Ga naar inhoud
 • 0

Verplichte verzekering voor ZZP-ers is onzin

Moderator     17,4k 1861
ZZP OKE schreeft op 14-03-2008:

 

Ér is de laatste dagen nogal een dikke discussie in de Tweede Kamer en de pers over een verplichte AOV voor ondernemers. Ik denk dat je een goede bijdrage aan die discussie kan leveren.

 

Waarvan akte. Onderstaand mijn artikel dat vandaag op Sprout is gepubliceerd.

 

ZZP-ER VERPLICHT VERZEKERD?!

 

Het aantal ZZP-ers dat zich niet heeft verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid is schrikbarend hoog: schattingen lopen uiteen van 50 tot 75 procent onverzekerde zelfstandigen.

 

De Tweede Kamerfracties van SP, Groenlinks en coalitiepartner PvdA wensen de terugkeer van de verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Onzin! Dat vangnet is er allang.

 

Waarom een vangnet als dat er al is?

 

De betreffende fracties vinden vooral dat ZZP-ers te vaak worden uitgesloten door verzekeraars. Een onjuiste bewering: enerzijds omdat het percentage volledige afwijzingen zeer beperkt is, anderzijds omdat iedere ZZP-er bij een dergelijke afwijzing altijd nog het alternatief heeft van vrijwillige verzekering bij het UWV. Als vangnet is een verplichte verzekering dus niet nodig, want dat vangnet is er al, mits tijdig aangevraagd.

 

Als ervaringsdeskundige kan ik twee redenen bedenken waarom veel nieuwe ZZP-ers niet verzekerd zijn:

 

1. Part-time ondernemerschap

 

Een deel van de nieuwe ZZP-ers is part time ondernemer met daarnaast nog een gedeeltelijk loondienstverband of een partner die kostwinner is. Voor deze mensen is verzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico niet echt nodig.

 

2. Pseudo-zelfstandigheid

 

Er zijn 2 soorten ZZP-ers: mensen voor wie het zelfstandig bestaan een bewuste keuze is, en mensen voor wie zelfstandigheid een uit nood of dwang geboren situatie is.

 

De eerste groep is hoog opgeleid, draait een behoorlijke omzet en wordt vaak begeleid door externe deskundigen zoals een boekhouder of accountant. Deze ZZP-ers oriënteren zich doorgaans goed op het risico van arbeidsongeschiktheid en kiezen indien nodig voor verzekering daarvan.

 

De laatste groep is lager opgeleid en verdient een stuk minder goed. Vaak is er sprake van pseudo-zelfstandigheid, geforceerd door een (ex)werkgever die werkgeverslasten uitspaart door zijn/haar personeel een goede voorziening bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te ontzeggen. Voor deze groep mensen is verzekering een kostbare noodzakelijkheid, maar door gebrek aan informatie en slecht advies wordt daar zelden of nooit voor gekozen.

 

Met een kanon op een mug schieten werkt averechts

 

Verzekering verplicht stellen voor iedereen lijkt mij een paardenmiddel. Per saldo remt dat niet alleen pseudo-ondernemerschap maar ook de echte ZZP-ers af. Ik raad de Tweede Kamer ten stelligste af voor deze oplossing te kiezen.

 

Een betere oplossing zou zijn:

 

Begin met goede voorlichting

 

Start een campagne om ZZP-ers te informeren over de risico’s van arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden van private verzekering of vrijwillige voortzetting bij het UWV. Betrek hierin met name de Kamers van Koophandel en de Belastingdienst - instituten waarmee iedere startende ondernemer bij aanvang te maken krijgt.

 

Verruim de termijn voor vrijwillige verzekering

 

Wie zich vrijwillig wil verzekeren bij het UWV dient dat binnen vier weken na aanvang van het ondernemerschap te doen. In de praktijk is die periode voor veel ondernemers te kort om zich op verzekering te oriënteren, een aanvraag bij verzekeraars te doorlopen en in het uiterste geval dan alsnog te kiezen voor het UWV. Een verruiming van de vierwekentermijn naar drie of zes maanden voorkomt dat iemand achteraf kan beweren dat er voor hem of haar geen verzekering mogelijk was.


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Moderator     7,7k 147

Prima verhaal, ben het helemaal met je visie hierover eens.

 

Als er iets is dat we moeten voorkomen is het dat er opnieuw een WAZ ontstaat. Als zoiets van onverheidswege wordt afgedwonen ontstaat toch weer een gedrocht dat voornamelijk veel geld kost, en eigenlijk geen dekking (nauwelijks meer dan bijstand) biedt waar de ondernemer iets aan heeft.

