Ga naar inhoud
 • 0

klant wil niet akkoord gaan met algemene voorwaarden (BNO)

Senior     37 4

een nieuwe mogelijke klant heeft onze algemene voorwaarden gelezen en wil niet akkoord gaan met de punten 4 en 5 van de algemene voorwaarden van de BNO die onder meer bepalen dat het auteursrecht bij de ontwerper ligt.

 

De klant is bang dat hij het ontwerp van het logo en huisstijl niet later zelf of door een andere ontwerper meer kan laten veranderen en dan vast zit aan ons. We hebben al duidelijk gemaakt dat wij altijd hier in alle redelijkheid over kunnen praten mocht het ooit een keer zover komen, en dat we hier best flexibel mee om kunnen gaan, maar de klant wil zich desondanks niet binden aan de voorwaarden, alleen als we deze punten schrappen.

 

De klant wil ook niet betalen voor overdracht van de auteursrechten.

 

Wat doe je in dat geval, een uitzondering maken voor deze ene klant? Of hou je voet bij stuk en verlies je de klant?

Dit is de eerste keer overigens dat we algemene voorwaarden hebben meegestuurd bij een offerte omdat de klant sowieso nieuw is met media/ontwerpen en we alles goed willen afspreken.

 

De betreffende punten in de AV:

 

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 

4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van

intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan

de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of

registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het

bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten,

auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar

de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar

naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet

toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de

opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot

stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen,

ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de

opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens

elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

5 Gebruik en licentie

 

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst

met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp

voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de

opdracht overeengekomen bestemming.

Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat

gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht

vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van

de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd

het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van

niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of

aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de ontwerper recht op een vergoeding

wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium,

althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde

inbreuk, onverminderd het recht van de ontwerper een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden

schade te vorderen.

5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te

gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te

vervallen:

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de

overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de

opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen

hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

3/5 Algemene Voorwaarden BNO januari 2005

5.4 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om

het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.


websites, huisstijlen en interieurontwerp: http://www.entwerpen.nl

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

22 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     6,2k 290

Als je accepteert dat je die clausules laat vallen, loop je het risico dat hij er later toch misbruik van maakt. Laat die vis maar mooi verder zwemmen en richt je energie op andere klanten die er wel mee akkoord gaan.

Link naar reactie
 • 0
Legend     22,5k 6 1386

 

Dat is heel begrijpelijk. Die klant betaalt goed geld voor het maken van een huisstijl waarmee hij zich vervolgens vereenzelvigt, en dan moet hij nog eens afrekenen als hij daar iets aan wil veranderen. Met het risico dat de ontwerper de aanpassing niet wil uitvoeren. Architecten doen ook al moeilijk over aanpassingen aan hun gebouwen. Primadonna's!

 

Alternatief is slechts de helft te betalen aan vormgevers die het auteursrecht willen aanhouden.

 

Kijk eens, daar hadden we het zeven jaar geleden ook al eens over. Wat vliegt de tijd.

 

PS ik verdien al twintig jaar een boterham met auteursrecht en verdedig dat ook, maar niet tegen mijn opdrachtgevers... ;)


Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0
Junior     21 1

Ik vind het zeer begrijpelijk. Ik zou ik geen geld betalen voor iets waarvan de rechten bij een ander liggen. Het betekent simpel gezegd dat jij een machtspositie voor altijd hebt. Je kunt je klant wellicht tevreden stellen door er een redelijke termijn in te verwerken, bijv. twee jaar, en daarna zijn de rechten vrij voor anderen. Je kunt ook iets met de prijs doen en hiermee het risico dat de klant naar een andere opdrachtgever gaat indekkken (want daarom heb je deze voorwaarde neem ik aan?).

 

Succes

Link naar reactie
 • 0
Senior     37 4

Bedankt voor jullie meningen en ik vind de toevoeging betreffende de termijn van Piet Pelle nuttig, dit ga ik proberen toe te passen.

Qua indekken maakt het me op dit moment niet zoveel uit, ik wil alleen niet dat de opdrachtgever mijn logo op korte termijn verder verkoopt of verklooit want dan kan ik het niet goed meer in mijn portfolio zetten.

