loading
Ga naar inhoud
sarek
Verberg

Vraag over pensioen BV zonder geld

vraag

Ik heb een klant die in zijn beheer BV zijn pensioen gedeeltelijk heeft ondergebracht. Ik doe de admin en de aangiften van hemzelf en zijn BV

 

Nu heeft hij er lekker op los geleefd met als gevolg dat de pensioenverplichting nu ongeveer vijf keer groter is dan het resterende pensioenkapitaal.

Aan de andere kant is tegenover de pensioenvoorziening van een paar ton nu een even grote rekening courant schuld op de bv onstaan.

 

Nu is het moment daar dat de pensioenvoorziening in is gegaan. Er is nog net genoeg geld om de loonbelasting over de berekende termijnen te betalen maar er is geen rooie cent om uit te betalen, we kunnen alleen nog maar de uitbetaling in mindering brengen op de rekening courant schuld.

 

Het probleem van client is dat zijn inkomen met inbegrip van dit inmiddels virtueel geworden pensioen nu toch fiscaal gezien zo hoog ligt dat hij netto veel te weinig overhoudt om van te leven. De pensioenuitkeringen van de verzekeraar vielen ook al heel vies tegen omdat er blijkbaar een miscommunicatie is geweest tussen hem en zijn verzekeringsagent.

Voor elke bruto euro die hij nog echt in handen krijgt worden er effectief meer dan 2 belast.

 

Cliënt komt bij mij met het wilde idee om om het pensioenkapitaal in een keer bij de winst van de BV bij te boeken en daar dan maar VPB over te betalen tegen de huidige lage tarieven. Zijn pensioencontract zou dan dus niet regulier tot uitvoering komen.

 

Ik denk dat dit helemaal niet kan en dat cliënt en zijn BV hele grote prenten in de LB/IB sfeer kunnen verwachten. Ik moet het echter kunnen onderbouwen want cliënt heeft het erover om wat dure fiscale adviesjongens erbij te slepen.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

8 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord
De pensioenuitkeringen van de verzekeraar vielen ook al heel vies tegen omdat er blijkbaar een miscommunicatie is geweest tussen hem en zijn verzekeringsagent

En kennelijk de jaarlijkse opgaven van prognose eindkapitalen en daadwerkelijk opgebouwde kapitalen heel wat jaren niet bekeken zijn?

 

want cliënt heeft het erover om wat dure fiscale adviesjongens erbij te slepen.

en daar heeft hij nu wel geld voor?


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

In wezen was het extern verzekerde gedeelte naar verhouding tot het geheel niet eens zo heel hoog. Maar nu is het alles wat client nog over heeft en dan maakt die tegenvaller wel verschil.

 

Ook heeft client de premies die hij betaalde voor een overbruggingspensioen en een risico dekkingspolis verward met een ouderdomspensioen. Er is enige jaren geleden van maatschappij gewisseld en pas na heel lang speurwerk heeft de verzekeringstussenpersoon kortgeleden die vergissing bemerkt alsmede alle recente opgaven van de kapitalen boven water weten te krijgen.

 

In verhouding tot het in het geding zijnde belang zullen die adviseurs niet zo duur zijn.

 

Maar hoe zit het nu met de gestelde vraag? Ik denk dat het doorgaan met deze exercitie heel duur zal gaan uitpakken.

 

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Sarek, gewoon zo'n "dure" pensioenfiscalist erbij betrekken om te redden wat er te redden valt. Als ik het zo lees heeft de DGA in feite al beschikt over het pensioenkapitaal, dus is het in beginsel afrekenen geblazen. Niet bij de BV maar bij hem.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Ik heb jouw vraag even doorgespeeld aan David Bakker (geen familie), de auteur van de Kluwer DGA pensioenpocket , en autoriteit op dit gebied. (off topic: en sinds kort ook samen met ons in een joint venture werkzaam onder de naam Topic Pensioenconsultancy, hierover later meer)

 

Volgens David is de hamvraag in dit geval waardoor het tekort ontstaan is: als dat (gedeeltelijk) onstaan is door tegenvallende bedrijfsresultaten zal over dat deel inderdaad - onder voorwaarden - afgezien kunnen worden van pensioenaanspraken.

Voor het deel dat daar niet aan te wijten valt (maar is ontstaan door rekening-courant schulden, privé onttrekkingen et cetera) zal er een loonbelastingvordering ontstaan - inclusief revisierente. Dan praten dus al snel over een privé belastingclaim van 60-70% van het betreffende tekort.

 

Zie onder het citaat (uit zijn eigen DGA pensioenpocket) dat David mij toestuurde:

 

3.4.5 Het prijsgeven van pensioenrechten in eigen beheer

Een pensioenregeling dient niet alleen een afkoopverbod te bevatten, maar ook een verbod op het prijsgeven van pensioenaanspraken (art. 18 lid 1 onderdeel b Wet LB 1964). Ontbreekt een dergelijk verbod, dan is de pensioenregeling onzuiver en kan op grond van art. 19b lid 1 onderdeel a Wet LB 1964 heffing plaatsvinden. Indien het verbod niet wordt nageleefd en de pensioengerechtigde het recht op pensioen prijsgeeft, leidt dit tot sancties indien het pensioen is ondergebracht bij een eigenbeheerlichaam (art. 19b lid 1 onderdeel c Wet LB 1964). Echter, deze sancties gelden niet indien de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is. Zo zal in geval van insolvabiliteit van de vennootschap het prijsgeven van pensioenrechten niet in alle gevallen tot belastingheffing leiden. Daarbij moet worden gedacht aan schuldsanering, surséance, faillissement, e.d. De fiscus zal echter niet snel geneigd zijn aan te nemen dat de pensioenaanspraken niet voor verwezenlijking vatbaar zijn.