 

Ik vraag me overigens af of er uberhaupt mensen zijn die zich vrijwillig via het uwv verzekeren - zou me niet verbazen als die op 1 hand te tellen zijn.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 227

Dit roept om een ondernemersinitiatief (i.p.v. een burgerinitiatief).

 

Geen WAZ 2 s.v.p.!!!

 

Ik heb alle respect voor de werknemerspartijen (!!!) SP, PvdA en Groen Links maar laat ze zich alsjeblieft bezighouden met werkgelegenheid en rechten van arbeiders.

 

Het wordt tijd dat de rechterkant van de kamer zich weer eens bezig gaat houden met waar ze voor gekozen zijn. Het landsbelang dienen! Dit soort waanideeën mag wat mij betreft in de kiem gesmoord worden!

 

Ard

Link naar reactie
 • 1
Legend     990 176

@ Norbert: Je hebt je verhaal een week te laat geschreven. Deze of volgende week wordt namelijk een wetsvoorstel behandeld om de toelatingstermijn van de vrijwillige UWV verzekering te verruimen van 4 naar 13 weken.

Daarnaast vind ik je redenen waarom mensen geen AOV nemen wat kort door de bocht. Als je kijkt naar veranderingen in de samenstelling van de bevolking en huishoudens en de ondernemerspopulatie zijn er legio redenen te bedenken waarom mensen een dergelijke verzekering niet afsluiten. Verder kun je uit onderstaande tekst concluderen dat we het grotendeels eens zijn, (zeker als je weet dat ik zo ongeveer de enige in Nederland ben die middels boeken en artikelen al een jaar of 8 mensen informeert over de vrijwillige UWV-verzekering en dat ik degene ben die een paar jaar geleden het UWV ertoe heeft aangezet die regeling zelf beter te gaan communiceren op internet nadat ik er door een ervaringsdeskundige op was gewezen).

 

Dit roept om een ondernemersinitiatief (i.p.v. een burgerinitiatief).

 

Geen WAZ 2 s.v.p.!!!

 

@ Ad: Als donateur van WAZ 1 die daar nooit iets voor heeft teruggezien en alleen maar slechte verhalen van collega's kent, en die zich op de hoogte houdt van de politieke ontwikkelingen die kleine ondernemers aangaan, ben ik het helemaal met je eens.

Daarom heb ik afgelopen week mijn eigen ondernemersinitiatief genomen ;) en een Kamerlid van een politieke partij die tegen een verplichtte AOV voor ondernemers is, geinformeerd over mijns zienswijze over dit onderwerp, zodat hij daar in de komende vergadering van de Tweede Kamer iets mee kan waarbij ik met name hoop dat ze de uwv-variant beter gaan communiceren. Hij was daar erg blij mee.

 

De teksten die ik maandag naar Den Haag heb gemaild zijn mijn mening over de relevante stukjes uit de nogal lange brief van het kabinet aan de Tweede Kamer (mijn mening = cursief) en mijn suggesties aan hem. Die deel ik uiteraard ook graag met jullie.

 

*****

Uit:

De Aanvullende kabinetsbrief zelfstandig ondernemerschap dd 31 maart 2008

 

 

a. de verzekerbaarheid van arbeidsongeschiktheid

Tijdens het Algemeen Overleg zijn door alle fracties vragen gesteld over de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid door zelfstandigen. Tijdens het Algemeen Overleg heeft de Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat het kabinet studeert op eventuele beleidsmaatregelen. Hierbij lichten wij graag toe wat de stand van zaken is.

Per 1 augustus 2004 is de WAZ, mede op verzoek van zelfstandigen, afgeschaft. Er is nog nooit een wet geweest waarover zowel het Ministerie van EZ alsook MKB-Nederland en andere brancheverenigingen zoveel klachten hebben ontvangen van ondernemers als over de WAZ, dit dankzij de hoge premie en abominabel lage vergoedingen.

 

Sindsdien kunnen zelfstandigen de afweging maken of zij zich al dan niet willen verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Daartoe staan op dit moment de volgende mogelijkheden open:

- een startende en of bestaande zelfstandige kan een verzekeringsovereenkomst sluiten met een private verzekeraar;

- een startende zelfstandige die wordt geweigerd voor een reguliere dekking kan tot 3 maanden na de start gebruik maken van een door verzekeraars ingestelde vangnetvoorziening;

