Ga naar inhoud
 • 0

Uitdagende vraag over BVs, DGAs en G-Rekeningen

Junior     7 0

Hallo,

 

ik hoop met de titel van dit draadje de belangstelling gewekt te hebben van de fiscaal specialisten :P. Alvast excuses voor het komende lange verhaal, maar 't blijkt een ingewikkeld probleem te zijn.

 

Bedrijfstructuur:

Ik heb samen met 2 medeondernemers een holdingstructuur en werkmaatschappij opgericht. Elk van ons is DGA in zijn privé Holding BV en geniet hier een salaris. Gezamenlijk zijn deze drie holding BVs eigenaar van de werkmaatschappij. In de werkmaatschappij zit (nog) geen personeel. De werkmaatschappij is actief in de zakelijke (ICT) dienstverlening. Alle opdrachten, betalingen en BTW afdrachten hierover gebeuren in de werkmaatschappij. Maandelijks betaalt de werkmaatschappij een managementfee aan de holding BVs. De holding BVs dragen de BTW hierover plus de loonheffingen af aan de Belastingdienst.

 

Het probleem:

Sinds 4,5 maand zijn twee DGAs werkzaam bij een overheidsinstelling, via een tussenpartij. Hiervoor zijn contracten opgesteld tussen de werkmaatschappij en de tussenpartij. Deze tussenpartij eist echter dat er een G-rekening beschikbaar moet zijn, waarop de BTW en loonpremies gestort kunnen worden, zodat zij gevrijwaard zijn voor de ketenaansprakelijkheid/invorderingswet. Dit is een bedrijfspolicy, waarvan niet afgeweken kan/mag/wil worden.

 

Echter, doordat de werkmaatschappij geen personeel in dienst heeft, weigert de Belastingdienst een G-rekening. Hierop wil de tussenpartij 40% van de factuurbedragen inhouden, totdat een oplossing is gevonden. Onze werkmaatschappij dient in de tussentijd wel de BTW en de managementfees voor te financieren (aangezien de facturen verstuurd zijn en de DGAs salaris nodig hebben).

 

Deze situatie begint nu echter nijpende vormen aan te nemen. We hebben reeds behoorlijk geld moeten lenen, en de bodem van de financiën komt behoorlijk rap in zicht :o!

 

De tussenpartij stelt voor om contracten met de individuele holding BVs op te stellen, zodat de betalingen dan op de g-rekeningen van de holdings gestort kan worden. Dit vinden wij echter een slecht plan, omdat:

1) De holding dan een werkmaatschappij wordt. De holding BV is ter bescherming van privé kapitaal, pensioen, etc.

2) Er allerlei ingewikkelde geldstromen op gang moeten komen om de betalingen weer naar de werkmaatschappij te laten terugvloeien.

3) Het duurt te lang: G-Rekeningen openen 2-3 maanden duurt, daarna wordt er overbodig geld op gestort (BTW en heffingen zijn al betaald), en dan nog xx weken om het geld te laten deblokkeren. Deze tijd is absoluut te lang, tegen die tijd zijn we failliet :o.

 

Wie o wie weet een oplossing om uit deze impasse te geraken?

 

Met vriendelijke groet,

 

Erik - Directeur

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     3k 90

Een bekend verhaal.Concreet is het probleem minder moeilijk dan het lijkt. Duidelijk een geval waarin de tussenpersoon de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt. De tussenpersoon doet alleen hopeloos moeilijk.

 

Wat is de WKa?

De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKa) is een wet die in het leven is geroepen om dubieuze praktijken in de (onder)aanneming te voorkomen. De wet is van toepassing voor zover het gaat om het produceren van stoffelijke zaken. Specifiek ziet de wet hierbij op bedrijven in de bouw, metaal en de scheepsbouw. De WKa heeft tot doel om de afdracht van premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen veilig te stellen. De wet stelt de opdrachtgevers verantwoordelijk voor de afdracht van premies wanneer de opdrachtnemer die niet zelf afdraagt. Om die afdracht zeker te stellen wordt er vaak een G-rekening gebruikt.