 

de oude thread heb ik nu gelezen, en de resultaten van de toenmalige poll gezien... lastige afweging, ook na 7 jaar dus en na al die tijd nog geen algemene regel en voor elk bedrijf weer anders?

 

Als ik een rondje doe op internet langs ontwerpbureaus, dan zie ik op sommige sites de (BNO) voorwaarden verdekt opgesteld en op andere sites geen voorwaarden.

 

Het lijkt erop alsof het principe: "wat de opdrachtgever niet weet, wat de opdrachtnemer niet deert" gebruikelijk is in deze? Of maken deze bureaus elke keer een nieuwe afspraak op maat met hun klanten?


websites, huisstijlen en interieurontwerp: http://www.entwerpen.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 359

Lijken mij vrij onzinnige en klantonvriendelijke bepalingen die ook ik niet zou accepteren. Wat is dat toch met vrij doorsnee designers denk ik dan dat die zo, als een Pininfarina, aan hun eigen werk vasthouden?

 

Hoe kan een klant misbruik maken van een logo dat in het begin slechts ingekleurde vectoren zijn en pas zijn waarde ontwikkelt door zijn eigen marketing inspanning? En stel dat hij er iets aan wil veranderen, of een ander reclamebureau, wat kan jou dat schelen?

 

Is het zo dat je graag later bij een aanpassing een vette rekening kan sturen? Met een kopie van de ondertekende algemene voorwaarden erbij?

 

Je bent natuurlijk helemaal vrij om algemene voorwaarden op te stellen en klanten te weigeren als die niet akkoord gaan. Maar of dat nu klantvriendelijk is?

 

Ik denk inderdaad dat klanten vaak de voorwaarden ondertekenen met het idee dat een logo waar je veel geld in gaat pompen toch niet veranderd hoeft te worden.

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     157 12

Ik ontwikkel software. Ook dat is een vrij creatief proces. Maar, als een klant mij daar x euro per uur voor betaalt om het te maken, ga ik achteraf niet zeggen dat de ie bij mij liggen en dat ik de enige ben die er aanpassingen op mag maken. De klant betaalt er toch voor?? Dan is wat uit jouw geest komt ook van hem/haar.

 

Ik vind het eerlijk gezegd wel een begrijpelijk standpunt. En dat andere bedrijven hun algemene voorwaarden verdekt opstellen... je moet wel kunnen aantonen dat ze zijn overhandigd als er achteraf een conflict is.

Link naar reactie
 • 0
Legend     416 12

Als wij een ontwerper inhuren voor wat dan ook, dan willen wij altijd expliciet op papier dat wij alle rechten krijgen en dat de ontwerper aansprakelijk is voor plagiaat. Er zijn meer dan genoeg goede ontwerpers voor een logo/ huisstijl/ website, dus als een ontwerper hiermee niet akkoord gaat, dan gaan we wel naar een andere ontwerper. De rechten bij de ontwerper laten geeft gewoon teveel risico.

Link naar reactie
 • 0
Senior     37 4

ok helder, als opdrachtgever zit je er niet op te wachten, op al die vervelende en beperkende auteursrechten en ontwerpers daar zijn er zoveel van, er is er altijd een andere te vinden die en goedkoper is en afstand wil doen van zijn rechten, dat is de vrije markt. Als we daarin niet meegaan verlies je een hoop klanten.

 

Ik denk dat we overgaan tot het algeheel schrappen van de algemene voorwaarden. Ze zitten alleen maar in de weg bij de acquisitie, we geven de rechten over en rekenen dit mee in ons tarief op 1 of andere manier.

 

Overigens vind ik de redenatie dat een logo slechts een aantal vectoren zijn vrij dubieus en naïef. Een beetje in de sfeer van "dat kan mijn neefje van vijf ook". Een logo is voor ons een serieus product dat na onderzoek en een creatief proces tot stand komt en iets wat zeker een aantal jaren mee moet gaan en op diverse media bruikbaar dient te zijn. (maar dit is een andere discussie.)