 

Indien de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is omdat de DGA zich veel dividend heeft laten uitkeren of gelden heeft geleend van de BV die niet meer worden terugbetaald, kan gesteld worden dat feitelijk sprake is van afzien van pensioenrechten. Ook kan de fiscus stellen dat dan sprake is van afkoop van pensioenrechten.

Omdat in geval van afzien van pensioen de in te houden belasting hoger kan zijn dan het in geld genoten loon kan de BV de belasting verhalen op de werknemer (art. 27 lid 4 Wet LB 1964).

 

Een werknemer die eerst opgebouwde pensioenrechten (al dan niet belast) heeft prijsgegeven kan later niet opnieuw dezelfde pensioenrechten opbouwen of inkopen over de diensttijd waarop deze prijsgegeven rechten betrekking hadden. De werknemer heeft dan actief beschikt over zijn pensioenrechten. Fiscaal wordt dit ‘beschikken over de pensioenaanspraken’ gelijkgesteld aan het genieten van de pensioenrechten. De pensioenrechten zijn als het ware verbruikt. Het is in strijd met de strekking van hoofdstuk IIB Wet LB 1964 om fiscaal tweemaal de opbouw van eenzelfde pensioenrecht over dezelfde diensttijd en hetzelfde pensioengevend loon vrij te stellen. Of de sanctie van art. 19b lid 1 onderdeel c Wet LB 1964 wel of niet is toegepast bij het prijsgeven, is hierbij niet van belang. Indien de pensioenregeling wordt verbeterd door middel van een hoger opbouwpercentage of een hogere beschikbare premie of indien in geval van een eindloonregeling het salaris wordt verhoogd, kan voor die verbetering of verhoging wel pensioen worden opgebouwd of ingekocht over de dienstjaren waarover eerder pensioen is prijsgegeven (Besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M).

 

Het prijsgeven van pensioenaanspraken leidt tot een informele kapitaalstorting (zie bijvoorbeeld Hof 's–Hertogenbosch 6 december 2002, nr. 00/3096), tenzij de pensioenaanspraken niet voor verwezenlijking vatbaar zijn.

Het afzien van niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken leidt tot vrijval van de pensioenverplichting. Hierdoor kan winst ontstaan. Indien na verrekening met eventuele compensabele verliezen nog winst aanwezig is, kan een beroep worden gedaan op de vrijstelling van art. 3.13 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001. Deze vrijstelling houdt in dat voordelen verkregen door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten niet tot de winst worden gerekend.

 

Hierna volgt een aantal voorbeelden van afzien van pensioen:

 

Gedeeltelijk voor verwezenlijking vatbare pensioenrechten

Wanneer een DGA in eigen beheer gehouden, voor verwezenlijking vatbare rechten prijsgeeft, is art. 19b lid 1 onderdeel c Wet LB 1964 van toepassing, maar is vervolgens slechts de waarde van de voor verwezenlijking vatbare rechten belastbaar (V&A 08- 079 d.d. 11 februari 2009).

 

Voorbeeld

[*]De waarde van de totale pensioenaanspraak bedraagt € 250 000.

[*]Na een schuldsanering bij de vennootschap is van de pensioenaanspraak slechts € 100 000 voor verwezenlijking vatbaar.

 

Alternatieven:

 

1)Er wordt voor € 150 000 of minder afgezien van de pensioenaanspraak.

Uitwerking: Er is geen belastbaar feit voor de loonbelasting. Er vindt vrijval van de pensioenverplichting plaats die tot met VPB belaste winst kan leiden.

 

2) Er wordt voor € 155 000 afgezien van de pensioenaanspraak.

Uitwerking: In deze situatie wordt € 100 000 belast op grond van art. 19b lid 1 onderdeel c Wet LB 1964. Daarnaast vindt vrijval van de pensioenverplichting plaats die tot met VPB belaste winst kan leiden.

 

3)Er wordt afgezien van de volledige pensioenaanspraak.

Uitwerking: Ook in dit geval heffing over € 100 000. Uiteraard vindt ook hier vrijval van de pensioenverplichting plaats die tot met VPB belaste winst kan leiden.

 


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Nu heeft hij er lekker op los geleefd met als gevolg dat de pensioenverplichting nu ongeveer vijf keer groter is dan het resterende pensioenkapitaal.

Aan de andere kant is tegenover de pensioenvoorziening van een paar ton nu een even grote rekening courant schuld op de bv onstaan.

 

 

Zo op het eerste gezicht kun je juist heel weinig met het verhaal van Norbert (wel een mooi verhaal, overigens). Kennelijk heeft hij zijn pensioen al genoten en is de enige die tot nu toe te kort is gekomen de fiscus.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
(wel een mooi verhaal, overigens).

Tnhx, ik zou graag willen dat het van mij was, maar David Bakker is hiervan de auteur.

Verder verwoordt jouw reactie exact mijn gedachten: deze ondernemer heeft zijn pensioen al genoten, en moet nu nog even langs de kassa. The're no such thing as a free lunch..


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

 

Zo op het eerste gezicht kun je juist heel weinig met het verhaal van Norbert (wel een mooi verhaal, overigens). Kennelijk heeft hij zijn pensioen al genoten en is de enige die tot nu toe te kort is gekomen de fiscus.

 

Dat er nog ergens een kassa stond was mij al wel duidelijk. Alleen de cliënt denkt er nog ongeschonden van af te kunnen komen.

 

Ik bedoel eigenlijk in de richting van de cliënt zelf. Die is een beetje eigenwijs en ik wil hem goed van advies dienen en behoeden voor nog verdere ondoordachte exercities.

 

En daarom is het verhaal van Norbert precies wat ik daarvoor nodig heb.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er is 1 lid online en 54 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké