Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?

  Higherlevel.nl
  Financiering, juridische en fiscale zaken
  KvK, UWV en overige juridische zaken
  Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
Pagina's: 1 [2] 3
Auteur  Onderwerp: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant? (14791 keer gelezen)
Benm
Moderator

Karma: 185

Berichten: 5766Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« Benm Antwoord #15 Gepost op: 20 januari 2011, 17:27 »

Het KVK nummer is m.i. sowieso verplicht op een website, ook al is deze zuiver informatief, het blijft tenslotte een uiting.

Een rekeningnummer is sowieso niet verplicht, en waarschijnlijk ook niet verstandig, tenzij je een webshop hebt waarbij mensen zelf moeten gaan overmaken of iets dergelijks. Maar vooral het BTW nummer is een lastige, omdat dat voor eenmanszaken overeenkomt met het BSN.

De combinatie maakt het natuurlijk wel heel gemakkelijk identiteitsfraude te plegen: Als je op je webshop zowel je NAW gegevens hebt staan, als je rekeningnummer, en daarbij ook nog je BSN, dat kan ik me voorstellen dat iemand zich vrij overtuigend van je identiteit kan bedienen. Met een beetje speuren op social networks is wellicht zelfs je geboortedatum en dergelijke nog wel te achterhalen.

Dat er mensen slachtoffer worden van fraude met gegevens lijkt me evident. Eigenlijk is alleen al het rekeningnummer genoeg om te frauderen met automatische incasso, en met de naam erbij is dat helemaal een eitje. Uiteraard kun je die incasso wel weer storneren als je het door hebt, maar dat gaat nog wel eens fout en is bovendien weer een stuk gedoe!

Zomaar iemand
Legend

Karma: 210

Berichten: 3468Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« Zomaar iemand Antwoord #16 Gepost op: 20 januari 2011, 21:00 »

Als mensen je BSN nummer willen nemen is dat niet heel moeilijk. Dan vragen ze gewoon een offerte op een valse naam aan.

Ik zie ook niet echt het gevaar ervan.
Antwoord voor bedrijven
Legend

Karma: 61

Berichten: 798Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« Antwoord voor bedrijven Antwoord #17 Gepost op: 23 maart 2011, 17:51 »

Beste allemaal,

Zoals John Bouwmans al schreef heeft hij Antwoord voor bedrijven benaderd.

Het onderstaande antwoord is - in overleg met de Consumentenautoriteit en de Belastingdienst - opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, gelet op de verantwoordelijkheid van dit ministerie voor de richtlijn elektronische handel, de dienstenrichtlijn en het consumentenrecht.

Het is even zware materie, maar na 2 keer lezen is het hopelijk voldoende duidelijk.

Groet, Nynke


"Vraag: Op het KvK Hallo! forum wordt momenteel discussie gevoerd over het al dan niet verplicht zijn van het BTW-nummer van een onderneming op haar website. Graag zou ik een officieel standpunt hierover willen zien en ik hoop dat bij u te krijgen.


Geachte mevrouw / mijnheer,

U heeft verzocht om nadere uitleg over aard en toepassingsbereik van de verplichtingen inzake het toegankelijk maken van het BTW-nummer door internetondernemers. U heeft daarbij aangegeven dat het voor u onduidelijk is of deze verplichting ook geldt voor de ondernemer die een website heeft waar bijv. kleding kan worden besteld, maar die kleding vervolgens fysiek wordt geleverd. Dit in tegenstelling tot ondernemers die zowel de bestelling als de dienst langs elektronische weg leveren bijv. software of muziek en films. Daarvan geeft u aan dat deze laatstgenoemde ondernemers wel onder deze verplichting vallen.


De verplichting met betrekking tot het toegankelijk maken van het BTW nummer vloeit voort uit artikel 3:15d, eerste lid aanhef en onderdeel f, van het Burgerlijk Wetboek. Deze bepaling dient zelf weer ter implementatie van een daartoe strekkende verplichting uit de Richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel (zie artikel 5, eerste lid, onderdeel g, van deze richtlijn). Artikel 3:15d, eerste lid aanhef en onderdeel f, van het Burgerlijk Wetboek moet in overeenstemming met deze richtlijn worden toegepast en uitgelegd. De wet en de achterliggende richtlijn verplichten de ondernemer die een zogeheten "dienst van de informatiemaatschappij" aanbiedt tot het gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk maken van het BTW nummer voor iedereen die een dergelijke dienst mogelijk wil afnemen. De verplichting geldt voor iedere ondernemer die een "dienst van de informatiemaatschappij levert." 


Wat een "dienst van de informatiemaatschappij" is, wordt in artikel 15d, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek aangegeven:

"3. Onder dienst van de informatiemaatschappij wordt verstaan elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt verricht zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn. Een dienst wordt langs elektronische weg verricht indien deze geheel per draad, per radio, of door middel van optische of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen met behulp van elektronische apparatuur voor de verwerking, met inbegrip van digitale compressie, en de opslag van gegevens."

Deze definitie is weer afkomstig uit de richtlijn inzake elektronische handel (artikel 2, onderdeel a) die weer doorverwijst naar een andere richtlijn (ar richtlijn 98/34/EG zoals gewijzigd door richtlijn 98/48/EG). Recentelijk heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de betekenis en het toepassingsbereik van de richtlijn inzake elektronische handel en de definitie van de dienst van informatiemaatschappij verduidelijkt, specifiek ten aanzien van de vraag of de online verkoop van goederen (die dan vervolgens fysiek worden geleverd) binnen het toepassingsbereik van de richtlijn inzake elektronische handel valt. In de zaak Ker Optika (zaaknummer C-108/09) heeft het Hof van Justitie bij arrest van 2 december 2010 het volgende aangegeven:

"23 Wat in de eerste plaats de verkoopovereenkomst betreft, brengt richtlijn 2000/31 overeenkomstig de artikelen 1, lid 2, en 2, sub a, ervan bepaalde nationale bepalingen nader tot elkaar die van toepassing zijn op de diensten van de informatiemaatschappij, dat wil zeggen diensten die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten worden verricht.

24 Blijkens punt 18 van de considerans van richtlijn 2000/31 bestrijken dergelijke diensten van de informatiemaatschappij onder meer onlineverkoop van goederen.

25 Dit wordt bevestigd door de toelichting bij het door de Commissie op 18 november 1998 ingediende voorstel voor een richtlijn [COM(1998) 586 def.] volgens hetwelk de diensten van de informatiemaatschappij diensten van verkoop van goederen en diensten voor elektronische onlinetransacties voor de aankoop van goederen als interactieve aankoop op afstand en elektronische handelscentra omvatten.

26 Vervolgens, aldus punt 34 van de considerans en artikel 9, lid 1, van richtlijn 2000/31, moet elke lidstaat systematisch zijn wetgeving aanpassen indien deze vereisten bevat die het langs elektronische weg sluiten van contracten in de weg staan, en wel met betrekking tot alle etappes en handelingen die nodig zijn voor de totstandkoming van het contract voor onlineverkoop van goederen, zoals aanbod, onderhandeling en sluiten van het contract via elektronische weg.

27 Ten slotte sluit artikel 1, lid 5, van richtlijn 2000/31 de verkoop van medische hulpmiddelen als contactlenzen niet uit van de werkingssfeer van deze richtlijn.

28 Bijgevolg vallen nationale bepalingen houdende verbod van de handelingen voor verkoop van contactlenzen, namelijk het onlineaanbod en het sluiten van de overeenkomst via elektronische weg, onder het gecoördineerde gebied van richtlijn 2000/31.

Dit betekent het volgende voor ondernemingen die een website beheren:

Voor zover langs de website van de desbetreffende onderneming een aanbod wordt gedaan voor de verkoop van goederen of diensten en het via deze website mogelijk is om een overeenkomst te sluiten tot levering van een goed of dienst, is er sprake van een dienst van de informatiemaatschappij. Het is dus niet nodig dat de levering ook langs elektronische weg geschiedt om te spreken van een dienst van de informatiemaatschappij. Indien een onderneming een dergelijke website beheert, moet door deze onderneming worden voldaan aan de informatieverplichting zoals neergelegd in artikel 3:15d, lid 1, aanhef en onderdeel f. Dat betekent dat de ondernemer die een dergelijke webshop exploiteert ervoor moet zorgen dat het BTW-nummer gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk is. De ondernemer kom daarbij een zekere keuzevrijheid toe, mede in het licht van nieuwe technieken, maar hij zal hoe dan ook ervoor moeten zorgen dat het BTW-nummer gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk is voor een potentiële klant. Bij een webshop ligt het in de rede dat het BTW-nummer dan ook op de website wordt vermeld. 