 

We zijn als beginnend bureau op zoek naar de juiste handelswijze, die zowel voor klant als ons acceptabel is en fijn is om mee te werken. BNO als brancheorganisatie heeft dus volgens de meesten hier veel te strak ingezet.

 

 


websites, huisstijlen en interieurontwerp: http://www.entwerpen.nl

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     4,6k 118

[...]

Dit is de eerste keer overigens dat we algemene voorwaarden hebben meegestuurd bij een offerte omdat de klant sowieso nieuw is met media/ontwerpen en we alles goed willen afspreken.

[...]

 

Ik denk dat we overgaan tot het algeheel schrappen van de algemene voorwaarden. Ze zitten alleen maar in de weg bij de acquisitie, we geven de rechten over en rekenen dit mee in ons tarief op 1 of andere manier.

Ga je niet wat snel? Stuur je 1x je AV mee, een klant wijst ze af en meteen zijn de AV fout?


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     416 12

Vergeet niet dat als er niets over afgesproken wordt de rechten bij jou als ontwerper blijven. Enkel bij loondienst zijn de rechten voor de werkgever. In alle andere gevallen blijven de rechten bij de auteur. Afspraken maken over het gebruik van het beschermde materiaal met de klant blijft natuurlijk het klantvriendelijkst.

Link naar reactie
 • 0
Senior     37 4

@djluc hoe doe jij dit met je websites, stuur je de AV mee en hoe regel je de IE? ik zie de AV niet op je site staan.

 

Ik zeg niet dat de AV fout zijn, echter zijn ze wel zo strak dat het veel discussie oplevert. Daarom zoeken we naar een andere oplossing. Het blijft toch maatwerk denk ik, want inderdaad zoals ShopJeRot zegt blijven de rechten bij de ontwerper als er niets overeengekomen is.


websites, huisstijlen en interieurontwerp: http://www.entwerpen.nl

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     154 12

De auteursrechten sta je nooit af. Jij bent degenen die een ontwerp hebt gemaakt, en het kan niet zo zijn dat een klant van jou met jouw ontwerp aan de haal gaat en dat gaat doorverkopen. Punt. Dan maar geen klant.

 

Wat jouw klant waarschijnlijk bedoeld te zeggen is dat hij na het maken van het ontwerp vrij is om met zijn ontwerp te doen en laten wat hij wil. Zolang dat voor zijn eigen bedrijf is zou ik daar zelf ook geen problemen mee hebben. Dit komt ook tot uitdrukking in de offerte die je maakt. Blijf altijd je AV hanteren, en maak een toevoeging in je offerte dat je klant vrij is om het logo en de huisstijl vrij te gebruiken binnen de uitoefening van zijn onderneming (met name noemen).

 

Hiermee haal je waarschijnlijk de klant over de streep. Hij is nu namelijk niet meer verplicht om bij jou aan te kloppen op het moment dat hij een nieuw stuk communicatie ontworpen wil hebben. En heb je je werk erg goed gedaan, dan komt hij vanzelf bij je terug.

Link naar reactie
 • 0
Legend     610 26

@djluc hoe doe jij dit met je websites, stuur je de AV mee en hoe regel je de IE? ik zie de AV niet op je site staan.

Tenzij je een webshop hebt moet je altijd voor contract afsluiting een schriftelijke AV aan de klant overhandigd hebben:

http://www.kvk.nl/wetten_en_regels/contracten/algemene_voorwaarden/informatieplicht/

 

Een link op je website is dan niet genoeg, dus hoeft het ook niet op je website te staan. ;)

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     4,6k 118

@djluc hoe doe jij dit met je websites, stuur je de AV mee en hoe regel je de IE? ik zie de AV niet op je site staan.

 

Ik zeg niet dat de AV fout zijn, echter zijn ze wel zo strak dat het veel discussie oplevert. Daarom zoeken we naar een andere oplossing. Het blijft toch maatwerk denk ik, want inderdaad zoals ShopJeRot zegt blijven de rechten bij de ontwerper als er niets overeengekomen is.

De AV zit als PDF bij de mail met de order(s) en opdrachtbevestiging. De exacte afspraken hierover doen we meestal specifiek voor een project, zeker bij software ontwikkeling. Dit hangt namelijk erg af van het service niveau wat gewenst is. Als een klant bijvoorbeeld toegang heeft tot de broncode en er ontstaat een storing dan is het niet zeker dat de klant hier niets mee te maken heeft.

 

Wat bij ons verder speelt, en wat we dus absoluut niet weggeven, is delen van software welke we hergebruiken. Daardoor kunnen we scherpe tarieven aanbieden en snel ontwikkelen maar daardoor is het dus niet 100% uren specifiek voor dit project.


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 359

 

Overigens vind ik de redenatie dat een logo slechts een aantal vectoren zijn vrij dubieus en naïef. Een beetje in de sfeer van "dat kan mijn neefje van vijf ook". Een logo is voor ons een serieus product dat na onderzoek en een creatief proces tot stand komt en iets wat zeker een aantal jaren mee moet gaan en op diverse media bruikbaar dient te zijn. (maar dit is een andere discussie.)

 

 

Natuurlijk is het voor jullie een serieus product, tenminste dat mag ik hopen, maar of het mooi is blijft vooral een kwestie van smaak. En ja, veel heel goede logo's zijn zo simpel dat een kleuter ze bedacht zou kunnen hebben. Maar dat gaat ook op voor het werk van Karel Appel. Echt waarde krijgt een logo pas als het een zekere bekendheid heeft gekregen. En dat gaat niet vanzefl. Dat was het punt wat ik wilde maken.

 

Het volgende punt was dat je algemene voorwaarden je niet in de weg moeten zitten om zaken te doen.

 

Je zou, zoals al is geopperd, de bepalingen gewoon kunnen laten staan en als een klant moeilijk doet een overeenkomst maken die de overdracht regelt en daar een kleine vergoeding voor vragen.

Link naar reactie
 • 0
Senior     37 4

 

Het volgende punt was dat je algemene voorwaarden je niet in de weg moeten zitten om zaken te doen.

 

Je zou, zoals al is geopperd, de bepalingen gewoon kunnen laten staan en als een klant moeilijk doet een overeenkomst maken die de overdracht regelt en daar een kleine vergoeding voor vragen.

 

Helemaal mee eens, en alles bij elkaar opgeteld lijkt me dit de beste optie. Bedankt voor het meedenken allen!


websites, huisstijlen en interieurontwerp: http://www.entwerpen.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     22,5k 6 1386

 

He, er is niet zoveel mis met auteursrechten op zich. Die kun je inzetten tegen iedereen die jouw ontwerpen kopieert. Maar mag jouw klant ook zelf optreden wanneer een ontwerp door een concurrent misbruikt wordt? En wat vindt de bNO daarvan?

 

Een interessant dilemma ontstaat wanneer een vormgever een logo ontwerpt dat vervolgens geregistreerd wordt als beeldmerk. Dat beeldmerk is van het bedrijf dat opdrachtgever is, maar de ontwerper zou bezwaar kunnen aantekenen. Sterker nog. Die beeldmerken worden gewoon meeverkocht wanneer de verantwoordelijke bedrijfsonderdelen van eigenaar verwisselen. Als de auteursrechten niet geregeld zijn, kan de ontwerper dan bezwaar maken?

 

Of helemaal over de top. Een ontwerper maakt iets voor bedrijf A dat verzuimt de auteursrechten over te nemen. Vervolgens klopt bedrijf B aan, dat bereid is goed te betalen voor die auteursrechten. Bedrijf B is een concurrent van bedrijf A. Ben benieuwd hoe de rechter reageert als dat tot een conflict leidt.

 


Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0
Guests

Voor een logo zou ik er, als klant misschien niet eens over zeuren.

 

Maar ik accepteer geen voorwaarden van een webbouwer als ik de met de volledige betaling geen eigenaar wordt van alle rechten. Reden hiervoor is simpel: mijn website is maatwerk, naar mijn wens gemaakt en ik wil niet dat de webbouwer dit doorverkoopt. Bovendien had ik in Photoshop het design gemaakt.

