactionele check graag op Higherlevel.nl! Middels "voeg column toe" kun je de column plaatsen. Let op: de columnsectie is niet bedoeld voor Online Marketeers die werkzaam/ingehuurd zijn om producten/diensten onder de aandacht te brengen.

 • Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De wet, voorheen bestaande uit de losse wetten Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening en de Wajong, heeft als doel om arbeidsbeperkten te ondersteunen bij arbeidsinschakeling bij een willekeurige werkgever. Het is dus niet meer alleen van toepassing op sociale werkplaatsen. Onder arbeidsbeperkten worden mensen met een ziekte, handicap of bijstandsuitkering verstaan.
   
  Veranderingen
   
  De wet zal gedecentraliseerd uitgevoerd worden. De gemeenten krijgen meer bevoegdheid. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. De wet mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Alle dossiers van mensen met een Wajong worden opnieuw bekeken. Ook wordt een groot gedeelte van deze mensen opnieuw beoordeeld op de Wajong.
   
  Wanneer het UWV bij een beoordeling bepaalt dat mensen met een Wajong kunnen werken en deze mensen werken niet, dan zal de uitkering worden verlaagd van 75% naar 70% procent van het minimumloon. Wanneer er niet gewerkt kán worden, blijft de uitkering op 75% van het minimumloon.
   
  In totaal zullen bedrijven 100.000 arbeidsbeperkten aan het werk moeten helpen. De overheid zal nog eens 25.000 mensen extra aan het werk helpen. Die doelstelling heeft een einddatum op 2026.
   
  De regering heeft tevens een quotum ingesteld. Wanneer het aantal nieuwe werkplekken niet wordt behaald, dan zullen de bedrijven die geen arbeidsbeperkten inzetten een boete kunnen verwachten van € 5.000,- per niet ingevulde werkplek. Uiteindelijk gaat het om 5% arbeidsgehandicapten per werkgever.
   
  Ondersteuning
   
  Gemeenten zullen bijspringen, evenals de regering. Zo worden ondernemers gecompenseerd voor de loonkosten bij ziekte-uitval. Ook zullen bepaalde premies worden verlaagd wanneer mensen met een beperking worden aangetrokken. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld loonkostensubsidie krijgen. Er komen samenwerkingsverbanden, de zogeheten werkbedrijven, waar bedrijven, gemeenten en het UWV zullen overleggen.
   
  Een kleine meerderheid (51%) van de bedrijven omarmt de nieuwe Participatiewet. Toch blijkt 2 op de 5 bedrijven nog niet te weten hoe er invulling kan worden gegeven aan de nieuwe wet, blijkens onderzoek onder honderden bedrijven door Randstad.
   
  Uitzendbureaus en detacheringsbedrijven hebben al toegezegd om ook bedrijven te ondersteunen in het creëren van banen voor arbeidsgehandicapten.
   
  Kritiek
   
  Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de nieuwe Participatiewet. De regering gaat ervan uit dat werkgevers, met behulp van gemeenten en uitzendbureaus, genoeg banen zullen creëren de komende jaren voor de groep arbeidsbeperkten.
   
  Er kunnen daarnaast vraagtekens worden geplaatst bij de 5% ingehouden Wajong-uitkering wanneer een arbeidsbeperkte wel kan werken, maar niet wil werken. Waar is deze 5% op gebaseerd? We praten reeds over zeer lage inkomensbedragen, maar wat is de beweegreden van de overheid om een Wajong uit te keren van 70% van het minimumloon?
   
  Een ander kritiekpunt komt vanuit de werkgeverskant. Het is een drogreden om te stellen dat banen zullen worden ingepikt. Door de nieuwe wet zijn arbeidsbeperkten ook arbeidsgeschikt en wanneer het om dezelfde capaciteiten gaat, gelijk ieder ander. Een drukkere bezetting op de arbeidsmarkt is gewoonweg niet meer te voorkomen, maar gevolg is wel dat de werkloosheid minder hard zal dalen. Wel worden nieuwe banen gecreëerd voor mensen die arbeidsbeperkten zullen ondersteunen bij hun werkzaamheden. Maar hebben bedrijven en gemeenten wel de financiële middelen om te investeren in deze nieuwe functies?
   
  Mensen met een arbeidsbeperking die een hoger opleidingsniveau hebben, zullen minder uitzicht hebben op een baan. Dit komt door het quotum dat is ingesteld. Wanneer er niet genoeg banen worden gecreëerd voor arbeidsgehandicapten, dan zullen bedrijven boetes ontvangen wanneer ze nog niet iemand in dienst hebben.
   
  Arbeidsbeperkten die zelfstandig tussen de 30% en 100% van het minimumloon vallen, zullen onder het quotum vallen. Arbeidsbeperkten met een hoger opleidingsniveau niet. Wanneer bedrijven aan het quotum moeten voldoen, zullen ze minder geïnteresseerd zijn in deze groep mensen met een beperking.
   
  Ook zijn er veel regio's, zoals de provincies Limburg en Groningen, waar het aantal arbeidsbeperkten gemiddeld hoger ligt dan in andere regio's en waar bovendien de werkgelegenheid achterloopt op andere regio's in Nederland. Het creëren van banen in een krappe arbeidsmarkt lijkt dus niet altijd haalbaar.
   
  Praktijk
   
  Kortom, in theorie zijn er al veel vraagtekens te plaatsen bij een succesvolle integratie van arbeidsbeperkten. Bovendien is pas op lange termijn na te gaan of het stimuleren van arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt daadwerkelijk succesvol was op micro- en macroniveau.
   
  Welke voordelen en nadelen ervaart u binnen uw eigen bedrijf? De theorie staat los van de praktijk. Juist deze ervaringen zijn belangrijk om te delen. Zijn de doelstellingen wel haalbaar voor bedrijven en wat zullen de gevolgen zijn wanneer er daadwerkelijk boetes zullen worden uitgedeeld?
  Banken moeten in geval van probleemfinancieringen bij MKB-ers tot wel vier maal meer kapitaal aanhouden dan bij gewone kredietrisico’s. Daarmee rechtvaardigen zij de renteverhogingen voor bedrijven in Bijzonder Beheer. Die aanpak veroorzaak grote maatschappelijke schade. Dat moet anders.
  (Deze column verscheen op 22 januari ook op Follow The Money)

   
  Zodra een bedrijf verlies rapporteert, eisen banken extra zekerheden voor lopende financieringen. Rente en provisies worden verhoogd en de resterende kredietruimte wordt vaak direct bevroren of verlaagd. De al verkrapte liquiditeit van getroffen ondernemers wordt vervolgens nog zwaarder belast door de eis van de bank om extra af te lossen en de hogere administratieve lasten. Dát is de huidige Bijzonder Beheer praktijk.
   
  Bij wet verbieden

  Ik pleit voor een wettelijk verbod op het in zulke omstandigheden verhogen van rente en provisies door banken. En voor een verbod op het door de bank verplicht stellen van extra aflossingen en het inperken van bestaand krediet. In elk geval zolang bedrijven die in moeilijkheden geraakt zijn nog binnen de hun toegestane kredietruimte opereren.
   
  Ik pleit ook voor een verbod op het vestigen van aanvullende zekerheden op de bestaande schulden en op het aan de klant doorberekenen van zinloze taxatiekosten. Als laatste vind ik een een verbod op de zogenoemde bank- of krediethypotheek nodig, opdat niet meer aan zekerheid kan worden verhaald dan het bedrag van de uitstaande schuld.
   
  Ondernemers die in financiële problemen raken, moeten in staat gesteld worden om, zonder beperkingen en bezwarende kostenverhogingen, een goed gedocumenteerd verzoek voor een herstelperiode in te dienen. Bij een tijdig verzoek van een bedrijf dat alle voorwaarden is nagekomen kan dat, in combinatie met het bovenstaande, als volgt:
   
  (1) Door banken wettelijk te verplichten mee te werken aan maximaal 24 maanden vrijstelling van aflossing zolang de rente ongestoord wordt voldaan en
   
  (2) door wettelijk te regelen dat ruimte, die via aflossingen in zekerheden ontstaat, ter beschikking komt aan andere financiers. Dat is te regelen via een collectieve omzetting van alle bestaande krediethypotheken in vaste hypotheken.
   
  Liquiditeitsklem
   
  Neem de detailhandel. Die wordt al jaren geteisterd door de gevolgen van lagere consumentenbestedingen en prijsconcurrentie. Die hebben de liquiditeit en vermogenspositie uitgehold. Elk nieuw teleurstellend afgesloten boekjaar blokkeert de toegang van winkeliers tot nieuwe bankfinancieringen. Ook 2014 is voor velen dramatisch verlopen. Dat maakt de kans levensgroot dat Bijzonder Beheer hun financieringslasten in 2015 verder gaat verhogen. Zo veroorzaakt de bank een liquiditeitsklem die de overlevingskansen inperkt en ondernemers de ruimte ontneemt voor de uitvoering van een herstelplan, investeringen en nieuwe financiering.
   
  Minder kredietruimte in de detailhandel raakt de groothandels. Hun andere leveranciers krijgen minder opdrachten en raken daardoor in liquiditeitsproblemen. In winkelstraten neemt leegstand toe. Die kaalslag verkleint de aantrekkingskracht van winkelgebieden met weer minder omzet voor de achterblijvers als gevolg.
   
  Deze vicieuze cirkel kan doorbroken worden, wanneer ondernemers tijd krijgen om te overleven en ruimte om te investeren. Het zijn banken en financiers die hen staat moeten stellen om kapitaal aan te trekken. Maar daar wringt wel de schoen. Zonder een aantoonbare of aannemelijk te maken omzet- en resultaatverbetering kan een winkelier met een verzwakte solvabiliteit nieuwe bankfinancieringen vergeten.
   
  De financieringsbehoefte is er echter wel. Zodra consumentenbestedingen aantrekken, zal ook de achterstand in investeringen moeten worden goedgemaakt. De huidige werkwijze van Bijzonder Beheer ontneemt ondernemers liquiditeit en mogelijkheden om elders financieringen op te nemen.
   
  Andere financieringsbronnen
   
  Een verbod om financieringslasten te verhogen. Verplicht meewerken aan een herstelperiode en zekerheden delen kan daar verandering in brengen. De betalingscapaciteit van bedrijven wordt dan niet meer extra ingeperkt.
   
  Het risico dat de banken lopen, blijft zo beperkt tot de krediethoogte waar zij hun eigen kredietbeslissing bij de lopende financiering al op gebaseerd hadden. Het legt het risico van de bank ‘als ondernemer’ daar waar het hoort: bij de bank.
   
  Het stelt bedrijven in staat te onderzoeken of het mogelijk is met alternatieve financiers een overtuigend herstelplan uit te voeren. De nieuwe financiers kunnen enige zekerheden verkrijgen en daarop hun kredietbeslissing en prijs baseren. Dit vergt nieuwe regels en wetten én een andere mindset bij banken. Er is eigenlijk geen alternatief. Doorgaan op de huidige weg betekent meer lege winkelstraten en nog veel meer maatschappelijke gevolgschade.
  Introductie
   
  Keyword research is het fundament van een geslaagde online marketing strategie. Alsmede leer je door het proces van keyword research meer over jouw specifieke doelgroep. Het doorlopen van een zoektermen onderzoek kan je dus niet alleen veel nieuwe bezoekers, leads & klanten opleveren (+ geld besparen door irrelevante termen te vermijden in zowel organische search als AdWords) het geeft je ook een inzicht in de psyche van jouw doelgroep. Ten slotte, fungeren keywords als een soort kompas voor je online campagne: Ze geven directie aan en vertellen je of je progressie maakt of niet. Je on-page kan perfect afgesteld zijn, je link profiel is piekfijn, maar als je keyword research niet klopt dondert het hele kaartenhuis in elkaar. We besteden vandaag de dag veel aandacht aan de gloednieuwe gimmicks die gloren aan de marketing horizon, mobile-friendly, sociale signalen en content marketing waren een beetje de buzz woorden van de afgelopen jaren, maar vaak vergeet men het niet zo flashy onderdeel dat keyword research heet. Deze post moet dat recht gaan zetten…
   
  Proces
   
  Laten we eerst even het proces toelichten. Allereerst beginnen we met brainstorming, waar we meer leren over onze eigen industrie en de psyche van de klant. Vervolgens boren we een aantal keyword bronnen aan op zoek naar interessante zoekwoorden. De gevonden zoekwoorden zullen dan gezeefd worden door middel van het toepassen van een aantal criteria. De overgebleven keywords worden overzichtelijk genoteerd in een spreadsheet en uiteindelijk geprioriteerd. Ten slotte, nemen we actie en passen we de kennis die opgedaan is toe om onze website te verbeteren en Google een beter idee te geven waar zij deze het beste voor kan laten ranken.
   
  Ik zal vooral voorbeelden gebruiken die van toepassing zouden zijn op een webwinkel die voetbalshirts verkoopt, aangezien ikzelf een aantal jaren geleden actief was in deze industrie (en bovendien fervent verzamelaar van voetbalshirtjes ben), maar in principe kun je de adviezen in welk vakgebied dan ook toepassen.
   
  I) Brainstorming
   
  Brainstorming is iets waar mensen vaak geen zin in hebben of het nut niet van inzien, maar mijns inziens noodzakelijk om een beter overzicht te krijgen van je markt, zeg maar de helicopter view, waar top internet marketeer Eben Pagan altijd zo op hamert. Er zijn een aantal tools die het leven makkelijker kunnen maken:
   
  -> Visual mapping
  Om voor jezelf een overzicht te creëren van je industrie.
  Persoonlijk maak ik graag gebruik van MindMeister.
  Je kunt je daar aanmelden voor een gratis account met 3 Mind Maps.
   
  -> Persona’s
  Persona's helpen om een beter beeld te krijgen van je meest typische klant.
  Geslacht, leeftijd, inkomen, hobbies, interesses, problemen & verlangens.
   
  Voorbeeld:
   
  Gefingeerde naam ideale doelwit: Rick Janssen
  Leeftijd: 30-40
  Geslacht: Man
  Inkomen: 50,000-100,000 Euro/jaar
  Hobby's & Interesses: Voetbal kijken, helpen bij de vereniging van zoonlief
  Probleem/Verlangen: Zoon is voetbalfanaat, verjaardag is komende
  Doel: Leuke Ajax accessoires geschikt voor jongen rond de leeftijd 10 vinden
   
  Vraag die ik mezelf stel:
  Hoe zou een dergelijk persoon gebruik maken van een zoekmachine om zijn doel te bereiken?
   
  Nu we voor onszelf een beter overzicht hebben gekregen van onze industrie en doelgroep, zullen we de verschillende bronnen aanboren waar we mogelijk interessante zoekwoorden kunnen vinden.
   
  II) Bronnen
   
  Ik heb door de jaren heen door o.a. zelf experimenteren met keyword research, leren van top SEO’s als Brian Dean (Backlinko) en Glen Allsopp (Viperchill) en het beheren van campagnes voor klanten, een arsenaal samengesteld van acht methodes om waardevolle zoekwoorden te vinden. Het is belangrijk dat je meerdere bronnen gebruikt en niet afhankelijk bent van slechts de Keyword Planner of een andere methode, je wilt zoveel mogelijk waardevolle input.
   
  • Good old Keyword Planner van Google
  Kosteloos in gebruik, je hoeft je alleen te registreren voor een Google AdWords account. Nadeel is dat dit slechts een tool is die niet echt kan ‘nadenken.’ De tool produceert alleen termen die zeer verwant zijn aan de seed keyword die je invoert. Stel dat je bijvoorbeeld actief bent in de de dieet industrie, en je voert in ‘afvallen,’ dan krijg je alleen maar zeer voor de hand liggende termen terug als ‘afvallen tips’ ‘snel afvallen’ en ‘verantwoord afvallen.’
   
  De Keyword Planner produceert doorgaans geen termen die enigszins gerelateerd zijn maar toch interessant zouden kunnen zijn, denk aan potentiële zoekwoorden voor beweging of voeding onderwerpen. Een ander punt is natuurlijk dat je concurrenten ook makkelijk gebruik kunnen maken van deze tool, en het is dan ook moeilijk om onontdekte pareltjes te vinden. Wat je ook in het achterhoofd moet houden is dat de tool voornamelijk ontworpen is voor Google AdWords gebruikers, niet webmasters die op zoek zijn naar geschikte keywords om hoog voor te ranken in de organische resultaten, ook al kun je de tool daar op zich prima voor gebruiken. Kortom, de Keyword Planner kan een goed startpunt zijn, maar laat deze niet je enigste bron van interessante zoekwoorden zijn.
   
  • Forums
  Forums zijn een beetje als een online 24/7 focus groep. Mensen komen bijeen en discussiëren over hun passie. Zeer waarschijnlijk zijn er wel een aantal prominente fora waar jouw doelgroep graag rondhangt. Voor online ondernemers/webwinkeliers bijvoorbeeld, Hallo! & Lancelots. Verkoop je voetbalshirts en accessoires? Kijk dan eens rond op WijZijnVoetbal.nl & DeVoetbalKantine.nl.
   

   
  Eenmaal aangekomen op het forum zie je dat deze vaak onderverdeeld is in secties. Een sectie kan dienen als een niche in jouw industrie en deze kun je gaan ‘minen’ op zoek naar interessante zoektermen.
   
  Een andere interessante manier om forums te gebruiken is als volgt. Sommige forums hebben links of rechts onder een sectie genaamd “visitors found this page by searching for.” Hier kunnen geschikte seed keywords bijstaan. Je zou kunnen googelen:
  “visitors found this page by searching for” jouw niche (football shirts/soccer jerseys/voetbalshirts/camisetas de futbol)
   
  • Wikipedia.org
  Wat ik zelf altijd fijn vind is om de industrie op te zoeken in Wikipedia en dan met name om te kijken hoe de table of contents in elkaar steekt. Dit kan een goede bron zijn om niches binnen je industrie te vinden.
   
  • Zoekopdrachten gerelateerd aan
  Onderaan de pagina toont Google vaak een sectie genaamd ‘Zoekopdrachten gerelateerd aan.’
  Het gaat hier om thematisch relevante zoekwoorden die je normaliter niet zo snel vindt in de Keyword Planner. Hoe werkt het? Simpel, je zoekt op een meer algemene term, scrolt naar beneden en daar zie je in sommige gevallen de eerdergenoemde sectie staan.
   