- een zelfstandige die start vanuit een dienstverband of uitkering op basis van werknemersverzekeringen kan tot 4 weken na beëindiging van de verplichte verzekering, deze verzekering voor ZW en WIA op vrijwillige basis voortzetten. Het kabinet heeft een wetsvoorstel aanhangig gemaakt waarmee deze aanmeldtermijn wordt verlengd van 4 naar 13 weken, zodat startende zelfstandigen ruimer de tijd hebben om zich aan te melden (Kamerstukken 2007 - 2008, 31366). Het kabinet is dus eindelijk wakker geworden en heeft voorzien in een verruiming van de aanmeldtermijn voor de vrijwillige ZW en WIA verzekering, Dat is een goede zaak! Meer info over deze regeling kun je vinden op http://www.uwv.nl/particulieren/verzekerd-zijn/vrijwillige-werknemersverzekeringen/Begint_u_een_eigen_bedrijf/index.aspx

Een kanttekening hierbij is dat zeer weinig gebruik wordt gemaakt van deze regeling doordat startende ondernemers nergens over deze mogelijkheid worden geïnformeerd. Als er bij invoering van dit wetsvoorstel niet wordt voorzien in blijvend goede voorlichting over deze regeling weten alleen de ondernemers die dit jaar beginnen dat hij bestaat dankzij de publiciteit rondom de invoering van een nieuwe wet. Zelfs dat valt te bezien valt omdat dit wordt overschaduwd door het feit dat het een piepklein onderdeeltje is van de wet over de zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen.

 

Al met al maakt circa 45% van de zelfstandigen gebruik van de mogelijkheid om zich bij een private verzekeraar te verzekeren. Laat voorstanders van een verplichte opvolger van de verguisde WAZ voor alle ondernemers aub eerst onderzoeken:

- hoeveel procent van de niet verzekerde ondernemers enig kostwinner is,

- wat hun maandelijkse financiële verplichtingen zijn en

- welke maatregelen zij zelf hebben getroffen om het tijdelijk verlies van inkomen door ziekte op te vangen.

Dan zal blijken dat een vele malen kleiner percentage van de ondernemers dan 55% niet over een vangnet beschikt.

Op basis van bovenstaande mogelijkheden lijken er voor startende zelfstandigen - zeker voor degenen die starten vanuit een dienstverband of uitkering - geen problemen te bestaan met betrekking tot de verzekerbaarheid van arbeidsongeschiktheid. Zij hebben daartoe verschillende mogelijkheden.

 

Echter, onderzoek van TNO-arbeid geeft indicaties dat sommige zelfstandigen, bijvoorbeeld zzp-ers met een medisch verleden, worden geconfronteerd met een hoge premie of uitsluiting. Dit komt vooral doordat deze solo-ondernemers bij de start niet zijn geïnformeerd over de UWV-variant, want het UWV mag niemand weigeren/uitsluiten op medische gronden.

 

Mede om bovengenoemde reden hebben in september 2007 de Ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven de problematiek van de verzekerbaarheid van zelfstandigen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid nader te willen bekijken en daarover in het eerste kwartaal van 2008 de Tweede Kamer nader te informeren. Hierover is ook overleg gevoerd met het Verbond van Verzekeraars.

Inmiddels heeft het Verbond - op basis van een in opdracht van het Verbond uitgevoerd onderzoek - aangegeven de leden van het Verbond in overweging te geven om de voorwaarden van de eigen vangnetvoorziening te verruimen. Concreet stelt het Verbond onder meer het volgende voor:

 

- het toevoegen van een dekking voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (nu alleen volledige arbeidsongeschiktheid),

- het verkorten van de wachttijd tot één jaar (nu twee jaar), en

- het tijdelijk openstellen van de verbeterde vangnetvoorziening voor bestaande zelfstandigen (en vervolgens weer alleen voor starters). Wellicht een goed plan hetzelfde te doen met de vrijwillige UWV-verzekering voor de kleine groep ondernemers met een medisch verleden.

 

Het kabinet is van oordeel dat met deze stappen tegemoet wordt gekomen aan de vragen die onder meer in de Kamer naar voren zijn gekomen. Met name door de tijdelijke openstelling van de verbeterde vangnetvoorziening voor bestaande zelfstandigen, wordt immers tegemoet gekomen aan de positie van bestaande zelfstandigen die soms geconfronteerd worden met problemen om zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

Tot slot is 27 februari jl. het wetsvoorstel ingediend voor de zwangerschapsregeling voor vrouwelijke zelfstandigen en de verruiming van de aanmeldtermijn voor de vrijwillige voortzetting publieke ZW- of WIA-verzekering van 4 naar 13 weken. De beoogde datum inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 juli 2008.

 

 

*****

 

Hieronder volgen mijn suggesties om voor te stellen/aan te kaart bij de behandeling van het 4 naar 13 weken onderdeel in de wet in de Tweede Kamer op basis van de Kamerbrief en de 7 april daarop gepubliceerde reacties van de commissie?

 

1. De PVDA vraagt of er niet een eenmalig pardon kan komen voor iedere ondernemer om alsnog een vrijwillige ZW en WIA- verzekering bij het UWV af te sluiten. Het is wellicht makkelijker draagvlak te krijgen voor zo'n tijdelijke openstelling van de vrijwillige UWV-verzekering voor alleen de kleine groep bestaande ondernemers met een medisch verleden die nu niet op een fatsoenlijke manier terecht kunnen bij particuliere verzekeraars. Voor de financiering daarvan kun je verwijzen naar de overgebleven 1,1 miljard van de WAZ.

 

2. De VVD en Christenunie geven aan dat slechts weinig ondernemers een vrijwillige UWV-verzekering hebben afgesloten (slechts 2% van de vrouwelijke ondernemers) en vragen zich af of de verruiming naar 13 weken daar verandering inbrengt.

Volgens mij niet zonder betere informatieverstrekking. Wellicht dat je kunt aangeven dat het niet zo moeilijk is te bedenken waarom bijna niemand er gebruik van maakt als je even een rondje over het web surft. Er is bijna nergens (fatsoenlijke) informatie over te vinden.

 

2a.Ik heb gezien dat ook Staatssecretaris de Jager de aanvullende kabinetsbrief heeft ondertekend. Wellicht dat je hem de belofte kunt ontlokken dat hij iedere startende ondernemer na aanmelding bij de Belastingdienst informeert over de vrijwillige uwv-verzekering.

 

2b. De kvk heeft sinds vorig jaar de wettelijke taak van startersvoorlichting en per 1 juli 2008 moeten alle ondernemers zich daar inschrijven. Wellicht dat je Frank Heemskerk kunt laten toezeggen dat ook zij vanaf 1 juli iedere ondernemer die zich inschrijft tevens informeren over de vrijwillige UWV-verzekering en de daarvoor geldende voorwaarden.

 

Als die twee instanties starters gaan informeren over de vrijwillige verzekering, gaat het aantal ondernemers dat daar (in ieder geval de eerste periode) gebruik van maakt, ongetwijfeld behoorlijk stijgen.

 

*****

PS: Uit bovenstaande tekst van de kabinetsbrief kun je concluderen dat het kabinet geen voorstander is van de verplichte AOV voor zelfstandigen. Van de regeringspartijen wil alleen de PVDA dat, dus waarschijnlijk wordt de ellende van een WAZ 2 ons sowieso bespaard. :)

 

Karen (kampioen lange berichten plaatsen op HL ;D)

 


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1861
Daarnaast vind ik je redenen waarom mensen geen AOV nemen wat kort door de bocht.

 

Helemaal mee eens, net als met de rest van jouw uitstekende artikel en actie overigens! Meer dan reuswaardig.

 

Maar de Sprout expertpanel artikelen zijn begrensd tot 500 woorden, dus heb ik me even op de hoofdlijnen moeten beperken waarom vooral veel nieuwe ZZP-ers niet verzekerd zijn. IMHO met name part time ondernemerschap, onvolledig advies en te laat beginnen met oriëntatie

De meest gebruikte overige redenen en drogredenen om niet verzekerd te zijn heb ik al eens (evereens beknopt..uiteraard) gepubliceerd in een eerder artikel . Dat artikel is overigens geen pleidooi om iedereen aan een verzekering (of UWV vangnet) te helpen, maar om mensen bewust te maken van de afweging die ze moeten maken en op welke gronden.

 

Ik heb als adviseur risicobeheer & verzekeringen voor o.a. startende ondernemers lange tijd gedacht dat ik zo'n beetje de enige was in Nederland die mijn klanten uberhaupt wees op de mogelijkheden van vrijwillige verzekering via het UWV als vangnet voor medisch zware risico's of - tot voor kort - bij lopende zwangerschap en bevallingsverlof . Blij te constateren dat we dan in ieder geval met z'n tweeën zijn ;)

 

 


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     7,7k 147

Lang verhaal, maar een prima stuk!

 

Dat die UVW variant beter gecommuniceerd moet worden lijkt me duidelijk... eerlijkgezegd wist ik niet eens van het bestaan daarvan af (niet dat ik er interesse in heb overigens).

 

Laten we maar hopen dat het bij een voorstel blijft dat verder nooit waarheid zal worden...

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1861
Mede om bovengenoemde reden hebben in september 2007 de Ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven de problematiek van de verzekerbaarheid van zelfstandigen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid nader te willen bekijken en daarover in het eerste kwartaal van 2008 de Tweede Kamer nader te informeren. Hierover is ook overleg gevoerd met het Verbond van Verzekeraars.

Inmiddels heeft het Verbond - op basis van een in opdracht van het Verbond uitgevoerd onderzoek - aangegeven de leden van het Verbond in overweging te geven om de voorwaarden van de eigen vangnetvoorziening te verruimen.

 

Naast de door jou genoemde verbeterpunten wordt ook voorgesteld om de beperking van de uitkeringsduur van 5 jaar voor arbeidsongeschiktheid die is aangevangen binnen 5 jaar na aanvang van de verzekering te schrappen. De combinatie van lange ( 2 jaar) wachttijd, alleen uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid (80% of meer) en mogelijke beperking uitkering tot 5 jaar maken dit verzekeraarsinitiatief op dit moment tot een gedrocht dat ik niemand wil aanraden.

 

het tijdelijk openstellen van de verbeterde vangnetvoorziening voor bestaande zelfstandigen (en vervolgens weer alleen voor starters). Wellicht een goed plan hetzelfde te doen met de vrijwillige UWV-verzekering voor de kleine groep ondernemers met een medisch verleden.

 

Onder ons gezegd en gezwegen: verzekeraars zitten daar niet echt op te wachten: door de extreme anti-selectie is de verwachtte schadelast hoger dan de premie-inkomsten. Ik krijg de indruk dat verzekeraars stilletjes hopen op een generaal pardon van het UWV - mede naar aanleiding van hun eigen initiatief - en pas daarna werk zullen maken van het eventueel verbeteren van hun eigen vangnet-condities.


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
 • 1
Legend     2,3k 227

Nagenoeg iedere wet in Nederland die een raakvlak heeft met ondernemerschap (en welke ik heb gelezen) doet mijn nekharen meestal recht overeind staan.

 

Het is echt bedroevend. De WAZ was een onding. De BBZ regeling zou een goed alternatief kunnen zijn maar ook die regelgeving zit beroerd in elkaar (en we wachten al enkele jaren op een aangekondigde verbetering!)

 

En dan lees ik het nieuws waarbij men afvraagt waarom er zo weinig ondernemers in Nederland zijn (procentueel). In Amsterdam gooit men er een miljoen of 6 tegen aan of het tij te keren.

 

De top 500 van de Nederlandse overheid hanteert al jaren het "plakband-systeem" als het gaat om dit soort regelgeving. Het zijn doekjes voor het bloeden. Echt wezenlijke faciliteiten zijn er niet of dusdanig door bureaucratie begrenst dat het effectiever is om er geen gebruik van te maken.

 

Toch zul je me daar niet over horen piepen. Ik vaar iedere dag met mijn roeiboot tussen de ijsschotsen der bureaucratie door.

 

Waar ik moeite mee heb (of zou krijgen) is als diezelfde overheid maar weer eens wat centen op komt halen bij de ondernemer zonder daar iets wezenlijk tegenover te stellen. Dat is geen regelgeving, dat zit dichtbij diefstal!

 

Een politicus of partij die zich echt inzet voor het ondernemerschap krijgt mijn stem. Helaas hebben die partijen het allemaal te druk met allerlei andere zaken.

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1861

Weer een leuk artikel Kees. ;D

 

Maximumprijzen noemen is m.i. wel tricky. Voor dat je het weet wordt SFZ overspoelt met beroepsklasse 3 en 4 klanten die ook de Telegraaf lezen.

 


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
 • 0

Weer een leuk artikel Kees. ;D

 

Maximumprijzen noemen is m.i. wel tricky. Voor dat je het weet wordt SFZ overspoelt met beroepsklasse 3 en 4 klanten die ook de Telegraaf lezen.

 

 

I know ... maar jij hebt het beter getroffen dan ik ... jij mag 500 woorden schrijven ik slechts 400.

Laat SFZ dat maar oplossen.

 

Bedankt voor het compliment! As zaterdag staat er een stuk over pensioendiscriminatie op dezelfde pagina in dezelfde wakkere krant :)


Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0
Junior     16 1

Als zelfstandig verpleegkundige werk ik vanuit mijn eigen eenmansbedrijf. Toen de WAZ werd opgeheven, heb ik zelf een arbeidsonschiktheidsverzekering afgesloten. Hoe duur deze ook is, toch zag ik in de praktijk dat je voor een eigen vangnet moet zorgen.

Ik verpleeg namelijk een cliënte, die ondernemer is geweest. Zij kreeg MS, en kon gelukkig gebruik maken van de WAZ.

 

m.v.g., Annelies Blekman


Ik werk als zelfstandig verpleegkundige in de regio Utrecht. Daarnaast heb ik een digitaal boek geschreven voor startende zelfstandige zorgverleners.( 280 blz. ). Een handleiding om te starten en een goede praktijk uit te bouwen.

Verder geef ik cursussen, o.a. aan opleidingen in de gezondheidszorg.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 227

Als zelfstandig verpleegkundige werk ik vanuit mijn eigen eenmansbedrijf. Toen de WAZ werd opgeheven, heb ik zelf een arbeidsonschiktheidsverzekering afgesloten. Hoe duur deze ook is, toch zag ik in de praktijk dat je voor een eigen vangnet moet zorgen.

Ik verpleeg namelijk een cliënte, die ondernemer is geweest. Zij kreeg MS, en kon gelukkig gebruik maken van de WAZ.

 

m.v.g., Annelies Blekman

Dank je voor tegengeluid Annelies! Fijn om dat een keer te horen.

 

Natuurlijk zijn er mensen voor wie een bepaalde regeling gunstig uitpakt. Zeker als er sprake is van een structureel probleem als een zware ziekte.

 

Alhoewel het ook misschien effectief weinig uitmaakt of iemand in dit geval in de WWB komt of in de WAZ. Het enige verschil is dat je als ondernemer voor de WWB geen afzonderlijke premies hoeft te betalen.

 

Ieder mag zich in mijn optiek zo verzekeren als hij zelf wil. Wanneer iemand alles goed geregeld wil hebben zijn daar talloze mogelijkheden voor. Laat de overheid zich daar a.u.b. niet mee bemoeien.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     7,7k 147

Alhoewel het ook misschien effectief weinig uitmaakt of iemand in dit geval in de WWB komt of in de WAZ. Het enige verschil is dat je als ondernemer voor de WWB geen afzonderlijke premies hoeft te betalen.

 

Dat idee had ik ook altijd een beetje bij de WAZ, het zou dan 70% van het minimumloon uitbetalen - is dat uberhaupt meer dan bijstand?

 

Natuurlijk is het mooi als mensen profijt hebben van een dergelijke rekening, maar aan de andere kant denk ik ook dat zoiemand nu meer geld zou vangen als hij destijds zn WAZ premie had mogen inleggen in een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1861
Maar hoe kun je je zelf dan wel indekken? Als het UWV niet meer mogelijk is? Wie heeft daar tips over?

Of is het gewoon eigen risico?

 

Als de aanmeldingstermijn voor vrijwillige verzekering bij het UWV al verstreken is (die termijn is nu nog 4 weken maar wordt mogelijk verruimd tot 13 weken na aanvang ondernemerschap) , dan is er nog een vangnet van verzekeraars zelf. Daarvoor moet je wel eerst een afwijzing voor een normale aanvraag hebben. En ook dat is aan termijnen gebonden om antiselectie (alleen aanmelding van mensen die al op instorten staan) te vermijden.

 

Er wordt in de wandelgangen al gesproken over een mogelijk "Generaal pardon" van zowel het UWV als het verzekeraarsvangnet dat zou mogelijk moeten maken dat spijtoptanten alsnog een vangnetverzekering krijgen aangeboden. Of dit er ook van gaat komen - en zo ja hoe en met welke spelregels - is mij nog niet bekend.

 

Voorkomen dat deze situatie ontstaat is uiteraard het beste. En het enige dat een startende ondernemer daarvoor moet doen is tijdig actie ondernemen Ik kan daar niet genoeg op hameren. De politiek doet er verstandig aan meer voorlichting te geven in plaats van zich druk te maken over een nieuwe verplichte verzekering die in principe volledig overbodig is als de uiterste termijnen voor aanmelding bij iedereen bekend zijn. Wie dan alsnog zijn of haar zaakjes niet tijdig regelt moet dan maar op de blaren zitten....

 

Tot die tijd raad ik startende ondernemers aan zich al op het risico van arbeidsongeschiktheid (en de meestal benodigde verzekering daarvan) te oriënteren als ze nog niet gestart zijn: een termijn van 6 weken is meestal toereikend om het hele traject (risico-analyse, marktanalyse, aanvraag private verzekeraar, evt second opinions nrs 2 en 3 op de marktanalyse, commerciële aanpassingen en in het uiterste geval UWV vangnet of verzekeraarsvangnet ) te doorlopen zonder dat het recht op het UWV vangnet als uiterste (en doorgaans duurste) alternatief vervalt.

 

Vanochtend sprak ik - bij toeval - een startende ondernemer die er voor de verandering wel goed had over nagedacht: omdat hij - gelet op zijn medisch verleden niet zeker weet of hij akkoord wordt bevonden door verzekeraars heeft hij zich nu in ieder geval tijdig aangemeld voor vrijwillige verzekering bij het UWV.

Dat geeft hem en mij een ruime - in principe zelfs onbegrensde - tijd om te kijken of er bij een private verzekeraar een betere dekking (condities en/of premie) mogelijk is. Zo ja dan is de vrijwillige verzekering bij het UWV ook weer tussentijds opzegbaar (er geldt bij het UWV geen minimale contractperiode en geen opzegtermijn!).

 

 


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1861
Maar hoe kun je je zelf dan wel indekken? Als het UWV niet meer mogelijk is? Wie heeft daar tips over? Of is het gewoon eigen risico?

 

Aanvulling:

de eerste stap is een goede volledige oriëntatie op een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij private verzekeraars.

 

In de praktijk zie ik veel ondernemers een aanvraag baseren op offertes van slechts 1 aanbieder en dat is niet alleen jammer voor de portemonnaie, maar ook funest bij een medische afwijzing.

 

Ik heb de laatste paar maanden heel wat aanvragen waar van alles medisch mis mee was begeleid. Door in plaats van één of weinig aanbieders te werken met een volledige marktanalyse kan eenvoudig en snel een medische second opinion opgevraagd worden bij de nr's 2, 3 en 4 op de analyse.

 

Daar zat zoveel verschil tussen dat het in alle gevallen gelukt is om uitsluitingen te laten vervallen, af te zwakken of qua tijd te begrenzen. Commercieel bleek er ook heel wat mogelijk: voorgestelde toeslagen vervielen, voor een - op zich acceptabele - uitsluiting werd een forse permantente korting (van 25%!) verleend.

 

Uiteindelijk zijn bij alle aanvragen voorstellen gekomen die voor kandidaat-verzekerden acceptabel waren. Want dat is natuurlijk wel het sluitstuk van het hele proces: als aanvrager realistisch zijn qua verwachtingen.

 

Ook dat is de meerwaarde van een goede adviseur: door middel van (medische) second opinions aftasten wat "marktconform" is en op basis van kennis en ervaring kunnen adviseren over het al dan niet acceptabel zijn van medische uitsluitingen.

 

Een voorbeeld van een de®gelijke marktalalyse heb ik al eens eerder gepost op HL. Bij deze nogmaals de link: voorbeeld marktanalyse AOV


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     990 176

Beste collega's,

 

Vanavond om 19.00 uur vergadert de Tweede Kamer oa over de Vrijwillige UWV Verzekering voor ondernemers. Mei Li Vos heeft vandaag op Nu.nl geroepen dat ze vindt dat de aanmeldingstermijn verlengd moet worden tot 1 jaar omdat nu maar 3% van de ondernemers gebruik maakt van die verzekeringsmogelijkheid. Zij heeft dus nog steeds niet in de gaten dat het minimale gebruik ervan vooral wordt veroorzaakt door de onbekendheid van deze verzekering.

Haar uitspraken geven mij wel de indruk dat er geen meerderheid in de kamer voor een verplichtte aov voor ondernemers zal komen. Da's dan wel weer prettig voor diegene onder ons die daar niet op zitten te wachten (99% van de ondernemers, schat ik).

 

Er geldt bij het UWV geen minimale contractperiode en geen opzegtermijn!

 

@ Norbert: dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik startende ondernemers (voor wie het verstandig is een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten) adviseer in eerste instantie te kiezen voor de UWV variant. Na een jaar of anderhalf ondernemerschap weet je of je dat wilt blijven en heb je een beter zicht op je toekomstige inkomsten dan bij de start. Op dat moment kun je alsnog een particuliere verzekering afsluiten voor een langere periode.

 

Daarnaast heb ik me laten vertellen dat je als je na meer dan een jaar ondernemen stopt en weer in loondienst treedt, je niet meteen volledige WIA-rechten hebt. En dat dit wel het geval is indien je klant bij UWV bent gebleven via de vrijwillige verzekering. Kun jij vertellen in hoeverre dit klopt?

 

Groeten Karen


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     990 176

Nagenoeg iedere wet in Nederland die een raakvlak heeft met ondernemerschap (en welke ik heb gelezen) doet mijn nekharen meestal recht overeind staan.

 

 

Baal je dan ook van de wet op de MKB-winstvrijstelling? ::)


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1861
Quote:

Er geldt bij het UWV geen minimale contractperiode en geen opzegtermijn!

 

@ Norbert: dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik startende ondernemers (voor wie het verstandig is een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten) adviseer in eerste instantie te kiezen voor de UWV variant. Na een jaar of anderhalf ondernemerschap weet je of je dat wilt blijven en heb je een beter zicht op je toekomstige inkomsten dan bij de start. Op dat moment kun je alsnog een particuliere verzekering afsluiten voor een langere periode.

 

Ik adviseer en gebruik het UWV vangnet uitsluitend op medische gronden of - tot voor kort - als er spoedig een bevalling te verwachten viel; dus niet voor alle starters. Mijn redenen daarvan zijn als volgt:

 • voor de meeste startende ondernemers is een particuliere AOV fors goedkoper dan het UWV vangnet (ook voor bijv. 55-plussers, mist medisch acceptabel). Dat geldt niet alleen bij aanvang (starterskorting), maar gedurende de gehele looptijd
 • een private verzekering is altijd tussentijds opzegbaar bij het staken of ingrijpend wijzigen van de ondernemersactiviteiten
 • er zijn ook verzekeraars die contracttermijnen van 1 jaar hanteren (ook zonder toeslagen)
 • de UWV uitkering kent ook een keerzijde: de uitkering is mede afhankelijke van de winst in het voorafgaande jaar. Bij private verzekeraars is dat een keuze en zijn er voldoende alternatieven
 • het UWV weigert vrijwillige ziektewetverzekeringen voor DGA's op grond van de (onverzekerde) loondoorbetalingsverplichting van de BV waar ze in dienst zijn. De DGA zit dan dus met een wachttijd van 2 jaar opgescheept (vrijwillige WIA wordt wel toegestaan); vooral voor starters onacceptabel lang.
 • meer individueel maatwerk mogelijk bij private verzekeraars (bedrag, wachttijd, uitkeringsondergrens, beoordelingscriterium beroep ipv passende arbeid)

Er is overigens een doelgroep waar ik wel altijd het UWV vangnet voor aanraad: dat zijn werknemers of ondernemers die een onbetaalde sabatical nemen of zonder enig recht op uitkering een periode overbruggen tot een nieuwe baan of klus. Voor die mensen is een AOV niet aan de orde en een tijdelijk UWV vangnet (ook bij verblijf in het buitenland) een absolute must.

 

Daarnaast heb ik me laten vertellen dat je als je na meer dan een jaar ondernemen stopt en weer in loondienst treedt, je niet meteen volledige WIA-rechten hebt. En dat dit wel het geval is indien je klant bij UWV bent gebleven via de vrijwillige verzekering. Kun jij vertellen in hoeverre dit klopt?

Groeten Karen

 

Een lastige, moet ik navragen bij een WIA-specialist. Dat feit (indien correct) is/was mij in ieder geval niet bekend. Het zou dan betrekking moeten hebben op de loongerelateerde WGA-uitkering, want dat is de enige component van de WGA waar een referte-eis voor geldt

Voor de loonaanvullingsuitkering en de WGA vervolguitkering (van toepassing bij benutten van resp. minder dan 50% restverdiencapaciteit en 50% of meer verdiencapaciteit) geldt geen referte-eis.

Voor het recht op een eventueel voorafgaande loongerelateerde WGA-uitkering geldt wel een referte-eis: voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid (m.a.w. het moment van ziek worden, 2 jaar voorafgaand aan WIA-instroom) moet er in de voorafgaande periode van 36 weken minimaal 26 weken betaald werd zijn verricht, of een WW-uitkering zijn ontvangen.

 


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 227

Nagenoeg iedere wet in Nederland die een raakvlak heeft met ondernemerschap (en welke ik heb gelezen) doet mijn nekharen meestal recht overeind staan.

 

 

Baal je dan ook van de wet op de MKB-winstvrijstelling? ::)

 

Eigenlijk ben ik het vaak best eens met de effectieve werking van een wet. Wat mij tegenstaat is hoe de wetgeving geschreven is. Het is een ratjetoe van regeltjes en uitzonderingen die niks toevoegen.

 

Kunnen we daar niet een keer 100 rechtenstudenten op zetten die die wetten eens gaan herformuleren en ontdoen van allerlei onnodige toevoegingen.

 

De MKB-vrijstelling is heel leuk. De pessimisten zullen echter wijzen op het feit dat bij verlies ook 10% fiscaal niet "meedoet".

 

Het is gewoon jammer dat een op zich capabele man (de Jager) opgescheept zit met een hoop taken op zijn departement waardoor er geen tijd over is om eens een fatsoenlijke IB wetgeving voor ondernemers te maken in plaats van "plakband-voordeeltjes".

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  7 leden, 152 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.