 

Nog een andere belangrijke reden: met mijn vorige webbouwer had ik problemen: hij kon de site niet zonder fouten opleveren, zelfs niet 9 mnd na opleverdatum.

Ik kon tussentijds niet zeggen: laat maar zitten, ik vraag het wel aan een ander....Dus als de relatie verslechterd, zit je aan elkaar vast. Dit geeft hem een machtspositie, en wat kun je ertegen doen als hij bijv. zijn uurtarieven met 40% verhoogt???

 

Maar er was nog iets:

Ik heb een andere webbouwer gezocht die overnieuw begon en ook mijn PSD files gebruiktevoor het ontwerp , maar het 1e bedrijf kwam erachter, en EISTEN in de ontbindingsprocedure geld/vermindering van het terug te storen bedrag voor het feit dat ik hun website-ontwerp gebruikte voor een 2e site (ook al was het niet helemaal hetzelfde) !!!!! Tsja, zo raar kan het lopen. Mijn eigen design mocht ik dus niet meer gebruiken omdat zij het verwerkt hadden in een site die zij niet afkonden maken, maar die wel volgens HUN voorwaarden gemaakt was...Dus was het hun auteursrecht , zo claimden zij..................

 

Ik heb dus alles maar veranderd (want IE-bodemprocedures kosten veel geld als je het verliest/heb dus maar eieren voor mijn geld gekozen).

 

Dus daar trap ik nooit meer in.

Link naar reactie
 • 3
Retired Mod     1,6k 692

 

Of helemaal over de top. Een ontwerper maakt iets voor bedrijf A dat verzuimt de auteursrechten over te nemen. Vervolgens klopt bedrijf B aan, dat bereid is goed te betalen voor die auteursrechten. Bedrijf B is een concurrent van bedrijf A. Ben benieuwd hoe de rechter reageert als dat tot een conflict leidt.

 

 

Auteursrechten ontstaan bij creatie en beschermen de maker tegen plagiaat. Auteursrechten zijn niet overdraagbaar. Als ik een liedje schrijf, opneem en op CD verkoop, zal ik bekend staan als componist/schrijver van dat (overigens beroerde) liedje. Als ik dan later de "rechten" verkoop, zal ik nog steeds die gozer zijn van dat beroerde liedje. De koper koopt in strikte zin niet de auteursrechten, maar de economische rechten om dat beroerde liedje commercieel te mogen exploiteren. Mocht de smaak van muziekminnend Nederland op enig moment zo gedegradeerd zijn dat zelfs mijn liedje een hit wordt, ben ik nog steeds die gozer die dat (inmiddels geweldige) liedje geschreven heeft. Iedere keer dat een DJ mijn liedje draait, zie ik daar helaas niets van terug op mijn bankrekening. De koper wel, die heeft tenslotte de rechten in handen om dat liedje opnieuw uit te brengen, te remixen, door een veel betere zanger opnieuw te laten inzingen enzovoort. Hij de munten, ik de roem, de vrouwen en de feesten.

 

Inmiddels is mijn roem als schrijver van dat liedje ook bij andere artiesten opgevallen. En die willen ook wel zo'n liedje. Dus op een mooie dag komt een had-ik-nou-maar-niet-zo-veel-gezopen-dan-had-ik-de-halve-finale-van-x-factor-wèl-gehaald-artiest mij vragen of ik een liedje voor hem wil schrijven. Met de ervaring van mijn eerste liedje in het nog vers in het geheugen weet ik dat van feesten en mooie vrouwen het hongergevoel in mijn maag niet verdwijnt. De auteursrechten van dit liedje liggen net als de vorige keer bij mij, en blijven bij mij. Ik heb tenslotte dat liedje geschreven. Over de gebruiksrechten van dat liedje (ook wel licentie genoemd) zijn we het snel eens. Zolang hij er maar geen andere versie of remix van maakt (stel je voor dat een hele slechte DJ mijn mooie liedje verprutst) en mijn naam als componist op de hoes verschijnt, mag hij het binnen de Benelux zo vaak uitbrengen als hij maar wil. Eerst als single, daarna op het album en tot in de eeuwigheid op diverse Greatest Hits en Alle 13 Goed verzamelaars. Ik toucheer een mooi bedrag op mijn bankrekening en ieder gaat zijns weegs.