   
  • SEMrush
  Een tool waarmee je een kijkje kunt nemen in de keuken van de concurrentie. Sinds kort hebben ze ook een Nederlandse en een Belgische database, dus er is tegenwoordig beduidend meer data voorhanden dan pakweg een jaar geleden. Het werkt simpel, je klikt op het Nederlandse of Belgische vlaggetje, voert de domeinnaam van de concurrent in en je kijkt vervolgens bij ‘Organic Research’ en dan ‘Positions.’ Je ziet dan een top 10 van zoekwoorden die de meeste traffic binnenhalen voor jouw concurrent.
   
  • Google Suggest
  Google Suggest is zeg maar de functie dat wanneer je een deel van de zoekfrase ingetypt hebt in de zoekbalk, Google suggesties geeft om de frase af te maken, zodat je sneller je zoekopdracht kunt voltooien. Soms zitten daar mooie long-tail varianten bij. Nu kan het vrij tergend zijn om dit handmatig te moeten doen voor alle mogelijke seed keywords die relevant zijn voor jouw onderneming. In dat geval kun je gebruik maken van de tool UberSuggest.org die dit proces automatiseert. Soovle is een prima alternatief.
   
  • Yahoo Answers en Quora
  Vergelijkbaar met forums bieden deze twee platformen een uitstekende mogelijkheid om uit te vinden waar jouw doelgroep echt om geeft. Veel zoekwoorden zijn in de vorm van een vraag dus de topics die je vindt op deze websites kunnen zeker helpen bij het vinden van waardevolle keywords. Indien je een blog bijhoudt dan kunnen deze sites ook een goede bron van zijn ideeën voor blogposts. Op die wijze kun je vragen die over en over gesteld worden in jouw industrie voor eens en altijd beantwoorden.
   
  • Alexa Statistieken
  Voer de URL van een concurrent in en rechts onder zie je een sectie genaamd ‘Top Keywords from Search Engines.’ Zo kun je dus zien welke termen het goed doen voor andere websites in de gegeven industrie. Persoonlijk denk ik dat SEMrush meer accuraat is, maar Alexa kan dienen als alternatief.
   
  III) Doorselecteren, Noteren & Prioriteren

  De volgende criteria worden toegepast om de beste keywords te filteren:
   
  • Relevantie
  Soms komen tools met willekeurige en niet-relevante termen zoals: 'Marco Borsato Lyrics.' Logischerwijs willen we deze keywords niet opnemen in de campagne.
   
  • Intentie achter de zoekopdracht
  Gaat wat dieper dan het eerste criterium. Betreft meer het psychologische aspect van zoekmachine optimalisatie. Naar wat is de persoon, die dit intypt in Google, echt op zoek naar? Verder wat is zijn of haar motief om hiernaar te zoeken. Bijvoorbeeld, iemand die zoekt op 'Funny cat pictures' heeft minder intentie om een product te kopen dan iemand die zoekt naar 'How to get rid of acne.'
   
  Een belangrijk onderscheid dat men moet maken is die tussen commerciële en niet-commerciële zoekwoorden. Ideaal zijn zoekwoorden die één van de volgende elementen bevatten:
  ‘Kopen’ ‘Korting’ ‘Coupon’
   
  -> Voetbalshirt kopen
  -> Voetbalshirts Koning Kortingscode
   
  Gunstig is ook:
  ‘Ervaringen’
  ‘Beoordeling’
  ‘Top 10’
  ‘Merknaam (Nike/Adidas/Puma/Umbro) ‘
  ‘Vergelijking’
  ‘Goedkope’
   
  Zoekwoorden waarbij mensen puur op zoek zijn naar informatie converteren minder goed:
   
  ‘Hoe’
  ‘De beste manier om’
  ‘Manieren’
   
  Betekend niet dat die zoekwoorden waardeloos zijn, maar het conversie percentage zal beduidend lager liggen. Misschien kun je dit soort bezoekers wel aansporen om in te schrijven voor een e-mail lijst.
   
  Termen die je beter wél kunt vermijden als for-profit instelling:
  ‘Gratis’
  ‘Torrent’
  ‘Download’
   
  Vooral web savvy mensen die dit soort zoekwoorden intikken in de Google zoekbalk zul je heel lastig kunnen overtuigen om iets te kopen, op een advertentie te klikken of ergens voor in te schrijven, ongeveer net zo zinloos als een Feyenoord fan proberen over te halen om eens gezellig mee te gaan naar een wedstrijdje in de Arena of een Iron Maiden fan uit te nodigen voor een Miley Cyrus optreden, je kunt je energie beter in iets anders steken…
   
  Wat methodes om snel vinger aan de pols te krijgen wat betreft commerciële aantrekkelijkheid van een zoekwoord:
   
  -> Gemiddelde CPC (Heet nu Suggested Bid)
  Hoeveel geld hebben AdWords adverteerders over voor een klik van de resultatenpagina van het betreffende zoekwoord.
   
  -> Aantal advertenties
  Je kunt ook simpelweg de term googelen en dan kijken hoeveel advertenties er weergegeven worden. Als er geen advertenties te zien zijn, dan valt er waarschijnlijk geen droog brood te verdienen…
   
  • Type Zoekwoord
  Er zijn globaal drie categorieën: Head, Body en Long-Tail…
   
  De kop voor een verkoper van voetbalshirts zou zijn: Voetbalshirt
  Head keywords bestaan vaak uit 1-2 woorden. Een term als deze zal erg veel zoekvolume kennen. Nadeel is dat de competitie ook erg intens zal zijn.
  Daarnaast converteert traffic voortkomend uit dit soort termen matig, ze zijn te algemeen, te generiek. Het kan bijvoorbeeld ook iemand betreffen die plaatjes wil downloaden van zijn favoriete shirts, of iemand die nieuwsgierig is naar de geschiedenis van het voetbalshirt enzovoort.
   
  Body voor hetzelfde voorbeeld: Feyenoord voetbalshirt
  Bestaat uit 2-3 termen, kent een redelijk hoog zoekvolume.
  Ietwat specifieker, nog steeds redelijk competitief.
   
  Long-Tail: PSV uit shirt 2014-2015 kopen
  Bestaan uit 4+ woorden. Zeer specifiek, de zoeker weet precies wat hij/zij wil en heeft de credit card bij wijze van spreken al in de hand. Laag zoekvolume maar veel betere conversie vergeleken met de andere categorieën. Het is zo dat het grootste gedeelte van het totale aantal organische verkeer uit de long-tail komt, dus als je rankt voor twintigtal long-tail zoekwoorden kan dit alsnog flink aantikken. Alle kleine beetjes helpen zullen we maar zeggen. Beter nummer 1 voor vijf long-tail keywords dan nummer acht voor een generieke kop term.
   

   
  Algemeen advies:
  Voor de gemiddelde webwinkelier zou ik aanraden om de head keywords vooral te mijden. Zeer waarschijnlijk heeft je shop nog niet genoeg autoriteit vergaard om de strijd aan te gaan met de grote jongens in je industrie (Zalando of Neckermann als je aan kleding doet) en/of internet powerhouses zoals Wikipedia. Body keywords kunnen ideaal zijn, de juiste balans wat betreft zoekvolume, koop intentie en competitie. Wanneer je de pagina optimaliseert voor body zoekwoorden rankt deze vaak ook wel voor long-tail varianten.
   
  Waarschuwing
  Wat je vooral niet moet doen is voor ieder long-tail zoekwoord een apart artikel aanmaken, zo krijg je dus honderden pagina’s die vrij weinig waarde toevoegen. De Google Panda algoritme filter zal hier korte metten mee maken (

  • Monthly Exact Worldwide Searches: X≥300
  Ranken voor een keyword in Google vergt veel tijd en moeite. We willen onze kostbare tijd niet verdoen door te ranken voor zoekwoorden die bijna niemand intypt. Aan de andere kant, willen we ons ook niet richten op zoekwoorden die meer dan een miljoen keer per maand ingetypt worden in Google. Het zal bijna onmogelijk zijn om voor dit soort zoekwoorden in de resultaten te verschijnen door de sterke competitie (er valt bij dit soort termen veel geld te verdienen, denk aan 'auto’s' of 'hypotheek').
   
  Het vereiste aantal zoekopdrachten per maand is geen exacte vaststaande regel. Het verschilt natuurlijk per onderneming, de industrie waar deze in acteert of de winstmarge per verkoop. Neem de advocatuur, voor hem/haar kan een lager zoekvolume alsnog zeer interessant zijn, de lifetime customer value is immens, een additionele klant door organische search kan zeer de moeite waard zijn. Voor iemand die commodities verkoopt, zeg een zak aardappelen, zou een hoger zoekvolume noodzakelijk zijn.
   
  • Seasonality
  Is het zoekwoord gebonden aan een specifiek seizoen of evenement? Zoekvolume kan een vertekend beeld geven indien het gaat om een seizoensgebonden keyword, zoals ‘WK 2010 voetbalshirt.’
  Voor het gegeven voorbeeld geldt dat het werkelijke zoekvolume net voor het evenement veel hoger is dan de tool waarschijnlijk zal aangeven, en veel lager erna. Seasonality is niet een criterium waar ik een zoekwoord op zou afkeuren, maar het is wel iets waar men bewust van moet zijn. Na het wereldkampioenschap zoekt vrijwel niemand meer op deze term (Tenzij we zoveel jaren verder zijn dat het een ‘retro’ shirt geworden is, maar dat terzijde…).
   
  • Mate van Competitie
  Het verrichten van een competitie analyse is cruciaal, je wilt absoluut niet maandenlang jezelf uitsloven om met de beste content te komen om er na een half jaar achter te komen dat je waarschijnlijk toch nooit zult kunnen ranken voor deze term. Er zijn verschillende manieren om de mate van competitie te meten.
   
  - Wat voor soort websites staan er op de eerste pagina?
  Staan er bijvoorbeeld forum topics, websites die totaal niet geoptimaliseerd/relevant zijn voor de betreffende term of hobby blogs bij de beste 10 resultaten? Dan heb je goede kans dat de competitie zwak is. Aan de andere kant, als je instanties ziet als VoedingsCentrum, FIFA of de Consumentenbond, dan is het vrij onwaarschijnlijk dat jij deze partijen in het stof laat bijten als eigenaar van een gloednieuwe webwinkel. Dit soort organisaties hebben vaak een geheel departement (en een aanzienlijk budget) toegewijd aan online marketing.
   
  - Wat ik zelf graag doe is een tabel maken met daarin de URLs van de websites die op de eerste pagina staan, en daarnaast dan kolommen met metrieken als Moz Page Authority, Moz Domain Authority, Majestic Trust Flow, Majestic Citation Flow, Majestic Referring Domains en Ahrefs Referring Domains. Let wel, deze cijfers zeggen absoluut niet alles en kunnen in bepaalde gevallen geflatteerd zijn of juist een website tekort doen, maar ze kunnen een goed idee geven. Als er een aantal websites op de eerste pagina staan met bijvoorbeeld een Moz DA lager dan 15, dan kun je best een gokje wagen!
  - Kwaliteit content concurrentie
  Hoe goed is de content van de websites op de eerste pagina. Google wordt steeds beter in het identificeren van de beste content. Jouw content moet minimaal even goed zijn als dat wat al op de eerste pagina aanwezig is, en het liefst waarde toevoegen. Indien je niet in staat denkt te zijn om dit voor elkaar te krijgen, dan kun je jezelf beter de moeite besparen. Een inferieure website proberen te ranken op de 1e pagina zal aanvoelen als sisyphusarbeid, oftwel frustrerend zwaar werk zonder beloning, niet veel anders dan een steen een berg op proberen te rollen waarbij net voor het einde de steen weer naar beneden dondert.
   
  Nu we de zoekwoorden gevonden tijdens het aanboren van de bronnen langs een strict aantal criteria hebben gehaald, zal als het goed is je lijstje flink uitgedund zijn. Ik kies ervoor om de resterende zoekwoorden te noteren in een Excel sheet met daarbij:
   
  Zoekvolume
  Hoeveel exact monthly searches per maand in de relevante geografische regio.
  Competitie data
  Ik maak een gemiddelde van de Moz PA & DA, Majestic TF & CF.
  Tel simpelweg de individuele Moz/Majestic scores van de websites op de 1e pagina op en deel deze door 10.
  Huidige ranking eigen website
  Met de Google Ad Preview tool, wat trouwens een heel erg nuttige manier is om de rankings van je eigen website te zien zonder enige bias, bekijk ik of mijn eigen website al in de top 100 voorkomt voor het gegeven zoekwoord. Google personaliseert zoekresultaten steeds meer aan de hand van aspecten zoals locatie van de zoeker, geschiedenis, cookies en dergelijke. Dit is de meest zuivere methode om te weten te komen waar je ongeveer staat.
   

   
  Ten slotte, is het zaak om de zoekwoorden te prioriteren door te sorteren op zoekvolume, competitie en ranking van de eigen website.
   
  IV) Doorvoeren
   
  Leuk en aardig, zo een uitgebreid zoekwoorden onderzoek, maar kennis wordt pas macht als deze toegepast wordt. Bij de vierde stap van het proces is het dus tijd voor actie. Het is nu zaak om met de kennis die je zojuist opgedaan hebt de eigen website te optimaliseren voor de belangrijkste zoekwoorden. Ik heb al een vrij uitgebreide post geschreven op WebWinkelForum over on-page SEO, maar om de connectie te maken tussen die post en deze, een voorbeeld:
   
  Nu je eenmaal weet wat de belangrijkste top zoekwoorden zijn voor een bepaalde pagina, kun je deze gaan verwerken in de titel tag, de titel tag is immers vrijwel het belangrijkste on-page SEO element, daar wil je alleen zoekwoorden plaatsen die het neusje van de zalm zijn. Net wat minder belangrijke zoekwoorden kun je dan plaatsen in het H1 kopje. Belangrijk om te vermelden is dat je idealiter maar één H1 kop hebt per pagina. De zoekwoorden die daarna komen kun je doorvoeren in de H2 headings, daar kun je er wel meerdere van hebben. Ten slotte, kun je nog interessante zoekwoorden verwerken in de reguliere tekst. Maar, en dit is een belangrijke maar, doe dit altijd op een natuurlijke manier. Absoluut geen keyword stuffing, dus zeg maar willekeurig zoekwoorden proppen in de tekst omdat een of andere SEO guru dat gezegd heeft. Het moet niet geforceerd overkomen en het moet Google helpen om de juiste pagina aan de juiste bezoeker voor te schotelen en alsmede moet de bezoeker het idee hebben dat zij gevonden hebben wat zij zochten. Zoekwoorden die lastig in tekst te verwerken zijn kun je eventueel gebruiken in de bestandsnaam (Nieuwste-Atletico-Madrid-Uit-Shirt-2015), in de alt tag of beschrijving van een afbeelding op de pagina. Idealiter komen de zoekwoorden ook voor in de meta beschrijving. Dit is zeg maar het stukje tekst dat je ziet in de zoekresultaten. De zoeker heeft (onderbewust) dan zoiets van ‘Hey, deze website heeft me door, zij hebben wat ik nodig heb.’ Denk eventueel ook aan je permalinks. Dit alles moet je altijd doen met in het achterhoofd het gebruiksgemak van de zoeker, niet om de zoekmachine resultaten te manipuleren.
   
  Eindwoord
   
  Het toffe aan zoekwoorden onderzoek is dat het niets hoeft te kosten, het vereist alleen bloed, zweet en tranen, maar ik denk dat het onontkoombaar is voor de internet ondernemer die succesvol wil zijn, want wie zijn industrie en doelgroep niet goed begrijpt…
   
  Ikzelf maak dus gebruik van acht bronnen om zoekwoorden te vinden maar er zijn er zoveel meer...
  Daarbij komen slimme online marketeers steeds weer met inventieve methodes om interessante termen te vinden, dus ik besef dat deze post verre van compleet is.
  Mocht je zelf een toffe manier hebben uitgevonden om keywords te ontdekken en deze wil delen met mij en andere HigherLevel bezoekers, post deze dan in de comments sectie, zodat we ons arsenaal kunnen uitbreiden.
   
  Daarbij is keyword research dynamisch in veel industrieën, het is niet zo dat je na het uitvoeren van een grondig onderzoek achterover kunt gaan leunen en dit onderdeel van de online marketing strategie kunt vergeten. Er zullen nieuwe zoekwoorden opkomen (Volgens Google zien ze iedere dag 20-25% nieuwe zoekopdrachten die nog nooit eerder vernomen zijn), sommige zoekwoorden zullen verdwijnen, je onderneming kan groeien of in nieuwe markten actief worden.
   
  Keyword research is dus een zeer waardevolle skill set om te beheersen, eentje die je als web ondernemer het beste zelf kunt aanleren, aangezien jij veel meer kennis hebt vergaard in de jaren dat je actief bent in je industrie dan een doorsnee internet bureau medewerker. Combineer deze vaardigheid met een positief merk, kwalitatieve content en gedegen on-page SEO, dan heb je een zeer machtige cocktail die je zal helpen om te allen tijde vindbaar te zijn voor jouw doelgroep.
   
  Een bank kijkt bij de risicobeoordeling van een kredietaanvraag naar terugbetalingszekerheid en beschikbaarheid van onderpand. Door het ontbreken van een track record scoort een starter hierop veelal laag. Hetzelfde probleem kan spelen bij innovatieve MKB-bedrijven. Daarbij komt nog dat deze bedrijven investeren in ontwikkeling en intellectueel eigendom, investeringen die geen hard onderpand opleveren. Om het kredietrisico voor de bank te verlagen bestaat voor dit soort bedrijven de Borgstelling MKB Krediet (BMKB). Door deze overheidsborgstelling kan de bank in meer gevallen ‘ja’ zeggen tegen een kredietaanvraag.
   
  Online vertaaldienst Tolq is één van de veelbelovende startende ondernemingen die van deze financieringsconstructie gebruikmaakt. Rabobank Utrechtse Heuvelrug vroeg vanwege het hogere risicoprofiel van het bedrijf een Innovatief Borgstellingskrediet aan en verstrekte vervolgens een lening. Het Innovatief Borgstellingskrediet is een variant van de BMKB. Deze variant biedt ruimere mogelijkheden voor innovatieve ondernemingen .
   
  Hoe werkt de BMKB?
  De overheid staat bij de BMKB borg tot 1,5 miljoen euro voor bedrijfsfinanciering. De bank kan van de BMKB gebruikmaken als gebrek aan onderpand reden is om een kredietaanvraag niet te honoreren. Doordat de overheid voor een groot deel borg staat, kan de bank toch bereid zijn de gevraagde lening te verstrekken. De regeling loopt via de bank, in het geval van Tolq dus via Rabobank Utrechtse Heuvelrug. De bank behandelt de kredietaanvraag volgens eigen procedures. Twijfelt de bank of de aanvraag voldoet aan de regeling? Dan kan de bank het specifieke geval altijd bij RVO.nl voorleggen. Na kredietverstrekking meldt de bank dit op de BMKB web portal. Om voor een BMKB krediet in aanmerking te komen dient de ondernemer een onderbouwde kredietaanvraag bij de bank in. Wel kan het behulpzaam als de ondernemer de accountmanager van de bank attendeert op het bestaan van de regeling.
   
  Vertalen met één druk op de knop
  Tolq is na een ontwikkelingstijd van drie jaar, ruim een jaar geleden op de markt gebracht door oprichter Danny de Wit. Hij kwam op het idee voor de vertaaldienst toen hij zelf een dienst internationaal aan de man wilde brengen en merkte hoeveel tijd en energie het kostte een website te vertalen. De kracht van de vertaalsite is de eenvoud ervan. Met een paar muisklikken kunnen zowel grote als kleine ondernemingen zelf hun website laten vertalen in elke gewenste taal. Je maakt een account aan bij Tolq en geeft aan in welke taal of talen je de website vertaald wilt hebben. De rest gaat automatisch. Via speciaal ontwikkelde software wordt met Java-Script een code in de website van de ondernemer geplaatst. Aan de achterkant wordt de website vervolgens helemaal uit elkaar gehaald. Op basis van verschillende criteria, zoals schrijfstijl en tone of voice, wordt deze vervolgens in brokken naar vertalers gestuurd. Hiervan zijn er wereldwijd inmiddels meer dan 35.000 bij Tolq aangehaakt. Bij wijzigingen op de oorspronkelijke website worden vertalingen automatisch aangepast.
   
  Wereldwijde klantenkring
  Inmiddels heeft het bedrijf honderden kleine en grote en bedrijven als klant. Ze kunnen de vraag bijna niet meer aan. En de klanten komen uit de gehele wereld. Dat is een van de redenen dat Tolq zoveel potentie heeft. Want niet alleen Nederlandse bedrijven die naar het buitenland gaan, hebben websites in andere talen nodig, maar ook bijvoorbeeld Russische, Chinese, Koreaanse ondernemingen die producten naar Frankrijk, Duitsland, Engeland of Nederland willen exporteren. We zijn blij dat de BMKB dit succes heeft kunnen ondersteunen.
   
  Vraag je je af of de BMKB-regeling iets voor je is? Of wil je gebruikmaken van andere financieringsmogelijkheden die wij aanbieden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met RVO.nl. Wij helpen je graag verder in je innovatieve zoektocht!
   
  Lodewijk van der Vegt, coördinator RVO.nl
   

  99 Proefballons

  By Norbert Bakker

  Het is (bijna) verkiezingstijd. Toegegeven: het is “maar” voor de provinciale staten, maar voor politiek Den Haag van groot belang: want – lesje Staatsinrichting - de Statenleden kiezen de Eerste Kamer, en met een minderheid in de Senaat is een kabinet vleugellam.
   
  De coalitie voert een oorlog op 2 fronten: op het eerste front moet vooral de ZZP-er en het MKB worden “gepaaid” want daar is niet alleen de crisis nog het hardst merkbaar, maar ook de onrust die is ontstaan over de plannen van afschaffing van de starters- en zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling moet worden beteugeld.
   
  Deze ontrust wordt nu “weggemasseerd” doordat besluiten over het afschaffen van fiscale voordelen voor MKB en ZZP-ers verrassend “over de verkiezingen heen wordt getild” want…. wat een toeval.. de benodigde onderzoeken en rapportages voor deze belangrijke keuzes blijken wat vertraging te hebben opgelopen. Ja, House of Cards is hier niets bij…. 1 maal raden op welk moment die rapporten alsnog verschijnen…
   
  Het 2e front bestaat uit het doen van beloften: mooie plannen verpakt in snelle oneliners en soundbites. Voer voor de krantenkoppen, Tweets en tickertapes. Proefballonnen die leuk klinken, maar alleen bestaan uit lucht.
   
  Bij sommige van die proefballonnen zakt de broek tot onder de enkels.
   
  Wat te denken van het plan van de VVD om het 2e jaar loonboorbetaling bij ziekte voor werkgevers af te schaffen?
   
  Het tekent het gebrek aan realiteitszin van de VVD ten opzichte van het échte midden – en kleinbedrijf , want voor de gemiddelde ondernemer maakt dat 2e jaar echt weinig tot niets uit: die is – als het niet privaat verzekerd was – binnen een jaar toch al failliet.
   
  En als het wel verzekerd was, dan kostte dat 2e jaar meeverzekeren net een kwart procentje extra in de premie. Een verschil van een paar honderd Euro max. en niet zeker niet die € 12.500,- per werknemer die de VVD gecalculeerd had (kennelijk op dezelfde calculator waar ook de EU bijdrage op berekend was… )
   
  En wie betaalt dan straks het 2e jaar ziekte? Gewoon de werkgever zelf, via een collectieve premie (die dan meestal weer duurder is dan private verzekering) dus per saldo schiet het MKB hier echt helemaal niets mee op.
   
  Bizar of zelfs ronduit belachelijk is ook de nadere motivatie van de VVD bij dit voorstel: namelijk dat een werkgever nu ook “arbeidsongeschiktheid als gevolg van bungeejumpen” betaalt. Zullen we de CBS statistieken er eens bij pakken en kijken hoeveel werknemers op dit moment langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn als gevolg van een ongeval met bungeejumpen?
   
  Maar zo af en toe zit er ook een oneliner tussen die de moeite waard is om naar te luisteren en verder uit te werken. Dit jaar kwam die zinnige bijdrage van D66, in de vorm van het financieel aantrekkelijker maken van het aannemen van de eerste werknemer binnen het MKB.
   
  Een sympathiek idee. Het pakt nog steeds het vastgeroeste ontslagrecht, de doorgeslagen flexibilisering en de pseudo-zelfstandigen niet aan, maar deze positieve aanpak drukt de pleister wel op de zere wond: het MKB neemt nu geen personeel aan omdat dat te duur, te complex en risicovol is.
  Als we dan toch moeten subsidiëren, doe het dan hier.
   
  Of… nog beter: koppel het aan Joost Rietveld ’s voorstel om de startersaftrek vooral duurzaam toe te passen:

   
  Zou het niet nog mooier zijn om de personeelskorting opwaarts te staffelen tot een grens van – bijvoorbeeld – 10 of 25 man personeel? Niet alleen maakt dat ook het 2e en 3e personeelslid aantrekkelijker, maar het voorkomt ook dat éénpersoons-BV’s de nieuwe pseudo-zelfstandigen van de toekomst worden. En het zorgt er ook voor dat pseudo-zelfstandigen in declarabele uren BV’s en Uniforce constructies niet onbedoeld meeprofiteren van deze maatregel.
   
  Met een écht goed doordacht plan verdwijnt een flink deel van de pseudo-ondernemers en de (met name door vakbonden) ongewenste flexibele schil als sneeuw voor de zon…. Pseudo-ondernemers worden weer gewoon werknemers en echte ondernemers worden of blijven echte ondernemers.
   
  Naïeve dromen? Wellicht. Maar de moeite van het serieus onderzoeken wat mij betreft meer dan waard…
   
  Wat is het DGA-loon (fictief loon of gebruikelijk loon)?
   
  Als u dit leest dan bent u waarschijnlijk wel bekend met dit fenomeen. Kortweg (er zijn nog wat aanvullende mogelijkheden): als u een aanmerkelijk belang heeft in een BV (privé houder van 5% of meer van de (soort)aandelen in een BV) én u verricht arbeid voor die BV (of dochter BV’s al dan niet via managementfee) dan wordt van u verwacht dat u een X-bedrag aan salaris opneemt. Doet u dat niet dan kan de fiscus heffen over een (hieronder te bespreken) fictief loon.
   
  Een korte geschiedenis (saai maar bijt toch maar even door)
  Al in 1978 kunnen in de rechtspraak (voor de fanatici, het Zweeds Grootmoederarrest) de eerste signalen gevonden worden die uiteindelijk geleid hebben tot het gebruikelijk loon voor de DGA. Het duurde echter tot 1986 voordat rechtspraak ook definitief aanwees (de Kostenarresten) dat DGA’s konden afzien van salaris zonder dat er geheven kon worden over een fictief loon, hoewel de fiscus dat destijds wel beargumenteerd had. De fiscus was van mening dat geen weldenkend bestuurder van een BV afziet van salaris en wilde langs die weg dus komen tot een belastbaar fictief loon voor een DGA die (netjes op papier overigens) had afgezien van een beloning voor zijn arbeid. De Hoge Raad stelde de DGA in het gelijk.
   
  Vervolgens duurde het tot 1993 voordat o.a. Staatssecretaris Willem Vermeend een wetsvoorstel had ingediend waarin de eerste lijnen van een gebruikelijk loonregeling duidelijk werden. Dat voorstel werd verworpen door de Raad van State om pas in 1997 terug te keren op de agenda en met succes.
   
  De redenen? Het was onze overheid een gat in de schatkist dat DGA’s afzagen van salaris om zo een beroep te doen op sociale zekerheden en andere inkomensafhankelijke regelingen. Bovendien werd de vermogensbelasting ontweken (dat was tm 2000 een onderdeel van de inkomstenbelasting, dus niet het huidige box 3) omdat het geld in de BV bleef. Tot slot vond men het ongewenst dat belasting werd uitgesteld omdat het (fictieve) salaris niet belast kon worden. Per 1-1-1997 werd de gebruikelijkloonregeling (ook wel fictiefloonregeling of DGA-loon) een feit. We begonnen met een normbedrag van HFL 84.001. In Euro’s 38.118.
   
  Sindsdien is het normbedrag in Euro’s gestegen als volgt:
  2006: 39.000
  2008: 40.000
  2010: 41.000
  2012: 42.000
  2013: 43.000
  2014: 44.000
   
  Ziet u een tendens? Ik ook! Het gaat wel vlot de laatste drie jaren en we zijn er nog lang niet als het aan het huidige kabinet ligt. Hoewel het normbedrag in 2015 gelijk blijft (over het normbedrag maak ik me overigens geen zorgen, een lager loon bepleiten kan altijd nog!), ligt het voorstel er nu om bewijsvoering tot afwijkingen boven het normbedrag verder in het voordeel van de staatskas te versterken. Dat behoeft wat toelichting over de afwijkingen op het normbedrag. Van normen kan immers afgeweken worden.
   
  Afwijken van het normbedrag omlaag
  Dat kan uiteraard omlaag en omhoog. Omlaag is redelijk eenvoudig: bij u als DGA ligt de last om een lager loon dan de norm aannemelijk te maken. U kunt dat doen door een verzoek aan de belastingdienst te sturen waarin u (eventueel met bewijs) beargumenteert waarom uw loon lager moet zijn. Vergeet niet dat parttime werken niet zondermeer een argument is! De hoogte van het fictief loon komt in de wet niet voor als een fulltime salaris. Veelal is afwezigheid van voldoende omzet/winst een zuiver argument dat gehonoreerd zal worden. Daarom maak ik mij niet zo druk om het normloon.
   
  Indien een gebruikelijk salaris van minder dan EUR 5.000 van toepassing is dan mág u daarvan geheel afzien.
   
  Afwijken van het normbedrag omhoog
  Best betaalde werknemer
  Ten eerste mag uw loon niet lager zijn dan uw best betaalde werknemer (in het concern), tenzij u kunt aantonen waarom een bepaalde werknemer vanwege diens expertise of bijzondere vaardigheden een hoger loon dient te genieten dan u.
   
  Vergelijking met gebruikelijke lonen in de ‘markt’
  Een gebruikelijk loon boven de norm betekent dat de bewijslast bij de fiscus ligt. Zij zullen (met de wet in de hand overigens) moeten bewijzen dat voor uw werkzaamheden in de ‘markt’ een hoger gebruikelijk loon van toepassing is. Daar mag vervolgens een marge van 30% (de doelmatigheidsmarge) vanaf. De vergelijking wordt namelijk gemaakt met gelijkende functies van werknemers zonder aanmerkelijk belang. Binnen die 30% marge zal de fiscus uw loon niet mogen verhogen.
   
  Bijvoorbeeld: is een gebruikelijk salaris voor uw werkzaamheden in de markt voor iemand waarbij het aanmerkelijk belang geen rol speelt EUR 100.000, dan mag u volstaan met EUR 70.000 en dus niet met het lagere normbedrag. De fiscus kan dan op haar beurt geen salaris van bijv. EUR 80.000 eisen want dat valt binnen de 30% marge.
   
  Afroommethode
  In 2004 is in de rechtspraak een - naar mijn mening zeer onsmakelijke - uitspraak gedaan door de Hoge Raad, bekend onder de afroommethode. In het kort kwam het erop neer dat een DGA die door eigen arbeid een fors inkomen voor zijn BV wist te verwerven ‘gestraft’ werd met een absurde benadering van wat voor hem een gebruikelijk loon was. In het kort werd zijn loon vastgesteld op:
  75% x (winst holding BV voor salaris) x 70%. De 25% korting werd verleend voor zaken als toekomstige onzekere inkomsten, pensioenopbouw en investeringen. De 30% korting volgde uit de wet, namelijk de doelmatigheidsmarge.
   
  De belastingdienst heeft de eerste korting, die van 25%, al enige jaren (zonder aanwijsbare reden of verklaring!) op 10% gezet in hun interne beleid.
   
  Gelukkig is er door de Hoge Raad in 2011 wel weer paal en perk gesteld aan de afroommethode. Thans is de regel dat de afroommethode alleen toegepast kan worden als de verdiensten in de BV voor minstens 90% aan de DGA zelf zijn toe te wijzen. Dat zet veel eenmans-BV’s nog steeds op achterstand, maar heeft menig DGA met personeel of ingehuurde zelfstandigen uit de brand geholpen.
   
  2015, “rupsje-nooit-genoeg?”
  Voor 2015 zal – als de plannen doorgaan – uw DGA-loon uitkomen op 75/70e van uw loon van 2013 indien dat hoger was van EUR 43.000. Alleen als het aannemelijk is dat uw loon in 2015 hoger of lager hoort te zijn dan 75/70e van uw loon in 2013, dan kunt u daarvan afwijken.
   
  Daarbij komt er ook een wezenlijke verandering in de wet: het gaat niet langer om 70% van een loon uit een vergelijkbare dienstbetrekking maar vanaf 2015 om 75% (!) van het loon uit een meest vergelijkbare dienstbetrekking.
   
  Dat lijkt qua omschrijving weinig uit te maken maar het geeft de fiscus ineens een fors groter werkveld aan data om die ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ te kunnen staven. Want laten we wel wezen: een ‘meest vergelijkbare’ dienstbetrekking is er altijd. En geen andere partij beschikt over meer data op dat gebied dan de fiscus.
   
  Overigens herinner ik u er graag aan dat de Commissie Dijkhuizen in 2013 bij hun verkenningen van de hervorming van ons belastingstelsel al gehint heeft op een normbedrag van 90% van een vergelijkbare dienstbetrekking. Heeft u nog trek in uw eenmans-BV?
   
  De ontwikkelingen: stok om de DGA de 52% IB mee in te slaan of nog steeds een historisch valide argument?
  Zoals al aangegeven gaat het met de opwaartse ontwikkeling van het normbedrag in de laatste drie jaren hard. 7% stijging van het normbedrag in 3 jaar tijd. Dat valt vanuit het oogpunt van de inflatie wellicht mee, maar het doet geen enkel recht aan de negatieve spiraal waarin onze economie zich bevindt. Het lijkt wel alsof de overheid van mening is dat, wie onderneemt vanuit een BV, sowieso crisisbestendig is en dus dat hogere loon wel op kan brengen. Maar ik maak mij veel meer zorgen over de wijziging naar 75% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dat normloon kan op verzoek vaak wel omlaag, maar de ruimere marge voor bewijs voor een hoger DGA-loon waarvan de overheid zich ineens bedient, baart mij zorgen.
   
  Maar deze weg is al in 2004 ingeslagen. De afroommethode doet geen enkel recht aan het voornemen van Staatssecretaris Vermeend om DGA’s te verplichten (fictief maar wel belastbaar) loon op te nemen uit hun BV omdat ze anders misbruik zouden kunnen maken van sociale voorzieningen, inkomensafhankelijke regelingen, ontwijking van vermogensbelasting en uitstel van belastingheffing. De afroommethode is (en op dat gebied kan ik de Hoge Raad van destijds ook echt niet volgen) een dikke vette stok om DGA’s zo ver mogelijk de 52% IB in te meppen.
   
  En als die sinds 2011 geen uitkomst meer biedt voor menig DGA met personeel of ingehuurde krachten, dan gooit de overheid een nieuw houtje op het vuur door de marge te verkleinen en de omschrijving van ‘gebruikelijk loon’ te verbreden naar ‘meest gebruikelijk loon’.
   
  Nee. Nu en ook al veel langer, is het fictief loon verworden tot een stok om mee te slaan. En wel zo hard dat een loon in de 52% IB-schaal het doel is. Liefst zo ver mogelijk. Want owee als je als DGA EUR 200.000 winst in je holding maakt en een loon opneemt van EUR 70.000. Dat kan net zo min door de beugel als 100 blijven rijden op een natte snelweg terwijl de borden schreeuwen dat je maar 90 mag als het regent.
   
  Want tja: als je geen loon opneemt, dan blijft er winst in de BV achter en die kan via dividend ook naar privé. De effectieve heffing op dividend naar privé varieert van 40% tot 43,75%. Keert de DGA geen dividend uit dan kan de winst in de BV in beginsel oneindig geparkeerd worden, zelfs tot en met vererving van die BV aan nabestaanden. Hoewel de BV dan wel 20% VPB betaalt op het rendement op die extra liquide middelen.
   
  Dus wil de overheid dat er – waar mogelijk – een salaris belastbaar is in de 52% (of zo ver als mogelijk in de 42%) IB in plaats van dat een DGA geen extra loon opneemt en gewoon dividend uitkeert. Dat scheelt de staatskas ergens tussen 12 cent en 8,25 cent op elke euro. En dat voor naar schatting 200.000 DGA’s. Waar hebben we het dan over op macro-economische schaal? Laten we voor de helft van die DGA´s het loon eens met 5.000 euro ophogen. Dat levert maximaal 12,5 cent per euro op. Bij 100.000 DGA´s dus 62,5 miljoen euro erbij in de schatkist. Trek daar de kosten voor handhaving en procedures vanaf en dan zien we dat onze overheid met compleet verkeerde zaken bezig is. Nog los van de vraag of het allemaal wel op te brengen valt door de BV´s en of die BV´s wel zo crisisbestendig zijn als nu klakkeloos aangenomen wordt.
   
  Ziet u het verband nog met de redenen die ten grondslag lagen aan de invoering van het gebruikelijke loon? Nee, ik ook niet.
   
  Tel daarbij op dat pensioen in eigen beheer ook fors scherper onder de aandacht ligt van de fiscus en dat die regelingen verder uitgekleed worden, dan blijft voor mij een raadsel over: wat wil de overheid toch van de DGA? Waarom zoveel energie steken in deze relatief kleine groep ondernemers en dat dan doen met zoveel tamtam en wederom complexere regels zonder uitzicht op een gezond rendement voor de schatkist, maar wel met uitzicht op een langdurig verblijf aan de binnenkant van de rechtszaal!?
   
  Uw gok is zo goed als de mijne.
   
  Zo kan het ook.
   
  Elon Musk, multimiljonair, de man achter Paypal en Tesla Motors, genoot vorig jaar een salaris van USD 25.000. Het Californische minimum voor een DGA. Zo kan het dus blijkbaar ook.
   
  Ik kreeg op Linkedin een mooie reactie op een eerder pleidooi over het DGA-loon, nota bene van een in Italië gevestigde Noor die lang in NL gewerkt en gewoond heeft: “Als we dan ook de belasting over dat DGA-loon terugkrijgen in de jaren dat we verlies lijden…”. Onhaalbaar maar omgekeerd geredeneerd aan wat de overheid van de DGA vraagt, helemaal geen onjuiste constatering.
   
  Er zijn nu vier manieren om te kiften over het loon van de DGA. Vier!! Normloon, afwijking naar beneden, afroommethode en straks de meest gelijkende dienstbetrekking.
   
  Als het doel is om te zorgen dat DGA’s hun vingers uit de sociale potten en inkomensafhankelijke regelingen houden, dan zouden twee manieren moeten volstaan: een normloon en de mogelijkheid om een lager loon te bewijzen. Punt. Geen ijverig gepuzzel en gekonkel over wat een meest vergelijkbare dienstbetrekking is (de rechters krijgen het weer druk!) of zo’n misbaksel als de afroommethode. Zo kan het dus ook.
   
  Mijn visie op het DGA-loon
  En laat ik dan niet kinderachtig doen. Als je een BV als rechtsvorm kiest dan is een zeker winstniveau daarbij wenselijk (wellicht kun je anders beter een eenmanszaak of VOF aangaan vanwege de IB-voordelen). Discussies lopen uiteen van EUR 100.000 tot EUR 250.000 als omslagpunt voor een BV.
   
  Laat ik eens opperen dat dan een DGA-loon op 60% van 100.000 moet liggen. Maar dus áltijd met de mogelijkheid voor de DGA om een lager loon te bepleiten.
   
  Kortom: het normloon omhoog naar EUR 60.000. Geen verdere discussie over een nog hoger loon maar wel de mogelijkheid voor de DGA om op basis van omzet/winst/starters-gegevens een lager loon te verzoeken. Wat natuurlijk in voorkomende, redelijke gevallen, gehonoreerd moet worden.
   
  Lieve Minister Dijsselbloem, mag het dan voortaan gewoon zo?
  Nederland kent talloze ambitieuze bedrijven die innovatieve, duurzame producten en diensten ontwikkelen. Deze Nederlandse ‘innovators’ spelen ook vaak een belangrijke rol in onze internationale positie op het gebied van doorbraaktechnologieën. Alle reden om dergelijke start-ups te steunen in hun ontwikkeling. Als overheid helpen we hen verder, onder meer via innovatieve financieringsconstructies.
   
  Enkele jaren terug begeleidde ik als adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nL) de financieringsaanvraag van de innovatieve start-up Hemics. Hemics B.V. is een spin-off van Philips. Het bedrijf ontwikkelt een handscan waarmee gewrichtsontstekingen in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Het apparaat is een soort ‘lichtbak’; de patiënt plaatst zijn hand hierin en via rood en infraroodlicht volgt vervolgens een ‘foto’ van de hand en pols waarop de ontstekingen duidelijk zichtbaar zijn. Het prototype is inmiddels klaar. Nu volgt de spannende fase van klinische testen om in aanmerking te komen voor een CE-markering voor de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen. Na goedkeuring mag de apparatuur de Europese markt op.
   
  Pijnloze diagnose
  De vinding van Hemics is een revolutionaire stap voorwaarts voor reumatoïde artritispatiënten. Hun chronische gewrichtsaandoening is vooralsnog ongeneeslijk, waarbij de ontstekingen onomkeerbare schade aan de gewrichten tot gevolg hebben. Om te bepalen in welke mate de gewrichten ontstoken zijn, voelt en knijpt de behandeld specialist nu nog letterlijk in de ontstoken gewrichten. Deze methode kan zeer pijnlijk zijn en is logischerwijs altijd subjectief. De optische handscan biedt een snel, pijnloos en objectief alternatief. Het rode en infrarode licht wordt door hand en pols ‘geleid’. Door te meten in welke mate het licht wordt tegengehouden, is te zien waar en hoeveel ontsteking zich in het gewricht voordoet. Omdat de meting niet door de reumatoloog hoeft te worden uitgevoerd kan vaker gemeten worden, en daardoor kan de behandeling sterk verbeterd worden. Toepassing van de scan scheelt ons zorgstelsel bovendien geld.
   
  Combinatie van financieringsbronnen
  Voor een technische ontwikkeling als dit apparaat is veel geld nodig. Hemics is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat door combinatie van verschillende financieringsbronnen dat geld bij elkaar heeft gehaald. Seed- en regionale investeerders hebben voor eigen vermogen gezorgd en het Innovatiekrediet voor aanvullend vreemd vermogen.
   
  Wat houdt een innovatiekrediet in?
  Innovatoren als Hemics verdienen onze steun. Ook, en misschien wel vooral, financieel. De overheid helpt innovatieve bedrijven in verschillende stadia verder. Voor het Innovatiekrediet komen Nederlandse ondernemers in aanmerking die een financiering zoeken voor risicovolle, innovatieve technische of klinische ontwikkelingsprojecten. Als overheid verstrekken we de lening direct aan de ondernemer. De omvang bedraagt 25 tot 50% van de totale projectkosten. Binnen enkele jaren moet het project leiden tot nieuwe producten of diensten. De lening wordt gedragen door het InnovatiefondsMKB+. Dit fonds kent een revolverend karakter. Dat betekent dat het geld dat je als ondernemer leent en terugbetaalt, opnieuw in het fonds terechtkomt en dus opnieuw wordt benut.
   
  Voorwaarden innovatiekrediet
  Deze lening is risico- en rentedragend. Als de beoogde ontwikkeling mislukt, kan het verstrekte krediet worden kwijtgescholden. Als de ontwikkeling slaagt, moet het geleende bedrag worden terugbetaald, inclusief de dan opgebouwde rente. Van te voren willen we vaststellen of die terugbetaling reëel is. Daarom stellen we vragen als: hoe zit je bedrijfsprofiel in elkaar? Hoe ziet de cash flow eruit? Wat is het onderscheidend vermogen in de markt? Wat is de waarde voor de klant? Verder willen we weten of het project systematisch opgezet is en bovenal: of ook de overige benodigde financiering is geregeld.
   
  Andere financieringsmogelijkheden
  Ook Hemics is ondersteund met een Innovatiekrediet en maakte daarnaast gebruik van een SEED Capital faciliteit. Hierin participeren investeerders die in techno- en creatieve starters willen investeren en hun risico willen spreiden samen met de overheid. Verder maakt Hemics gebruik van onze andere ‘producten’: de WBSO- en RDA-regeling en men kijkt naar de mogelijkheden die verschillende EU-subsidieprogramma’s bieden zoals het Horizon 2020-programma.
   
  Denkt u nu: ‘dat Innovatiekrediet is precies wat ik zoek’, aarzel dan niet om contact met mij of een van mijn collega’s op te nemen. Een aanvraag indienen kan het hele jaar door. Want zoals gezegd: innovatieve starters verdienen ons geld!
   
  Kees van Hoeven, adviseur RVO.nl
   
  Een dag na de hoedjesparade en het belastingplan 2015 is ingediend bij de Tweede Kamer. Ik teken daar voor jullie ondernemers het volgende uit op, onder voorbehoud dat dit een plan is en dus niet al vaststaat dat onderstaande ook wet wordt:
   
  Tarieven IB en heffingskortingen
  Het tarief van de eerste schijf gaat omhoog naar 36,5% (nu 36,25%). In het nieuws is geweest dat het tarief verlaagd zou worden. Dat is de halve waarheid. Oorspronkelijk stond een percentage van 36,76% in de planning voor volgende jaar. Dus ten opzichte daarvan een verlaging.
   
  De algemene heffingskorting gaat omhoog met 100 euro tot maximaal EUR 2.203. Voor hogere inkomens daalt deze weer tot EUR 1.342.
   
  De maximale arbeidskorting bedraagt straks 123 euro meer op EUR 2.220. De maximale arbeidskorting voor hogere inkomens (vanaf 49.900) daalt stapsgewijs verder naar EUR 184.
   
  Investeringsregelingen als de S&O aftrek en de RDA aftrek blijven ongewijzigd.
   
  WKR: de werkkostenregeling
  Het ziet er naar uit dat deze dan nu eindelijk verplicht gaat worden, zei het met wat aanpassingen. Zo was in de plannen tot nu toe een belastingvrije ruimte toegekend van 1,5% van de loonsom. Dat daalt nu naar 1,2%. Zie de website van de Rijksoverheid. Leuk detail is dat zaken als PC’s telefoons en tablets voortaan belastingvrij ter beschikking gesteld mogen worden, zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met privégebruik. De eis dat sommige zaken (zoals pc’s) minstens 90% zakelijk gebruikt moeten worden, vervalt.
   
  !!DGA-Loon!!
  Thans is het zo dat een gebruikelijk loon voor een DGA gesteld kan worden op 70% van een marktconforme beloning met een minimum van EUR 44.000 en/of het loon van de best betaalde medewerker. In 2015 gaat de doelmatigheidsmarge (die 30%) omlaag naar 25% zodat een DGA-loon dan gesteld kan worden op 75% van een marktconforme beloning.
   
  Ik merk op dat de commissie Van Dijkhuizen vorig jaar in haar adviezen aan de overheid al zinspeelde op 90% van een marktconform loon. Gaat het die kant echt op dan wordt de eenmanszaak mogelijk plots weer aantrekkelijk. Het is wel duidelijk dat de overheid (al sinds 2004 na het arrest over de afroommethode) steeds een stap verder gaat in het optrekken van salarissen van DGA’s. Een slechte ontwikkeling als je het mij vraagt!
   
  BTW renovatie en herstel woningen
  Het huidige tarief van 6% op arbeid blijft in elk geval gehandhaafd tm 1 juli 2015.
   
  Opnemen pensioen in derde pijler (zoals lijfrente) bij arbeidsongeschiktheid
  ZZP-ers krijgen meer vrijheid om inkomen vanuit een bestaande lijfrente aan te vullen bij arbeidsongeschiktheid. Voorheen was dan revisierente verschuldigd (20%), doch daar wordt nu vanaf gezien. Exacte details ontbreken nog.
   
  Buitenlandse geldboeten niet aftrekbaar voor IB/VPB
  Als je nu met je auto van de zaak op vakantie over de grens tegen een prent aanloopt dan is die boete fiscaal aftrekbaar in je onderneming (alleen binnenlandse boetes zijn niet aftrekbaar). Per 2015 worden buitenlandse boetes (ook voor andere vergrijpen uiteraard) niet langer in aftrek toegestaan.
   
  Weinig schokkends, hoewel de tendens t.a.v. het DGA-loon mij negatief opvalt.
   
  Een opmerkelijk artikel in Advocatenblad.nl, Ruim baan voor 'Google-lawyer'.
   
  Lang verhaal kort en laat ik een vergelijking maken die dichtbij huis ligt: de Nederlandse Orde van Advocaten besluit een samenwerking aan te gaan met Higherlevel. Een interessante gedachte?
   
  Ik stel die vraag uiteraard niet aan de advocaat die zijn praktijk terug ziet lopen en denkt hiermee een nieuwe markt aan te kunnen spreken. Die overweging van de ABA gaat hier immers ook op. Nee, afgezien van het opmerkelijke feit dat een beroepsorganisatie als de American Bar Association (ABA) tot een dergelijk besluit komt, en de Amerikaanse markt niet te vergelijken is met de Nederlandse, vraag ik mij serieus af of een vergelijkbaar initiatief in Nederland kans van slagen zou hebben.
   
  Laat ik het anders verwoorden; zou het voor jou de drempel verlagen om een advocaat in de arm te nemen wanneer je eerst een vraag kunt stellen in een platform? We kennen allemaal de beperkingen van een volledig open omgeving zoals Higherlevel. Iets wat ik wel vaker het 'glazen plafond' van een forum heb genoemd. Draai het om en maak het besloten, zou je denken. De keerzijde daarvan is dat je op geen enkele wijze laat zien wat een site heeft te bieden.
   
  In een heel andere context hebben we (moderatoren en enkele leden) ook al - meer dan eens - van gedachten gewisseld over de vraag of Higherlevel naar een hoger plan kan worden getild. En hoewel daar hele concrete ideeën over bestaan, zijn we tot zover er niet in geslaagd om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen. I rest my case, maar daar gaat het nu niet om.
   
  De vraag die centraal staat:
  Stel je bent een Newbee op een platform en je hebt hulp nodig. Wanneer ben je dan bereid om tot een koopmoment over te gaan, dus het aannemen van een betaalde dienst door iemand op dat platform? Doe je dat na het stellen van een (of meerdere) vragen? Ik ben benieuwd hoe jullie hierin staan.
   
  Op het forum loopt een lange discussie met veel reacties over het bedrijf Proximedia/BeUp. Dat topic staat vol met klachten over het bedrijf. Als je in Google zoekt op 'BeUp' of 'Proximedia' dan vind je talloze forums met klachten en sites die waarschuwen voor de praktijken van Proximedia en haar dochterbedrijf BeUp.
   
  In het topic op Higherlevel heb ik ook gereageerd. De directeur van Proximedia verzocht mij kort geleden om bepaalde berichten die ik geschreven heb weg te halen, want waar ik over praatte was volgens hem inmiddels 'oud beleid'. Zodoende was ik volgens hem bezig met het verspreiden van verkeerde informatie, waardoor zijn bedrijf schade zou lijden. Toen ik aangaf dat ik de berichten niet wilde verwijderen, kreeg ik tot tweemaal toe een brief van zijn advocaat, die mij sommeerde om de berichten weg te halen. Dat heeft mij aangezet tot het schrijven van dit blog, waar ik de praktijken van BeUp en haar moederbedrijf Proximedia zal bespreken.
   
  Wat is Proximedia precies?
   
  Proximedia is een Belgisch bedrijf. Haar bekendste dochteronderneming (of merk?) in Nederland is BeUp. BeUp zegt op hun eigen website dat ze websites maken en zoekmachine marketing verzorgen. Maar is dat wel hun werkelijke business of zitten ze eigenlijk in een heel andere tak van sport? Laten we hun werkwijze eens bekijken.
   
  Wat is het aanbod van BeUp?
   
  BeUp biedt een standaard website en internetmarketing aan in de vorm van een abonnement. Je betaalt een maandelijks bedrag en in ruil daar voor krijg je onder andere een website en AdWords campagnes. Het standaard abonnement van BeUp heeft een looptijd van 48 maanden (1, 2) en kost tussen de 200 en 300 euro per maand, oftewel tussen de 10.000 en 15.000 euro in totaal.
   
  Verkooptactiek van BeUp
   
  BeUp benadert potentiële klanten 'koud'. Dat betekent dat ze klanten benadert zonder dat er eerst contact is geweest en zonder dat BeUp weet of er al dan niet interesse is in haar diensten. BeUp doet dit door langs te komen met in de regel twee vertegenwoordigers. Vaak heeft BeUp al per telefoon een afspraak met de potentiële klant gemaakt, maar dit lijkt niet altijd zo te zijn. Soms lijken ze zomaar een winkel binnen te lopen.
   
  BeUp heeft echter geen flauw idee wat voor een ondernemer ze precies bellen. Zo hebben ze mijn bedrijf bijvoorbeeld al twee keer gebeld. De tweede keer, dat was begin dit jaar, nam ik zelf de telefoon op. De meneer aan de andere kant van de lijn begon over dat zij internet marketing voor mijn bedrijf konden regelen. Mijn bedrijf was volgens hem namelijk slecht vindbaar op het internet. Ze zouden AdWords advertenties gaan plaatsen voor mij, om dat op te lossen. Dat kostte slechts een paar honderd euro per maand, vertelde hij. De meneer van BeUp was er dus ten eerste niet van op de hoogte dat wij reeds duizenden euro's per week uitgeven aan AdWords, hij wist daarnaast niet eens dat ik al een paar keer contact had gehad met zijn directeur nav. mijn berichten op een forum..
   
  Kenmerkend voor de werkwijze van BeUp is dat ze, wanneer ze bij de ondernemer langs komen, verlangen dat hij direct een contract met hen tekent. Verder suggereert BeUp dat het een speciaal aanbod betreft dat maar voor enkele ondernemers van toepassing is. BeUp beweert te hopen goede referenties te krijgen, vandaar dat ze een bijzondere aanbieding hebben voor ondernemers die snel beslissen. Ter plekke worden een aantal kostenposten doorgestreept, zodat er uiteindelijk alleen maar een gering administratiebedrag overblijft en een vergoeding - waarbij lang niet altijd duidelijk is voor welke periode die van toepassing is. Veel klanten ontdekken naderhand pas dat ze voor 48 maanden getekend hebben. Kenmerkend is dat de druk om snel te tekenen erg wordt opgevoerd en dat ondernemers die de overeenkomst proberen te lezen steeds afgeleid worden door de verkopers. Veel ondernemers klagen ook dat suggesties die mondeling gedaan worden, niet altijd terug te vinden zijn in de overeenkomst die ze getekend hebben. Dan valt achteraf niet zoveel meer te bewijzen.
   
