Ga naar inhoud
 • 0

Oprichtingskapitaal B.V. (terugstorten??)

Hallo,

 

ik ben bezig een B.V. op te richten en heb de volgende vraag wat betreft het initiele kapitaal dat hiervoor benodigd is. Ik heb mij laten vertellen dat dit in principe slechts 1 dag nodig is en dat ik het dan gewoon weer terug kan storten, dat ik dan alleen een negatieve balans heb oid?

 

Dus bijv. als volgt?

 

* Persoon A leent aan B.V. i.o. 18000 EUR.

* B.V. i.o. wordt B.V.

* B.V. lost lening af

* B.V. heeft negatief saldo op balans wat ingeval van faillissement geregeld moet worden

 

Zoiets? Zou iemand mij hier meer bronnen over kunnen geven of in ieder geval even bevestigen dat dit klopt of dat dit legaal is?

 

thnx,

 

Aleph

 

p.s. sorry voor de crosspost...

The New Motion - elektrisch rijden geregeld

Alef op Twitter

Alef op LinkedIn

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

21 antwoorden op deze vraag

 • 0

Aleph,

 

Dit is de beste plek voor je post, dus ik heb de andere maar weggehaald.

 

Voor zover ik weet is het mogelijk om, zodra je de bankverklaring hebt, je geld weer terug te storten naar de geldlener. Misschien dat iemand anders je een gestructureerd advies kan geven wat er gebeurd in geval van een faillisement. Ik ben zelf een faillisement aan het afronden, dus zodra ik daar mee klaar ben zal ik je precies vertellen hoe het bij mij afgelopen is. :)

HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie
 • 0

In mijn "ervaringswereld" eigen onderneming in BV is het inderdaad mogelijk de 18.000 euro na 1 dag weer over te hevelen.

 

Op de website van Dreamstart staat onder Besloten Vennootschap heel wat informatie. Vandat deze pagina kun je ook direct doorlinken naar andere informatiesites.

 

Op welke wijze overheveling van de 18.000 euro na 1 dag wel/niet mag heb ik geen zwart/wit informatie voor je kunnen vinden. ???

 

Ik zal onze forumjurist Lawman benaderen om deze vraag hier te beantwoorden.

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Beste Aleph,

 

De constructie zoals door jou beschreven, het zogenaamde "kasrondje", is volstrekt legaal, zij het dat ik adviseer deze weg zeker niet te volgen omdat er nogal wat gevolgen zijn in de sfeer van aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Het bedrag van 18000 euro; dient ter volstorting van de aandelen. Indien het geld niet daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld aan de BV, hetgeen hier het geval is omdat het de volgende dag al weer 'uit de BV wordt gehaald', zal in geval van een toekomstig faillissement van de BV de dan benoemde curator concluderen dat er niet voldaan is aan de stortingsplicht en verlangen van de aandeelhouders dat er alsnog wordt volgestort.

 

Voorts zijn de bestuurders van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor (onder meer) alle rechtshandelingen (waaronder het aangaan van verplichtingen, zoals een leaseovereenkomst met betrekking tot een auto of de huurovereenkomst voor kantoorruimte) van de BV die zijn geschied in het tijdvak voordat er tenminste 18.000 euro is gestort. Indien de curator van oordeel is dat er nog niet aan de stortingsplicht is voldaan, zijn de bestuurders dus hoofdelijk aansprakelijk (naast de vennootschap) voor alle verplichtingen die de vennootschap tot op dat moment is aangegaan.

 

In de derde plaats dient de leningsovereenkomst, uit hoofde waarvan persoon A het bedrag van 18000 euro heeft geleend aan de BV i.o, na oprichting van de BV te worden bekrachtigd. In verband hiermee kunnen de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk worden gesteld vanwege wanbeleid, bij een dergelijke situatie.

 

Er zitten nog meer haken en ogen aan, maar in het kader van dit forum zal ik hier nu niet verder op ingaan.

 

Samenvattend: het mag maar is niet zonder grote risico´s voor de oprichters, de aandeelhouders en de bestuurders (vaak de zelfde personen), en ik adviseer dan ook om op andere wijze aan de stortingsplicht te voldoen dan door middel van een "kasrondje"!!

 

Lawman

 

 

Lawman

Ondernemingsrechtadviseur

Link naar reactie
 • 0

Goed, even een update wat betreft het zogenaamde kasrondje voor mijn nieuwe bv. Ik heb nog even wat opties bekeken. We gaan het initieel toch met een kasrondje oplossen. Door middel van een regeling met mijn huidige werkgever kan ik wat hardware en andersoortig kapitaal overnemen. Door dit eerst prive over te nemen en dan in te brengen in de bv, krijgen we toch (een gedeelte van) de aandelen vol. Zo kunnen we toch een eindje komen.