 

Ook dit liedje wordt een gigantische hit. De zanger in kwestie is inmiddels toegetreden tot de Toppers en mijn liedje verschijnt op CD's, DVD's, BlueRay, RedRay en HolographX. Iedere keer als de zanger dit liedje uitbrengt, ontvang ik geen extra geld. Gelukkig heb ik wel nieuwe gebruiksrechten kunnen verkopen aan onder andere een uitgever van ringtones. Verder heb ik leuk verdiend aan die deal met HEMA die dat irritante fluitje in de winkels wilde vervangen door een stukje uit mijn liedje en aan de zoon van Dennie Christaan die met mijn liedje zijn debuut wil maken als Schlager-zanger. Wie das Oktoberfest einmal war, wird es nie mehr sein.

 

Inmiddels ben ik voltijd-liedjesschrijver geworden en artiesten uit de hele wereld weten mij te vinden voor een liedje in de o zo kenmerkende Rubenesque stijl. Op die ene come-backpoging van David Hasselhof na, zijn al mijn liedjes grote hits geworden. De mailbox van mijn manager stroomt over van de aanvragen van B-artiesten die met één van mijn liedjes willen doorbreken en ik meen mij nu wel wat sterallures te kunnen permitteren. Dus wil ik voortaan naast een vast bedrag voor het schrijven van een liedje ook delen in de CD-verkopen en de Buma-Stemra opbrengsten. Zij worden tenslotte beroemd omdat ik dat liedje heb geschreven. Op eigen kracht was het ze al die tijd tenslotte niet gelukt, en daar mag best wat tegenover staan.

 

Op mijn bankrekening wordt een ton een miljoen, de benen van de vrouwen aan mijn zijde worden langer en de feesten wilder. En op een dag stapt er een man mijn studio binnen. Deze man is übercool! De voeten geschoeid met cowboylaarzen en een dikke zonnebril op het grijnzende gezicht. Na driekwartier een zwamverhaal over het milieu en mensenrechten te hebben moeten aanhoren vertelt Bono eindelijk wat 'ie komt doen. Hij wil dat ik een liedje voor hem schrijf. Ik leg hem mijn algemene voorwaarden voor, maar die wuift 'ie weg en komt met een ander voorstel.

 

Bono is namelijk van mening dat het eventuele succes van mijn liedje niet uitsluitend aan mijn liedjesschrijf-kwaliteiten zijn toe te dichten. Als dit liedje een succes wordt, zal dat succes vele malen groter zijn dan al mijn liedjes bij elkaar! Welk deel van dat succes is dan van wie? Ergo: Kloppen de percentages die ik tot nu toe heb bedongen dan nog wel? Tot overmaat van ramp stelt Bono mij zelfs nog tot een hele andere keuze: Of ik schrijf mijn liedje gratis en krijg een vermelding op de hoes als componist, of ik verlaat het recht om als componist genoemd te worden maar toucheer wel 20 miljoen euro ineens. Ga ik voor het geld of ga ik voor de roem?

 

Daar zullen we het antwoord nooit op weten. Mijn vrouw maakt me wakker. Ik was even op de bank in slaap gedommeld. "Schat, je moet weg. Het staat zo slordig als je te laat komt voor je eerste gitaarles."

 

 

 

 

 

Even wakker worden met een kop koffie.

Link naar reactie
 • 0
Legend     1k 215

Ikzelf hanteer de volgende criteria:

 

Wanneer een klant betaald voor iets wat specifiek en exclusief op zijn aanvraag gemaakt wordt, dan is het na betaling en uiting van tevredenheid (wauw, dank je wel en Micha ik geloof dat ik van je hou en ik wil nu keihard met je rummikuppen) is het helemaal aan de klant wat hij er verder mee doet.

