Ga naar inhoud
 • 0

beeindiging vof met ruzie of verhuizing buitenland

Ik ben bezig met het VOF contract (via kvk)

 

Ik lees op het forum veel berichten van mensen die met ruzie uit elkaar gaan.

Graag zou ik bovenstaande op een simple manier willen vertalen zodat het voor mij en wellicht voor andere duidelijk is.

Kan iemand mij hier een simple uitleg geven en een tip geven wat te doen bij:

ruzie, overlijden en verhuizing buitenland

 

1. In het eerste jaar vanaf de start

2. Na 1 jaar (er vanuit gaande dat er in het eerste jaar relatief veel kosten gemaakt worden)

 

Ruzie: Wie is gerechtigd om door te starten, is het handiger om eerst het bedrijf te verkopen, dan 50/50 te verdelen en dan doorstarten? te laten waarderen door 2 exterene partijen?

 

Verhuizing buitenland:

Indien 1 van de vennoten naar het buitenland verhuist continueert de overblijvende vennoot de winkel in de huidige vorm.

Is dit aan te bevelen????

Overblijvende vennoot is gemachtigd om nieuwe vennoot aan te trekken. Is dat logisch?

Wie moet wie betalen/uitkopen?

 

 

Over de beeindiging of voortzetting in welke vorm dan ook staat in het standaard contract het volgende:

 

Artikel 12: Einde vennootschap

De vennootschap eindigt:

a:   indien de vennoten daartoe in onderling overleg besluiten en wel op het door hen bij dat besluit te bepalen tijdstip. Dit besluit moet schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend;

b:   door opzegging door een van de vennoten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3;

c:   door overlijden, ondercuratelestelling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of aanvraag tot surséance van betaling of het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen om welke reden ook van een van de vennoten;

d:   indien één der vennoten zijn recht op onmiddellijke ontbinding van de vennootschap inroept vanwege het feit dat de andere venno(o)t(en) één of meer van de bepalingen van deze overeenkomst overtreedt, niet nakomt of niet behoorlijk nakomt.

 

Artikel 13: Liquidatie

Lid 1:   Indien de vennootschap eindigt door opzegging, danwel in onderling overleg, zullen de zaken der vennootschap zo spoedig mogelijk door de vennoten worden geliquideerd, tenzij het bedrijf wordt voortgezet op de manier zoals hierna vermeld in artikel 14.

Lid 2:   Bij het eindigen der vennootschap is ieder van de vennoten in het vermogen van de vennootschap gerechtigd, voor de bedragen waarvoor hij in de boeken der vennootschap is gecrediteerd, vermeerderd of verminderd met zijn aandeel in de winst of het verlies, gemaakt of geleden blijkens de overeenkomstig artikel 8 opgemaakte jaarrekening.

Lid 3:   Op de na het eindigen der vennootschap op te maken balans zullen, tenzij schriftelijk onderling anders wordt overeengekomen, de activa worden gewaardeerd tegen de werkelijke waarde (of: de door de vennoten geschatte waarde).

Lid 4:   Van liquidatiewinst of het liquidatieverlies, casu quo de meerwaarde of de minderwaarde (één en ander indien van toepassing) zal door ieder der vennoten, met toepassing van de onder artikel 9 weergegeven winstverdeling, percentages worden genoten.

 

Artikel 14: Voortzetting, overname en verblijven

Lid 1:   Indien de vennootschap eindigt bestaat een recht tot voortzetting van het bedrijf van de    vennootschap en wel:

a:   In het geval als bedoeld in artikel 12 sub b voor de niet-opzeggende venno(o)t(en);

b:   In het geval als bedoeld in artikel 11 lid 5 voor de opzeggende vennoot;

c:   In een geval als bedoeld in artikel 12 sub c voor de overige venno(o)t(en);

d:   In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 sub d voor de venno(o)t(en) die met recht de ontbinding heeft/hebben ingeroepen.

Lid 2:   De venno(o)t(en) die aldus de zaken der vennootschap voortzet(ten), dient/dienen zijn/hun verlangen daartoe binnen drie maanden na het eindigen der vennootschap schriftelijk te kennen geven aan de andere venno(o)t(en) of diens rechtverkrijgenden, op straffe van verval van het recht.

Lid 3:   Het recht van voortzetting houdt in om alleen of met anderen de activiteit (eventueel met de handelsnaam)van de vennootschap voort te zetten onder verplichting (tevens een recht) alle tot het vennootschapsvermogen behorende vermogensbestanddelen over te nemen, zich te laten toedelen of, wat de schulden betreft voor zijn rekening te nemen en aan de andere vennoot of diens rechtsopvolgers in geld uit te keren de waarde van diens aandeel in dit vermogen.

Lid 4:   Onder deze vermogensbestanddelen zijn begrepen die welke slechts in economische zin in de vennootschap zijn ingebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid zich daar tegen verzet.

Lid 5:   De vennoot die gebruik maakt van het recht tot voortzetting, kan het recht tot overneming bedoeld in lid 3, voor wat betreft juridische gemeenschappelijke zaken vervangen door het recht tot het (vertraagd) verblijven van deze vermogensbestanddelen aan hem, mits een daarop gerichte verklaring gelijktijdig wordt afgelegd met de mededeling bedoeld in lid 2. Door die verklaring verblijven deze vermogensbestanddelen aan hem onder soortgelijke verplichtingen als verbonden aan het recht van overneming of toedeling zulks obligatoir met terugwerkende kracht tot aan de datum van ontbinding, tenzij partijen in overleg een ander tijdstip kiezen.

Lid 6:   De vennoten geven elkaar over en weer onherroepelijk volmacht om namens de volmacht- gever of diens rechtsopvolger(s) mee te werken aan de voor de overgang van het verblevene noodzakelijke levering.

Lid 7:   De venno(o)t(en) die de zaken van de vennootschap voortzet(ten) (daaronder begrepen verblijven/overname) is dan verplicht tot uitkering aan de uittredende vennoot of diens rechtverkrijgenden van het bedrag dat aan deze toekomt, overeenkomstig het in artikel 13 bepaalde, blijkens de daar bedoelde jaarrekening.

Lid 8:   Deze uitkering zal echter niet anders kunnen worden gevorderd dan in 12 gelijke maandelijkse termijnen, waarvan de eerste zal verschijnen twee maanden na de dag van beëindiging van de vennootschap. Een en ander onverminderd dadelijke algehele opeisbaarheid ingeval van overlijden, faillissement, toepassing Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, aanvraag van surséance van betaling, bij verzuim van de prompte voldoening door of ondercuratelestelling van de tot uitkering verplichte vennoot alsmede bij vervreemding door deze van de voortgezette onderneming.

Lid 9:   Van het niet uitgekeerde bedrag zal een rente worden vergoed gelijk aan de voor dat jaar geldende wettelijke rente (eventueel een vast percentage overeenkomen).

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

1 antwoord op deze vraag

 • 0

Ik ben bezig met het VOF contract (via kvk)

 

Ik lees op het forum veel berichten van mensen die met ruzie uit elkaar gaan.

Graag zou ik bovenstaande op een simple manier willen vertalen zodat het voor mij en wellicht voor andere duidelijk is.

Kan iemand mij hier een simple uitleg geven en een tip geven wat te doen bij:

ruzie, overlijden en verhuizing buitenland

 

 

Volgens mij moet je dit vooral gezamenlijk met je VOF partner(s) doorspreken, en zeker niet alleen doen! Lees ook mijn column over deze materie.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 86 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.