Naast de informatieverplichtingen die de uit de richtlijn inzake elektronische handel voortvloeien, kent de dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt) een vergelijkbare verplichting voor het kenbaar maken van het BTW-nummer (zie artikel 22, eerste lid, onderdeel d, van de dienstenrichtlijn). De ondernemer heeft daarbij volgens de dienstenrichtlijn (artikel 22, tweede lid) overigens wel de keuze tussen:
- het telkens actief verstrekken van informatie over het BTW-nummer aan de (potentiële) klant,
- de informatie over het BTW-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten,
- de informatie over het BTW-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres, of
- de informatie over het BTW-nummer is opgenomen in elk informatiedocument dat door de dienstverrichter aan de afnemer wordt verstrekt waar in detail zijn diensten worden beschreven. 


Het is daarbij aan de ondernemer om te kiezen welke methode van het kenbaar maken past binnen de eigen bedrijfsomgeving. Deze bepalingen uit de dienstenrichtlijn zijn geïmplementeerd in de artikelen 6:230a tot en met artikel 6:230c van het Burgerlijk Wetboek. Dus ook indien de ondernemer geen dienst van informatiemaatschappij verricht en dus geen webshop exploiteert waarlangs een overeenkomst kan worden gesloten, dan nog kan een vergelijkbare verplichting voor het verstrekken van het BTW nummer bestaan."

RVO.nl/Antwoord voor bedrijven informeert ondernemers over wetten, regels en subsidies. Zij werkt samen met Ondernemersplein.nl en andere (overheids)partners.
John B
Legend

Karma: 235

Berichten: 2413Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« John B Antwoord #18 Gepost op: 23 maart 2011, 19:30 »

Quote : Antwoord voor Bedrijven op 23 maart 2011, 17:51
Dat betekent dat de ondernemer die een dergelijke webshop exploiteert ervoor moet zorgen dat het BTW-nummer gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk is. De ondernemer komt daarbij een zekere keuzevrijheid toe, mede in het licht van nieuwe technieken, maar hij zal hoe dan ook ervoor moeten zorgen dat het BTW-nummer gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk is voor een potentiële klant. Bij een webshop ligt het in de rede dat het BTW-nummer dan ook op de website wordt vermeld.
 
Hoewel het antwoord dus duidelijk maakt dat ook bij bestelling van goederen of diensten langs electronische weg (webshop) en vervolgens levering van die goederen of diensten langs fysieke weg er sprake is van "een dienst van de informatie-maatschappij", laat de zinsnede "ligt het in de rede" dan weer ruimte om ook op een andere manier het btw-nummer "gemakkelijk, rechtstreeks en permanent" beschikbaar te maken voor een potentiële koper.

Ik ben dan wel weer nieuwsgierig welke "nieuwe technieken" in dit kader mogelijk en acceptabel zouden zijn.
Patrick Gerrits
Super Senior

Karma: 23

Berichten: 197Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant? 1 reus
« Patrick Gerrits Antwoord #19 Gepost op: 23 maart 2011, 19:53 »

Quote : John Bouwmans op 23 maart 2011, 19:30
Ik ben dan wel weer nieuwsgierig welke "nieuwe technieken" in dit kader mogelijk en acceptabel zouden zijn.
 

"SMS nu BTW aan naar 9999 slechts 2 euro per ontvangen bericht."

Zoiets   

Floynk | Alles te weten komen over uw concurrenten.
Gecab | Advies, ontzorgen en meer voor de webwinkel.
Mobieleopladers | Je mobiel altijd en overal opladen.
Iwan van Geelen
AKA doingbusiness.n l
Expert Member
Legend

Karma: 193

Berichten: 2805Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« Iwan van Geelen Antwoord #20 Gepost op: 19 september 2013, 10:18 »

Ik weet dat het een wat ouder topic is, een frissere kon ik zo snel niet vinden....

Ik lees nu (en ook in de nieuwe belastingplannen aangescherpt) dat een paar weken geleden de BD een nieuwsbrief heeft aangepast omdat "

"Ondernemers zijn wél verplicht hun btw-nummer op hun internetsite te vermelden. Eerder zeiden wij onterecht dat dit niet verplicht is.

Op 2 augustus plaatsten wij een nieuwsbericht waarin stond dat ondernemers met een internetsite niet verplicht zijn hun btw-nummer hierop te vermelden. Dit is onjuist. Als u een internetsite hebt, bent u wél verplicht uw btw-nummer hierop te vermelden. Wij hebben het nieuwsbericht inmiddels aangepast."


BelastingDienst
[link gerepareerd - mod]
« Laatste verandering: 19 september 2013, 10:52 door Roel Jongman »

geverifieerd-adres.nl Laat maar zien wie je bent met logo & online certificaat Dat ben ik En ook een keurmerk oplossing voor je Belgische webshop geverifieerd-adres.be
Joost Rietveld
Denarius Fiscaal- en Bedrijfsadvies
Moderator

Karma: 1088

Berichten: 15910Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant? 1 reus
« Joost Rietveld Antwoord #21 Gepost op: 19 september 2013, 11:29 »

@Iwan,

Is ook alweer achterhaald zie onze Barbara op linkedin

Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie

LinkedIn
Benm
Moderator

Karma: 185

Berichten: 5766Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« Benm Antwoord #22 Gepost op: 19 september 2013, 14:42 »

Goed om te weten dat het dus toch niet hoeft  

Quote:
Als mensen je BSN nummer willen nemen is dat niet heel moeilijk. Dan vragen ze gewoon een offerte op een valse naam aan.
 

Dat kan, maar dat kost moeite die indentiteitsdieven niet gaan doen tenzij je een bijzonder interessant doelwit bent. Automatisch websites afstruinen naar btw nummbers is niet zo heel complex, ".B01" googelen:

https://www.google.nl/?gws_rd=cr&ei=nfA6Up-8De6r0AXrmYCYCw#q=btw+%22.b01%22&safe=off

.. op de eerste pagina zoekresultaten al het bsn nummer van 4 mensen te pakken.

Jos Janssen
Wil je snel? Ga alleen. wil je ver? Ga samen
Senior

Karma: 9

Berichten: 97Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« Jos Janssen Antwoord #23 Gepost op: 23 september 2013, 19:03 »

en vandaag heeft de belastingdienst hun info op hun website aangepast:

link
« Laatste verandering: 24 september 2013, 07:30 door Jeroen Bakker »

Hoog-laagbed nodig? Kopen of huren, wij installeren bij u thuis!
http://www.wcon.nl
Benm
Moderator

Karma: 185

Berichten: 5766Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« Benm Antwoord #24 Gepost op: 24 september 2013, 02:42 »

Mooi dat ze dat hebben bijgewerkt in ieder geval.

Het zou natuurlijk fraaier zijn als ze kwamen met een oplossing waarbij je als eenmanszaak een btw nummer hebt waaruit je niet direct het BSN van de eigenaar kunt opmaken.

Persoonlijk werk ik met klanten die ik ken en vertrouw, maar als ik een of andere, algemeen verkrijgbare, webservice zou aanbieden voor een paar euro zou ik toch liever niet mn bsn delen met alle afnemers daarvan.

John B
Legend

Karma: 235

Berichten: 2413Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« John B Antwoord #25 Gepost op: 24 september 2013, 08:39 »

Quote : Jos Janssen op 23 september 2013, 19:03
en vandaag heeft de belastingdienst hun info op hun website aangepast ...
 

Ik vind het er eerlijk gezegd niet duidelijker op worden.

- geldt voor iedereen die een zogeheten dienst van de informatiemaatschappij verleent

Een aantal praktische voorbeelden zou handig zijn, want wat is nu precies wel en niet "een dienst van de informatiemaatschappij"?

- het telkens actief verstrekken van informatie over het btw-nummer aan de (potentiële) klant

Vanaf welk moment noemen we iemand een "potentiële klant"? Want als dat vanaf zijn eerste bezoek aan de website is, dan moet de ondernemer vanaf dat moment zijn btw-nummer "telkens" en "actief" verstrekken; kan dat op een andere manier dan vermelding van het nummer op de website?

Daarnaast suggereert deze zin dat de ondernemer het btw-nummer zelf niet hoeft te verstrekken, alleen "informatie over" het btw-nummer. Dus even kort door de bocht: als ik vertel dat mijn btw-nummer eindigt op .B01, dan heb ik "informatie over het btw-nummer" verstrekt en daarmee voldaan aan de verplichting?

- de informatie over het btw-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres

Hoezo "van tevoren"? Hoe deel ik iemand van tevoren de informatie over mijn btw-nummer mee? En vóór welk moment is dat?

Ik hoop dat er binnenkort weer een update komt ...
BarbaraRijskamp
Senior

Karma: 6

Berichten: 69Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« BarbaraRijskamp Antwoord #26 Gepost op: 24 september 2013, 09:03 »

Hoi John,
Fijn dat de Belastingdienst hun website heeft aangepast. Liever geen voorbeelden, want als de Belastingdienst die noemt, krijg ik regelmatig kromme tenen.   
"Potentiele" heeft de Belastingdienst niet voor niets tussen haakjes gezet. Zoals ik al eerder in de LinkedIn-discussie heb vermeld, is het Burgerlijk Wetboek pas van toepassing bij het verrichten van een rechtshandeling.
Dus: bezoek website is geen rechtshandeling. Plaatsen van een bestelling is wel een rechtshandeling. Dus uiterlijk op het moment van plaatsen bestelling (bijv. in de bevestiging die je als ondernemer aan de klant stuurt per mail) moet je je BTW-nummer kenbaar maken (en nog 5 andere vereisten, zoals genoemd in art. 3:15d BW). 
Dus vermelding op website is nooit verplicht, maar kan gemakkelijk zijn.
En als je een bestelling plaatst en vervolgens annuleert, ben je een potentiele klant geweest in mijn optiek.
Ik hoop nu dat het duidelijk is en dat de Belastingdienst niet al te strak gaat controleren op dit soort regeltjes. De kern van deze regelgeving is de anonimiteit van de verkoper op te heffen. Dit als bescherming voor de koper. En dat lijkt mij een goed initiatief.
Groet,
Barbara Rijskamp

Voor meer grip op je financien
doe een fiscale check
Voor een oplossing van jouw belastingprobleem
vraag advies
Nico Schouten
Pionier
Organisatie HL Dag
Legend

Karma: 444

Berichten: 4528Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« Nico Schouten Antwoord #27 Gepost op: 24 september 2013, 09:10 »

Barbara was me net voor, geheel mee eens.
In de bestelfase de betreffende informatie verstrekken is in mijn ogen ook vroeg genoeg.
Zelfs al zou de wet bepalen dat het open en bloot op je site moet staan laat die lui die zelf niet weten wat het internet is zich vooral niet bemoeien met internet gerelateerde zaken. Voor je het weet heb je straks voor alles een waarschuwingsbanner.
Beetje burgerlijke ongehoorzaamheid kan echt geen kwaad hoor.

John B
Legend

Karma: 235

Berichten: 2413Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« John B Antwoord #28 Gepost op: 24 september 2013, 10:12 »

Quote : BarbaraRijskamp op 24 september 2013, 09:03
De kern van deze regelgeving is de anonimiteit van de verkoper op te heffen.
 

Die motivatie heb ik dus nooit begrepen. Want door de vermelding van het KvK nummer is er geen sprake meer van anonimiteit, dus wat voegt het btw-nummer op dat punt nog toe?
Benm
Moderator

Karma: 185

Berichten: 5766Re: Kvk nummer en rekeningnummer op de website riskant?
« Benm Antwoord #29 Gepost op: 24 september 2013, 14:37 »

Het voegt inderdaad niets toe. Sterker nog, het is een getal waar je feitelijk -helemaal niets- mee kunt. Het KVK nummer kun je nog opzoeken in een register om te zien of het bedrijf daadwerkelijk bestaat en evt failliet is of iets dergelijks, dat is best nutting.

Waar wat kun je met een BTW nummer? Er is geen openbaar register waar je ze kunt controleren, en in de praktijk gebruik je dat nummer alleen voor leveringen naar andere europese lidstaten. Dat is echter pas relevant als je de factuur binnen hebt. Wat je ermee kunt op het moment van offerte is mij al volstrekt onduidelijk, laat staan wat het nut is het zomaar op je website te zetten.

Pagina's: 1 [2] 3  


Partners

HL wordt gefinancierd door

Volg ons