 

thnx in ieder geval,

 

ik hou jullie op de hoogte.

 

 

The New Motion - elektrisch rijden geregeld

Alef op Twitter

Alef op LinkedIn

Link naar reactie
 • 0

Hallo Aleph,

 

Voor inbreng van activa andere dan cash, is een accountantverklaring nodig. Daar kun je geen grapjes mee uithalen.

 

Ik raad je ten stelligste aan te zorgen voor een eigen vermogen van 18.000 euro bij oprichting en dat gled gewoon te gebruiken voor de aanschaf van spullen en aanloopkosten. Kasrondjes stinken. Echt iets voor Handige Harry's. Het mag dan legaal zijn, maar het is niet de bedoeling. Als je later investeerders aan wilt trekken, of je hebt een bankkrediet nodig, dan vallen dat soort dingen meteen op en moet je lastige vragen beantwoorden.

 

Het is de moeite niet waard. Dit soort trucs kosten veel tijd en aandacht en leveren uiteindelijk geen vooldeel op.

 

Storten dus. Ook jij Aleph. :'(

 

Groeten,

Nils

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij is een jaar io status verdedigbaar. Ik dacht niet dat er echt belemmeringenwaren om de io status langer te voeren, maar dat kun je zo opvragen bij de KvK.

 

Groeten,

Nils

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Er zijn geen beperkingen ten aanzien van de termijn dat de bv i.o. status gehandhaafd kan worden. Gedurende de tijd dat de onderneming gedreven wordt is er inderdaad sprake van een v.o.f., en de vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de v.o.f./b.v. i.o. (naast degenen die namens de onderneming de rechtshandeling zijn aangegaan, indien dat andere personen zijn).

 

Let er goed op dat bij alle rechtshandelingen die worden aangegaan, uitdrukkelijk wordt aangegeven dat er wordt gehandeld als b.v. i.o., aangezien het anders niet mogelijk is om de b.v. de rechtshandelingen na oprichting te laten bekrachtigen (waarmee de b.v. aansprakelijk wordt).

 

Daarnaast dient de b.v. die gaat bekrachtigen de zelfde b.v. zijn die de oprichters voor ogen hebben. Je kunt niet de rechtshandelingen door willekeurig welke b.v. laten bekrachtigen. Volgens de rechtspraak heeft de b.v. dan niet dezelfde identiteit en kan het gebeuren dat de bekrachtiging geen effect sorteert en degenen die de betreffende rechtshandeling zijn aangegaan, hoofdelijk aansprakelijk blijven.

 

Lawman

Lawman

Ondernemingsrechtadviseur

Link naar reactie
 • 0

(...) In verband hiermee kunnen de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk worden gesteld vanwege wanbeleid (...)

 

Lawman

 

Wat is wanbeleid? Is het wanbeleid als een bestuurder verplichtingen aangaat terwijl op basis van de huidige omzet en kosten mag worden verwacht dat de verplichtingen over zes maanden niet meer kunnen worden nagekomen? Zo ja, waarom hoor ik dan (bijna) nooit dat iemand hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld?

Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link naar reactie
 • 0

Van wanbeleid, of beter "onbehoorlijk bestuur", is pas sprake bij handelingen die door geen redelijk handelend bestuurder in dezelfde omstandigheen zouden zijn verricht. Of er daadwerkelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur, zal steeds per geval moeten worden beoordeeld, rekening houdend met alle omstandigheden.

 

De omstandigheden die hierbij een rol spelen zijn volgens de Hoge Raad:

- aard van door de rechtspersoon uitgeoefende activiteiten,

- de in het algemeen daaruit voortvloeiende risico´s,

- de taakverdeling binnen het bestuur,

- de eventueel voor het bestuur geldende richtlijnen,

- de gegevens waarover het bestuur beschikte, of behoorde te beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of gedragingen,

- het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult.

 

Voorts zal van onbehoorlijke taakvervulling in het algemeen sprake zijn bij handelingen in strijd met wettelijke, statutaire of andere regels die de rechtspersoon beogen te beschermen. De regel dat de jaarstukken tijdig moeten worden gedeponeerd, is zo´n regel. (en daarbij is ook een rechtsvermoeden geformuleerd in geval van faillissement, namelijk dat het bestuur dat niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht of de plicht om de jaarrekening tijdig op te stellen en te deponeren, zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Dit onbehoorlijk bestuur wordt dan vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn, hetgeen meebrengt dat de bestuurders voor het totale tekort kunnen worden aangesproken.

 

Het gaat in dit verband te ver om het leerstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid uitgebreid te behandelen. Het komt in de praktijk vooral aan op gezond verstand, zoals ook uit bovengenoemde door de Hoge Raad geformuleerde omstandigheden blijkt.

 

Wat betreft de vraag van Vectrix.nl; of dit wanbeleid is hangt af van velerlei omstandigehden, wat is gebruikelijk, hoe lang zijn de betalingstermijnen doorgaans en zijn er inkomsten voorzien voor afloop van de betalingstermijn... Een bestuurder kan onrechtmatig handelen en daardoor aansprakelijk zijn jegens bijvoorbeeld een leverancier als hij een overeenkomst aangaat, 100 PC´s koopt, terwijl hij weet dat de vennootschap haar verplichtingen (betaling van de koopprijs) niet zal kunnen nakomen. Overigens is dit niet hetzelfde als wanbeleid want dat ziet met name op de verhouding tussen de vennootschap en de bestuurder, terwijl dit voorbeeld ziet op de verhouding tussen bestuurder en een derde.

 

Lawman

 

Lawman

Ondernemingsrechtadviseur

Link naar reactie
 • 0

Lawman,

 

Kan je ook een oude bankverklaring gebruiken om de storting van het aandelenkapitaal aan te tonen? Ik kan me voorstellen dat als je een nieuw bedrijf wil oprichten, maar nog niet de haalbaarheid hebt vastgesteld, je daar die 18.000 euro voor wilt gebruiken ipv deze (deels) aan de notaris af te dragen. Als de haalbaarheid OK is, dan kan je met een oude bankverklaring de BV direct perfect maken, in plaats van op het moment dat je weer 18.000 euro hebt. Als de haalbaarheid niet OK is, dan heb je de oprichtingskosten uitgespaard.

 

Michel

Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat het voor ondernemers in spé zeker van belang is om je te verdiepen in de regels van wanbeleid.

Bij oprichting sta je daar meestel helemaal niet bij stil ... je bent on going en niet bezig met de "vervelende" aspecten en de gedachten ... "stel dat het mis gaat".

 

Maar uit ervaring weet ik dat je behoorlijk de mist in kan gaan.

Een bedrijf hebben met 13 medewerkers, tijdens het faillesement die medewerkers nog netjes verder helpen en met het GAK besprekingen aangaan .... was goedbedoeld .... maar werd toch mooi gezien als "wanbeleid" en "onbehoorlijk bestuur". Lag er een mooie "aanklacht" klaar ... omdat je nog met bedrijfsmatige dingen bezig bent terwijl het bedrijf er "niet meer is".

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Michel,

 

Met verwijzing naar onderstaand wetsartikel over de (zgn. A of B type)bankverklaring, is het antwoord op jouw vraag of je ook een oude bankverklaring kan gebruiken om de storting van het aandelenkapitaal aan te tonen: ja, mits deze niet ouder is dan 5 maanden. Het geld hoef je nimmer aan de notaris af te dragen. De notaris zal slechts verlangen dat een dergelijke "recente" verklaring van jouw bank aanwezig is, anders zal hij niet de akte mogen passeren ter oprichting van de BV.

 

Artikel 2: 203a BW. 1) Indien voor of bij de oprichting op aandelen wordt gestort in geld, moeten aan de akte van oprichting een of meer verklaringen worden gehecht, inhoudende dat de bedragen die op de bij de oprichting te plaatsen aandelen moeten worden gestort: a. hetzij terstond na de oprichting ter beschikking zullen staan van de vennootschap; b. hetzij alle op een zelfde tijdstip, ten vroegste vijf maanden voor de oprichting, op een afzonderlijke rekening stonden welke na de oprichting uitsluitend ter beschikking van de vennootschap zal staan, mits de vennootschap de stortingen in de akte aanvaardt.

 

Lawman

Lawman

Ondernemingsrechtadviseur

Link naar reactie
 • 0

Deskundigen op dit gebied, ik heb toch nog wat vragen over toepassing van het kasrondje.

 

Ook ik ben betrokken bij een BV in oprichting. momenteel zijn we bezig de financiën rond te krijgen. We zullen in ons geval een holding oprichten. 1 werkmaatschappij waar gewoon de inleg van 18.000 Euro wordt voldaan. De financiering en alle andere zaken zullen betrekking hebben op de werkmaatschappij.

 

Vervolgens willen mijn partner en ik daar elk een management BV aanhangen die maandelijks op basis van geleverd werk aan de werkmaatschappij zal factureren. Aangezien we al ons geld in de werkmaatschappij willen stoppen en het risico voornamelijk daar is ondergebracht zou ik graag willen weten of we het kasrondje voor de management BV's kunnen gebruiken. Ik moet daarbij wel zeggen dat het uiteindelijk de bedoeling (en het is ook zo gecalculeerd) dat de 18.000 Euro na een aantal maanden gewoon op de rekening van elke management BV staat.

 

We kunnener natuurlijk ook 2 eenmansbedrijfjes aanhangen en deze later omzetten naar een BV of gewoon de 18.000 Euro storten ook voor elke management BV maar dan weet ik nog niet waar ik dat geld vandaan moet toveren :o

 

Gaarne jullie advies.. ;)

 

groeten,

 

pepsimax

 

-<<<>>>-

Link naar reactie
 • 0

Pepsimax,

 

Wat ik eerder heb gezegd over kasrondjes geldt ook voor de management BV´s van jou en jouw partner. Deze BV´s staan geheel los van de werkmaatschappij B.V., afgezien van een overeenkomst van opdracht. Om problemen in de management BV ten aanzien van aansprakelijkheid te voorkomen, adviseer ik om geen kasrondje te maken. Dan is het beter om eerst als eenmanszaak aan de slag te gaan. De reden van beperking van aansprakelijkheid bij de keuze voor een BV, doe je door een kasrondje te niet. Blijven over de eventuele fiscale aspecten, waarvoor ik je naar de fiscale expert op dit forum verwijs.

 

Dan nog iets heel anders: aan het werken met een management BV en managementovereenkomsten zitten de nodige haken en ogen, wat betreft fiscus en bedrijfsvereniging. Zorg er voor dat je eerst een zogenaamde VAR verklaring van de Belastingdienst krijgt voordat je met de management BV aan de slag gaat. Zonder zo´n verklaring moet er gewoon een arbeidsovereenkomst komen tussen de werkmaatschappij en jou.

 

Lawman

 

 

Lawman

Ondernemingsrechtadviseur

Link naar reactie
 • 0

Lawman,

 

Super bedankt. Het verduidelijkt een heleboel! We waren er eigenlijk al vanuit gegaan dat het kasrondje een onacceptabel verhaal is maar je moet wel alles zorgvuldig afwegen voordat je een beslissing neemt. Daar heb je ons goed bij geholpen, en ook anderen die mogelijk dezelfde vraag hadden.

 

een ding is nu duidelijk: wil je met je onderneming serieus genomen worden haal dan geen rare fratsen uit want dat kost meer dan dat het oplevert.

 

Rest mij alleen nog de vraag of het een moeilijk/makkelijk kort of lang traject is om van een eenmanszaak te switchen naar een BV?

 

 

bedankt voor je hulp!! ;)

 

 

groeten,

pepsimax

 

-<<<>>>-

Link naar reactie
 • 0

Pepsimax,

 

Het omzetten van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap is betrekkelijk eenvoudig. Bij oprichting van de BV kan de onderneming worden ingebracht als (gedeeltelijke) storting op de aandelen, na waardering van de onderneming door een accountant. Het is wel zaak even uit te zoeken wat hiervoor fiscaal de beste mogelijkheid is: waarschijnlijk is dit al wel een keer door TaxAdvisor in dit forum besproken.

 

Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe jullie het precies willen gaan doen. Ook als eenmanszaak moet je als zelfstandige kunnen worden aangemerkt, en in het bezit zijn van een VAR - verklaring. Het nut van de eenmanszaak is maar beperkt als je niet meer opdrachtgevers hebt. Daarentegen heb je wel weer extra rompslomp, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, fiscale aspecten, enz.. Het lijkt mij, er vanuit gaande dat je alle tijd en arbeid in de werkmaatschappij wilt stoppen, eenvoudiger om met een arbeidsovereenkomst (met de werkmaatschappij) te beginnen.

 

Als de zaken goed gaan kun je er altijd nog over denken om de "kerstboom wat op te tuigen" met extra BV´s en zo. Ik raad je af om daarmee te beginnen: hoe meer verschillende juridische entiteiten, hoe meer geregel en hoe meer geld je straks kwijt bent aan allerlei adviseurs om alles geregeld te krijgen. En hoe minder tijd je daardoor over hebt voor de onderneming zelf! Alleen als het echt wat toevoegt valt het te overwegen.

 

Wat betreft de VAR - verklaring tenslotte, hierover is via onderstaande link informatie te verkrijgen. http://www.belastingdienst.nl/9229250/b/al9399.htm

 

Succes!

 

Lawman

 

 

 

Lawman

Ondernemingsrechtadviseur

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  8 leden, 385 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.