In jullie geval is de WKa dus geheel niet van toepassing. In beginsel zou je dus zonder meer kunnen opmerken dat de tussenpersoon zonder grond beroep doet op de WKa.

 

Even terzijde, een evenknie van de WKa is de Wet inlenersaansprakelijkheid. Deze wet regelt min of meer hetzelfde als de WKa. Daar zou de tussenpersoon wel een beroep op kunnen doen, maar dat doet zij kennelijk niet. Ergo, je kunt zonder meer aanvoeren dat de tussenpersoon onzin stelt en betaling van de openstaande bedragen (met de wettelijke rente!) eisen.

 

Blijft de tussenpersoon volharden dan raad ik aan om de druk op te voeren en te stellen dat jullie de werkzaamheden opschorten totdat de tussenpersoon aan haar verplichtingen heeft voldaan. Doe dat in goed overleg met de partij waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en leg de situatie aldaar uit. Die partij heeft geen enkel belang bij vertraging en kan de druk naar de tussenpersoon goed opvoeren.

 

Voor het geval de tussenpersoon toch nog wakker wordt is er nog een alternatief voor de G-rekening, namelijk: De tussenpersoon kan rechtstreeks afstorten bij de Belastingdienst. Voor jullie veel minder complex, behoudens dat er nog een vordering ontstaat vanuit de werkmij voor hetgeen teveel wordt afgestort. Maar dat is feitelijk niet anders dan de situatie met de G-rekening voor de werkmaatschappij.

 

In beginsel kan de tussenpersoon echter volstaan met jullie Verklaringen Arbeidsrelatie (VAR) en een kopie van ieders paspoort in haar administratie, alsmede een duidelijke overeenkomst waaruit de zelfstandigheid volgt. Dit wordt anders wanneer er een VAR-loon of ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) is verstrekt door de Belastingdienst. Dat laatste lijkt mij, gezien de vennootschapsstructuur, niet erg waarschijnlijk. Er kan ook een probleem ontstaan voor de tussenpersoon wanneer in de overeenkomst met jullie als opdrachtnemer een gezagsrelatie tot uitdrukking komt. Dat zou echter wel een hele vreemde zaak zijn.

 

De tussenpersoon kan de hele problematiek van G-rekeningen en rechtstreeks afstorten verder ook nog omzeilen door een bemiddelingsovereenkomst aan te gaan. Alsdan kunnen jullie rechtstreeks aan de feitelijke opdrachtgever een factuur sturen en kan de intermediair voor zijn diensten aan jullie of de intermediair.

 

Er zijn dus mogelijkheden genoeg. Veel succes.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

Edward,

 

Hartelijk dank voor je vlotte antwoord.

Ik ben geen specialist op dit gebied, alleen een slachtoffer :P dus het kan zijn dat sommige dingen die ik stel volledig onjuist blijken te zijn. Voel je vrij om me te corrigeren. Hieronder mijn reactie:

 

Duidelijk een geval waarin de tussenpersoon de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt. De tussenpersoon doet alleen hopeloos moeilijk.

 

Ik weet het, maar deze tussenpersoon is een grote multinational met een uitgebreide juridische afdeling. Dit is de company policy en hier wordt niet van afgeweken, en al helemaal niet voor een zaak waarin zij alleen een kleine commissie voor ontvangen.

 

In jullie geval is de WKa dus geheel niet van toepassing. In beginsel zou je dus zonder meer kunnen opmerken dat de tussenpersoon zonder grond beroep doet op de WKa.

 

Even terzijde, een evenknie van de WKa is de Wet inlenersaansprakelijkheid. Deze wet regelt min of meer hetzelfde als de WKa. Daar zou de tussenpersoon wel een beroep op kunnen doen, maar dat doet zij kennelijk niet.