 

Ik zal ten aller tijde proberen de klant te begeleiden in het juist gebruiken van het door mij gecreëerde product. En wanneer het goed verloopt dan zal ik ook vragen of diegene naar mij wil verwijzen en dat ik het in mijn portfolio mag opnemen. En bij misbruik zal ik mijn handen er van trekken en de klant veel sterkte wensen.

 

Wanneer ik iets maak waar ik zelf in moet investeren en door meerder klanten gebruikt wordt. Dan is het van mij en de klanten hebben dit in bruikleen. Einde discussie, tenzij Bono langskomt...

 

Ik snap de discussie wel en dit is ook een van de redenen waarom ik geen behoefte heb om lid te zijn van de BNO. Zoals Bob Dylan al zong "The Times They Are A-Changin".

 

Fotografie, ontwerpen, design, illustreren, drukken, lithografie is zijn elite status kwijt. Weg met de cokesnuivende art-director met grijs lang haar in een paardenstaart, vuil ribfluweel jasje met bruine elleboog patches welke met vage bewoording en urenlang durende minuten voor zich uit staart en zegt "ik denk aan eekhoornen en de kleur van vermoorde rosemarijnbottelthee".

 

Het zijn allemaal toegankelijke producten geworden. Toegankelijk voor de starter met 5 euro op zijn zakelijke rekening tot de rijkste entrepeneur.

 

Is dit erg? Naar mijn mening niet. Want nu telt kwaliteit, inzet, consistentie en prijs. Ben je heel goed dan vraag je genoeg, ben je niet zo goed dan vraag je ook genoeg. Ben jij in de positie om eisen te stellen doe dat, ben je dat niet doe het dan ook absoluut niet. Als jij (de TS) je niet prettig voelt bij deze klant, zou ik zeggen "laat maar". Doe ik ook, maar op basis van mijn eigen waarde en niet om dat dit van oudsher zo zou moeten zijn.

 

Ik zou in deze het volgende doen, wanneer dit het enigste punt zou zijn en mijn onderbuik zegt dat het verders wel een geschikte peer is.

Zeg "akkoord" en doe dan je stinkende best om het beste product te maken met de beste begeleiding en overtuig de klant dat jij het het beste weet hoe er in de toekomst moet omgegaan worden met jouw product. Dan zal de klant jouw altijd betrekken in zijn besluitvorming. En zo niet... jij hebt je geld, haal het uit je porto en vraag de klant om niet naar jouw te verwijzen als hij heeft bedacht dat de comic sans een beter font was. En ga naar de dokter, want er is iets mis met je onderbuik.

 

Mijn bescheiden mening,

 

Micha

 

ps

Ontwerpen is een serieus vak, en moet ook serieus gedaan en gevonden worden. Maar dat betekend niet dat het zichzelf zo serieus moet nemen.

 

Qua auteursrecht vind ik het ook een beetje een "kip en ei verhaal". Zou het logo gekomen zijn zonder de aanvraag. Hoogstwaarschijnlijk niet. Maar ben jij door jouw creatie automatisch belanghebbende in de onderneming van een ander? Misschien wel. Zou ik het bijna logisch vinden dat je geen fee krijgt over de opdracht, maar een serie aandelen omdat je bijdraagt in het succes van de onderneming? Heb ik serieus meerdere malen aangeboden gekregen. Niet vanuit deze redenatie, maar meer vanuit "dat scheelt nu kosten en we zien wel in de toekomst". Maar ach ik hou niet van gokken, dus ik zeg dan "betaal me nu en wordt jij lekker rijk. En over een jaar mag je mij komen uitlachen hoe stom ik wel niet was". ;D

 

 

 

 

 

 

 

 


www.studio-immo.nl: Identiteit, Marketing en Media Ontwerp

www.greenscreenspecialist.nl Greenscreen video en fotografie oplossingen voor op locatie of in onze eigen video studio

Volg Studio Immo persoonlijk via twitter: www.twitter.com/studioimmo of op facebook: www.facebook.com/studioimmoreclame

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  1 lid, 120 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.