Ga naar inhoud
 • 0

Als DGA verzekerd voor werknemersverzekeringen en de VAR

Ik ben in loondienst van een werkmij waarin in een gelijk aandeel heb (via mijn holding) als mijn twee andere compagnons.

Alledrie hebben we via onze holdings 1/3 aandelenbelang in diezelfde werkmij en onze holdings fungeren als bestuurder van de werkmij. Vanuit die optiek concludeer ik dat we verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen omdat er ik fiscale zin geen sprake is van een gezagsverhouding. (allen evenveel zeggenschap in de AvA)

 

Als ik mezelf full time detacheer bij een externe opdrachtgever voor interimwerk, kan de opdracht dan nog aangemerkt worden als een verkapt dienstverband? Ik ben tenslotte al werknemer bij mijn eigen BV...

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Bedankt voor je reactie Joost.

 

Stel nu dat op termijn twee van de dga's weer terug in loondienst willen bij hun persoonlijke holding.

Blijft dan de in de werkmij achterblijvende dga gewoon verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

 

Ik zou denken van wel omdat de zeggenschapverhoudingen in stand blijven (elke dga nog steeds 1/3 zeggenschap in de werkmij )

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Sterker nog, in beginsel wordt door de holdings heen gekeken, dus de andere twee zouden dan ook verplicht verzekerd blijven voor de werknemersverzekeringen. Immers: 2 directeuren kunnen samen besluiten de managementovk met de 3e directeur op te zeggen

 

Overigens komt je openingspost wat onduidelijk op mij over. Als je bedoelt dat je verplicht verzekerd bent, omdat er sprake is van een gezagsverhouding (je kunt tegen je wil in ontslagen worden door de andere twee DGA's, al dan niet gezamenlijk), dan klopt het. Als uit de statuten volgt dat er geen gezagsverhouding is (bijvoorbeeld als er meer dan 2/3 vóór een beslissing tot ontslag moet zijn), dan is er geen gezagsverhouding en dus geen verzekeringsplicht.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Precies.

 

Relevant is of een DGA tegen zijn/haar zin ontslagen kan worden. Soms wordt een hogere gekwalificeerde meerderheid afgesproken . Bij onze start als driemanschap lag die norm voor ontslag bijv op 3/4 van de stemmen: wij deden dit bewust om verplichte verzekering juist te voorkomen. Enerzijds omdat niet iedereen die sociale zekerheid nodig had, anderzijds omdat er goedkopere alternatieven voorhanden waren.

 

 

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0
meer dan 2/3 van de aanwezige stemmen in de AVA kan en mag niet voor een besluit tot ontslag van de directeur.

2:244 BW

 

Maybe, i'm not a lawyer..daar heb ik destijds een adviseur voor in de arm genomen die dat allemaal goed geregeld heeft. Maar laten we de zaak eens omdraaien : zou dit dus betekenen dat in ieder driemanschap per definitie iedereen tegen zijn zin ontslagen kan worden en dus altijd verplicht verzekerd is. Want dat is namelijk niet het geval: in ons driemansschap kon niemand tegen zijn zin ontslagen worden, en was niemand verplicht verzekerd.

 

Aanvulling: wellicht praten we over iets anders. We hebben het hier mi. niet persé over het ontslaan van een directeur. Niet iedere DGA is immers ook directeur (in ons geval 3 DGA's met 1/3 aandelenbelang , 3 dienstverbanden maar maar 1 bestuurder algemeen directeur)

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 1

Wat mij vaker opvalt is dat het begrip DGA, directeur en aandeelhouder lukraak door elkaar heen gehaald wordt.

 

DGA = de directeur die tevens aandeelhouder is (5% of meer).

 

De directeur is een statutaire titel, net als algemeen directeur. Dat er in de wandelgangen bepaalde personen directeur worden genoemd, maakt hen geen statutair directeur. Ons burgerlijk wetboek kent alleen het begrip bestuurder trouwens.

 

De directeur wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De directeur wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zodanig. De directeur is de persoon die de vennootschap vertegenwoordigd, al dan niet tezamen met een andere bestuurder/directeur.

 

Algemeen directeur wordt vaak genoemd: de zelfstandig bevoegde directeur. (let wel, dit moet mogelijk zijn gemaakt in de statuten).

 

Dit is geen materie om mee te spelen. Bestuursaansprakelijkheid en beschikkingsonbevoegdheid liggen op de loer. Laat u hierin goed informeren!

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Wat mij vaker opvalt is dat het begrip DGA, directeur en aandeelhouder lukraak door elkaar heen gehaald wordt.

 

Reuswaardige constatering en antwoord. In mijn vorige bericht heb ik mijn mede-aandeelhouders per abuis DGA genoemd. Dat is een inderdaad niet juist. Niet iedere aandeelhouder is statutair directeur maar in die situatie komt het wel voor dat er wel feitelijke bestuurshandelingen worden gepleegd door deze aandeelhouders, met alle mogelijke (door jou reeds genoemde) gevolgen van dien.

 

Maar het beantwoord mijn vorige vraag en die van Topicstarter.m.i nog niet: m.i. is een hogere gekwalificeerde meerderheid of zelfs de eis van unanimiteit voor ontslag c.q. onbinding van een managementovereenkomst van een werknemer-grootaandeelhouder (niet persé statutair directeur ) wel mogelijk?

 

 

 

 

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

De 'gewone' werknemers worden in principe niet aangesteld of ontslagen door de AVA. Zij zijn daar slechts indirect bij betrokken.

(stel je eens voor dat Shell voor het ontslaan van een administratief medewerker een AVA zou moeten beleggen!)

 

De wettekst is eigenlijk erg duidelijk op dit onderwerp mbt bestuurders.

Indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of ontslag slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in een algemene vergadering, waarin een bepaald gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd, mag deze versterkte meerderheid twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het kapitaal, niet te boven gaan.

 

Oftewel je mag niet eisen dat er meer dan de helft van de aandeelhouders aanwezig zijn. Je mag ook niet eisen dat meer dan 2/3 van de aandeelhouders moeten instemmen.

 

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Wat mij vaker opvalt is dat het begrip DGA, directeur en aandeelhouder lukraak door elkaar heen gehaald wordt.

 

Nog 1 aanvulling, wellicht voor Topicstarter wat off topic, maar zeker relevant voor bovenstaanden constatering: ook de eigen overheid werkt mee aan de verwarring. Zo vermeld de Pensioenwet in artikel 1 (definities) het volgende over directeur groot aandeelhouder:

 

directeur-grootaandeelhouder:

a. persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen;

b. indirect persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen; of

c. houder van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan hij voor ten minste een tiende deel in het bestuur vertegenwoordigd is, welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen;

 

Kortom: voor de Pensioenwet is iedere aandeelhouder met een aandelen belang van ten minste 10% een DGA (en valt als zodanig buiten die PW). Dat er geen sprake is van een benoeming als directeur c.q. inschrijving als bestuurder bij de KvK doet kennelijk niet ter zake

 

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

Nou de verwarring is (gezien de diverse posts) nu wel compleet

 

Zie: http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/lb22_arbeidsrelaties/lb22_arbeidsrelaties-02.html#P43_4946

en zie:http://nl.wikipedia.org/wiki/DGA

Volgens wikipedia is in beginsel de dga altijd verzekerd wat volgens mij per definitie onzin is.

 

Mijn Personal Holding (PH) is statutair bestuurder van de werkmij. De PH's van mijn compagnons ook.

Wij zijn allen bevoegd om onze PH te vertegenwoordigen en elke PH is zelfstandig volledig bevoegd de werkmij te vertegenwoordigen.

 

Zoals ik de info op de site van de belastingdienst lees ben je als dga verzekerd bij een gelijk aantal stemmen in de AvA of

je tegen je wil ontslagen kunt worden wordt in zijn geheel niet over gerept.

 

Iemand?

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
De 'gewone' werknemers worden in principe niet aangesteld of ontslagen door de AVA. Zij zijn daar slechts indirect bij betrokken. (stel je eens voor dat Shell voor het ontslaan van een administratief medewerker een AVA zou moeten beleggen!)

 

Ik doelde uiteraard specifiek op Aandeelhouders (in ons geval met 1/3 van de aandelen) die niet benoemd zijn tot c.q. ingeschreven staan als bestuurder. Wel hebben ze een arbeids- of managementovereenkomst In onze aandeelhoudersovereenkomst kon die niet met 2/3 meerderheid worden ontbonden, dit was de reden waarom wij als driemanschap niet tegen onze zin ontslagen konden worden en daarom ook niet verplicht verzekerd waren... zoals zoveel driemansschappen.

Komen we weer terug op de hamvraag: jou constatering is misschien volledig correct, maar klopt niet met de praktijk waarin driemansschappen niet per definitie tegen hun zin ontslagen kunnen worden. Vraag blijft dus hoe dat kan. Ben daar eigenlijk nu wel heel benieuwd naar. Anyone?

 

 

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

citaat: belastingdienst

 

Directeur-grootaandeelhouder

Een directeur-grootaandeelhouder is voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw in dienstbetrekking bij zijn eigen onderneming. Omdat een directeur-grootaandeelhouder niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, bent u over zijn loon geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De volgende personen zijn directeur-grootaandeelhouder voor de werknemersverzekeringen:

 

de statutair bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen

de statutair bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van een zodanig aantal aandelen, dat de overige aandeelhouders geen versterkte meerderheid hebben, als in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap

statutair bestuurders die in de algemene vergadering van de vennootschap allen een (bijna) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen

de statutair bestuurder die samen met zijn bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad houder is van aandelen die ten minste tweederde deel van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen

Dit geldt ook voor de statutair bestuurder die zeggenschap heeft in de algemene vergadering van de vennootschap door tussenkomst van een rechtspersoon.

 

Let op!

 

De voorgenomen maatregel dat de inhoudingsplicht voor de loonheffingen verplicht eindigt voor vennootschappen met alleen directeuren-grootaandeelhouders, is voorlopig uitgesteld tot 1 januari 2009.

 

 

 

(zie VET)

 

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Zoals ik de info op de site van de belastingdienst lees ben je als dga verzekerd bij een gelijk aantal stemmen in de AvA of je tegen je wil ontslagen kunt worden wordt in zijn geheel niet over gerept.

 

Als je de tekst van de belastingdienst goed leest ben je als DGA bij een gelijk aantal stemmen juist niet verplicht verzekerd! Er staat immers "De volgende personen zijn directeur-grootaandeelhouder voor de werknemersverzekeringen", met vervolgens een opsomming van de situaties waarin je niet verplicht verzekerd bent

 

of je tegen je wil ontslagen kunt worden wordt in zijn geheel niet over gerept.

 

toch well: de statutair bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van een zodanig aantal aandelen, dat de overige aandeelhouders geen versterkte meerderheid hebben, als in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap

(2 posts samengevoegd. Edit toch niet: posts kunnen niet meer verwijderd worden)

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

Poeh hee... over dit onderwerp (wel of niet tegen je zin in ontslagen kunnen worden als DGA c.q. verplicht verzekerd zijn) is op HL toch al heel wat geschreven het afgelopen jaar. Tot nu toe waren de meningen altijd gelijkluidend en dacht ik dat ik het redelijk snapte (een enkel slippertje waar in een aandeelhouder DGA noemde daargelaten).

 

Maar sinds een uurtje snap ik er steeds minder van: de theorie en praktijk spreken elkaar gruwelijk tegen. Met name de positie van de aandeelhouder die geen bestuurder is, is mij nu geheel onduidelijk geworden. Iemand suggesties?

 

 

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0
Als je de tekst van de belastingdienst goed leest ben je als DGA bij een gelijk aantal stemmen juist niet verplicht verzekerd! Er staat immers "De volgende personen zijn directeur-grootaandeelhouder voor de werknemersverzekeringen", met vervolgens een opsomming van de situaties waarin je niet verplicht verzekerd bent

 

Dus als je 'directeur-grootaandeelhouder bent voor de werknemersverzekeringen ' bedoelt de fiscus dat je NIET verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen?

 

 

Link naar reactie
 • 0

citaat: belastingdienst

 

Directeur-grootaandeelhouder

Een directeur-grootaandeelhouder is voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw in dienstbetrekking bij zijn eigen onderneming. Omdat een directeur-grootaandeelhouder niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, bent u over zijn loon geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De volgende personen zijn directeur-grootaandeelhouder voor de werknemersverzekeringen:

 

Als ik de informatie van de fiscus nu loslaat op mijn situatie krijg ik verschillende uitkomsten:

 

de statutair bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen

 

Ik heb 1/3 zeggenschap in de werkmij. Dat is minder dan de helft van de stemmen in de algemene vergadering dus ik ben verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

 

statutair bestuurders die in de algemene vergadering van de vennootschap allen een (bijna) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen

 

Mijn compagnons hebben ook elk 1/3 deel zeggenschap in de algemene vergadering, wij hebben dus allen een gelijk aantal stemmen uit te brengen. Dus ik ben directeur-aandeelhouder voor de werknemersverzekeringen, m.a.w. NIET verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

 

Link naar reactie
 • 0

zoals ik het lees:

in jullie geval zitten jullie met het 1/3 1/3 1/3 van de aandelen veilig. Dat wordt natuurlijk anders als de verhoudingen 1/2 1/4 1/4 worden.

 

Mijn quote van de belastingdienst ziet er trouwens erg ongelukkig uit zie ik.

 

Opnieuw:

Een directeur-grootaandeelhouder is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw in dienstbetrekking bij zijn eigen onderneming. Omdat een directeur-grootaandeelhouder niet altijd verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, bent u in die gevallen over zijn loon geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De volgende directeuren-grootaandeelhouders zijn niet verzekerd voor de voor de werknemersverzekeringen:

 

- de statutair bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen;

 

- de statutair bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van een zodanig aantal aandelen, dat de overige aandeelhouders geen versterkte meerderheid hebben, als in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap;

 

-statutair bestuurders die in de algemene vergadering van de vennootschap allen een (bijna) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen;

 

-de statutair bestuurder die samen met zijn bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad houder is van aandelen die ten minste tweederde deel van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen.

 

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 1
Dus als je 'directeur-grootaandeelhouder bent voor de werknemersverzekeringen ' bedoelt de fiscus dat je NIET verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen?

 

Raar maar waar. Hetzelfde geldt voor de pensioenwet: de Pensioenwet geeft een definitie van het begrip DGA om vervolgens te bepalen dat de hele wet niet geldt voor die DGA.

 

Hoewel lastig leesbaar zijn de teksten van fiscus en Pensioenwet op zich verder wel duidelijk: je kunt beoordelen of je wel of niet onder de definities valt en wat vervolgens op jou van toepassing is.

 

Wat m.i. het echte probleem is (en aansluit bij de eerdere opmerking van Bitaktus over verwarring van het DGA-begrip) , is dat de Wetgever en fiscus in diverse situaties een volledig eigen afwijkende interpretatie geven/hebben van het begrip DGA .

Zo is er:

 

[*]de DGA voor het ondernemingsrecht: de statutair directeur met een aandelenbelang van 5% of meer

[*]de DGA voor de werknemersverzekeringen: de (directeur)aandeelhouder die niet tegen zijn/haar zin ontslagen kan worden van de werkzaamheden voor de werkmaatschappij (let wel: in de praktijk gaat deze regel ook op voor aandeelhouders die wel meewerkend zijn, maar niet ingeschreven staan als bestuurder. De letterlijke tekst van de fiscus spreekt weliswaar wel van de term statutair bestuurder, maar in de praktijk is dit minder relevant. In onze situatie is het niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekering van 2 aandeelhouders die niet ingeschreven stonden als bestuurder getoetst en in orde bevonden door de Belastingdienst)

[*]de DGA voor de Pensioenwet: dat is iedere aandeelhouder met een belang van 10% of meer. Het benoemd zijn c.q. ingeschreven staan als bestuurder is hier totaal niet relevant.

 

 

 

 

 

 

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

[*]de DGA voor de werknemersverzekeringen: de (directeur)aandeelhouder die niet tegen zijn/haar zin ontslagen kan worden van de werkzaamheden voor de werkmaatschappij (let wel: in de praktijk gaat deze regel ook op voor aandeelhouders die wel meewerkend zijn, maar niet ingeschreven staan als bestuurder. De letterlijke tekst van de fiscus spreekt weliswaar wel van de term statutair bestuurder, maar in de praktijk is dit minder relevant. In onze situatie is het niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekering van 2 aandeelhouders die niet ingeschreven stonden als bestuurder getoetst en in orde bevonden door de Belastingdienst)

 

Bedankt voor jouw heldere antwoord Norbert. Jouw antwoord is een stuk eenduidiger dan wat er op site van de belastingdienst staat.

 

Ondertussen heb ik onze (standaard) statuten opgesnord en kon daar de volgende passages vinden:

 

"Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door deze vergadering worden geschorst of ontslagen"

Verder is er niets geregeld over een versterkte meerderheid van stemmen in de AvA om een bestuurder te kunnen benoemen of ontslaan. Verderop staat er nog het volgende:

'"Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen."

 

Met andere woorden: Ik kan dus ontslagen worden als bestuurder in de huidige situatie omdat ik slechts 1/3 van de stemmen vertegenwoordig versus 2/3 mogelijk tegen mij, en dus ben ik verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Met andere woorden: Ik kan dus ontslagen worden als bestuurder in de huidige situatie omdat ik slechts 1/3 van de stemmen vertegenwoordig versus 2/3 mogelijk tegen mij, en dus ben ik verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

 

Geen speld tussen te krijgen. ;)

 

...maar ik blijf natuurlijk wel benieuwd hoe het in exact dezelfde situatie mogelijk is om juist niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen zoals destijds bij ons en nu bij diverse van mijn relaties het geval is. Want enerzijds is een versterkte meerderheid in de AVA van meer dan 2/3 op grond van art 2:244 BW niet mogelijk, maar anderszijds stelt de Belastingdienst dat er mogelijk ook geen sprake is van verplichte verzekering als alle aandeelhouders een gelijk belang hebben. Het lijkt mij dat die regel niet alleen bedoeld is voor de situatie van 2 aandeelhouders (50:50), maar dus ook opgaat voor 3 x 1/3, 4 x 25 en wellicht zelfs 5 x 20%? De belastingdienst blijft er erg vaag over....

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

Zoals in artikel 3 van de betreffende regeling (Regeling Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder) staat vermeld, is het UWV bevoegd, om in afwijking van artikel 2 (hoofdregels), een bestuurder niet als directeur-grootaandeelhouder aan te merken, indien deze door feiten en omstandigheden aantoont daadwerkelijk ondergeschikt te zijn aan de algemene vergadering van de vennootschap (AVA).

 

Voor DGA's met gelijke minderheidsaandelen, bijvoorbeeld 4 x 25%, is de hoofdregel dus: niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, maar ex art. 3 kunnen zij uiteindelijk toch wel als verzekerden worden aangemerkt, als zij met feiten en omstandigheden aantonen dat zij feitelijk toch ondergeschikt zijn aan de AVA.

 

Of zij formeel in dienst zijn bij hun eigen holding, of bij de gezamenlijke werk-BV, maakt niets uit. Het gaat erom dat zij een aanmerkelijk belang hebben en arbeid verrichten voor de BV waarin zij dat aanmerkelijk belang hebben. (5% of meer). Dus ook de 20 DGA's met elk een 5% aandeel zijn volgens de hoofdregel niet verzekerd, maar zij kunnen ex art. 3 zelf proberen aan te tonen dat er uiteindelijk wel sprake is van ondergeschiktheid.

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0

Voor DGA's met gelijke minderheidsaandelen, bijvoorbeeld 4 x 25%, is de hoofdregel dus: niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, maar ex art. 3 kunnen zij uiteindelijk toch wel als verzekerden worden aangemerkt, als zij met feiten en omstandigheden aantonen dat zij feitelijk toch ondergeschikt zijn aan de AVA.

 

Beste Jantax, bedankt voor jouw input. Nog even ter nadere verduidelijking:

 

Bij een gelijk belang van aandelen 4 x 25% of (in mijn geval) 3 x 33,3% zou per definitie toch sprake moeten zijn van ondergeschiktheid aan de AvA? Immers, als dga vertegenwoordig je in je eentje een minderheidsbelang.

 

Welke feiten en omstandigheden dienen er in jouw beleving verder nog aangetoond te worden om die ondergeschiktheid te bewijzen?

Link naar reactie
 • 0

Wat grappig dat mensen graag verzekerd willen zijn. Daarvoor moet je premies betalen hoor...

 

De meeste mensen die ik hierover spreek proberen er voornamelijk onderuit te komen.

 

In het geval van Alex is inderdaad feitelijk sprake van ondergeschiktheid, maar dat geldt ook voor iedere directeur. Het lijkt mij dat de wetgever (c.q. belastingdienst) hiervoor een uitzondering heeft willen maken.

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Wat grappig dat mensen graag verzekerd willen zijn. Daarvoor moet je premies betalen hoor...

 

De meeste mensen die ik hierover spreek proberen er voornamelijk onderuit te komen.

 

Ik denk inderdaad dat de meeste dga's niet verzekerd willen zijn. Het scheelt toch al gauw 8-10% over het SV-Loon.

In mijn geval heb ik er belang bij om verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen omdat dit alle

vermoeden van een verkapt dienstverband bij een derde wegneemt. Ik doe veel interimwerk en vaak voor langere periodes bij één opdrachtgever dus de premies neem ik dan graag voor lief.

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 201 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.