  Hier wat citaten van mensen die bezoek gehad hebben van BeUp:
   

   
  (bron) 
   

   
  (bron)
   

   
  (bron) 
   

   
  (bron)
   
  Dit zijn slechts enkele van de vele ervaringen met de verkooptechniek van BeUp die op het internet te vinden zijn. Het beeld dat zich aftekent lijkt mij duidelijk: BeUp hanteert een agressieve manier van verkopen en verlangt dat je direct tekent. De vertegenwoordigers accepteren het niet als je een dagje na wilt denken voordat je tekent. Ondernemers voelen zich onder druk gezet door de BeUp vertegenwoordigers en tekenen daarom voordat ze er goed over na hebben kunnen denken of wat research hebben kunnen doen op het internet.
   
  Ontbinden is duur
   
  Veel ondernemers willen bij nader inzien van het contract af, bijvoorbeeld omdat ze het niet meer kunnen betalen of omdat de door BeUp geleverde prestatie tegen valt. Ondernemers die het contract voortijdig willen ontbinden komen er achter dat dat heel duur is. In het contract staat dat de ondernemer 40% van het nog openstaande bedrag moet voldoen als hij het contract wilt ontbinden (Bron: Zaaknummer 431906 - CV EXPL 13-3124, zie punt 3). 40% van het nog openstaande bedrag betekent een boete van vele duizenden euro's als je van het contract af wilt.
   
  Sommige ondernemers accepteren de boete niet en betalen simpelweg de facturen niet meer. Dan worden de duimschroeven aangehaald. Proximedia Nederland B.V. sleept je namelijk gewoon voor de rechter als je dat doet. Er zijn ook ondernemers die proactief zijn en die zelf Proximedia Nederland B.V. voor de rechter slepen. Er zijn soms wel meerdere rechtszaken tegen of van Proximedia per maand. Zoek hier op 'Proximedia' of op 'BeUp'.
   
  De meeste rechtszaken worden gewonnen door BeUp. De rechter vindt namelijk vaak het feit dat BeUp een website geleverd heeft en/of advertenties geplaatst heeft, voldoende bewijs dat hun kant van het contract is nagekomen. Ook de colportagewet wordt niet van toepassing geacht op dit soort ondernemerskeuzes, dus daar kan je je ook niet op beroepen. Vecht je het aan met een rechtszaak dan heb je dikke kans dat je die verliest en dat je ook nog de proceskosten en advocaatkosten van BeUp moet betalen.
   
  Dwaling
   
  In een enkel geval verliest BeUp echter een rechtszaak. Bijvoorbeeld in Zaaknummer 2050409 - CV EXPL 13-21496. De rechter oordeelde daar dat BeUp de klant heeft laten dwalen. BeUp kwam haar belofte van meer bezoekers en meer clicks niet na. De klant in kwestie haalde namelijk in eigen beheer een veel beter resultaat dan dat BeUp deed. In dit specifieke geval behaalde de klant 5.000 clicks per maand, dit had hij ook laten zien aan BeUp. BeUp beloofde in het verkoopgesprek dit beter te doen en sprak van 10.000 clicks. Dat aantal bleek per jaar te zijn, zo betoogde BeUp achteraf in de rechtszaak. In het contract werd niet gesproken van een tijdsbestek. De rechter vond dat de klant uit mocht gaan van een maandelijks aantal van 10.000 in plaats van jaarlijks, omdat BeUp toegezegd had het beter te doen dan de klant het zelf kon.
   
  De webcare van BeUp
   
  De werkwijze van BeUp zorgt voor een stortregen aan klachten op internet. Om de klachten over het bedrijf zo goed mogelijk te managen heeft BeUp een zogenaamde klantendienst. Deze klantendienst reageert bij tijd en wijle op forums. Veel stelt dat meestal niet voor. Inhoudelijk gaan ze nergens op in en er wordt telkens verzocht om contact met hen op te nemen. 1 2
   
  Men hoopt zo de angel uit de discussie te halen door de discussie elders voort te zetten. Hoe of wat er precies besproken wordt tussen BeUp en de klagende klant dat weet ik niet. Wel weet ik dat BeUp vaak bereid lijkt om een hand uit te reiken als de klant al zijn klachten offline haalt. In mijn hoedanigheid als moderator van Webwinkelforum heb ik regelmatig verzoeken gehad van gebruikers die geklaagd hadden over BeUp. Nadat ze een klacht geplaatst hadden, nam BeUp contact met ze op en stelden voor dat ze de klant min of meer tegemoet kwamen als de klacht offline gehaald werd.
   
  Afkoelperiode
   
  In verweer op de klachten geeft BeUP aan dat ze een afkoelperiode van 8 dagen voor alle klanten hanteren. Lijkt goed, toch? Helaas. Niet zelden gebruikt BeUp vertragingstactieken om er voor te zorgen dat men te laat is met het annuleren van het contract: BeUp leest fax pas 3 dagen later en claimt dat dat dus te laat is.
   
  Ook blijken veel vertegenwoordigers van BeUp doof voor deze afkoelperiode. Men wordt verteld dat de afkoelperiode niet van toepassing is op alle contracten of dat men alleen het abonnement kan aanpassen. Veel ondernemers die proberen op te zeggen worden overgehaald om alsnog een aangepast contract te tekenen.
   
  In diverse topics waar BeUp besproken wordt, heb ik mijn mening gegeven over BeUp. Sommige ondernemers namen daarop contact met mij op om mij om advies te vragen over hoe ze het contract konden laten ontbinden. Nadat ik daar eens over getweet had, kreeg ik een mail van hun directeur, meneer Catrysse, waar hij nogmaals bevestigde dat er een afkoelperiode is en dat hij mijn negatieve tweet dus niet begreep. Ik vermelde onder andere op Webwinkelforum en Higherlevel dat hun directeur ook bevestigt dat er een 8 dagen afkoelperiode is.
   
  Voor veel mensen die achteraf af wilden van het contract met BeUp was dat echter onvoldoende. BeUp ontkende het bestaan van de afkoelperiode, ondanks het feit dat het bestaan van een opzegtermijn werd bevestigd door Sarah Goveart van Proximedia, onder andere op Emerce en Higherlevel. Ze vroegen mij steeds of ik de mail van hun directeur wilde doorsturen. Daarop had ik het bewuste mailtje gepubliceerd zodat een ieder het kon lezen en eventueel onder de neus van een BeUp vertegenwoordiger kon leggen.
   
  Dit leek te werken, althans, ik kreeg zelden nog berichten van ondernemers mbt. BeUp.
   
  BeUp bedenkt zich over de bedenktijd
   
  Op 6 mei 2014 ontving ik een mail van meneer Catrysse, de directeur van Proximedia. Hij verzocht mij om twee berichten van mij, waarin ik zijn mail over de afkoelperiode citeer, te verwijderen. De informatie was volgens hem inmiddels niet meer van toepassing en dus was ik volgens hem bezig met het verspreiden van foutieve informatie. De afkoelperiode werd namelijk niet meer gehandhaafd, aldus Catrysse. Alle ondernemers die vanaf nu tekenen kunnen niet zonder meer afzien van het contract, zo schreef hij. Daarnaast vond hij dat hij, zijn medewerkers en zijn bedrijf schade ondervonden van mijn berichten.
   
  Ik legde Catrysse duidelijk uit dat hij zelf mededelingen kan plaatsen over eventueel nieuw beleid en dat dat niet mijn verantwoordelijkheid is. Daarnaast adviseerde ik hem om het beleid van zijn bedrijf juist niet aan te passen en juist het oude beleid beter te handhaven zodat er geen negatieve berichten van klanten die achteraf van het contract af wilden op het internet zou verschijnen.
   
  Catrysse stuurde daarop een lange mail waarin hij uitlegde dat BeUp klantenservice hoog in het vaandel draagt en dat ze daar zelf onderzoek naar gedaan hadden waaruit bleek dat hun klanten uitermate tevreden zijn met hun service. Verder verzocht hij mij om de berichten te verwijderen, ditmaal zou dat moeten vanwege privé informatie die ik zou publiceren in de bewuste berichten.
   
  Wat opviel is dat Catrysse ook dit schreef: "Het zou jammer zijn dat een aantal klanten, welke overhaast beslist hebben, nu voor een gesloten deur staan omdat uw forum verkeerde informatie bevat". Niet alleen erkent de directeur van BeUp dus dat er klanten zijn die overhaast beslist hebben en dus van het contract af willen zien, hij geeft ook nog eens berichten op het forum de schuld er van dat hij zelf geen oplossing wilt bieden voor hun klanten.
   
  Ik legde Catrysse uit dat de bedrijfsgegevens in de mail geen privégegevens zijn en ik legde hem nogmaals uit dat het schrappen van de bedenktijd alleen maar zal zorgen voor nog meer klachten en dat het verwijderen van mijn berichten daar niets aan verandert. Ik drukte hem nogmaals op het hart dat hij juist een genereuze afkoelperiode zou moeten hanteren en een maandelijks opzegbaar contract zou moeten voeren. Op die manier wordt BeUp meer getriggerd om kwaliteit te leveren en zitten klanten niet vast aan een, naar mijn idee, onnodig lang contract.
   
  Catrysse was het daar weer niet mee eens en liet daarop zijn advocaat een brief sturen naar mij. De advocaat meende op zijn beurt weer dat er inbreuk zou zijn op het auteursrecht omdat ik de mail volledig gepubliceerd had. Let wel; de mail bestond uit amper 2 alinea's, waaronder een citaat van mij en de mededeling dat de afkoelperiode 8 dagen is. Geen unieke informatie. Ik heb de advocaat laten weten de procedure met vertrouwen tegemoet te zien.
   
  De prestaties van BeUp
   
  Op zich kan ik redelijk beknopt zijn over het door BeUP geleverde werk. Het werk dat ze leveren is ver onder de maat. Ze leveren minimale prestaties om hun kant van het contract te voldoen. Zelfs een matige VMBO stagiair levert vele malen beter werk af dan dat BeUP dat doet. Voor de volledigheid zal ik enkele werkjes van BeUP bespreken.
   
  - BeUP websites
  De vele websites die BeUP gemaakt heeft zijn eenvoudig terug te vinden door middel van deze zoekopdracht.
  De websites die in het verleden door BeUp gemaakt zijn die zijn zwaar verouderd. Ze gebruiken iframes (een techniek die al tien jaar, zo niet nog veel langer, not done is ivm. Google) en hebben een uiterlijk dat zelfs in 1995 al gedateerd was. Aangezien BeUp met een abonnemenstvorm werkt zou je mogen verwachten dat ze de site blijven updaten, maar dat lijkt niet te gebeuren. BeUp lijkt slechts eenmaal een site te maken en verder geen werk meer aan de site te verrichten. Mocht BeUp menen dat de sites nog altijd actueel zijn, dan is het werk van BeUp bedroevend te noemen.
  De meer recentere websites zijn naar mijn mening nog altijd van het type 'dertien in een dozijn'. Het is een standaard CMS waar een logo op gezet wordt, wat foto's en een ander kleurtje aangepast en toegevoegd, maar het lijkt allemaal hetzelfde. Zou je zelf een Wordpress installatie installeren dan kan je voor een paar tientjes aan hosting kosten al een site hebben die minstens even goed is als die BeUp voor je zou kunnen maken.
   
  Naar mijn bescheiden mening is dit dus absoluut niet wat je mag verwachten van een website die rond de 15.000 euro kost.
   
  - BeUp Search Engine Advertising.
  Eerder sprak ik al over het geval van dwaling. Dat betrof ook de SEA dienst van BeUp. Daarnaast vond ik op het forum van Tros Radar nog een hilarische quote. Het gaat om het feit dat er veel taal- en typefouten in de door BeUp gemaakte advertenties zitten:
   

   
  Dat is een wel heel bedroevend smoesje om te verklaren waarom je fouten maakt in de teksten. Het is echter geen incident. Een jaar terug klaagde iemand anders ook al over de vele taalfouten die BeUp maakt en ook hem werd vertelt dat dat bewust gedaan zou worden. Onder het kopje 'Dwaling' viel al te lezen dat er ondernemers zijn die in eigen beheer een veel beter resultaat behaalden.
   
  Wat helemaal opmerkelijk is, is de opbouw van het kostenmodel voor de SEA campagnes. Dit is wat Sarah Goveart van BeUp vermeld heeft op Tros Radar Forum:

   
  3000 clicks per jaar in het standaard pakket. Dat zijn 250 bezoekers per maand of zo'n 8 bezoekers per dag! En daar betaal je honderden euro's per maand voor. Voor de leek is het misschien moeilijk in te schatten, maar neem van mij aan, voor zo'n 200 euro per maand heb je met gemak 1000 bezoekers per maand. En dan schat ik het nog conservatief in, waar je hoog inzet op de kosten per click, namelijk gemiddeld 20 cent per click. Je kan er bij Google ook voor kiezen om minder te betalen per click.
   
  Zelfs het grootste pakket van BeUp biedt met 10.000 clicks per jaar nog altijd een miezerig aantal bezoekers op je site. Een beetje website heeft dit aantal bezoekers niet per jaar, maar per maand nodig voor een klein beetje omzet.
   
  Wanneer je als klant vindt dat de prestaties van BeUp tegen vallen, dan heb je dikke pech. Je kan niet zomaar overstappen naar een andere partij omdat je nog altijd vast zit aan een jarenlang contract. Je zult BeUp gewoon moeten blijven betalen zo lang het contract duurt.
   
  Het gebruik van het contract heeft nog meer nadelen. De directeur van BeUp legde aan gebruiker Wakkerman uit dat het contract er voor zorgt dat het bedrag dat je moet betalen in de toekomst niet hoger wordt. Zoals je kon lezen was Wakkerman daar erg tevreden mee, want hij wilde in de toekomst niet nog meer betalen. Maar is dat wel logisch? Dat je nu 200 euro per maand aan advertenties betaalt voor bijvoorbeeld 150 bezoekers, wil niet zeggen dat het een goed idee is om dat over 3 jaar nog steeds te doen. Normaal gesproken wil je groeien met je bedrijf. Met groei van je bedrijf komt ook een stijging van kosten. Je wilt bijvoorbeeld niet meer duizend bezoekers, maar 5000 bezoekers. Met het contract van BeUp zou dat niet kunnen, want die is vastgesteld op 200 euro. De argumentatie van de directeur van BeUp slaat dus nergens op.
   
  Het ligt voor de hand dat BeUp het bedrag wel op wilt schroeven als een klant daar behoefte aan heeft. Echter werkt die redenatie niet andersom; heeft een klant behoefte aan minder bezoekers en dus ook minder (of geen) kosten te betalen aan BeUp, dan wil BeUp daar absoluut niet aan mee werken.
   
  Het moederbedrijf, Proximedia
   
  Proximedia heeft ook al een niet al te beste reputatie. Zie bijvoorbeeld dit bericht op Webwereld: 23 rechtszaken tegen Proximedia. Wat opvalt is dat die rechtszaken ook gingen over de abonnementsvorm in combinatie met een langdurig, juridisch waterdicht contract.
  Een ander dochterbedrijf van Proximedia, Bezoom.tv, gebruikt blijkbaar ook een meerjarig contract voor hun dienst van het maken van een internetfilmpje (2). Bij de werkwijze van elk van Proximedia haar dochterondernemingen wordt steeds uitgegaan van een langdurig contract.
   
  Conclusie over BeUp en Proximedia
   
  Kijkend naar het werk van Proximedia, de manier van klantenwerving en de vele rechtszaken die ze voeren, kan je naar mijn mening maar 1 conclusie trekken. Het enige waar dit bedrijf goed in is, is ondernemers een waterdicht, meerjarig contract laten tekenen waar Proximedia haar klanten keihard aan houdt. Het geleverde werk is van matig tot slechte kwaliteit, maar dat maakt voor het nakomen van het contract niet uit. Proximedia krijgt riant betaald door de ondernemers die getekend hebben. Daar verdient Proximedia grof aan.
   
  Zie hier het jaarverslag van Proximedia.
   
  Tip voor Proximedia
   
  Ik heb het al uitgelegd aan Catrysse, maar bij deze nog en plein public:
  Schaf dat jarenlange contract per direct af als je nog langer geloofwaardig wilt zijn. Het slaat nergens op om voor ICT diensten zoals websites en voor zoekmachine marketing zulk langdurige contracten te hanteren. Het contract duurt langer dan de gemiddelde levensverwachting van een startend bedrijf! Hanteer in de plaats daar van een maandelijks opzegbaar contract. Dat zorgt er voor dat ondernemers die getekend hebben zich niet onder druk gezet voelen. BeUp hoeft niet bang te zijn dat al haar klanten haar verlaten, mits ze daadwerkelijk kwaliteit levert en blijft leveren. Dit motiveert BeUp dus nog meer om zich te focussen op kwaliteit. Bovendien hoeven er geen rechtszaken meer gevoerd te worden wat er voor zal zorgen dat de negatieve berichtgeving op het internet vrijwel meteen zal ophouden. De klassieke win-win situatie, naar mijn idee!
   
  Tips aan ondernemers
   
  Het is een beetje een open deur, maar ik meld het toch; Teken nooit zomaar een contract en slaap er altijd een paar nachtjes over! Laat je niet meevoeren door opdringerige verkopers en laat je adviseren over contracten van deze omvang voordat je ze afsluit.
  Heb je toch getekend bij Proximedia terwijl je dat bij nader inzien niet wilde, annuleer het contract direct per aangetekende brief en plaats ook een bericht hierover op diverse forums zoals Higherlevel.nl of Klacht.nl. BeUp lijkt mensen die klagen op het internet een stuk serieuzer te nemen dan mensen die dat niet doen.
  Als je het op een rechtszaak laat aankomen, neem een goede advocaat en probeer je te beroepen op dwaling, is mijn advies. Zie ook het kopje 'dwaling'.
   
  Ik hoop met deze blog de branche van de internetbedrijven weer iets scherper gemaakt te hebben en ik hoop (startende) ondernemers wat waakzamer gemaakt te hebben op praktijken zoals Proximedia ze uitvoert.
   