 

Ik denk dat ik me dan vergist heb, en dat de tussenpartij zich beroept op de Wet inlenersaansprakelijkheid. Ik had zelf het verschil nog niet helemaal duidelijk op het netvlies. Ergo, dat veranderd weinig aan de situatie: Men wil volledige vrijwaring voor eventueel onbetaalde BTW en/of premies.

 

Blijft de tussenpersoon volharden dan raad ik aan om de druk op te voeren en te stellen dat jullie de werkzaamheden opschorten totdat de tussenpersoon aan haar verplichtingen heeft voldaan.

 

Is een mogelijkheid, ben alleen bang dat de tussenpersoon op dit moment een langere adem heeft als wij, gezien de financiële situatie.

 

De tussenpersoon kan rechtstreeks afstorten bij de Belastingdienst. Voor jullie veel minder complex, behoudens dat er nog een vordering ontstaat vanuit de werkmij voor hetgeen teveel wordt afgestort.

 

Dit bieden zij inderdaad ook als mogenlijkheid. Echter, kan de belastingdienst dan een koppeling maken tussen dit bedrag en de personen voor wie deze premies bedoeld zijn? De BTW over de factuur dient te worden betaald door de werkmaatschappij, de loonheffingen dienen te worden betaald door de individuele holding BVs. Tevens, de Holdings betalen iedere maand al premies, dus elke maand wordt er dan volgens mij dubbel betaald aan de Belastingdienst.

 

Verder, hoe weet ik wanneer de tussenpartij daadwerkelijk de premies bij de belasting heeft gestort? Indien zij dit nalaten, krijg ik dan een boete van de Belastingdienst?

 

In beginsel kan de tussenpersoon echter volstaan met jullie Verklaringen Arbeidsrelatie (VAR) en een kopie van ieders paspoort in haar administratie, alsmede een duidelijke overeenkomst waaruit de zelfstandigheid volgt. Dit wordt anders wanneer er een VAR-loon of ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) is verstrekt door de Belastingdienst. Dat laatste lijkt mij, gezien de vennootschapsstructuur, niet erg waarschijnlijk. Er kan ook een probleem ontstaan voor de tussenpersoon wanneer in de overeenkomst met jullie als opdrachtnemer een gezagsrelatie tot uitdrukking komt. Dat zou echter wel een hele vreemde zaak zijn.

 

VAR-RRs zijn afgegeven, evenals kopiëen paspoort. Het contract (en de werkwijze) sluit een gezagsrelatie en een arbeidsverhouding uit, dus op dit punt geen problemen.

 

De tussenpersoon kan de hele problematiek van G-rekeningen en rechtstreeks afstorten verder ook nog omzeilen door een bemiddelingsovereenkomst aan te gaan. Alsdan kunnen jullie rechtstreeks aan de feitelijke opdrachtgever een factuur sturen en kan de intermediair voor zijn diensten aan jullie of de intermediair.

 

Niet mogelijk. Deze overheidsdiensten mogen alleen zaken doen met vooraf geselecteerde mantelpartijen. Dat is de tussenpartij dus wel en wij niet. Indien ze ons direct betalen, krijgen ze problemen met de jaarrekening en de rekenkamer...

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     436 11

Probleem is duidelijk en komt helaas vaak voor. Een oplossing hiervoor is vaak (hopelijk ook hier mogelijk) dat een accountantsverklaring wordt verstrekt. De tekst hiervan heb ik hieronder weergegeven:

 

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij met betrekking tot bijgevoegde opgave van door … (naam uitlener) bij … (naam inlener) te werk gestelde medewerkers, de door … (naam uitlener) te … (statutaire vestigingsplaats) over het tijdvak/kwartaal … gevoerde loonadministratie en administratie omzetbelasting gecontroleerd.

Deze opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de met betrekking tot deze medewerkers gevoerde loonadministratie en administratie omzetbelasting te verstrekken.

 

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de met betrekking tot genoemde medewerkers de loonadministratie en de administratie omzetbelasting geen onjuistheden van materieel belang bevatten. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

 

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat gedurende het tijdvak/kwartaal … met betrekking tot de in de opgave vermelde medewerkers de wettelijk voorgeschreven omzetbelasting inzake de terbeschikkingstelling is aangegeven en afgedragen aan de belastingdienst en dat voor in de opgave vermelde medewerkers de loonadministratie voldoet aan de volgende aspecten van artikel 28 van de Wet op de loonbelasting 1964:

- De betreffende medewerkers zijn bekend in de loonadministratie. Van de betreffende medewerkers zijn getekende loonbelastingverklaringen aanwezig.

- De identiteit van de betreffende medewerkers is vastgesteld aan de hand van een geldig identiteitsbewijs en een kopie van het identiteitsbewijs is in de administratie aanwezig.

- Over het loon aan de betreffende medewerkers zijn de wettelijk voorgeschreven loonheffingen ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst.

 

Met enige regelmaat moet ik deze verklaring voor clienten van mij opstellen en is de opdrachtgever (vaak de overheid zelf of een tussenpersoon) en is dus heel gebruikelijk en een andere oplossing voor de G-rekening.

 

Succes!


http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 148

De tussenpersoon is een grote partij die niet van haar eigen procedures wenst af te wijken. Als jullie "moeilijk" gaan doen, kan dit de relatie met de tussenpersoon doen verslechteren, wat jullie uiteindelijk omzet kan gaan kosten.

 

Smart4U komt met een praktische oplossing, maar wat, indien de tussenpersoon deze niet accepteert?

 

De oplossing zal dan gezocht moeten worden in de eigen bedrijfsstructuur..

 

De tussenpersoon stelt zelf voor dat de bedragen gedeeltelijk gestort worden op G-rekeningen van de Holdings. Jullie gaan dan direct vanuit de Holdings een overeenkomst aan met de tussenpersoon. Ik zie niet in wat hier op tegen is. Aangezien jullie werken op basis van uurtje-factuurtje en dus geen kapitaalintensieve onderneming voeren, lijkt het risico dat jullie lopen mij zeer beperkt. Eventueel moet je dan wel de doelomschrijving van de Holdings verruimen, maar dit is ook niet onoverkomelijk .

 

Een andere oplossing is dat jullie in dienst treden bij de werkmaatschappij. De pensioenpremies kunnen dan ten laste van de werkmaatschappij gebracht worden, maar doorbelast aan de Holdings. Het pensioenkapitaal blijft dan uit de risicosfeer. Door middel van dividenduitkeringen wordt de werkmaatschappij "licht" gehouden.

 

Een nadeel van deze oplossing is dat het salaris voor ieder van jullie gelijk gesteld moet worden, om scheve verhoudingen te voorkomen.

 

Een echt optimale oplossing is er niet, maar doorgaan op de huidige voet lijkt me ook geen optie.

 

Succes,

 

Odeon

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     20 4

Hallo,

 

Ben nieuw hier en heb al direct een probleem om voor te leggen.

 

Samen met een vennoot heb ik een vof opgezet. Verder is er (niet in NL!) een SARL opgericht waar ik wederom vennoot van ben. Een SARL is een BV naar Frans recht.

 

Het betreft hier een NL ingenieursbureau wat rechtstreeks werk uitbesteed aan de SARL.

De vof heeft geen personeel in dienst, de SARL 4 pp.

 

Nu blijkt een opdrachtgever van de NL vof toch bang te zijn voor de afdrachten loonbelasting etc. De opdrachtgever is op de hoogte van de structuur en heeft oa kopie paspoort en VAR-verklaring van ons in bezit. Tot driemaal toe zijn wij erop geattendeerd dat we niet in het bezit zijn van een G-rekening. De interne controller van de opdrachtgever is naar mijn mening bang gemaakt door de accountant en fiscalist. Diverse keren heb ik opdrachtgever gewezen op het feit dat we geen G-rekening kunnen openen. De Belastingdienst zal hier geen toestemming voor geven. En al zouden we er toestemming voor krijgen dan heeft de Belastingdienst het recht de rekening op te heffen omdat deze niet wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is opgezet. Dit was parate kennis van mij en heb ik voor de zekerheid (telefonisch) geverifieerd bij de fiscus zelf.

