Ga naar inhoud
 • 0

Brief aan de tweede kamer over TechnoPartner

 • Translate to English
Retired Mod     7,8k 145

TechnoPartner actieprogramma voor verbetering technostartersklimaat

 

Datum: 09-01-2004

 

Op vrijdag 9 januari hebben staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken en minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het actieprogramma TechnoPartner 'Van Kennis naar Welvaart' naar de Tweede Kamer gestuurd. Het actieprogramma zet in op de verbetering van het technostartersklimaat in Nederland. In vergelijking met het buitenland blijft het aantal spin-offs vanuit kennisinstellingen achter. "De kwaliteit van de publiek gefinancierde kennis is hoog, maar toch wordt deze kennis niet of onvoldoende benut. Hierdoor maken we in ons land onvoldoende gebruik van het vernieuwingsvermogen van technostarters", aldus staatssecretaris Van Gennip.

 

De ambitie van het actieprogramma is om van Nederland een land te maken waarin het gewoon is dat onderzoekers en (beta)studenten een eigen bedrijf beginnen en waarin het voor kennisinstellingen en bedrijven vanzelfsprekend is technostarters te stimuleren. Voor durfkapitalisten moet het vanzelfsprekend worden om in technostarters te investeren. Om deze ambities te realiseren bevat het actieprogramma TechnoPartner een pakket van samenhangende, concrete acties:

 

- TechnoPartner Seed faciliteit, zodat technostarters in hun kapitaalbehoefte kunnen worden voorzien.

- TechnoPartner Subsidieregeling KennisExploitatie (SKE) met als doel dat wetenschappelijke kennis sneller wordt benut door technostarters van binnen en buiten de kennisinstelling. Als onderdeel hiervan wordt potentiële technostarters financiële armslag geboden. Ook zullen universiteiten worden gestimuleerd het octrooibeleid te professionaliseren.

- TechnoPartner-platform i.o. dat informatie en expertise zal bieden en dat continu inventariseren en agenderen van de knelpunten van technostarters tot doel heeft.

 

Technopartner is een generiek en vooral flexibel programma dat invulling geeft aan de stroomlijning van het technostartersbeleid. Technopartner neemt de plaats in van initiatieven als Twinning, Dreamstart en Biopartner. Het actieprogramma versterkt en bouwt verder op wat er met deze initiatieven reeds is bereikt.

 

De acties worden versterkt met institutionele vernieuwingen waarmee de ondernemingszin in onderwijs- en kennisinstellingen gestimuleerd wordt. Zo zullen er mogelijkheden worden geboden om in het onderwijs meer met ondernemerschap in aanraking te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de valorisatietaak van universiteiten, en om ondernemerschap een plaats te geven in het curriculum en lerarenopleidingen. Voor deze vernieuwingen ligt het voortouw bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De verbetering van het technostartersklimaat vindt plaats tegen de achtergrond van de internationalisering van de economie. Het streven is daarbij dat het TechnoPartner-programma binnen Europa een prominente rol inneemt.

 

Op de begroting van het ministerie van Economische Zaken is vanaf 2004 een budget oplopend tot structureel ¬ 25 miljoen per jaar met ingang van 2007 beschikbaar voor de operationele pijler. De oploop van dit budget is naar rato van de oploop van het beschikbare budget in de kennisenveloppe. In de jaren voorafgaand aan 2007 wordt daarnaast ook geput uit de middelen die op de EZ-begroting reeds beschikbaar zijn voor technostartersbeleid. Voor 2004 en 2005 is de verplichtingenruimte circa ¬ 10 miljoen euro per jaar en voor 2006 circa ¬ 7 miljoen euro. Het exacte verloop van de kasmiddelen voor TechnoPartner is nog afhankelijk van de nadere inrichting van het instrumentarium.

 

De komende tijd worden de actielijnen verder ingevuld in samenwerking met verschillende partijen, zoals kennisinstellingen, financiers, technostarters, bedrijfsleven en experts uit de praktijk.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl.

Voor journalisten: Simone Boitelle, persvoorlichter, telefoon (070) 379 64 64, e-mail: S.Boitelle@minez.nl

 

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     2,3k 6
De komende tijd worden de actielijnen verder ingevuld in samenwerking met verschillende partijen, zoals kennisinstellingen, financiers, technostarters, bedrijfsleven en experts uit de praktijk.

 

Heeft iemand al een belletje gehad met de vraag om die samenwerking te leveren?

 

Ronald

Passie voor ondernemerschap en crowdfunding en HL-er van het eerste uur.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Nee, nog geen belletje gehad. Eigenlijk is er überhaubt in de afgelopen 3 maanden geen contact geweest. Maar misschien komt nog dat wel. Ik hoop het in ieder geval.