  Bronnen:
  http://uitspraken.rechtspraak.nl (zoek op Proximedia en/of BeUp)
  http://www.emerce.nl/nieuws/sitebouwer-beup-vingers-getikt-agressieve-verkoop
  https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=46;action=display;threadid=41755
  http://www.klacht.nl/be-up/
  http://webwinkelforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=4631
  https://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?t=111196
  https://productforums.google.com/forum/#!msg/adwords-nl/hITGZNFF0Ko/KE8nutrcSfkJ
  http://www.test-aankoop.be/forum/Topic/410992
  http://www.startersforum.be/proximedia-klachten-contract/
   
  Enkele weken geleden kocht ik het boekje over framing: “Denk niet aan een roze olifant”. Leuk leesvoer en erg toegankelijk geschreven. Bij het lezen vielen voor mij wat zaken op zijn plaats. Bijvoorbeeld mijn zogenaamde pay off. Die bedacht mijn zoon in de opstart fase. “Kemdirect, werkt perfect”. Ik vond dat destijds erg goed omdat in mijn tak van sport sterk gekleurde en geurende producten als werkzaam werden/worden gepercipieerd. Kemdirect toiletkorrels (gaan we binnenkort mee stoppen dus geen reclame), waren niet geparfumeerd en ongekleurd. Bij framen probeer je met woorden een bepaald beeld op te roepen. Liefst een beeld dat gemakkelijk verteerd wordt door ons brein. In het boekje lees je dat een rijm erg sterk is bij framen. Maar sterk hoeft niet te betekenen dat het niet beter kan.
   
  De kernwaarde van het Kemdirect merk is dat de producten niet geparfumeerd, zonder kleurstoffen en zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Ook leg ik graag uitgebreid uit op mijn website en blog hoe de producten werken en welke grondstoffen zijn gebruikt. Op weg naar een klant bedacht ik dat de ultieme pay off daarom “heldere producten zonder luchtje” was. Iedereen, ten minste dat denk ik, leest en herkent hier de dubbele betekenissen en het “beeld” is licht verteerbaar.
   
  Het gaat er dus niet om wat je zegt, het gaat er om wat anderen horen. Als een makelaar het over een huis heeft met authentieke elementen hoort de ervaren huizenkoper “de keuken en badkamer waren 10 jaar geleden al aan vervanging toe”. De slimme makelaar verzint dus wat beters.
   
  Het goede frame van gisteren hoeft niet te matchen met het juiste frame van vandaag. Denk aan het Philips frame, “Sense & Simplicity” niet erg sterk vond ik altijd maar paste wel bij het tijdsbeeld waar elektronica ook zonder dikke gebruiksaanwijzing bediend moest kunnen worden. Het nieuwe frame “innovation & You” biedt meer tegenwicht aan het stoffige, oubollige imago van het Philips merk. Sterk is ook het oude logo dat de Pay off veel contrastrijker maakt.
   
  Het kan dus geen kwaad om zelf eens te kijken of dat gene wat je zegt ook is wat je klanten willen horen.
   

  Win-win ...

  By John B

  Een bestelling, altijd welkom! Maar toen de mevrouw aan de andere kant van de lijn de naam van haar koor noemde en de uitgaven die zij wilde bestellen, bekroop mij een déjà vu-gevoel. Na haar hartelijk bedankt te hebben voor de bestelling en het gesprek beëindigd te hebben, dook ik dus maar even in mijn administratie. En ja hoor, bijna 7 jaar geleden had datzelfde koor precies dezelfde bestelling geplaatst. Wat nu?
   
  Heel even kwamen allerlei redenen voorbij waarom ik deze bestelling gewoon zou gaan leveren. De exemplaren van de vorige bestelling waren wellicht zoekgeraakt, per ongeluk weggegooid, of door brand of waterschade in het archief onbruikbaar geworden. Of misschien waren er wel zoveel aantekeningen op gemaakt, dat er behoefte was aan nieuwe, onbeschreven versies.
   
  Maar het kon natuurlijk ook een vergissing zijn. En zou ik daar dan - als ik in haar schoenen zou staan - niet op gewezen willen worden? Daarnaast werd ik ook steeds nieuwsgieriger. Dus maar even teruggebeld. Wat bleek? Het archief was de laatste jaren een paar keer verhuisd en daardoor enigszins uit het zicht verdwenen. Ze kon zich de eerdere levering ook niet meer herinneren, maar zou bij diverse mensen gaan informeren.
   
  De bestelling kon ik vooralsnog dus schrappen, maar haar hartelijke dank viel mij wel ten deel. En ik kreeg de vraag of ik dan wellicht iets anders in mijn catalogus had wat in hun programma paste. Na een paar suggesties van mijn kant werd met “we gaan het bekijken” en “nogmaals hartelijk dank” het gesprek afgerond.
   
  Een paar weken later krijg ik te horen dat bij de zoektocht in het archief de betreffende uitgaven inderdaad zijn gevonden … en leidt één van de gegeven suggesties alsnog tot een mooie bestelling. Als dat geen win-win is …
   

  Geld leren verdienen

  By chimply

  Volgens de KvK hebben startende ondernemers een ondernemingsplan hard nodig bij het opzetten van hun bedrijf. "Al was het maar om makkelijker investeringsgeld binnen te kunnen halen", aldus de KvK in een artikel.
   
  Naar mijn mening past het advies van de KvK niet bij het ondernemerschap van deze tijd. Ik zal uitleggen waarom.
   
  Startende ondernemers moeten geld leren verdienen.
   
  Om de continuïteit van een onderneming te waarborgen moet de ondernemer geld leren verdienen. Geld leren verdienen is een essentieel aspect van het ondernemerschap. Vooral in de opstartfase. Iedereen kan geld leren verdienen. Echter, zoals met alles in het leven, oefening baart kunst. Door direct met vreemd vermogen te starten, wordt de cruciale stap, het zelf geld leren verdienen, overgeslagen. Men leert alleen geld (van investeerders) uit te geven.
  Maar, let op de kosten:
   
  If you take the money, you got to kiss the ring!
   
  Investeerders denken op korte termijn. Over het algemeen wil een investeerder binnen vijf jaar het geïnvesteerde geld terug krijgen. Mocht het er naar uitzien dat het terugbetalen binnen de afgesproken termijn niet gaat lukken, dan kunnen de implicaties groot zijn. Jij kunt de zeggenschap over het bedrijf verliezen, of erger nog, gedwongen worden te verkopen. Beslissingen mogen zelf niet meer genomen worden en door een verschil in visie kan het product worden verpest. Ontevreden klanten en reputatieschade kunnen hiervan het gevolg zijn. Het verliezen van vrijheid en zelfstandigheid is een ander nadeel van geld lenen. Hij die betaalt, bepaalt.
   
  Er zijn uitzonderingen. Een grootschalige koffiebranderij beginnen die met de grote jongens wil gaan concurreren is kapitaalintensief. Dure machines, personeel, inkoop van koffiebonen et cetera zullen ervoor zorgen dat er tonnen, zo niet, miljoenen geïnvesteerd moeten worden. De geldschieter zal in zo een geval een deel van de aandelen willen krijgen en eventueel een rentepercentage over het uitgeleende geld.
   
  Maar de meeste bedrijven beginnen helemaal niet op die manier. Voor een kennisintensieve start-up, waarbij de kennis wordt omgezet in een softwareproduct of dienst, is helemaal niet zoveel geld nodig.
  Zolang jij dus geen kapitaalintensief bedrijf wilt starten, raad ik het af om direct vreemd vermogen te gaan aantrekken. Probeer op een laagdrempelige manier een product of dienst op de markt te zetten. Begin bijvoorbeeld eerst in de avonduren, zodat de vaste baan niet direct opgezegd hoeft te worden.
  Heb jij daadwerkelijk vreemd vermogen nodig denk dan goed na over de bepalingen in de overeenkomst met de geldschieter. Kijk eerst naar alternatieven zoals crowdfunding of lenen van familie of vrienden.
   
  Hecht niet teveel waarde aan concurrenten.
   
  Volgens de KvK is het belangrijk om een concurrentieanalyse te doen. "Alleen zo kan de startende ondernemer zich onderscheiden", aldus de KvK. Dat is onzin. Sterker nog, als ik met mijn eerste bedrijf een concurrentieanalyse had gedaan, dan was ik nooit begonnen. Er bestonden zoveel concurrenten, dat op dat moment in die markt stappen, een verspilling van tijd zou hebben geleken.
   
  Jezelf onderscheiden door naar concurrenten te kijken, vind ik ook onzin. Bedrijven die naar concurrenten kijken gaan deze juist kopiëren. Neem als voorbeeld de automarkt. De merken die niet naar concurrenten kijken zijn origineel. Het zijn juist de originele merken die gekopieerd worden door de bedrijven die geen eigen identiteit hebben. Trek dus je eigen plan en vergeet die hele concurrentieanalyse. Begrijp mij niet verkeerd, een lijstje met concurrenten hebben voor de context is prima. Maar hecht er niet teveel waarde aan.
   
  De KvK zal uiteraard goede bedoelingen hebben met het advies, het is in mijn ogen niet meer van deze tijd. Starters doen er niet goed aan dit advies op te volgen.
  Carina Boon is een veelzijdige ondernemer. Ze heeft in Den Haag een praktijk voor definitieve ontharing, ze verkoopt gezondheidsdrankjes op basis van aloë vera, ze werft mensen die deze producten ook willen verkopen én ze verzorgt lessen conditietraining op muziek.
   
  Er gaat niets boven het ondernemerschap, vindt Carina. “Je hebt vrijheid, je bent zelfstandig. Dit past echt bij mij.” Hoeveel uren ze precies werkt, weet ze niet. “Zelf tel ik alleen de uren dat ik met mijn vak bezig ben. De klusjes erom reken ik niet mee.” Ze kijkt even naar Pieter, haar man. “Pieter, hoeveel uur werk ik volgens jou?”
  “Te veel”, antwoordt hij. Ze denkt even na. “Zestig uur per week, schat ik.”
   
  Elke zondagochtend doet Carina haar administratie. “Daar ga ik echt voor zitten en dan ben ik in twee of drie uur klaar. Vroeger deed ik mijn administratie eens in de maand. Dat was vervelend, want dan was ik er heel lang mee bezig. Nu zorg ik dat ik het goed bijhoud.” Al haar gegevens verwerkt ze in Excel-bestanden. “De kasbetalingen, de betalingen via de bank, alle inkomsten en natuurlijk de BTW.”
   
  Voor de ontharingsbehandelingen geldt een BTW-tarief van 21 procent. Maar voor de producten die Carina verkoopt, heeft ze met verschillende BTW-tarieven te maken, hoog en laag. “Het is simpel. Op alles wat je slikt zit 6 procent BTW en op alles wat je smeert zit 21 procent.”
   
  Elk kwartaal doet ze BTW-aangifte. “Dat is niet veel werk. Daar ben ik 10 minuten mee bezig. Als je administratie op orde is, is de BTW-aangifte alleen maar een kwestie van getalletjes invoeren.”
   
  Doe je btw-aangifte voor 1 mei! En nog een zakelijke tip: maak gebruik van de herinneringsservices van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/btwoptijd
  Als ondernemer begin je een bedrijf bijna nooit met de bedoeling een bedrijf te beginnen. Meestal begin met je klussen te doen, opdrachten uit te voeren, of je hebt een goed idee dat je uit wilt werken. De eerste stappen maak je gewoon zonder dat je aan geld denkt. Je vult een behoefte in van jezelf of van een ander uit je directe omgeving. Dit kan het maken van een website zijn, een dienst, een verbouwing, of een ontbrekend product. Na bepaalde tijd merk je dat jouw 'klant' tevreden is met het resultaat en dat geeft je de gedachte om het vaker te gaan doen, of het idee verder te ontwikkelen. Kortom, zonder dat je het zelf beseft, ga je 'opschalen'.
   
  Dan ontstaan er nieuwe uitdagingen: je hebt goed gereedschap nodig, je hebt meer tijd nodig, je hebt meer afnemers nodig, je hebt een boekhouder nodig, je hebt een ruimte nodig, je hebt een bedrijfsbus nodig, je hebt meer... enzovoort.
  Maar alles wat je nodig hebt vraagt om financiering. De eerste zaken kun je wel opvangen met spaargeld, een vooruitbetaling van materialen, alvast veel zelf doen, misschien wat geld lenen van familie, maar er komt snel een grens. Het is goed om deze grens snel te bereiken want het maakt je creatief en het toont aan dat je drijfveren in orde zijn.
   
  De meest logische stap is om jouw plannen eens goed op papier te zetten en te laten beoordelen door een deskundige en dan met het kersverse ondernemingsplan naar de bank te stappen. Helaas stopt voor veel ondernemers hier het opschalen. De bank vraagt zekerheden, die je niet hebt en dan stopt het meestal met de financiering. Dit is in veel gevallen een goede zaak. Een gedreven ondernemer gaat dan namelijk echt ondernemen. Die zoekt net zolang wegen tot het uiteindelijk vaak, zonder extern geld, toch een leuk bedrijf wordt. Daarna zijn banken wel bereid om te financieren, omdat er dan 'zekerheden' zijn gecreëerd. Die zekerheden moeten er ook zijn, omdat een bank het geld van hun klanten zo veilig mogelijk moet uitlenen. Een ondernemer wil echter het liefst zo min mogelijk gebruik maken van 'niet eigen' geld. Geld van een bank lenen is voor een ondernemer vaak prijzig, maar noodzakelijk, terwijl het voor de klant van de bank, de spaarder, vaak prijzig is om het op de bank te parkeren gezien de lage opbrengst aan rente, maar wel noodzakelijk als hij niet teveel risico's wil lopen.
   
  Zowel de ondernemer als de klant van de bank willen eigenlijk hetzelfde, namelijk optimaal gebruik maken van het ruilmiddel geld. Geld dat de spaarder in de toekomst voor nuttige dingen wil gebruiken en wat een ondernemer tijdelijk wil gebruiken voor het financieren van bijvoorbeeld voorraden of machines, maar zo snel mogelijk weer zou willen terugbetalen, omdat het lenen van geld nu eenmaal duur is. De bank heeft deze twee partijen van oudsher altijd aan elkaar gekoppeld. Dit is hun eigenlijke bestaansrecht, zeker de coöperatieve banken. Helaas lijkt de bank deze functie de laatste jaren niet meer als primaire doelstelling te hebben als het gaat om de kleinere bedrijven en de kleinere spaarders.
   
  Een leuke relatief nieuwe vorm, om behoefte van de spaarder en de ondernemer aan elkaar te koppelen, is crowdfunding.
  Mijn eigen bedrijf in de techniek ben ik gestart in 1978 en heb ik opgebouwd op de bovenomschreven manier. Ik heb in het begin gewerkt zonder vreemd kapitaal en ben langzaamaan geld van banken gaan gebruiken om mijn bedrijf en privésituatie te ontwikkelen. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat ik al jaren geen gebruik meer hoef te maken van extern geld. Ik heb op eigen kosten en met soms meer, soms minder goed resultaat, nieuwe producten ontwikkeld en op de markt gebracht. Op dit moment heb ik een product dat meer investering vraagt dan met eigen middelen mogelijk is, om op grotere schaal de markt te kunnen benaderen.
  Hiervoor heb ik besloten niet naar banken te stappen, maar het gloednieuwe crowdfunding platform Kapitaal op Maat in te schakelen. Voor mij is het een nieuwe manier en ik ben bijzonder nieuwsgierig hoe deze vorm van financiering mijn bedrijf gaat helpen. Omdat mijn ervaring ook voor jullie allen van belang kan zijn, houd ik jullie op gezette tijden van mijn ervaringen op de hoogte via dit blog.
   
  Voor ondernemers hoort btw-aangifte doen er gewoon bij. Maar als je net bent gestart, is alles nog nieuw. Zoals je hieronder kunt lezen, kan een allereerste btw-aangifte je behoorlijk wat opleveren.
   
  “Ik ben nog maar net begonnen, dus mijn administratie stelt niet veel voor”, zegt Reny Bijsterbosch, die onder de naam Slimmerz mensen helpt om een gezond gewicht te bereiken. “Wat ik handig vind, is dat ik btw die ik zelf betaald heb weer terug krijg.”
   
  Diëten volgen, shakes en poeders slikken? Geen goed idee, vindt Reny Bijsterbosch. “Je kunt met een normaal leefpatroon een gezond gewicht bereiken en houden”, zegt zij. Mensen kunnen bij Slimmerz terecht voor individueel advies, zowel persoonlijk als online, maar Reny geeft ook homeparty’s bij mensen thuis en komt ook bij bedrijven om werknemers te adviseren.
   
  Reny is deeltijdondernemer. Ze staat twee dagen per week voor de klas in het speciaal onderwijs. Met Slimmerz begon ze in 2013. Tot nu toe maakte ze vooral onkosten. Zo liet ze een huisstijl ontwerpen, een website maken en kocht ze een weegschaal die niet alleen het gewicht aangeeft, maar ook vetpercentages en spiermassa’s. Die weegschaal kostte 1.800 euro, de website plus huisstijl 2.200 euro. “De btw daarover kreeg ik terug, dus het was leuk om aangifte te doen.”
   
  Ze heeft een boekhouder die de aangifte inkomstenbelasting voor haar en haar man verzorgt, maar de btw-aangifte doet ze zelf. “Samen met mijn man, want zelf heb ik niks met administratie. Maar ik zie wat hij doet en eigenlijk is het heel gemakkelijk. Zo meteen krijg ik weer btw terug. De btw die ik ontvangen heb, mag ik namelijk houden, omdat het een laag bedrag is. Dat moet ik wel optellen bij mijn inkomen. Dat is mooi meegenomen voor kleine ondernemers.”
   
  Check op http://bit.ly/KORbtw of de kleineondernemersregeling ook voor jou geldt!
   
  Doe je btw-aangifte vóór 1 februari. Wil je eraan herinnerd worden? Meld je dan aan voor de sms-alert voor starters via http://www.belastingdienst.nl/starters.
   

  Serendipity en crowdfunding

  By emabee

  Ik had vorige week een afspraak bij Seats 2 Meet in Groningen. Bij de receptie hangt een groot LCD scherm met daarop een zogenoemde “Community Dashboard”. Mocht je het nog nooit gezien hebben kijk dan hier even. Hartstikke leuk zo’n dashboard, maar mijn oog viel eigenlijk op de tekst die er als pay off bij stond: “De Serendipity Machine van 050 Groningen”. Leuk gevonden dacht ik, maar hoeveel mensen op straat zouden mij kunnen uitleggen wat serendipiteit nou werkelijk betekent. 1 op 100, 2 misschien? Of ben ik nu te negatief? Voor degenen die nu bijna waren gaan zoeken naar de betekenis volgt hier een korte toelichting: Serendipiteit is afgeleid van het Engelse 'serendipity' en betekent zoveel als iets ontdekken of uitvinden waar je niet naar op zoek was. Een mooi voorbeeld hiervan is de uitvinding van het theezakje. Honderd jaar geleden werd (losse) thee in tinnen blikken vervoerd. Groothandelaar Thomas Sullivan uit New York vond in 1904 de blikken te duur worden en nam het besluit om zijn klanten hun thee in kleine zakjes van zijde te sturen. Het was de bedoeling dat de klanten de thee uit de zakjes zouden halen voor gebruik. Maar ze gooiden de thee met het zakje er nog om in het water. Het was een onbedoelde zet, maar bleek een succesvolle uitvinding.
   
  De reden dat de term serendipiteit mijn aandacht kreeg was echter doordat ik bij thuiskomst een artikel las over Kidswatcher die via crowdfunding binnen een paar dagen 180 duizend euro binnen haalde. Het bedrijf dat de ondernemerswedstrijd The Next Entrepreneur won, is gefinancierd via crowdfundingplatform Symbid. Kidswatcher maakt kinderhorloges, waarmee kinderen via het mobiele gsm-netwerk en wifi gelokaliseerd kunnen worden. Ouders kunnen via een app in de gaten houden waar hun kind uithangt. De reden dat het mijn aandacht trok was niet zozeer het crowdfunding nieuws maar het idee dat er iets was uitgevonden waar ik toevallig twee jaar geleden naar zocht. Wij gingen toen op wereldreis met onze kinderen die toen 3 en 4 jaar oud waren en ik zag het al voor me dat we ze kwijt zou raken in de drukke steden als Bangkok of Hanoi. Er waren toen al wel track and trace systemen met een simpele sim kaart voor auto’s en motoren, maar geen betaalbare voor kinderen. Uiteindelijk heb ik er ook geen gekocht omdat een dergelijk systeem een vals gevoel van geborgenheid kan geven. Het is toch gewoon je taak als ouder om 24/7 te waken over je kinderen? Ik bedacht me toen echter wel dat het een goed idee zou zijn om hier een horloge voor te ontwikkelen. Eigenlijk dus geen serendipiteit maar een gemiste kans…..
   
  Nadat ik die teleurstelling had weggeslikt toch maar even gekeken op het crowdfundingplatform van Symbid. Als oud bankier heeft crowdfunding zeker mijn aandacht. In de meeste gevallen zie je sympathieke startups met coole of innovatieve ideeën die een grote likeability hebben bij het grote publiek. Juist daar is crowdfunding ook op zijn plek. Zolang nog niet hele grote aantallen mensen veel geld verliezen aan deze startups verwacht ik dat dit fenomeen nog wel zal groeien. Symbid is daar trouwens ook zeer transparant in door onder aan de site het kopje “risk warnings” te plaatsen. Daar staat te lezen dat de meeste startups falen, dat de markt illiquide is en nog drie dissatisfiers. Als je dit eerst leest voordat je het lumineuze idee bestudeert kun je je afvragen of iemand hier nog in wil investeren. Toch gaat er behoorlijk wat geld om in crowdfunding en het groeit nog steeds. Op Frankwatching lees ik een quote van econoom Mathijs Bouwman: “Ik vind crowdfunding een heel sympathiek initiatief op microschaal.” Op www.geldvoorelkaar.nl gaat het echter al lang niet meer om micro financieringen. Wat meteen opvalt op de site is dat hier nagedacht is over risico en rendement. De oprichters zijn trouwens ook twee oud bankiers. Het gevoel bij de site is vooral dat het hier gaat om een alternatief voor de bank die niet wil financieren. Waar de bank vroeger nog wel eens financierde op “blauwe ogen” gaat het nu echter vooral om zekerheid, toekomstige cash flow en RAROC (Risk Adjusted Return On Capital). Dit uit zich veelal bij bankmedewerkers die zich dan verschuilen achter “computer says no”.
   
  ABN AMRO heeft inmiddels ook een eigen platform www.seeds.nl met leuke projecten die in mijn optiek ook echt horen bij crowdfunding. Rabobank heeft partnerships met CrowdAboutNow en Oneplanetcrowd dat zich vooral richt op duurzame initiatieven. De ING heeft Jan Hommen een stoeltje gegund bij OOK (het Stimuleringsfonds Ondernemend Oranje Kapitaal). OOK verstrekt groeikapitaal aan een groot aantal Nederlandse MKB-ondernemingen in de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen vanaf € 250.000. Er zal in de toekomst zeker plek zijn voor drie of vier crowdfundingplatformen voor grote financieringen en een twintigtal platformen voor micro financieringen en niches.
   
  Tot dusver zie je vooral dat crowdfunding een alternatieve financieringsvorm is. Waar banken en vooral het MKB volgens mij nu behoefte aan hebben is dat er een financieringsvorm komt als aanvulling op de bancaire financiering. De banken die worstelen met hun verdienmodellen en de strenge kapitaaleisen zijn niet langer bereid het volledig risicodragend vermogen te verschaffen. Een bank die nu geen 100.000 euro wil verschaffen aan een ondernemer is wellicht wel bereid 80.000 euro te verschaffen als de aanvulling via crowdfunding wordt verkregen. Voor zover ik weet is dit wel eens incidenteel gebeurd, maar waarom is er nu niet een partij die zich tot doelstelling stelt het MKB te ondersteunen door afspraken te maken met alle banken over een aanvullende financieringsvorm in de vorm van crowdfunding. De banken zouden dit verwelkomen evenals het MKB. Wie springt in dit gat en durft de samenwerking aan te gaan met banken? Waarom bestaat dit nog niet. “Goh”, bedenk ik mij opeens, “serendipity”
   

  Collectieve Kolder

  By Norbert Bakker

  Een bekend gezegde luidt: "geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag. Geef een man een hengel en leer hem vissen, en hij heeft eten voor altijd"
   
  Een minder bekend gezegd luidt: "heb je nog een lading onverkoopbare ouwe vis en begint die te stinken, plak er dan het etiketje "collectief voordeel!" op en verkoop het aan die gekke Hollanders" ;)
   
  Ja, collectief voordeel. We zijn er gek op. Zo gek dat het een schande is dat hieraan geen strofe is gewijd in ons beroemde Koningslied ( "De collectieve korting wie je wist dat ging komen")
  Zo gek dat alleen al het woord bepaalde delen van het brein lijkt uit te schakelen, zoals logica, kunnen rekenen en gezond verstand. Want "het is collectief, dus goed" en "het is voordeel, dus goedkoop!"
   
  Goed en goedkoop, de meeste Nederlanders beginnen spontaan te kwijlen als ze die 2 woorden in 1 zin lezen. Verder zoeken hoeft ook niet meer , verder kijken dan je neus lang is ook niet. Zodra de gemiddelde Nederlander iets gevonden heeft dat collectief goedkoper is of lijkt dan wat hij/zij nu betaalt, is de prooi gevangen, de kill is gedaan, we zijn tevreden. Alleen jammer dat wij in dit sprookje niet de jager maar de prooi zijn.
   
  Collectieve korting speelt namelijk ook in op die andere karaktertrek van Nederlanders: we zijn aartsluie donders! Zodra we menen collectief de betere deal hebben gesloten, kunnen we lekker achterover leunen.
   
  En we doorgronden de essentie van het begrip collectief kennelijk niet. "Collectief" wordt misvat als "solidariteit". Terwijl een collectief eigenlijk verre van solidair is: wat jij in je collectief minder betaalt, moet uiteindelijk door een ander worden opgebracht!
   
  Het meest bizarre voorbeeld daarvan vormt de collectieve korting op de zorgverzekering. De basisverzekering is een "zero sum game": we leggen allemaal premie in en daaruit worden alle kosten betaald. Alleen betaalt iedereen die collectief verzekerd is, flink minder dan een ander. Is de zorgconsumptie binnen het collectief dan minder? Nee. Is er incassovoordeel? Nee, daarvoor geldt zelfs nog een aparte korting. Wat is dan de legitimiteit van een collectief? Werkelijk helemaal niets. Collectief = Asociaal, of zelfs oplichting aldus de topman van zorgverzekeraar DSW in een recente reactie in het NRC
   
  Dichter bij huis: collectieve verzekeringen voor ondernemers. Niet alleen vis met een sticker "collectief voordeel!" erop geplakt, maar het begint ook al snel te stinken: collectieven blijken namelijk helemaal geen collectieven te zijn. Slimme marketeers hebben namelijk al lang geleden bedacht dat je als inkoper niet eens de moeite hoeft te doen om een echt collectief op te tuigen (pff, al dat werk); alleen het etiketje "collectief voordeel!" erop plakken is op zich al genoeg!
   
  En dus lopen diverse grote en kleine collectieve belangenbehartigers voor zelfstandigen op hun websites te verkondigen dat hun collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering tot wel 40% collectiviteitskorting kent. Niet alleen blijkt dat één grote fata morgana, maar ook het advies rammelt, als er sowieso al advies gegeven wordt!. Want bij collectief geldt dat het product of advies best een beetje mag stinken, het verkoopt immers toch wel! Het is immers Collectief mensen! dus moet het wel goed zijn, gewoon even verstand op nul en tekenen dus.
   
  Neem dus ook die speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekering met collectieve korting: collectieve premie € 500 per jaar voor een administratiekantoor met een dekking van € 100.000,- per gebeurtenis. Daar komen de kosten van het lidmaatschap van de belangenbehartiger uiteraard nog bovenop. Kosten die overigens ook sterk wisselen, want ook dat valt weer collectief in te kopen: een collectieve korting op het collectieve lidmaatschap: geniale marketing!
   
  Diezelfde dekking individueel (bij dezelfde verzekeraar en zelfde voorwaarden): € 350 per jaar voor een dekking van 250.000. Huh? Ten opzichte van dat "collectief" ( met meer dan 50.000 leden ) individueel 250% meer dekking voor een 30% lagere prijs? Of zelfs de helft van de prijs als je de kosten van het lidmaatschap ook meetelt?
   
  Ja beste mensen,
   
  dat is collectieve kolder in de polder :P
   
   
   
  We krijgen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten veel vragen over het doen van je btw-aangifte en het bijhouden van administratie. We hebben twee startende ondernemers gevraagd hoe zij dat nou doen. Dit zijn hun ervaringen.
   
  “Btw-aangifte? Dat is appeltje eitje!”“
  Btw-aangifte doen is net zo gemakkelijk als een e-mailtje versturen”, vindt pedicure Myrthe Naomi Noorlander, eigenaar van Voet Plus Praktijk in Veenendaal. “Maar je moet wel je administratie op orde hebben. En dat kost heel wat meer tijd dan die btw-aangifte.”
   
  Toen Myrthe Naomi begon met haar pedicurepraktijk deed ze haar administratie in Excel. “Dat was veel werk, want dan blijf je tikken. Bovendien kon ik sommige gegevens niet meer terugvinden als ik mijn administratie even liet liggen.” Daarom stapte ze al snel over op een geautomatiseerd boekhoudprogramma, dat in verbinding staat met haar kassa. In het boekhoudprogramma staan haar klantgegevens, de producten die ze verkoopt en de verschillende behandelingen die ze geeft. Myrthe geeft bijvoorbeeld de ‘gewone’ pedicurebehandelingen, maar ze is ook erkend medisch pedicure, gespecialiseerd in complexe nagelaandoeningen en risicovolle voeten.
   
  Myrthe Naomi houdt haar administratie nauwkeurig bij. “Aan het einde van elke werkdag vergelijk ik de kassagegevens met de afspraken in mijn agenda. Vervolgens stuur ik alle gegevens uit de kassa door naar het grootboek. Daarnaast besteed ik iedere maandagochtend gemiddeld drie uur aan mijn administratie. Als alles op orde is, stelt de btw-aangifte niets voor. Ik laat mijn boekhoudprogramma selecteren op btw en vervolgens zie ik per maand precies hoeveel btw ik terugkrijg en wat ik zelf moet afdragen.”
   
  “Ik hoef alleen maar bedragen op te tellen. Btw-aangifte kost me een half uur.”
  “Administratie bijhouden en btw-aangifte doen valt mij erg mee”, zegt orthopedagoge Petra Hoekman. Zij werkt parttime in loondienst en daarnaast heeft ze haar bedrijf Hoekman Ontwikkeling & Advies. Als ondernemer geeft ze ondermeer les aan de Hogeschool Rotterdam en is ze procesbegeleider en coach bij welzijnsstichting SYnerKri in Krimpen aan den IJssel.
   
  Petra heeft geen ingewikkelde administratie, vindt ze zelf. Ze houdt haar uren bij en ze verstuurt elke maand facturen. Tot en met het derde kwartaal van 2103 waren dat er 13. “De facturen staan in een digitaal verkoopboek. Daar kan ik ook uithalen hoeveel btw ik ontvangen heb.” De kosten die zij maakt voor haar bedrijf houdt ze bij in een Excelbestand. Ook dat is niet ingewikkeld. “Het zijn niet veel kosten. Een inktcartridge, materiaalkosten voor handleidingen, de kosten van mijn bedrijfstelefoon, dat soort dingen.”
   
  Ieder kwartaal doet Petra btw-aangifte. “De ontvangen btw vind ik in mijn digitale verkoopboek. De btw die ik terugkrijg zie ik in het Excelbestand. Ik hoef alleen maar bedragen op te tellen en dan kan ik aangifte doen. Ik schat dat het mij in totaal een half uur kost.” Als je administratie op orde is, is aangifte doen eenvoudig, vindt zij. “Het is slim om met een accountant te bespreken hoe je je administratie het beste kunt inrichten. Dan vind je de gegevens voor je aangifte snel terug.”
   
  Meld je aan voor online workshop over belastingzaken
  Meer weten over belastingzaken van je onderneming? Volg dan de online workshop van de Belastingdienst op zaterdag 2 november van 16.30-17.15 uur.

  Solar scoop

  By solar scoop

  Ben je geïnteresseerd in duurzaam, ondernemen of duurzaam ondernemen? Wij ook, daarom is dit misschien wel een interessant draadje om te lezen.
  Wij gaan op onze blog op HL.nl verslaan wat we allemaal tegen komen om van een goed idee klinkende munt te maken. Dat is tenminste de bedoeling. We willen hiermee bereiken dat vooral uitvinders zich in onze situatie herkennen en hopen daarmee ook een stukje gereedschap te zijn voor jouw goede idee!
  Discuseer en denk met ons mee. Maar lees dit stukje wel even door omdat herhaling van vragen voor andere lezers als storend wordt ervaren.
   
  Wij zijn Rogier en Joop, zakenpartners, voor het eerst elkaar ontmoet bij het Higherlevel offline event. Wij vinden het onze verplichting om voor de lezers van deze site onze bevindingen zo transparant mogelijk te verslaan. Uiteraard kunnen we nog niet uit de doeken doen wat de vinding precies inhoud.
   
  Korte intro:
  Rogier, (ondernemer) heeft een goed idee op het gebied van zonne-energie. Hij denkt dat het simpel anders kan en na enkele testjes ziet hij dat zijn idee inderdaad werkt.
  Op het Higherlevel event loopt hij tegen Joop de Kock aan en die heeft ervaring als uitvinder. Joop vind het ook een goed idee en besluit Rogier te helpen door middel van het openstellen van zijn netwerk en het vertellen van de fouten die hij in het verleden heeft gemaakt.
  De samenwerking is een feit: zo kan Rogier sneller zijn doel bereiken en weet via Joop in ieder geval hoe het niet moet. ;D
   
  Vanaf daar is het snel verder gegaan. Er zijn meer tests gedaan en daaruit blijkt dat het rendement van een zonnepaneel minimaal 20 procent hoger werd. Maar meer is ook mogelijk. Het idee is gegroeid, naar een bijna tastbaar product.
   
  Inmiddels hebben we een afspraak gehad met een gerenomeerde partij die het geheel kan uitontwikkelen en vooral de testen etc kan verzorgen. Eventueel willen ze ook participeren. Binnenkort horen we daar meer van.
   
  Daarnaast kunnen we terecht bij Enexis, die ook mee wil helpen. En zo zijn er nog 1 of 2 partijen die ook interesse hebben.
   
  Dit zijn interessante partijen, omdat we simpelweg ook financiering nodig hebben om van klein testmodel naar een grootschalig testmodel over te gaan naar uiteindelijk een pre-productie model.. Rekening houdend met alle eisen en wet- en regelgeving,
   
  Uiteraard zijn we niet vergeten om het idee/ontwerp te beschermen. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan in de octrooi databases. Al hebben we dit uiteraard ook al zelf uitgebreid gedaan. Zelfs Google geeft geen antwoordt ;)
   
  Natuurlijk is het zaak om de commercie niet uit het oog te verliezen. Inmiddels hebben we al, zonder details te geven, het prive mail adres van de directeur van een zonnepanelen fabriek gekregen.
   
  Eigenlijk is het dus zaak om alle lijnen uit te zetten, zodat we keuzes hebben, en ook direct kunnen schakelen wanneer het tijd is. Wanneer het octrooi er ligt kun je dus de zonnepanelen fabrikant bijvoorbeeld direct benaderen, en uiteraard ook andere opties open houden.
   
  Voor dit idee/product zijn er namelijk 3 opties:
  - Het idee en intellectueel eigendom verkopen
  - Het product wat af is en uitontwikkeld is in licentie laten bouwen door derden, en een percentage van de omzet ervoor vragen
  - Zelf een fabriek beginnen en een groot voordeel hebben ten opzichte van de concurrenten.
   
  Op dit moment sluiten we uiteraard niks uit.
   
  stay tuned
   
  Een aantal weken geleden hebben we een workshop gevolgd over Referral Marketing. Dit is uit Amerika overgewaaid en het maakt je bewust van de kracht van aanbevelingen. Voor ons was dit met name een bewustwording van het enorme netwerk dat we hebben opgebouwd in de jaren dat we bezig zijn met ons bedrijf. Het principe van Referral Marketing is het elkaar gunnen van opdrachten en elkaar aanbevelen. Er worden ook steeds meer netwerkclubs rondom dit fenomeen opgericht, zoals bijvoorbeeld BNI.
   