 

Uiteindelijk is er door opdrachtgever voorgesteld dat ze 40% direct zal storten bij de fiscus. Het geld komt dus wel maar via een omweg. Ik probeer de belastingdienst zover te krijgen om een keer met 3 partijen rond de tafel te gaan zitten en de opdrachtgever zodoende duidelijkheid te verschaffen. "Kan dit nu niet anders?" hoor ik vaak op de radio in een commercial.

 

Mijn vraag is nu als volgt. Loopt de opdrachtgever daadwerkelijk enig risico? Haar accountant had op het gevaar gewezen dat een de SARL voor problemen kon zorgen indien daar de loonheffingen niet afgedragen zouden worden. Ik weet uit eigen ervaring dat bv een proces verbaal wegens te hard rijden in Duitsland tegenwoordig gewoon in Nederland op de deurmat valt maar in hoeverre loopt de hoofdaannemer nu daadwerkelijk risico?

 

Ik ben bang dat het wederom een verhaal is dat opdrachtgever de bel wel heeft horen luiden maar ….

 

Een laatste reactie was als volgt.

 

"Ik heb nogmaals informatie ingewonnen bij onze accountant en onze fiscalist. Door de huidige constructie blijft X echter grote risico's lopen op grond van de WKA-regelgeving. Zij raden me dan ook met klem af om de rekeningen zonder meer te betalen (als er geen G-rekening beschikbaar is)."

 

Zo hebben we ook al een verklaring betalingsgedrag aan moeten vragen voor de loonbelasting. Uiteraard kregen we een nette reactie van de fiscus terug dat men deze verklaring niet af kon geven vanwege het feit dat de vof geen personeel in dienst heeft.

 

Benieuwd naar een reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

DC

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     4,7k 244

...

 

Uiteindelijk is er door opdrachtgever voorgesteld dat ze 40% direct zal storten bij de fiscus. Het geld komt dus wel maar via een omweg.

...

 

 

Ik denk dat dit het makkelijkste zal zijn. Een alternatief is dat jij zelf met die adviseurs van je klant om de tafel gaat zitten. Hebben jullie andere klanten in NL die evt iets kunnen zeggen over de risico's die voor hun blijkbaar wel acceptabel zijn?

 

Met de BD om de tafel zal vermoedelijk weinig uithalen. De BD is een zeer proces georienteerde instelling (bulkverwerking) en zal niet openstaan voor uitzonderingen. Dat is alleen maar lastig en vanuit hun positie kan ik me dat goed voorstellen.

 

Succes!


r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 1
Moderator     19,9k 20 1581

Leuke casus,

 

Wat ik in het verleden nog wel eens heb gedaan, is om een schriftelijke verklaring verzoeken bij de fiscus dat de onderneming geen G-rekening kan krijgen om dat de keten- of inlenersaansprakelijkheid simpelweg niet van toepassing is.

 

Daarmee heeft de opdrachtgever sluitend bewijs dat zij niet op kunnen draaien voor LB of BTW die onbetaald blijft.

 

En als ze daar toch een fiscale afdeling hebben, dan weten ze net als wij hier dat een bewuste standpuntbepaling door de fiscus op schrift tot in lengte van dagen (bij ongewijzigde omstandigheden) overeind blijft voor het gerecht.

 

Salut

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     20 4

Beste mensen,

 

Vriendelijk bedankt voor jullie snelle reactie.

 

Contact met andere opdrachtgevers wordt niet 1-2-3 gezocht. Opdrachtgevers zijn concurrenten van elkaar en wie weet krijgen we dan bij de rest ook “paniekvoetbal”.

 

Ben een open boek maar ga nu even niet de rest wijzer maken.

 

Probeer tzt met adviseurs opdrachtgever rond de tafel te gaan zitten. Vrees dat momenteel de informatie via te veel personen loopt en dat er ruis ontstaat.

 

Vanmorgen tweemaal telefonisch contact gehad met de Belastingdienst. Werd aangegeven dat een gesprek met drie partijen in beginsel niet mogelijk was.

 

Schriftelijke verklaring mbt G-rekening wordt vandaag ingediend.

 

Normaals bedankt en tot ziens!

 

DC

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1581

Leuke casus,

 

Wat ik in het verleden nog wel eens heb gedaan, is om een schriftelijke verklaring verzoeken bij de fiscus dat de onderneming geen G-rekening kan krijgen om dat de keten- of inlenersaansprakelijkheid simpelweg niet van toepassing is.

 

Daarmee heeft de opdrachtgever sluitend bewijs dat zij niet op kunnen draaien voor LB of BTW die onbetaald blijft.

 

En als ze daar toch een fiscale afdeling hebben, dan weten ze net als wij hier dat een bewuste standpuntbepaling door de fiscus op schrift tot in lengte van dagen (bij ongewijzigde omstandigheden) overeind blijft voor het gerecht.

 

Salut

Joost

 

Dit gaat uiteraard ook voor TS Eric op!

 

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     20 4

Hoi Joost,

 

Ook die verklaring is aangevraagd en ontvangen. Maar wat denk je, opdrachtgever ziet nog steeds risico's... De belastingdienst zelf snapt ook niet meer waar nu nog een probleem kan liggen. Aanstaande donderdag hebben we een gesprek bij de opdrachtgever en ik heb geregeld dat we tijdens dat gesprek de verantwoordelijke bij de belastingdienst mogen bellen. Hopelijk raakt opdrachtgever overtuigd.

 

Een gedeeltelijke rechtstreekse storting op een rekening van de belastingdienst is door opdrachtgever op het laatste moment afgeblazen met onduidelijke reden. Het bedrag zou bij de fiscus spoorloos kunnen raken. Nu hebben ze me in Apeldoorn verteld dat ze daar in hun systeem kunnen zoeken op 1. bedrag 2. datum 3. bankrekeningnummer en meer van die dingen. Dus dat er zomaar een bedrag kwijt zal raken acht ik minimaal en op het moment zou ik zelfs graag dat risico nemen ;-)

 

Ik hou je op de hoogte.

 

Grt,

 

DC

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1581

Bizar

 

Als de fiscus aangeeft dat van inleners- of ketenaansprakelijkheid geen sprake kan zijn van wie hebben zij dan nog iets te vrezen? Het is niet alsof de politie een claim zal indienen..... ??? Hoe zeker wil je het hebben! ? >;(

 

Succes met deze opdrachtgever!

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     20 4

Beste mensen,

 

(@Kees: Hoezo klinkt dit bekend in de oren?)

 

 

We zijn inmiddels bijna weer een week verder maar een oplossing ligt er helaas nog steeds niet.

 

Op gesprek geweest bij de controller van opdrachtgever en met de telefoon "on the speaker" de betreffende persoon bij de belastingdienst gebeld. Die gaf wederom aan dat zijn standpunt was dat op de huidige situatie de WKA-wetgeving niet van toepassing is en dat er daarom een verklaring is afgegeven dat de vennootschap geen G-rekening kan opnenen. De belastingdienst wil geen verklaring afgeven dat opdrachtgever nooit meer aansprakelijk gesteld kan worden omdat bij onze vennootschap de omstandigheden kunnen wijzigen. Heel begrijpelijk natuurlijk.

 

Helaas was controller na het telefoongesprek nog niet overtuigd en gaf aan dat de externe fiscalist dit nog maar eens zou moeten bekijken. Daarna hebben we te horen gekregen dat de fiscalist (uurtje-factuurtje? ;-) ) contact op zou nemen met de fiscus. Dat is vandaag gebeurd en nu kwam een ander probleem boven drijven? De SARL zou misschien wel een vaste inrichting in NL kunnen hebben en dan zou er ook risico zijn? Als oplossing zouden we volgens de fiscalist als vennoten een recht van tweede hypotheek op onze eigen woning zouden moeten verstrekken ter zekerheid. Mensen dit lezen jullie goed ...

Helaas heb ik geen goed contact meer met een partner van een big5. Die zou helemaal rood aanlopen vrees ik. Probeer morgen nog wel wat oude contacten bij een andere big5 te benaderen want dit probleem wil ik aub niet meer bij andere opdrachtgevers mee gaan maken.

 

Mijn vragen zijn nu als volgt:

 

Mag opdrachtgever ook de volle 100% direct afstorten bij de fiscus? Dit lijkt me voor deze opdrachtgever de beste oplossing en voor ons zelf een minder tijdrovende klus. Dan zie ik het toch correct dat opdrachtgever op geen enkele manier meer risico loopt? En de BTW wordt al verlegd.

 

Hoe kunnen wij aantonen dat de SARL geen vaste inrichting in NL heeft? Ik heb samen met mijn compagnon een vof. Samen hebben we een SARL opgericht. Dit omdat het bepaald niet makkelijk was een bedrijf op te richten zonder te voldoen aan diverse plaatselijke eisen. In die SARL zit 4 man personeel. De vof haalt opdrachten binnen bij NL opdrachtgevers en besteed een gedeelte van dit werk uit aan de SARL. Uit een ver verleden weet ik nog dat er zoiest bestaat als een fictieve vaste inrichting. Via google kom ik op http://www.nl.pwc.com/extweb/Bn/Taxnews.nsf/Public/JL23466

met "Een buitenlandse werkgever moet Nederlandse loonbelasting inhouden en afdragen indien hij personen in Nederland werkzaamheden laat verrichten en hij beschikt over een (fictieve) vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger in Nederland."

Ik begin helaas door de bomen het bos niet meer te zien. We zijn ieder voor 50% aandeelhouder van de SARL en staan er niet op de loonlijst. Is er nu een kans dat die regeling op wat voor manier dan ook op ons van toepassing is? Die 4 werknemers van de SARL komen nooit in NL. Opdrachtgevers in NL doen alleen maar zaken met de vof en nimmer met de SARL.

 

En hoe liggen de kansen dat we een soortgelijke soap nog een keer bij een andere opdrachtgever mee gaan maken?

 

Ik hoor graag jullie mening.

 

Met vriendelijke groet,

 

DC

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1581

Hoi DC

 

Die fiscalist is knetter! De fictieve vaste inrichting is bedoeld om het werk van koppelbazen tegen te gaan en ziet op situaties waarin jij bemiddelt bij het tot stand komen van arbeid van jouw personeel in NL.

 

Artikel 6 lid 3 Wet LB:

3.

Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, wordt als een vaste inrichting in ieder geval aangemerkt:

 

a. ... (NVT)

 

b.

het verrichten van werkzaamheden die gericht zijn op het verlenen van tussenkomst ten behoeve van degenen die tegen beloning persoonlijke arbeid in Nederland verrichten en een derde ten behoeve van wie die arbeid wordt verricht.

 

Alles afstorten bij de fiscus gaat niet werken. Daarvoor bestaat immers de G-rekening en die krijg je niet. Dan werkt de fiscus dus ook niet mee aan een soortgelijke regeling.

 

Als ze echt zo koppig blijven stel dan het volgende voor:

 

De opdrachtgever houdt 40% van de factuur achter en betaalt deze pas nadat jullie accountant aan hen verklaard heeft dat jullie de BTW en LB betaald hebben.

 

Groet

Joost

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  9 leden, 168 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.