Ga naar inhoud
 • 0

Graag jullie mening over foldertekst voor jongerenbegeleiding

Vandaag ben ik voor het eerst op dit forum. Hopelijk kunnen jullie me, zo nu en dan, van info voorzien, zodat ik me als nieuwe ondernemer verder kan ontwikkelen. Hieronder heb ik mijn 1e folder opzet gekopieerd. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. (een aparte folder voor de jongeren volgt nog)

 

T4YouTh

 

Spreek uit: Tea for youth. T4You staat voor Tutor, Training, Teaching en Together voor jongeren

Iemand die er speciaal is om het leven van de jongere in balans te krijgen.

 

DOELSTELLING

 

Het in balans brengen van de draagkracht en draaglast van de jongere, om zo vroegtijdig schooluitval te voorkomen.

 

DOELGROEP

 

T4YouTh richt zich op jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. T4YouTh is er voor alle jongeren, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, gezondheid en beperking.

 

Jongeren komen in aanmerking als er bijv. sprake is van:

 

Resultaten die ver achter blijven

Werk wat vaak niet op tijd klaar is

Weinig interesse in school

Zitten blijven of het afzakken naar een lager niveau dreigt

Verwachting dat de jongere moeite gaat krijgen op de nieuwe school (overgangsfase)

Zorgen m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling

Behoefte aan een vertrouwenspersoon

 

WERKWIJZE

 

T4YouTh richt zich op de vaardigheden, krachten en wensen van de jongere. Daarbij wordt er een samenwerkingsverband gezocht met o.a. school en thuis, of andere systemen. Alle leefgebieden, te weten: (psychische ) gezondheid, sociale omgeving, opvoeding, financiën, onderwijs, huisvesting, arbeid, politie en justitie contacten worden in kaart gebracht.

Geïnventariseerd wordt op welke gebieden er directe hulpvragen er zijn. Vanuit deze hulpvragen gaat T4YouTh met de jongere aan de slag. Deze worden geformuleerd in een begeleidingsplan.

 

Na de kennismakingsperiode wordt het begeleidingsplan opgesteld door de jongere en T4YouTh. Hierbij is het wenselijk dat ouders aanwezig zijn bij de bespreking ervan. Het begeleidingsplan wordt op verschillende momenten geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

Na afronding van de hulp is het mogelijk om gebruik te maken van een 10-strippenkaart. Hiermee kan de jongere nog 10x gebruik maken van de diensten van T4YouTh.

 

Mocht zich zeer complexe problematiek openbaren, die de competenties van T4YouTh te boven gaan, dan wordt specialistische hulp ingeschakeld.

 

DUUR

 

T4YouTh levert zorg op maat. Bij wekelijks 1 contact zal de duur over het algemeen een jaar zijn. Dit is mede afhankelijk van de hulpvraag en de daarbij horende problematiek.

 

Na de kennismakingsperiode wordt een einddatum afgesproken tussen de jongere en T4YouTh. Dit wordt vastgelegd in een contract. Mocht in de loop van de tijd blijken dat een langere periode nodig is, dan zal tijdig het contract herzien en de doelen bijgesteld worden.

 

AANMELDEN

 

De aanmelding bij T4YouTh kan gedaan worden door:

De jongere;

Ouders;

School;

Overige hulpverleners.

 

Ter plekke zal bekeken worden hoe de hulp tot stand kan komen.

 

Na de aanmelding zal contact opgenomen worden met de jongere. De kennismakingsperiode zal zijn op een door de jongere gekozen plaats. (thuis, school, of elders). Immers, de jongere moet zich zo veilig mogelijk voelen. Wel is het wenselijk om in deze fase contact te onderhouden met ouders en met school. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor hun kind en dienen toestemming te geven voor de hulp van T4YouTh.

 

alvast bedankt!!

 

Talitha

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

10 antwoorden op deze vraag

 • 0

Hmmmz, ik denk dat de folder (niet gelet op spelling e.d., want dat is niet mijn eigen sterkste punt) opzich wel voldoende informatie geeft, al zou ik voor elke doelgroep, een aparte folder maken. Hulpverleners hebben andere belangen dan ouders en jongeren hebben een heel ander belang dan hulpverleners. Dat is eigenlijk waar je zeker bij stil moet staan. Daarnaast moet je ook stil staan bij de vraag: wat als de jongere niet wil worden geholpen, ik denk dat dit voor een school / hulpverlener van belang is om te weten hoe jullie daar mee omgaan. Maar misschien kun je dit ook uitleggen op een nog te ontwikkelen website?

 

Tenslotte, je hebt hierin ook geschreven dat jongeren zichzelf kunnen aanmelden. Ik vraag me af hoe je deze jongeren gaat bereiken. Ikzelf ben dan een 20-jarige ondernemer, maar als ik even om mij heen kijk, zal een gemiddelde 16-jarige bijv. niet even hulp gaan zoeken met zijn of haar problemen, die gaan zich afsluiten, danwel op straat rondhangen. Wellicht dat een samenwerking met een jeugdambtenaar van de politie daarin nog wel wat voor jou kan betekenen om ook deze doelgroep aan te pakken. Dan snijdt het mes ook aan 2 zijden, want veelal plegen deze jongeren overlast in de gemeente, dus waarschijnlijk zal de gemeente hier ook wel een subsidie eventueel willen geven om deze overlast te verminderen.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor de eerste reacties!! Top!!!

 

* mijn domeinnaam heb ik reeds geregistreerd.

*het klopt, dat de verschillende partijen andere belangen hebben. Hier hou ik ook zeker rekening mee. Het is wel vrijwillige hulpverlening, de jongere moet zelf gemotiveerd zijn, anders slaat de hulp sowieso niet aan. In het verplichte kader zijn weer andere instanties.

* Dat een jongere zichzelf zal gaan aanmelden, zal ook minder vaak voorkomen. Daar ben ik me zeker van bewust. Het netwerken met verschillende partijen is ook belangrijk. Het is de bedoeling om scholen, het maatschappelijk werk, politie, etc de komende weken de folder te geven. De eerste contacten met leerplichtambtenaren zijn gelegd. Ik hoop dat ik n.a.v. mijn folder uitgenodigd word, om een presentatie te geven. Met deze presentatie kan ik dan kans maken op financieringsmogelijkheden van de gemeente.

Link naar reactie
 • 0

Zelf organiseren we onder andere weekenden voor de doelgroep die je in je folder beschrijft. Wat me opvalt is dat er erg weinig gevoel zit in de foldertekst. Er staat wel veel, maar het blijft vrij 'wollig'. Zowel de jongeren zelf als de hulpverleners, zijn in de meeste gevallen op zoek naar een praktische oplossing. Wat daarbij belangrijk is, is dat je de werkwijze kunt uitleggen. Dat er dingen 'geinventariseerd worden', 'plannen worden opgesteld', en 'iets in balans' gebracht wordt, is voor zowel de jongere als de betrokken instanties niet interessant. Ze willen precies weten waarom jij wel in staat gaat zijn die zeer moeilijke doelgroep te bereiken, en ze wel terug krijgt naar school, gemotiveerd krijgt, enz.

 

Voor onszelf is dat bijvoorbeeld:

Veel jongeren die in de problemen komen op school, hebben een instabiele thuissituatie, verkeerde vrienden etc.

 

Onze werkwijze in het kort is dan:

 

[*]De jongere, die veelal door ouders wordt aangemeld, laten merken dat ze niet veroordeeld worden op hun gedrag. Voorbeeld: als je niet naar school wilt vinden wij dat prima, mits je kunt onderbouwen waarom, welk alternatief je hebt, en op welke manier je dan je einddoel gaat bereiken (want ze willen allemaal wel werken en geld en vrienden etc.)

[*]De jongere laten merken dat hun "foute" vrienden vaak wel de enigen zijn die ze opbellen als ze een paar dagen niet online komen, die er voor ze zijn als er iets gebeurt in het gezin, etc. Het gaat dus niet om vrienden die fout zijn, maar om de negatieve spiraal waarin ze elkaar trekken.

[*]De jongeren zijn prima in staat beslissingen te maken, maar hebben zich afgeleerd om na te denken. Het denkproces moet in gang gebracht worden door oorzaak en gevolg met elkaar te koppelen.

 

Ik zal een stukje publiceren van de manier waarop wij onze communicatie inrichten. Ik zeg niet dat het per se de manier is, maar we merken wel dat we, nu we inmiddels al meerdere jongeren op het MBO of terug op school gekregen hebben, een manier hebben gevonden om die groep te bereiken:

 


Veel jongeren in de puberteit die moeilijkheden hebben in hun thuissituatie, in de knoop raken met zichzelf of niet hun plaats kunnen vinden in de maatschappij, raken verstrikt in een lawine aan negatieve gevoelens als woede, onmacht, onzekerheid, verdriet en eenzaamheid.

Dit uit zich vaak in teruggetrokken/ onverschillig gedrag of juist in explosief en agressief gedrag. Ondanks dat zij cognitief vaak prima in staat zijn om te leren levert dit gedrag op school grote problemen op, waardoor de jongeren steeds meer in een vicieuze cirkel terechtkomen.

In Nederland zitten duizenden jongeren met dergelijke problemen thuis, waar geen pasklare oplossing bij voorhanden is.

 

Deze groep jongeren kampt vaak met een laag zelfbeeld en heeft geen of weinig vertrouwen meer in zichzelf. Ze zien geen mogelijkheid meer om succesvol te worden in de maatschappij. Daarnaast worden ze door de maatschappij vaak op een negatieve manier bevestigd in hun eigen ideeën. Hierdoor accepteren zij moeilijk hulp en bouwen zij grote dikke muren om zich heen.

 

Link naar reactie
 • 0

hoi robberttenk,

 

Dat wat jij beschrijft is ook precies wat het inhoudt. Ik ben er van overtuigd dat jongeren door allerlei factoren (de verschillende leefgebieden waar ik het over heb) in 'onbalans' worden gebracht. Ik wil ze dan ook helpen om uit die negatieve spiraal te komen (zoals jij beschrijft) en om zo de motivatie weer terug te krijgen voor onder andere school. Misschien is het wel wollig beschreven....... :-\ ik zal er nog eens naar kijken.

 

Grappig dat je zegt dat er weinig gevoel in zit. Ik heb juist geprobeerd om de folder zonder mijn gevoel te schrijven, om het zakelijk houden. ( want ik start immers, mijn eigen bedrijf en dat moet zakelijk zijn........is/was mijn gedachte)Ik ben namelijk een ontzettend gevoelsmens en wil juist hulpverlening bieden in een meer persoonlijk contact.

 

Tot nog maar eens over nadenken.

thanx

Link naar reactie
 • 0

Mijn 1e opmerking is dat het me onduidelijk is voor wie deze folder is. Ik ga er vanuit dat deze folder bedoeld is voor hulpverleners, scholen en ouders. Aangezien je vrijwillige deelname door de jongere verwacht, zal hij/zij deze folder ook lezen. Vooral vanuit dat laatste perspectief heb ik opmerkingen.

 

 

 

Het in balans brengen van de draagkracht en draaglast van de jongere, om zo vroegtijdig schooluitval te voorkomen.

 

 

Zou je dit duidelijker, eenvoudiger kunnen opschrijven zodat jongeren niet meteen denken: heb je weer zo'n blabla verhaal van iemand die gestudeerd heeft?

 

DOELGROEP

 

T4YouTh richt zich op jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. T4YouTh is er voor alle jongeren, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, gezondheid en beperking.

 

 

Jongeren komen in aanmerking als er bijv. sprake is van:

 

Resultaten die ver achter blijven

Werk wat vaak niet op tijd klaar is

Weinig interesse in school

Zitten blijven of het afzakken naar een lager niveau dreigt

Verwachting dat de jongere moeite gaat krijgen op de nieuwe school (overgangsfase)

Zorgen m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling

Behoefte aan een vertrouwenspersoon

 

 

 

Ook hier komt het op mij niet voldoende praktisch over. Ik kan me voorstellen dat je het niet heel precies wilt omschrijven omdat je dan misschien jongeren mist, maar wat betekent: "Resultaten die ver achterblijven" nou echt. Diezelfde vraag heb ik ook bij de rest van het rijtje.

 

Gaat het jou echt alleen om schooluitval of ook andere dingen? Het lijkt nu vooral schoolgerelateerd. Zou een jongere met problemen die het wel goed doet op school ook bij terecht kunnen? Anders is het trouwens ook niet voor 'alle jongeren'.

 

WERKWIJZE

 

T4YouTh richt zich op de vaardigheden, krachten en wensen van de jongere. Daarbij wordt er een samenwerkingsverband gezocht met o.a. school en thuis, of andere systemen. Alle leefgebieden, te weten: (psychische ) gezondheid, sociale omgeving, opvoeding, financiën, onderwijs, huisvesting, arbeid, politie en justitie contacten worden in kaart gebracht.

Geïnventariseerd wordt op welke gebieden er directe hulpvragen er zijn. Vanuit deze hulpvragen gaat T4YouTh met de jongere aan de slag. Deze worden geformuleerd in een begeleidingsplan.

 

Na de kennismakingsperiode wordt het begeleidingsplan opgesteld door de jongere en T4YouTh. Hierbij is het wenselijk dat ouders aanwezig zijn bij de bespreking ervan. Het begeleidingsplan wordt op verschillende momenten geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

Na afronding van de hulp is het mogelijk om gebruik te maken van een 10-strippenkaart. Hiermee kan de jongere nog 10x gebruik maken van de diensten van T4YouTh.

 

Mocht zich zeer complexe problematiek openbaren, die de competenties van T4YouTh te boven gaan, dan wordt specialistische hulp ingeschakeld.

 

 

 

Hier vraag ik me af: wat ga je dan doen en hoe. Je beschrijft het nu redelijk op afstand. Zijn er gesprekken? Met wie? etc

 

DUUR

 

 

Er van uitgaande dat mensen altijd eerst tekst scannen, zou ik een ander kopje kiezen. Mijn associatie was duur als tegenovergestelde van goedkoop.

 

T4YouTh levert zorg op maat. Bij wekelijks 1 contact zal de duur over het algemeen een jaar zijn. Dit is mede afhankelijk van de hulpvraag en de daarbij horende problematiek.

 

Na de kennismakingsperiode wordt een einddatum afgesproken tussen de jongere en T4YouTh. Dit wordt vastgelegd in een contract. Mocht in de loop van de tijd blijken dat een langere periode nodig is, dan zal tijdig het contract herzien en de doelen bijgesteld worden.

 

 

Jij kunt dat waarschijnlijk beter inschatten dan ik, maar bovenstaand stukje (over contract etc) lijkt mij een beetje afschrikken. Het dient volgens mij ook geen doel om het hier neer te zetten. Dus als het voor jou heel belangrijk is, dan zou ik erbij zetten waarom en anders zou ik dit gewoon bespreken als het traject wordt opgestart.

 

AANMELDEN

 

De aanmelding bij T4YouTh kan gedaan worden door:

De jongere;

Ouders;

School;

Overige hulpverleners.

 

Ter plekke zal bekeken worden hoe de hulp tot stand kan komen.

 

Na de aanmelding zal contact opgenomen worden met de jongere. De kennismakingsperiode zal zijn op een door de jongere gekozen plaats. (thuis, school, of elders). Immers, de jongere moet zich zo veilig mogelijk voelen. Wel is het wenselijk om in deze fase contact te onderhouden met ouders en met school. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor hun kind en dienen toestemming te geven voor de hulp van T4YouTh.

 

 

En dan natuurlijk: wat kost het en wie betaalt het?

 

Wel een heerlijk gevoel denk ik he? Dat je dit nu gaat doen? Dat je zo kunt bijdragen aan de wereld en aan de mensen om je heen zal een trots en geinspireerd gevoel geven denk ik?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 241 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.