 

De hele brief aan de kamer vindt je hier http://www.ez.nl/upload/docs/Kamerbrieven/PDF-Documenten/3076866-bijlage.pdf

 

Op zich is het een genuanceert verhaal. Veel beter als al die andere stukken die ik gezien heb. De probleem stelling en de oplossing sluiten nog niet helemaal op elkaar aan, en wat nou precies de oplossing is voor het geconstateerde gebrek aan ondernemerschap bij de technostarters, is ook niet duidelijk, maar dat kan nog komen. De brief bevat een paar aardige passages:

 

Uit de verschillende analyses van het herijkingstraject kwam naar voren dat het nieuw te ontwikkelen technostartersbeleid in ieder geval de volgende elementen zou moeten bevatten:

1) Een focus op het bevorderen van de kwaliteit van technostarters.

2) Stimuleer een ondernemende cultuur te beginnen in het onderwijs zodat de bron van waaruit toekomstige technostarters voortkomen groter wordt.

3) Vanuit de programmering van wetenschappelijk onderzoek zoveel mogelijk en zo vroeg mogelijk nagaan welke mogelijkheden voor kennisexploitatie via technostarters er zijn.

4) Stimuleer ondernemerschap aan kennisinstellingen zodat kennisinstellingen vervolgens ook actief de mogelijkheden van kennisexploitatie kunnen benutten en hun werknemers stimuleren een eigen bedrijf te starten.

5) Benut de incubatorfunctie die de afgelopen jaren bij veel kennisinstellingen tot stand is gekomen om het aantal en de kwaliteit van technostarters te stimuleren maar leg het accent op de netwerk- en coachingsfunctie van incubators in plaats van op huisvesting.

6) Stimuleer een meer bedrijfsmatige benadering van technostarters zodat technologisch interessante ideeën ook worden omgezet in commercieel levensvatbare product-markt combinaties. Dit kan door bijvoorbeeld het bedrijfsleven meer te betrekken via corporate venturing.

7) Maak financiering in de vroege fasen van de levenscyclus beter toegankelijk voor (potentiële) technostarters.

8) Stroomlijn de huidige technostartersinitiatieven zodat een transparanter en efficiëntere structuur onstaat.

9) Zorg voor een goed en transparant intellectueel eigendomsbeleid, voldoende kennis van intellectueel eigendom bij starters en bij kennisinstellingen.

10) Zorg voor een goede inbedding van het technostartersbeleid in de internationale ontwikkelingen.

Deze elementen tezamen krijgen in het voorgenomen technostartersbeleid vorm onder de titel TechnoPartner.

TechnoPartner neemt de plaats in van initiatieven als Twinning, Dreamstart en BioPartner

1. Het stimuleren van de verdere doorgroei van technostarters. Hiertoe zal Syntens een traject uitvoeren gericht op de advisering en coaching van doorgroeiende technostarters, dus technostarters in de latere levensfase. De vormgeving van deze coachingsactiviteiten dient nog nader te worden uitgewerkt. Dit is mede afhankelijk van de werking van het nieuwe TechnoPartner-Platform. Syntens zal in dit kader met het TechnoPartner-Platform periodiek en intensief overleg hebben. Beide partijen zullen elkaars dienstverlening aanvullen. Ondernemers in de verschillende fasen van het startproces zullen over en weer worden doorverwezen. Het TechnoPartner- Platform is hierbij nadrukkelijk leidend en Syntens zal geen activiteiten ontplooien die het platform al voor haar rekening neemt.

Private partijen die een investeringsfonds willen oprichten kunnen zich, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, door de overheid laten kwalificeren als SBIC. Dit betekent dat zij het eigen vermogen dat zij in de SBIC inbrengen (tot op zekere hoogte) gematched krijgen door overheidsleningen. Het op deze wijze ontstane private investeringsfonds wordt vervolgens door de SBIC geïnvesteerd in technostarters. De investeringsbeslissingen worden daarbij genomen door de private SBIC en niet door de overheid. Dit beleidsinstrument is als een offensieve maatregel te zien, omdat het de

hoeveelheid beschikbaar kapitaal voor technostarters vergroot en het risico voor private investeerders verlaagt.

Ad 3 TechnoPartner-platform

Wat is het doel? Het TechnoPartner-platform heeft tot doel het ‘makelen en schakelen’ van technostartersinitatieven door het leggen van contacten en het verspreiden van informatie en best practices. Daarnaast zal het platform werken aan het vergroten van het aanbod van (potentiële) starters door het stimuleren van de ondernemerszin in Nederland en dient het platform knelpunten van technostarters blijvend te inventariseren en te agenderen.

Wat is de aanpak? Het TechnoPartner-platform zal bij de eerder genoemde actielijnen een faciliterende rol vervullen; het geven van voorlichting aan (potentiële) starters, matching van starters met subsidie-instrumenten, het stimuleren van samenwerking

tussen regionale netwerken, het monitoren van ontwikkelingen in verschillende sectoren en het verspreiden van good practices. Het platform zal vooralsnog geen functie krijgen bij het uitvoeren van subsidieregelingen. Vanaf januari 2004 zal het platform i.o. (als

projectorganisatie bij Senter) van start gaan met een deel van haar taken. Omdat stichting Dreamstart wordt opgeheven zal het TechnoPartner-platform een aantal noodzakelijke activiteiten van de Dreamstart overnemen. Een nadere uitwerking van de definitieve organisatie en een uitbreiding van het takenpakket zal in de eerste helft van 2004 plaats vinden. Onderdeel daarvan is het aangaan van samenwerkingsverbanden met bestaande publieke en private partijen, zoals Syntens, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, financiële partijen en business angel netwerken, en waar mogelijk activiteiten aan deze partijen uitbesteden. Op deze wijze worden expertise en bestaande netwerken met elkaar verbonden en kan het platform met slechts een beperkt aantal personen worden bemenst, zodat het een flexibele en slagvaardige organisatie zal zijn.

Wat is het budget? Het structurele overheidsbudget voor deze faciliteit is 1,8 miljoen euro

per jaar.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,3k 6

Klinkt op zich er goed. Lijkt inderdaad dat er veel aanlsuiting gezocht gaat worden bij bestaande initiatieven

 

Ook de matching van investeringen lijkt me erg interessant. Zeker omdat de investeringsbeslissing aan de private partijen wordt overgelaten.

 

Ook lijkt het er eindelijk op dat er structureel aandacht wordt besteed aan het opzetten van een beter ondernemingsklimaat en het creeeren van meer ondernemerszin.

 

Ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in! Nu nog zien of het niet bij woorden blijft...

 

Ronald

Passie voor ondernemerschap en crowdfunding en HL-er van het eerste uur.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Yep, de woorden zijn er. Nu de daden ;D

 

Ik houd moed. ;) Overigens hebben wij het bere druk. Het laatste kwartaal 2004 was een top-kwartaal. We koppelen ons helemaal suf. Het is goed te merken dat de "overheidsinitiatieven" meer bezig zijn met hun eigen toekomst dan met hun klantjes ;D. Wat dat betreft is het nu goed te merken hoe groot de concurrentiedruk van de overheid is op onze business.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Het laatste kwartaal 2004 was een top-kwartaal

 

Zo, zo, jij planned vooruit...:)

 

Maar in ieder geval een goed teken. Gelukkig gaat dat goed!

 

Ronald

 

Oeps, 4e kwartaal 2003 natuurlijk :-\

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 1 284

Wat ik me afvraag he?

 

Er wordt dus geconstateerd dat Nederland een van de achterblijvertjes in de Europese klas is, terwijl ze zichzelf in eerste instantie slimste jongetje van de klas hadden gedoopt, een beetje Napoleons.

Er moest geconcurreerd worden met ICT-competenties, Nederland moet voorloper worden op velerlei gebieden-- maar is Nederland wat dat betreft organisatorisch gezien niet een heel klein beetje topzwaar, een heel groot brein op een schriel lijfje? Er worden steeds nieuwe troetelprojecten geformuleerd, en 'oude' troetelprojecten kwijnen vervolgens weg bij gebrek aan speerpuntfactor in de brieven aan de Kamer.

Kijk bijvoorbeeld maar hoe Twinning passé is, en Technopartner straks hot.

Het is niet gelukt met ...., dan nu de technostarters in een nieuw jasje (want Dreamstart moet ook het veld ruimen).

Wie verlangt van de Overheid dat ze nou eens winstgevende ondernemingen gaan opzetten; is het Nederlandse volk niet een wel heel sukkelig investeringsfonds op deze manier?

 

Maar-- natuurlijk-- verandering moet er zijn, verbetering, innovatie, ik lees wel een verfrissende koppeling aan de praktijk (denk ik) in deze brief.

 

"Op deze wijze worden expertise en bestaande netwerken met elkaar verbonden en kan het platform met slechts een beperkt aantal personen worden bemenst, zodat het een flexibele en slagvaardige organisatie zal zijn."

Een overheid die een bedrijf nadoet ;D (mimicri tactics?)

 

En hoe slagvaardig wordt dit in werkelijkheid, hoeveel verantwoordelijkheid krijgt deze bemensing? In hoeverre een smoes om geld te sparen onder het mom van 'flexibiliteit en slagkracht'? Worden de mensen die deze klus moeten klaren bij voorbaat al overspannen onder het juk der verwachtingen en eisen of krijgen ze ook de ruimte om hun weg te zoeken en fouten te maken? Staan de doelstellingen in verhouding met de gekozen strategie?

 

In hoeverre is het een te geforceerde intentie om techneuten te laten ondernemen, wetenschappers te laten ondernemen, investeerders te laten investeren in gebrekkig gemotiveerde ondernemers (even een gechargeerde stelling: techneuten willen technische dingen doen, hebben geen zin om zich o.a. met commercie, psychologie, marketing en administratieve rompslomp bezig te houden.), in hoeverre is het (wederom) een steek in de rug van de 'gewone ondernemer' die al jarenlang gewoon doorploetert in weerwil van het regeloerwoud, heffingsmoeras en belastingwoestijn? Kunnen die niet eens wat extra steun krijgen, omdat zij NU degenen zijn die de boel draaiende houden in deze recessie?

In hoeverre zouden de mensen die dit soort dingen verzinnen zelf gedwongen moeten worden zo'n platform een jaar lang te draaien als onderneming, in plaats van een dik gefinancierd project dat leuk staat op Europese namedropping-feestjes?

En dan niet te vergeten dit forum, en hoe de betrokkenen geïnformeerd worden-- ik krijg het gevoel dat de hele bottom up sfeer die hier ontstaan is nu belly up gaat. Hoe gemakkelijk er wordt omgesprongen met een behoorlijk goed functionerende, zelfregulerende en pro-actieve community die het resultaat is van de inspanningen van gedreven mensen. Die gedreven mensen zijn 'the last to hear' en wij worden als gebruikers ook niet geïnformeerd, we mogen het als voldongen feit vernemen en ... is ons gevraagd wat wij vinden, slim achten, ervaren hebben binnen deze 'best practise' in innovatieland?

 

"Hoe wil je een revolutionaire vonk doen opslaan in een massa mensen, die allemaal dikke buiken en warme voeten hebben?"

- Clem Schouwenaars

 

Misschien mogen we Higherlevel voor een zacht prijsje overnemen van het Ministerie van Economische zaken en haar activiteiten in geprivatiseerde vorm voortzetten, waarmee we een aanvullend initiatief blijven voor Technopartner en innovatie stimuleren vanuit de burger?

 

Hoogachtend,

Anarchien Azijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Ha Annedien,

 

Er wordt dus geconstateerd dat Nederland een van de achterblijvertjes in de Europese klas is, terwijl ze zichzelf in eerste instantie slimste jongetje van de klas hadden gedoopt, een beetje Napoleons.

 

Er is veel veranderd in 4 jaar. We zijn van een top-positie afgezakt naar de middenmoot en er zijn geen tekenen dat we inmiddels ons huiswerk wél maken.

 

Er moest geconcurreerd worden met ICT-competenties, Nederland moet voorloper worden op velerlei gebieden-- maar is Nederland wat dat betreft organisatorisch gezien niet een heel klein beetje topzwaar, een heel groot brein op een schriel lijfje? Er worden steeds nieuwe troetelprojecten geformuleerd, en 'oude' troetelprojecten kwijnen vervolgens weg bij gebrek aan speerpuntfactor in de brieven aan de Kamer.

 

Heel juist gezien en mooi verwoord. De kern van het probleem, gebrek aan succesvolle nieuwe bedrijven door gebrek aan goed ondernemersschap en daardoor gebrek aan vertrouwen van de investeerders in dat soort bedrijven, los je niet op met troetelprojecten. De aandacht gaat alleen maar uit naar kennis en de economie achter die kennis wordt vergeten :(

 

Een overheid die een bedrijf nadoet (mimicri tactics?)

 

Hihi, als ze maar niet hoeven toegeven dat ondernemersschap een zaak van ondernemers is

 

En hoe slagvaardig wordt dit in werkelijkheid, hoeveel verantwoordelijkheid krijgt deze bemensing? In hoeverre een smoes om geld te sparen onder het mom van 'flexibiliteit en slagkracht'? Worden de mensen die deze klus moeten klaren bij voorbaat al overspannen onder het juk der verwachtingen en eisen of krijgen ze ook de ruimte om hun weg te zoeken en fouten te maken? Staan de doelstellingen in verhouding met de gekozen strategie?

 

Daar zijn ze nog helemaal niet uit. Ik vind het echter dapper, dat ze zeggen, "we lossen de problemen wel op als we ze tegen komen, laten we nou maar gewoon beginnen" in plaats van een heel strategisch plan uit te werken met acties tot in het jaar 2010. Het is heel modern. Zo hebben de Amerikanen ook Irak verovert ;D Alleen kwamen die met wat meer spullen aanzetten.

 

In hoeverre is het een te geforceerde intentie om techneuten te laten ondernemen, wetenschappers te laten ondernemen, investeerders te laten investeren in gebrekkig gemotiveerde ondernemers

 

Tja, dat heeft natuurlijk geen zin, maar het wél hetgeen de buitenwereld begrijpt. Het is puur een politieke keuze om de aandacht hierop te richten.

 

in hoeverre is het (wederom) een steek in de rug van de 'gewone ondernemer' die al jarenlang gewoon doorploetert in weerwil van het regeloerwoud, heffingsmoeras en belastingwoestijn? Kunnen die niet eens wat extra steun krijgen, omdat zij NU degenen zijn die de boel draaiende houden in deze recessie?

 

Tja, aan die stakkers is politiek natuurlijk geen eer te behalen. De asielzoekers van het bedrijfsleven. Echter, tussen de regels van de technopartner brief door, lees ik dat "iemand" aan de bezuidenhoudseweg wel degelijk "iets" wil doen met die echte nieuwe ondernemers, maar omdat zoiets politiek niet verkoopbaar is zijn de plannen op dat vlak erg vaag en "flexibel" ;D

 

In hoeverre zouden de mensen die dit soort dingen verzinnen zelf gedwongen moeten worden zo'n platform een jaar lang te draaien als onderneming, in plaats van een dik gefinancierd project dat leuk staat op Europese namedropping-feestjes?

 

Daar ben ik sowieso vóór. Maar Han de Ronde vond dat Dreamstart ook al een onderneming was. Dus dat schiet niet op. Zie ook de discussie elders op dit forum over "level playingfield"

 

Die gedreven mensen zijn 'the last to hear' en wij worden als gebruikers ook niet geïnformeerd, we mogen het als voldongen feit vernemen en ... is ons gevraagd wat wij vinden, slim achten, ervaren hebben binnen deze 'best practise' in innovatieland?

 

Tja, what can I say. Dat is altijd zo geweest en zal wel altijd zo blijven. ::)

 

Misschien mogen we Higherlevel voor een zacht prijsje overnemen van het Ministerie van Economische zaken en haar activiteiten in geprivatiseerde vorm voortzetten, waarmee we een aanvullend initiatief blijven voor Technopartner en innovatie stimuleren vanuit de burger?

 

Tja, dat zullen ze nooit goed vinden. "HigherLevel is van EZ" dat gunnen ze verder aan niemand.

 

Dit is de wereld Annedien, ik probeer hem al 8 jaar te veranderen. Tevergeefs. "De Overheid" is een vilein kreng met lange tenen een groot ego en veel tijd om te bedenken hoe ze om je heen kunnen.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Legend     22,6k 6 1406

 

Tja, dat zullen ze nooit goed vinden. "HigherLevel is van EZ" dat gunnen ze verder aan niemand.

 

 

HL is forumsoftware en een beperkt aantal mensen die merendeels op vrijwillige basis content maken. Als die gaan wandelen, blijft er niet zoveel over.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,3k 6

Er zijn op zich geen gevolgen voor HL nog. HL wordt ondergebracht bij Senter (inclusief Mikky). Op korte termijn is alles dus goed geregeld. Het is alleen oppassen dat op lange termijn HL niet verdwijnt in een wirwar van ambtelijke spelletjes e.d. en dat HL wel een belangrijke goed gaat/blijft spelen. Daarvoor moet er dus een duidelijk budget beschikbaar komen voor HL om het nog steeds professioneel uit te voeren.

 

Ronald

Passie voor ondernemerschap en crowdfunding en HL-er van het eerste uur.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

HL is forumsoftware en een beperkt aantal mensen die merendeels op vrijwillige basis content maken. Als die gaan wandelen, blijft er niet zoveel over.

 

Ga jij het ze uitleggen? :-\

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Moderator     7,7k 149

Het vervelende aan politiek is dat je periodiek je nut moet bewijzen, zeker bij wisseling van de wacht. Ik kan me voorstellen dat het lastig is in ambtelijke taal steeds de meerwaarde van HL duidelijk te maken, en de kosten te verantwoorden. Aan de andere kant is HL zo duur niet, dat valt ergens in de minst significante cijfertjes van de begroting wel weg :)

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 154 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.