  Wij hechten echter veel waarde aan de kwaliteit van de aanbeveling. Mensen die je een paar keer hebt gesproken, kan je niet zo maar aanbevelen want je weet niet wat de kwaliteit van het werk is. Maar de partners waar je zelf zaken mee doet, vormen natuurlijk wel een goede referentie. Wij werken ook samen met trouwe partners die ons helpen. Je hoeft niet alles zelf te kunnen, als je maar een betrouwbare partner hebt wiens expertise je in kan zetten op de momenten dat je het nodig hebt.
   
  We zijn erg benieuwd hoe jij naar aanbevelingen kijkt. Maak jij ook optimaal gebruik van je netwerk of moet je hard werken voor je opdrachten? En vraag je ook standaard over een aanbeveling zodra je een project goed hebt volbracht? Vroeger werden er getuigschriften afgegeven, tegenwoordig is het via LinkedIn heel gemakkelijk om een referentie af te geven. Maar ook hier geldt, het gaat om de kwaliteit van de aanbeveling. Wellicht kan je zelf het goede voorbeeld geven? Let bij een aanbeveling op een aantal punten:
   
  [*] Beschrijf in 'spreektaal' jouw positieve ervaring. Waarvoor heb je hem/haar ingehuurd of op welke wijze hebben jullie samengewerkt? Wat vond je zo goed of prettig aan de samenwerking? Hoe persoonlijker jouw verhaal, hoe beter.
  [*] Beschrijf de situatie voor en na jullie samenwerking. Welk resultaat heeft hij bereikt? Wees zo specifiek mogelijk over de werkzaamheden of dienstverlening die hij naar volle tevredenheid heeft verricht.
  [*] Beschrijf ook persoonlijke kwaliteiten. Valt deze persoon op door creativiteit, expertise, leiderschap, stressbestendigheid of een andere kwaliteit? Noem het in jouw aanbeveling.
   
  Zodra iemand een aanbeveling ontvangt, vraagt LinkedIn standaard om ook een ander aan te bevelen. Veel mensen denken dan dat zij diezelfde persoon moeten aanbevelen, maar dat lijkt al snel op doorgestoken kaart. Bovendien ben je meestal niet allebei klant van elkaar. Mocht dat wel zo zijn, wacht dan een week of twee om te voorkomen dat beide aanbevelingen in 1 netwerkupdate verschijnen.
   
  Om met aanbevelingen te starten, is het handig om je netwerk in kaart te gaan brengen. Op wie kan je echt bouwen en in wie heb jij het volste vertrouwen? En van wie denk je dat ze jou blindelings aan zullen bevelen? Deel dit met elkaar zodat je als ‘partners’ elkaar kan gaan helpen. Je kan bijvoorbeeld afspreken om een seintje te geven zodra jouw opdracht afloopt. Zo weet de ander dat ze jou weer kunnen aanbevelen als ze bij klanten een behoefte voelen voor jouw expertise.
   
  Heb je meer tips? Deel ze met elkaar zodat we elkaar kunnen helpen om samenwerkingsverbanden te optimaliseren.
   
  Succes en we kijken uit naar je reactie!

  Geitiquette

  By Norbert Bakker

  Het boertje had een probleem, zeg maar gerust een heel GROOT probleem! Van de ene op de andere dag gaven de geiten geen melk meer. Geen enkele aanwijsbare oorzaak. Het grote zomerhok was schoon, de weide groen en sappig vol klaver. Ook waren de geiten actief en speels en leken ze in hun schik. Alleen geen druppel melk. Dit was wel een klein drama. Over 3 maanden moesten de kazen gereed zijn, en verse melk was daarvoor toch echt een vereiste.
   
  Vragen bij de buren was natuurlijk uit den boze. Wat zouden ze hem uitlachen! En direct roddelen bij de kaaswinkel natuurlijk, dat kon hij niet hebben.
   
  Misschien dat dat internet een oplossing bood? Het boertje gebruikte internet eigenlijk nooit. Ja, een beetje goatbooken. Maar nu toch eens proberen met die zoekmachine, Goagle. De allereerste zoekopdracht geit geeft geen melk meer? gaf direct meer dan 20.000 resultaten, wat een overvloede aan informatie!
   
  De eerste link zag er niet onaardig uit: Goeiegeit.nl, antwoord op al je vragen
  Een vraagbaak waar je je vraag kon stellen en jan en alleman daar op kon antwoorden.De vraag was snel gesteld. Alleen vielen de reacties wat tegen, zowel het aantal als de inhoud. Duidelijk niet veel echte geitenhoeders op deze site.
   
  De volgende link was veelbelovend: Geitto!, daar deel je kennis van Geiten
  Een site van de GvG, het Genootschap van Geitenhoeders. Volgens de site hadden ze wel 65.000 leden. ( Beetje vreemd met maar 1.600 geregistreerde geitenhoeders en hobbyboertjes, maar ja) Wel wat vreemde vragen op dat forum. 8-jarige meisjes die graag een geit wilden hebben als huisdier, en een ouwe bok die overal op reageerde met hoofdletters. Verder niet onaardig, maar wel wat vlak: het duurde wel erg lang voor er reactie kwam, maar met die tips kon hij wel wat.
   
  De derde link was het meest intrigerend : Goaterlevel, innovatie en geitenhoederschap
  Wat een enorme overvloed aan kennis en wat een dynamiek: hij zag tientallen actuele vragen en honderden reacties. En dan die zoekfunctie! Niet normaal meer! Meer dan 500 Topics over geitenmelk. En hoewel veel vragen leken te gaan over het exporteren van geitenmelkpoeder naar China , las hij in de overige topics al 6 bijna vergelijkbare situaties.
   
  Toch maar eens op dit machtige forum een vraag stellen. Zou het hier zo lang duren voor de eerste reactie kwam? Vast niet, zo te zien zaten hier de kenners en zelfs een paar echte lactatiedeskundigen!
   
  De eerste reacties kwamen snel, heel snel, en waren totaal niet wat het boertje er in de verste verte van verwacht had:
   
  Je hebt je geiten vast en zeker geslagen, of erger nog! We zouden je aan moeten geven bij de Animal cops, lelijke geitenmisbruiker. Dat is de enige reden waarom geiten geen melk meer geven!

  Je vertelt niet het hele verhaal. Volgens mij geven die geiten wel melk, maar wil je niet vertellen wat er echt aan de hand is!
   
  Je moet je geiten ook alleen maar appels te eten geven, de rest is rommel
   
  Laten we de zaak breder trekken: hoe gaat het met je kippen, geven die wel eieren?
   
  Het boertje reageerde verrast:
  dat heeft er helemaal niets mee te maken, wilt u aub gewoon mijn vraag beantwoorden?
   
  Reactie volgde per omgaande, binnen 10 seconden:
  Wie denk je wel dat je bent, geitenboertje? Komt hier een beetje als lam op dit forum je eerste vraag stellen en geeft gelijk een grote mond terug als iemand durft om door te vragen? Dat zijn onze mores op dit forum boertje. Niet jij stelt de vragen, dat doen WIJ en niemand anders!
   
  Vervolgens nam de discussie een nog vreemdere wending. De ene na de ander begon zich te mengen in het krakeel dat overal over ging, behalve over zijn geiten die geen melk meer gaven. De discussie ging vooral over de discussie zelf. Ook verrassend waren de rode en groene blokjes die overal opdoken in de discussie. Het leek wel een kerstboom!
   
  Wat was dit voor een vreemde club die zo nieuwelingen verwelkomde? Het boertje kreeg er een gek gevoel in zijn maag van. Met bezwaard hart stuurde hij een van de beheerders een mailtje, met verzoek om zijn profiel te verwijderen.
   
  Die avond, onder genot van een biertje, dacht het boertje er nog eens over na. Zoveel kennis, zoveel deskundigen, maar helaas net te weinig beschaving naar nieuwe leden toe. Als die mensen eens wat meer begrip zouden tonen voor nieuwe leden (voor wie alles nieuw en spannend is en de mores nog niet kennen) zou dat hele geitenforum echt naar een Higher level getild worden. Wat minder gezever en minder gemoraliseer levert vast en zeker ook minder hanengedrag op. Een beetje Geittiquette!
  In kindertekeningen is de zon vaak het stralende middelpunt. Met deze blog hoop ik dat alle ondernemers deze gouden cirkel ook als middelpunt behouden bij het uittekenen van hun plannen. Wanneer kinderen een zon tekenen pakken ze al snel een geel of gouden potlood waarmee ze de cirkel een prominent plekje geven op hun tekening. In het geval van de kinderen staat deze gouden cirkel voor de buitenwereld, “De zon geeft licht en warmte, voedt en stimuleert. Hij zet je aan om in actie te komen, de wereld te verkennen”*.
   
  Niet alleen kinderen hebben door hoe belangrijk deze cirkel is. Zo ook de succesvolle bedrijven met een goed doordachte visie. Simon Sinek heeft dit samengevat in de ‘Golden Circle’ **, gebaseerd op deze succesvolle bedrijven. De gouden cirkel heeft 3 ringen, waarbij de kern van de cirkel is ‘waarom’. De middelste cirkel bevat ‘hoe’ en ‘wat’ staat in de buitenste cirkel.
   
  Volgens Sinek weet iedereen ‘wat’ ze doen, weten alweer minder bedrijven ‘hoe’ ze het doen en wat bijvoorbeeld hun bedrijf uniek maakt. Slechts enkele, de succesvolle, weten anderen te inspireren door de ‘why’. Waarom ben je met het bedrijf gestart, wat is je overtuiging hierin? Wanneer je klanten mee kunt nemen in je overtuiging is het voor hen ook gemakkelijker om als ambassadeur voor je bedrijf op te kunnen treden.
   
  Met de organisatie van The Next Event in mijn achterhoofd ben ik begonnen aan deze blog. Als ondernemende organisatie geloven we er in dat ondernemers elkaar het beste kunnen helpen. Daarbij willen we andere ondernemers graag vooruit helpen met de basis van hun bedrijf zodat ze vanuit daar kunnen bloeien en groeien (why). Vanuit daar zijn we als organisatie gaan kijken hoe (how) we dit kunnen doen. De online meest besproken onderwerpen, en waar dus de meeste vragen over zijn, hebben we hiervoor genomen als basis. Daarbij dienen we natuurlijk wat (what) te bieden, dit hebben we gedaan in een full-service evenement waarbij de bezoekers kunnen genieten van de kennis en de netwerkmogelijkheden.
   
  Onderwerpen als cashflow, verzekeren of offertes schrijven zijn wellicht niet de meest aansprekende onderwerpen (bij mij in ieder geval niet, ga liever aan de slag met mijn dienst). Echter zijn ze zeker van belang voor de basis van je bedrijf. Hiermee willen we dan ook de ondernemers helpen zodat ze vanuit daar hun visie succesvol kunnen uitvoeren.
   
  Wat is jullie marketing boodschap? Kunnen jullie dat kort omschrijven in een reactie op deze blog? Door deze reacties kunnen we ook weer van elkaar leren.
   
  Mocht je vooral in de ‘wat’ blijven hangen (zoals velen), wees dan niet bang om de vicieuze cirkel te breken en zet je eigen onderneming in het zonnetje!
   
  Ps. We hopen dat het zonnetje ook volop schijnt tijdens The Next Event op 21 september. Kom ook netwerken en sparren onder het genot van een drankje en een heerlijke barbecue (meer info op www.thenextevent.nl)
   
  * Bron: http://www.jmouders.nl/Themas/Opvoeding/Opvoeden/Wat-kindertekeningen-je-vertellen.htm
  ** Youtube:
   
  BVS

  Eigen baas

  By BVS

  De verleiding is groot en de succesverhalen worden vaak breed uitgemeten. Maar is ondernemen wel zo leuk en wordt je er inderdaad gelukkiger van? Het antwoord is simpel maar toch complex.
   
  Natuurlijk lijkt niets fijner dan zelf je werkuren te kunnen bepalen en dat er niemand is die je beveelt of commandeert. De praktijk is echter dat werkdruk en het halen van omzet als ondernemer je uren gaan bepalen en dat er ineens klanten en een Overheid zijn die van alles van je willen. Tenzij je een wereldschokkende uitvinding hebt gedaan of wanneer je een vak verschrikkelijk goed beheerst, heb je in de wereld van ZZP-ers niets te zoeken. Zoals een werknemer kijkt naar de "eigen baas", zo kijkt de ZZP-er naar werknemers.
   
  Werknemers die elke dag lekker uitgerust en redelijk zorgeloos opstaan om aan het eind van de middag op tijd weer lekker naar huis of het stamcafé te gaan. Werknemers met echte snipperdagen en aaneengesloten vakanties met een leuk bedrag aan vakantiegeld om vrij te besteden en een hoop vrije tijd om leuke dingen te doen. ZZP-er zijn betekent over het algemeen dat je weinig tot geen rechten hebt met heel veel verplichtingen en een karig loon.
   
  Natuurlijk geldt dit niet voor de eerder genoemde vaklui, maar die hebben dan ook een erg lage overhead en kunnen bij gebrek aan werk terug in dienstverband. Vakmensen zijn altijd gewild al moet je soms wat verder reizen. ZZP-ers met kleine bedrijfjes en ook middenstanders zijn vaak al snel te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet. Met andere woorden, om mee te kunnen blijven doen moet je expansie of plotselinge drukte aan kunnen en kunnen beschikken over de bijbehorende financiële middelen en extra mankracht.
   
  De tafellakens zijn de middelgrote bedrijven met vlees op de botten die concurrerend kunnen werken en financiële middelen hebben voor scholing, reclame en allerlei voorzieningen. Maar gezien het aantal faillissementen tegenwoordig is het zelfs voor die groep al snel einde verhaal. Een ZZP-er word je tegenwoordig al snel omdat veel van de grotere bedrijven wel af willen van dat lastige en dure vaste personeel. Zij maken het interessant om voor je zelf te beginnen en zullen je vooral uit eigen belang veel voordelen kunnen noemen.
   
  Dan zijn er nog de goedbedoelende hobbyisten die denken dat ze van hun hobby een beroep of bedrijf kunnen maken. In de praktijk houdt dit meestal in dat de uren die er ingestoken worden bij lange na niet financieel gecompenseerd worden. Natuurlijk is het leuk om taarten te bakken of sleutel je graag aan auto's of andere zaken. Maar om dit op een zodanig peil te brengen dat je er van kunt leven of een hypotheek van kunt betalen vereist een flinke dosis geluk en bereidheid van anderen om jou dit te gunnen.
   
  Om als ZZP-er een redelijk bestaan op te kunnen bouwen inclusief pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je toch al snel een kleine twee ton aan omzet per jaar nodig. Dat is dan nog afhankelijk van je winstmarge natuurlijk. Want van die twee ton gaan een hoop zaken af: gereedschap, je vrije dagen en vakantie, belastingen, telefoon, computer, internet, verzekeringspremies, vervoer, huur, je boekhouder en ga zo maar door. Vanuit huis werken is ook zo'n thema. Wanneer je echter geen groot huis met twee ingangen en dubbele toiletten bezit, dan zijn al je zakelijke lasten niet aftrekbaar voor de belasting. Dat betekent dat je de energiekosten, je huur en alles wat er om heen hangt moet rekenen als zijnde privé uitgaven waarover je extra belasting betaalt.
   
  Beter en logischer is het dus om uit te gaan van een bedrijfspandje dat je incl. verzekeringen, telefoon en energie toch al snel minimaal twintigduizend euro per jaar achteruit zet. Tel daar de investeringen voor je gereedschap en je interieur bij op en je staat de eerste drie maanden al voor niets te werken. Verder ben je als ZZP-er zonder kapitaal totaal niet interessant voor een bank of andere geldschieter. En als je er al een zo gek krijgt dan moet je niet vergeten dat je ook nog een maand voor niets werkt om de rente en aflossing op je lening te kunnen betalen.
   
  Ai dat tikt aan, nu hebben we nog maar 8 maanden over minus wat vrije dagen en vakantie, begrafenissen, huwelijken, geboortes, dokters- en tandartsbezoek, etc en dan zijn het er nog maar 7. Dan gaan we er maar gemakshalve van uit dat jij of je partner of je eventuele kinderen nooit ziek zijn. Een paar weekjes griep of even door je rug gaan zijn tenslotte ook optioneel en dan zou je nog maar 6 maanden over houden om die twee ton om te zetten. Dat betekent dat je ruim 33 duizend omzet per maand moet gaan draaien. Voelt u de bui al hangen?
   
  33 Duizend delen door 20 werkbare dagen is 1650 euro per werkdag en dat delen door een normale acht uur durende werkdag komt neer op 206,25 per uur. Dat is het gemiddelde uurtarief van een strakke advocaat of notaris, maar niet van de gemiddelde ZZP-er die in de praktijk al blij is met 30 tot 40 euro per uur.
   
  @BDstarters groeit door naar @BDzakelijk
  Vanaf vandaag breiden we onze online dienstverlening daarom verder uit. We richten ons naast starters nu ook op andere (kleine) ondernemers. Deze uitbreiding vraagt om een nieuwe accountnaam op Twitter. We stoppen met @BDstarters en gaan verder met @BDzakelijk.
   
  Waarom @BDzakelijk?
  Het webcareteam van de Belastingdienst is met het twitteraccount @BDstarters al een jaar online. Dit bevalt goed: we helpen startende ondernemers met belastingzaken en leren veel van de verschillende vragen en opmerkingen.
   
  Startende ondernemer blijf je natuurlijk niet altijd. Ook als je onderneming al jaren bestaat kun je vragen hebben over de VAR-verklaring, aftrekbaarheid van kosten en het privégebruik auto. Wij willen dat alle (kleine) ondernemers kunnen profiteren van de online service die we bieden samen met communities als hallo.kvk.nl en higherlevel.nl. Net als de groeiende ondernemer, groeit de Belastingdienst mee.
   
  Wat verandert er?
  Eigenlijk niet zoveel. @BDstarters heet vanaf vandaag @BDzakelijk. We breiden de komende tijd onze diensten en informatie uit naar ondernemers die al langer meedraaien.
  Ook breidt onze webcare voor ‘particulieren’ zich uit. Via @Belastingdienst geven we het hele jaar door antwoord op vragen over belastingen of toeslagen van álle Nederlanders.
   
  Bedankt!
  Iedereen die mee heeft geholpen aan de ontwikkeling van onze online dienstverlening aan startende ondernemers bedanken we graag voor hun bijdrage tot nu toe. En we hopen dat we op jullie bijdrage kunnen rekenen voor het verder uitbouwen van onze service via @BDzakelijk en deze community.
   
  Wilma
  Webcareteam Belastingdienst
   
 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept