loading
Ga naar inhoud
Wim1970
Verberg

(Boekhoudkundige) vragen over Euro-BV constructie

vraag

Hallo,

 

Ik heb vorige maand een Euro-BV opgericht en ik heb hier toch nog een aantal praktische vragen over en hoop dat jullie we hier bij kunnen helpen.

 

Het betreft een open commanditaire vennootschap met een rechtspersoon (Engelse Limited) als beherend vennoot. De Limited is ingeschreven bij de Engelse KvK. De commanditaire vennoot is een Stichting. De inbreng van de commanditaire vennoot bedraagt 250 euro. De secretaris van de Limited verzorgt het indienen van de jaarcijfers voor de Limited in Engeland. De Limited heeft zelfstandig geen activiteiten.

 

De Limited hoeft in Engeland en Nederland geen belasting af te dragen omdat gebruik wordt gemaakt van de deelnemingsvrijstelling.

 

Ik vraag me af of de CV nu wel of niet fiscaal transparant is. Bij fiscale transparantie wordt toch rechtstreeks bij de vennoten belasting geheven? Volgens mij is de CV dan niet fiscaal transparant en wordt bij de CV vennootschapsbelasting geheven over de gehele winst (net als bij een BV). Is dit correct?

 

Ik heb ook ergens gelezen dat in het geval de beherend vennoot een rechtspersoon is het kapitaal van de CV dan wordt gezien als zijnde fictief aandelenkapitaal. Is het dan zo dat e.e.a. boekhoudkundig hetzelfde wordt verwerkt als bij een BV? Noem je de winstuitkering dividend ook al zijn het geen aandelen? En als de winst niet wordt uitgekeerd moet je deze dan toevoegen aan de overige reserves? Als de beherend vennoot bijvoorbeeld prive geld opneemt uit de CV ontstaat er dan een zogenaamde rekening-courant verhouding met de directie en moet je dan rente in rekening brengen over het gemiddelde saldo net als bij een BV?

 

De Euro-BV is opgericht door Q (dan weten jullie wel wie ik bedoel) en er is door hun ook een CV akte opgemaakt. Nu staat hier iets in over de winstdeling wat voor mij tegenstrijdig is. Enerzijds staat er dat de vennoten gedurende het bestaand van de vennootschap geen recht op enige vorm van winstdeling hebben (hierdoor zou de Limited dan niet belastingplichtig zijn in Nederland) maar anderzijds staat er in hetzelfde artikel dat de directeur na afdracht van de VPB kan besluiten tot een dividend uitkering ten laste van de agio. Wat is dan het verschil tussen winstdeling en dividend? Moet de winstverdeling ook gesplitst worden tussen de beherende vennoot en de commanditaire vennoot of worden de vennoten zeg maar gezien als fictieve aandeelhouders en kan de volledig winst aan de overige reserves worden toegevoegd?

 

Een heleboel vragen. Maar wellicht kunnen jullie mij duidelijkheid verschaffen.

 

Alvast bedankt.

 

Wim

Link naar bericht
Delen op andere sites

21 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Zonder te weten wat er precies in de overeenkomsten is opgenomen is het moeilijk een antwoord te geven op de gestelde vragen. Dan kun je beter bij je eigen adviseur te raden gaan.

 

Een open CV is niet transparant voor de vennootschapsbelasting. Dat wil zeggen dat de open CV zelfstandig belastingplichtig is en vennootschapsbelasting moet betalen over de winst. Bij een besloten CV is dat juist niet het geval.

 

Echter, bij de beherende vennoot worden de resultaten rechtstreeks aan die vennoot toegerekend. Die resultaten worden niet als deelnemingsresultaat aangemerkt. Om dubbele belasting te voorkomen, zijn die resultaten wel aftrekbaar bij de open CV.

 

De Ltd zal, afhankelijk van de feiten en omstandigheden, dan ook gewoon in Nederland (al dan niet buitenlands) belastingplichtig worden.

 

Een winstuitdeling is een uitkering van winst, dat komt uit de directe winst of de winstreserve. Een dividend ten laste van het agio is een terugbetaling van agiokapitaal/-reserve. Die laatste zal echter niet aanwezig zijn, vermoed ik zo.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Bedankt voor je reactie. Volgens Q zou de Limited juist niet belastingplichting zijn in Nederland. Ik kreeg van de belastingdienst een verzoek een formulier startende onderneming in te vullen voor de Limited. Q heeft toen een reactie geschreven aan de belastingdienst waar o.a. het volgende in stond:

 

"Winstaandeel

Zoals genoemd in artikel 6 van de CV-akte is bepaald dat de vennoten pas recht op hun aandeel in de winst hebben als de vennootschap wordt beëindigd. Gedurende het bestaan van de vennootschap hebben de vennoten geen recht op enige vorm van winstdeling. Op grond hiervan is "naam van de limited" Ltd. niet belastingplichtig in Nederland.

 

Vestigingsplaats

Volgens het arrest van de Hoge Raad van 23 september 1992, nr. 27 293, BNB 1993/193, moet bij de beoordeling van de omstandigheden van de vestigingsplaats van een lichaam in het algemeen ervan worden uitgegaan dat de werkelijke leiding van het lichaam berust bij zijn bestuur en dat de vestigingsplaats overeenkomt met de plaats waar dit bestuur zijn leidinggevende taak uitoefent. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch voegt hier in de uitspraak van 5 oktober 2006, NTFR 2007, 393, aan toe dat slechts wanneer aannemelijk is dat de werkelijke leiding door een ander wordt uitgeoefend dan dat bestuur, er aanleiding kan zijn als vestigingsplaats van het lichaam aan te merken de plaats van waaruit die ander de leiding uitoefent.

De indiening van jaarcijfers en jaarrapporten van de Limited worden verzorgd door de secretaris van de onderneming. Gezien dit de enige feitelijke handelingen zijn die de Limited uitoefent, wordt de feitelijke leiding uitgeoefend door haar secretaris. In dit geval dient de plaats van waaruit de secretaris zijn functie uitoefent derhalve als vestigingsplaats te worden aangemerkt. De secretaris, "naam van de secretaris", is gevestigd te "plaatsnaam" in het Verenigd Koninkrijk.

Voor de leidinggevende taken die binnen de commanditaire vennootschap worden verricht is een gevolmachtigde aangewezen. De gevolmachtigde verricht deze taken namens de commanditaire vennootschap. Voor de uitvoering van deze taken wordt de gevolmachtigd directeur ook door de commanditaire vennootschap betaald. Deze taken worden dus niet, zoals u in uw brief verondersteld, namens de beherend vennoot uitgevoerd en de Ltd. is niet belastingplichtig voor de loonheffingen."

 

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Er is een secretaris, die iets verdient en er zijn wat registratiekosten, etc. Waar worden die kosten (die aan Engeland zijn toe te rekenen en niet aan Nederland) van betaald? De enige bron van inkomen is de CV. Dus zal die Ltd inkomsten uit de CV hebben, en die zijn in Nederland belast.

 

Ze weten het leuk te brengen, maar ik zie dus nog steeds aanknopingspunten voor belastingheffing. Ben benieuwd naar de uitkomst.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Wederom bedankt voor je reactie ronaldinho. Zoals jij het brengt heb je inderdaad een punt. Kun je mij uitleggen wat de consequenties zouden zijn als de Ltd als belastingplichtige in NL wordt aangemerkt? Je zou toch denken dat een advocatenkantoor dat zich alleen maar bezig houdt met het oprichten van dit soort constructies weet waar ze mee bezig zijn. Je hebt mij nu in ieder geval aan het twijfelen gebracht. Ik heb hieronder overigens een kopie van de CV akte neergezet zodat je kunt wat er op papier staat mbt tot de winstverdeling. Is het mogelijk dat je mij op eenvoudige wijze uitlegt hoe de winstverdeling boekhoudkundig wordt verwerkt in de volgende situaties:

1. Belastingdienst neemt zienswijze van Q over en Ltd. is niet belastingplichting in NL.

2. Ltd. wordt als belastingplichtige in NL aangemerkt.

 

Stel de winst voor VPB = 10.000 euro. VPB = 20% = 2000 euro. Ik dacht dan zelf (uitgaande van een BV situatie dat dit als volgt zou moeten worden verwerkt ):

 

Kapitaal beherend vennoot CR 10.000

Kapitaal commanditaire vennoot CR 250

Overige reserves CR 8000

Te betalen VPB CR 2000

 

Dit is de CV akte:

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

(ART.19 WvK)

 

Heden, , zijn de ondergetekenden:

 

Ltd., gevestigd op het adres , ingeschreven in Engeland bij Companies House onder company number

hierna te noemen de beherende vennoot of vennoot A, en Stichting , gevestigd aan de , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer hierna te noemen de commanditaire vennoot of vennoot B, in aanmerking nemende dat de vennoten A en B een commanditaire vennootschap wensen op te richten, ten einde door deze commanditaire vennootschap de navolgende activiteiten te ontplooien: ,

 

het volgende overeengekomen:

 

Art. 1.

De vennootschap zal worden gevestigd onder de naam

 

, en zal als handelsnaam voeren: .

 

Art. 2.

1.   De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.   De beherende vennoot heeft het recht de vennootschap door opzegging te beëindigen, mits deze opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven, met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden.

3.   De beherende vennoot is zonder toestemming van de stille vennoot bevoegd andere rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen als vennoot tot de vennootschap toe te laten treden.

Art. 3.

1.   Door vennoot A wordt ingebracht: een som van € 10.000,- in contanten. De commanditaire vennoot brengt in een som van € 250,- in contanten.

2.   Met onderling goedvinden kunnen de vennoten ieder meer of minder geld of andere zaken en rechten in de vennootschap inbrengen.

3.   Ieder der vennoten wordt voor zijn inbreng in geld of goederen op zijn rekening in de boeken der vennootschap gecrediteerd ten belope van de waarde daarvan. Op iedere balans van de vennootschap moet het kapitaal van alle vennoten afzonderlijk worden opgenomen.

Art. 4.

1.   De beherend vennoot zal, wanneer er voortkomend uit het bepaalde in art.2. lid 3 sprake is van meer dan een beherend vennoot, de beherende vennoten gezamenlijk, zullen een gevolmachtigde met algehele volmacht benoemen die daarna bij uitsluiting bevoegd zal zijn voor de vennootschap te handelen en te tekenen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, alsmede gelden voor haar te ontvangen of voor haar uit te geven. Deze gevolmachtigde zal de titel dragen van directeur.

2.   De in het vorige lid bedoelde gevolmachtigd directeur is bevoegd een of meer gemachtigden of gevolmachtigden onder of naast hem aan te stellen.

3.   Wanneer de in lid 1. genoemde gevolmachtigde directeur door welke omstandigheid dan ook zou komen te ontbreken benoemd de beherend vennoot, of wanneer er voortkomend uit het bepaalde in art 2. lid 3 sprake is van meer dan een beherend vennoot, de beherende vennoten gezamenlijk een nieuwe gevolmachtigd directeur zoals bedoeld in lid 1.

4.   De commanditaire vennoot kan op geen enkele wijze de vennootschap binden. De beherende vennoot of vennoten dienen over de identiteit van de commanditaire vennoot, behoudens het bepaalde in de wet, absolute geheimhouding te bewaren.

Art. 5.

De vennootschap eindigt voor zover het betreft de vennoot die het aangaat:

a.   na gedane opzegging door de beherende vennoot.

b.   bij aanvrage tot surséance van betaling door de beherende vennoot, door het onder curatele stellen van de beherende vennoot, en bij benoeming van een bewindvoerder krachtens enige wetsbepaling voor de beherende vennoot.

c.   door faillissement van één der vennoten.

d.   door ontbinding van één der vennoten.

Art. 6.

1.   Bij het eindigen der vennootschap is ieder der vennoten in het vermogen der vennootschap gerechtigd voor het bedrag, waarvoor hij ingevolge het bepaalde in artikel 3 in de boeken is gecrediteerd, vermeerderd of verminderd met zijn aandeel in de winst of het verlies, gemaakt of geleden in het laatste boekjaar blijkens de balans en winst- en verliesrekening opgemaakt, met dien verstande dat het winstaandeel waarop de commanditaire vennoot recht heeft nooit meer zal bedragen dan € 250,- voor elk jaar dat de vennootschap voortduurt.

2.   Gedurende het bestaan van de vennootschap hebben de vennoten geen recht op enige vorm van winstdeling. Na afdracht van de door de vennootschap over de door haar verschuldigde vennootschapsbelasting kan de gevolmachtigd directeur ten laste van de agio besluiten tot een dividend uitkering.

3.   Het is de vennootschap niet toegestaan aan de vennoten uitbetaalde winst op welke wijze dan ook in aftrek te brengen op de vennootschapsbelasting.

Art. 7.

Bij geschillen over de uitleg van deze overeenkomst zal het betreffende geschil aan een arbiter worden voorgelegd. Wanneer partijen over het aanwijzen van een arbiter geen overeenstemming kunnen bereiken zal door de beherende vennoot een stad of gebied met meer dan 100.000 inwoners in Nederland of in Engeland worden aangewezen. In die stad of in dat gebied zal de commanditaire vennoot een advocaat of notaris dan wel een solicitor of een notary public aanwijzen die als arbiter zal worden gevraagd een beide partijen bindende uitspraak te doen.

 

De beherende vennoot               De commanditaire vennoot

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Als je er rekening mee hield dat alle winst in Nederland belast is (dus bij de CV), dan zullen de gevolgen niet veel groter zijn dan dat er een extra aangifte vennootschapsbelasting zal moeten worden gedaan.

 

Ik weet niet hoe de struktuur verder is ingericht (wie is eigenaar en/of bestuurder van wat), maar ik vind de overeenkomst nou niet echt om over naar huis te schrijven. De enige winstverdeling die ik zo snel zie, is bij het einde van de overeenkomst. Dan krijgt ieder zijn inleg terug (10.000 en 250) en wordt het resultaat van het laatste jaar verdeeld. Daar is echter geen verdeelsleutel voor, anders dan dat de commandiet maximaal 250 euro krijgt voor ieder jaar dat de CV heeft bestaan. De winst over de andere jaren wordt kennelijk niet verdeeld.

 

Art. 6, derde lid van de overeenkomst is rechtstreeks in strijd met art. 9, eerste lid, onderdeel e, Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dat wetsartikel bepaalt namelijk dat uitkeringen aan beherend vennoten in een open CV op de winst in aftrek komt - dat is geen keuzemogelijkheid, maar een verplichting. Doorgaans zal dat geen problemen met de fiscus opleveren, omdat je dan dubbel belasting betaalt, maar dat is ook meteen de reden waarom de bepaling in de overeenkomst naar mijn mening moet worden geschrapt: het enige dat het je op kan leveren, is dubbele belastingheffing.

 

Die twee punten zou ik in ieder geval nog even navragen bij je adviseur. Hoe ga je trouwens zorgen dat in Engeland alles goed verloopt?

 

Zo zijn er nog wel wat bepalingen waar ik mijn bedenkingen bij heb, maar die technisch best zullen kloppen. Ook voor wat betreft de omzetbelasting ben ik benieuwd wat er is geregeld.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Verontrustend wat je schrijft over dubbele belastingheffing. Ik heb het betreffende VPB artikel op internet opgezocht en je hebt inderdaad gelijk (niet dat ik daar aan twijfelde). Inderdaad wordt er alleen over winstverdeling gesproken bij het einde van de overeenkomst. Maar als je naar het schrijven van Q naar de belastingdienst kijkt dan is dat voor hun dus de motivatie waarom de Ltd. niet belastingplichtig zou zijn in NL.

 

Wat betreft de struktuur: ik bezit 100% van de aandelen van de Ltd. Ik ben directeur van de CV en gevolmachtigd door de Ltd. Ik sta ook voor 41K per jaar op de loonlijst van de CV.

Wat betreft Engeland: De secretary van de Limited regelt alles tegen een vast bedrag per jaar. Het indienen van de jaarcijfers wat volgens hun dan een nulaangifte ivm de deelnemingsvrijstelling zou zijn. Maar als ik jouw verhaal lees gaat dat dus niet op.

 

Wat omzetbelasting betreft is er niets bijzonders geregeld. De CV heeft een BTW nr., LH nummer en fiscaal nummer ontvangen van de belastingdienst. Een fiscale eenheid is niet mogelijk en volgens Q heeft de Ltd. geen activiteiten afgezien van het verzorgen van de formaliteiten in Engeland. Ik lees overigens weinig op dit forum over mensen die problemen hebben met de Euro-BV constructie. Iedereen die gebruik maakt van mijn - bekende - leverancier zou toch in principe tegen dezelfde problemen aan moeten lopen?

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Het gebruik van ltd's zijn al een paar draadjes mee volgeschreven, maar dit punt heb ik ook nog niet langs zien komen. Ik ben overigens geen voorstander van deze structuur, zeker niet als er voldoende middelen lijken te zijn om gewoon met een BV te werken. Er kunnen uiteraard andere redenen voor zijn, maar meestal gaan er dan een paar belletjes rinkelen.

 

De winstverdeling is totaal niet geregeld, wat automatisch de vraag oproept wat er dán mee gebeurt. Zeker omdat er ook kosten gemaakt worden door de ltd die niets te maken hebben met de CV. Die moeten ergens van betaald worden. Je staat dus al met 1-0 achter voor wat betreft zakelijkheid van de overeenkomst. Daar komt bij dat de ltd als beherend vennoot het bestuur over de CV dient te voeren. Hiervoor mag een gevolmachtigde worden benoemd, wat ook gebeurt, maar vervolgens is het de vraag voor wie de lasten daarvan zijn. Als gevolmachtigde wordt iemand (jij) benoemd, die op de loonlijst van de CV staat, maar die tevens aandeelhouder (en waarschijnlijk ook bestuurder) van de beherend vennoot is. Dat zijn nogal wat verschillende petten. Vervolgens ben je waarschijnlijk ook bestuurder van de stichting?

 

Als ik inspecteur was, zou ik me afvragen of de ltd geen vergoeding moet krijgen (met winstopslag) voor het beheer van de CV. Maar nogmaals: theoretisch gezien zijn dit problemen. Wellicht gaat de belastingdienst vanuit praktisch oogpunt akkoord, mits alle winst in Nederland verantwoord wordt bij de CV en er voldoende waarborgen zijn dat de uitkeringen door de CV niet aan de heffing onttrokken zullen worden.

 

Hoe ga je overigens de eventuele winst uit de CV naar privé halen? Of ben je van plan jezelf als directeur een zwaarbelaste bonus te gaan geven, als er winst is?


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Persoonlijk ben ik ook geen voorstander van de Euro-BV maar ik zag geen andere optie. Je mag best weten waarom ik voor de Euro-BV heb gekozen. Ik had een BV waarvan kort geleden het faillissement is uitgesproken. De curator zag mogelijkheden tot een doorstart die nu dus ook gerealiseerd is. Praktisch alle arbeidsplaatsen zijn behouden. Een nieuwe BV kan ik de eerste 8 jaar niet oprichten en een eenmanszaak vind ik een te groot risico wat betreft aansprakelijkheid. De Euro-BV zag ik als enige optie. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn personeel en ben blij dat ik een doorstart heb kunnen maken. De Euro-BV is voor mij gewoon een alternatief voor de BV en ik zal richting belastingdienst ook niet geheimzinnig daarover doen.

 

Wat betreft de oprichting van de Euro-BV. Het gaat allemaal heel snel en je moet een heleboel formulieren ondertekenen waaronder de CV akte. Je leest het wel vluchtig door maar je gaat niet overal op in. Je neemt aan dat een advocaten kantoor dat zich heeft gespecialiseerd in het oprichten van dergelijke constructies weet wat ze doen. Je bent in je laatste post wederom met sterke onweerlegbare argumenten gekomen waardoor je inderdaad tot de conclusie kunt komen dat de Ltd belastingplichting in Nederland zou moeten zijn.

 

Wat betreft de Stichting. Daar ben ik geen bestuurder van. De Stichting is de commanditaire vennoot die uiteraard in het leven is geroepen door het advocatenkantoor die de oprichting heeft verzorgd.

 

Wat winstdeling betreft. Ik ben tevreden met mijn dga salaris dat ik uit de CV kan halen en heb ik principe niet meer nodig als dat. Als de CV met een flinke winst zou gaan draaien dan zou ik inderdaad niet weten hoe ik deze het beste naar prive kan halen. Gezien de CV akte zijn er weinig mogelijkheden dus suggesties zijn altijd welkom ;)

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Je hebt zelf de doorstart gemaakt, met goedkeuring van de curator en die is ook nog akkoord gegaan met deze opzet?

 

Maar goed, het staat nu eenmaal. Vanuit fiscaal oogpunt zal het allemaal wel meevallen, je zal in principe niet meer belasting gaan betalen dan met een normale BV. Als de belastingdienst inderdaad tot de conclusie komt dat de ltd belastingplichtig is in NL, zal je een extra aangifte in moeten dienen. Met een beroep op de wetgeving kun je de aftrekbeperking in de CV-akte wel omzeilen, dus dat moet wel goed komen. Eerst maar even afwachten wat de uitkomst is.

 

Ik zou nog wel even navragen hoe het nu zit met de verdeling van de winst en de andere vragen die nog open staan. Laat ze maar eens wat doen voor hun centen.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik heb zelf het faillissement aangevraagd en hoopte een doorstart te kunnen maken. Toen ik het faillissement nog niet had aangevraagd heb ik veel informatie op internet opgezocht. Overal zag je staan: zorg dat de nieuwe bv klaarstaat bij een doorstart. Ik had dus de Euro-BV net voor de uitspraak van het faillissement al opgericht.

 

Ik heb vandaag nog met het advocatenkantoor gebeld over uitleg van artikel 6 van de CV akte (winstverdeling) en ik kreeg de volgende reacties:

 

"Artikel 6.1.Bij het eindigen der vennootschap is ieder der vennoten in het vermogen der vennootschap gerechtigd voor het bedrag, waarvoor hij ingevolge het bepaalde in artikel 3 in de boeken is gecrediteerd, vermeerderd of verminderd met zijn aandeel in de winst of het verlies, gemaakt of geleden in het laatste boekjaar blijkens de balans en winst- en verliesrekening opgemaakt, met dien verstande dat het winstaandeel waarop de commanditaire vennoot recht heeft nooit meer zal bedragen dan € 250,- voor elk jaar dat de vennootschap voortduurt."

 

Toen ik vroeg wat hiervan de achterliggende gedachte was wist men te vertellen dat een dergelijke overeenkomst snel en eenvoudig op te zetten was en het de continuiteit van de cv waarborgde.

 

"Artikel 6.2.Gedurende het bestaan van de vennootschap hebben de vennoten geen recht op enige vorm van winstdeling. Na afdracht van de door de vennootschap over de door haar verschuldigde vennootschapsbelasting kan de gevolmachtigd directeur ten laste van de agio besluiten tot een dividend uitkering."

 

Gedurende het bestaan hebben de vennoten geen "recht" op enige vorm van winstdeling, maar het is wel toegestaan. De vennoten kunnen dus geen winstdeling claimen. Met toestemming van de directeur kan er dus wel dividend worden uitgekeerd aan de beherend vennoot, dus de Limited. Een rechtstreekse uitkering aan de directeur kan uiteraard niet. De enige mogelijkheid om rechtstreeks winst uit te keren is door middel van het salaris.

 

"Artikel 6.3 Het is de vennootschap niet toegestaan aan de vennoten uitbetaalde winst op welke wijze dan ook in aftrek te brengen op de vennootschapsbelasting."

 

Dit zou zijn om afroming van de winst te voorkomen. Men bedoelt eigenlijk te zeggen dat alleen winst kan worden uitgekeerd nadat de verschuldigde vpb van de winst is afgetrokken. Op zich is dit logisch waar wel erg ongelukking omschreven vind ik.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Wat een feest van herkenning. Dank je voor deze email wisseling.

Ik zit in dezelfde schuit, ook via juristenkantoor Q.

Precies dezelfde structuur: euro-BV met open CV.

De belasting stelt nu dat de Ltd feitelijk in Nederland is, ondanks een Brits postadres. De belasting heeft een belastingnummer gegeven aan de Ltd, op het adres van de CV, (wat uiteraard al een belastingnummer heeft.)

Ik betaal braaf al mijn belastingen over de CV.

De belasting heeft nu een VpB aanslag gedaan aan zowel de Ltd als aan de CV.

Ik begrijp er niks van, dat is toch gewoon dubbele belasting? Moet ik me zorgen maken? Hoe voorkom ik dubbele heffing? (via dividendheffing, etc?)

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Uiteraard kan deze regeling nooit leiden tot dubbele belastingheffing.

 

- Als Q gelijk heeft (lijkt mij wel als ik de oprichtingsakte lees) betaald de CV de volledige Vpb.

- Als de belastingdienst gelijk heeft betaald de CV de Vpb over de eerste 250 euro (deel van de commandiet) en de Limited de Vpb over het resterende bedrag.

 

Als de belastingdienst stelt dat er winst aan de beherend vennoot toe komt, ga je deze winst uiteraard niet vermelden in de aangifte Vpb van de CV, maar alleen in de aangifte van de Limited.

 

Als je de zelfde winst met twee verschillende ondernemingen opgeeft (dus twee maal aangifte over het zelfde geld) dan zal er inderdaad twee maal betaald moeten worden.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Ondertussen heb ik een startersbezoek gekregen van de belastingdienst. Het hele bezoek draaide uiteindelijk om de Limited. De belastinginspecteur nam het standpunt in dat de Limited gewoon gevestigd is in Nederland en dus belastingplichting voor de VPB (Commanditaire winst ad. 250 euro bij CV belast en restant bij de beherende vennoot, dus de Limited). Hij gaf mij nog 2 weken de gelegenheid om evt. via Q bezwaar te maken voordat hij een definitief rapport zou aanmaken. Q heeft inderdaad een bezwaarschrift geschreven. Vorige week heb ik het definitieve rapport van de inspecteur ontvangen en hij blijft bij zijn standpunt dat de Limited gewoon belastingplichtig is voor de VPB.

 

Ronaldhino heeft vanaf het begin al aangegeven dat hij redenen zag voor heffing. En als ik het rapport van de belastingdienst lees dan kan ik eigenlijk ook niet anders dan ze groot gelijk geven.

 

Moraal van het verhaal: laat je goed voorlichten voordat je ergens instapt. Het wordt allemaal heel mooi en eenvoudig voorgespiegeld maar de materie blijkt toch iets complexer te zijn. Gelukkig zijn de gevolgen voor mij niet zo groot maar ik ga in het vervolg niet meer zo snel in op de aantrekkelijke verhalen op de bekende juristen websites ;)

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik ben wel benieuwd naar de argumenten van Q in hun reactie op het concept-rapport. Heeft de inspecteur daar nog iets mee gedaan in het eindrapport? Hoe reageert Q op het eind-rapport?


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Wat leuk dat dit weer gekickt is.

 

Ik ben voor een cliënt bezig met de ontmanteling van een Q Euro BV. Even de constructie samenvatten.

 

Open CV met een STG van Q als commandite en een LTD erboven als beherend vennoot. De LTD heeft boven haar een anonieme trust die de aandelen in de LTD houdt en een secretary die de formaliteiten verzorgt. De ondernemer is in loondienst bij de CV.

 

De fiscus heeft net als bij Wim zich op het standpunt gezet dat de CV open is, de feitelijke leiding van de LTD in NL ligt en dat de LTD dus VPB verschuldigd is over het winstaandeel uit de CV minus die 250 euro die naar de STG van Q (de commandite) gaat.

 

Q zet zich op het standpunt dat - omdat een anonieme trust de aandeelhouder is van de LTD en de UK Secretary de formaliteiten afwikkelt - het bestuur feitelijk in de UK ligt. Echter, bij mijn cliënt is de bestuurder (niet aandeelhouder) van de LTD een in NL gevestigde rechtspersoon. Ik vraag me in geval van Wim af of dat ook zo is (Wim?).

 

 

Q hult zich in stilzwijgen. Geen communicatie via de telefoon of mail, maar enkel de mededeling dat je maar op hun kantoor moet langskomen. Zij zien de bui al hangen. Als dit ontbonden wordt (wat relatief eenvoudig gaat door de CV eenzijdig op te zeggen en de wens uit te spreken dat de Trust de aandelen in de LTD aan privé overdraagt), dan loopt QJ een leuk sommetje geld mis elk jaar. De instandhouding van alleen de LTD kost al 850 euro per jaar...!!!

 

Overigens is dit vanuit de fiscus onderdeel van een landelijk plan om fiscaal onnodige constructies te ontmantelen. In Amsterdam alleen al gaat het om 105 euro BV's.

 

De fiscus doet niets met de argumenten van Q indien je als ondernemer meewerkt en alle informatie overlegt aan ze. Wel leggen ze ter behoud van rechten een aanslag VPB op aan de LTD. Je zult dus in samenwerking met de fiscus moeten komen tot een afwikkeling indien de CV haar VPB al betaald heeft of in bezwaar komen tegen de aanslag VPB aan de LTD.

 

Het is wachten op Q of een CV-houder om in bezwaar te komen tegen de aanslag VPB aan de LTD. Ik denk echter dat maar weinig mensen die kosten op zich gaan nemen. Als Q slim is, nemen ze zelf een zaak op zich namens een cliënt voordat al hun euro CV's ontbonden worden. De redenatie van de fiscus houdt IMHO ook stand. De CV is open en de LTD zal feitelijk in NL haar bestuur hebben. Meewerken met de fiscus lost de ellende op, maar maakt wel een eind aan je anonieme CV constructie.

 

Groet

Joost

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

@Ronaldinho:

 

Onderstaand de reactie van Q op het concept rapport:

 

"Geachte heer ,

 

Naar aanleiding van ons gesprek het volgende.

 

U stelt zich op het standpunt dat de beherende vennoot wel degelijk recht heeft op een winstaandeel, namelijk de totale jaarwinst minus (maximaal) 250,-. Dit is echter niet juist. Gelet op artikel 6 van de CV akte, zal er pas een winstaandeel uitgekeerd worden bij het eindigen van de vennootschap en niet tijdens het verloop van de vennootschap. Uw opmerking dat u geen boodschap heeft aan deze bepaling lijkt mij niet alleen onredelijk, maar ook in strijd met het beginsel van contractsvrijheid die de vennoten genieten. Mocht u van mening zijn dat deze bepaling geen rechtsgeldigheid toekomt, dan neem ik aan dat u mij tenminste kunt mededelen op welke (wettelijke) grond u dit baseert. Hoe deze bepaling het winstaandeel van de beherend vennoot beïnvloedt geven wij hieronder in een voorbeeld weer, met daaronder nogmaals de bepaling rond winstuitkering in de oprichtingsakte van de cv:

 

Voorbeeld berekening

De commanditaire vennootschap maakt in de jaren 2010 en 2011 een winst van € 20.000,-,

in het jaar 2012 een verlies van € 10.000,- en in 2013 wordt de cv opgeheven na in de eerste drie maanden van dit jaar een verlies van 30.000,- te hebben geleden.

Volgens de bepalingen zoals opgenomen in de oprichtingsakte zou de beherend vennoot na opheffing een winstaandeel ontvangen ter hoogte van het resterende saldo van de cv, minus € 250,- per loopjaar van de cv. Per saldo zal dit er toe resulteren dat de beherend vennoot geen winst uit de cv geniet.

Volgens de door u voorgestelde fictie bedraagt het winstaandeel van de Limited echter

€ 19.750,0 voor 2010 en 2011 en € 0,- voor 2012 en 2013. Dit terwijl de beherend vennoot nimmer recht op enige winst heeft gehad. Immers heeft de beherend vennoot tijdens de loopduur van de cv geen recht op winst en is er na beëindiging van de cv ook geen winst om aan de beherend vennoot toe te kennen.

 

Winstbepaling in de oprichtingsakte van de cv

Art. 6.

1. Bij het eindigen der vennootschap is ieder der vennoten in het vermogen der vennootschap gerechtigd voor het bedrag, waarvoor hij ingevolge het bepaalde in artikel 3 in de boeken is gecrediteerd, vermeerderd of verminderd met zijn aandeel in de winst of het verlies, gemaakt of geleden in het laatste boekjaar blijkens de balans en winst? en verliesrekening opgemaakt, met dien verstande dat het winstaandeel waarop de commanditaire vennoot recht heeft nooit meer zal bedragen dan € 250,- voor elk jaar dat de vennootschap voortduurt.

2. Gedurende het bestaan van de vennootschap hebben de vennoten geen recht op enige vorm van winstdeling. Na afdracht van de door de vennootschap over de door haar verschuldigde vennootschapsbelasting kan de gevolmachtigd directeur ten laste van de agio besluiten tot een dividend uitkering.

3. Het is de vennootschap niet toegestaan aan de vennoten uitbetaalde winst op welke wijze dan ook in aftrek te brengen op de vennootschapsbelasting.

 

Het belang van het niet hoeven betalen van de vennootschapsbelasting door de Ltd. is als volgt. Aangezien er pas bij beëindiging van de vennootschap winst wordt uitgekeerd aan de beherend vennoot en de beherend vennoten vrij kunnen in -en uittreden zou het voor kunnen komen dat de huidige beherend vennoot inmiddels is uitgetreden op het moment dat de cv wordt opgeheven. Gevolg hiervan kan zijn dat een nieuwe beherend vennoot de volledige winst geniet, terwijl de oude beherende vennoot hierover (ten minste gedeeltelijk) belastingen heeft moeten afdragen.

 

Gelet op bovenstaande is de Limited mijn inziens niet binnenlands belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

 

U merkt terecht op dat het adres in Engeland slechts een postadres betreft. De onderneming heeft echter geen activiteiten, derhalve heeft de onderneming ook geen behoefte een duurder adres met eigen kantoorruimte. Dit is echter geen argument om te stellen dat de Limited in Nederland gevestigd is, gezien de Limited in Nederland helemaal geen adres ter beschikking heeft.

 

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd."

 

De inspecteur is niet echt inhoudelijk ingegaan op de argumenten van Q. Het is ook allemaal een beetje vergezocht vind ik zelf. Q heeft gezegd dat het standpunt van de belastingdienst geen enkel gevolg heeft voor ons en dat er alleen maar een extra aangifte VPB gedaan moet worden. Dit hebben ze ook voor het schrijven van het bezwaar al aangegeven alsof ze zelf de bui al zagen hangen.

 

@joost rietveld:

Ik ben zelf aandeelhouder en bestuurder van de Limited. Ik heb dan ook niet gekozen voor de anoniem trustconstructie van Q (die ze echter wel heel graag aan mij wilden verkopen!) Ik zag hier het belang niet van daar ik slechts op zoek was naar een equivalent van een BV. Ik heb ook alle medewerking verleent aan de belastingdienst en heb gewoon open kaart gespeeld.

 

Ik moet zeggen dat het inderdaad lastig communiceren is met Q. Bijv. emails die je van hun ontvangt zijn ook nooit persoonlijk ondertekend en worden verzonden via een xs4all account. Vrij anoniem allemaal.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Nu een deel van de winst (€ 250) bij de CV is belast en het restant bij de Limited vraag ik me trouwens wel af hoe ik aan het eind van het jaar de boeking van de te bet. VPB moet maken. Ik heb wel ervaring met een werkmij-holding BV contructie maar dat is toch wat anders.

 

In de boekhouding van de CV staat nu het volgende:

Kapitaal beherende vennoot (Limited): Credit 10.000

Kapitaal commanditaire vennoot: Credit 250

 

In de boekhouding van de Limited staat het volgende:

Deelneming CV: Debet 10.000

 

Stel dat de winst over 2010 van de CV € 10.250 bedraagt hoe moet ik deze dan boekhoudkundig verwerken?

Ik dacht zelf aan het volgende:

 

Boekhouding CV:

Onverdeeld resultaat € 8.200

Vennootschapsbelasting (20%) € 2.050

Aan kapitaal Limited € 8.000

Aan kapitaal commanditaire vennoot € 200

Aan te bet. VPB € 50

Aan rekening-courant Limited € 2.000

 

Boekhouding Limited:

Deelneming CV € 8.000

Rekening-courant CV € 2.000

Aan resultaat deelneming CV € 8.000

Aan te bet. VPB € 2.000

 

Kan iemand mij bevestigen of dit de juiste boekingen zijn?

 

Excusesoverigens als dit in een ander gedeelte thuishoort. Misschien kunnen de mods in dat geval deze post verplaatsen?

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Eigenlijk ben ik wel nieuwsgierig naar wat de belastingdienst hier heeft aangevoerd om te kunnen stellen dat de Limited in Nederland belastingplichtig is.

 

Als je het verhaal van Quaedvlieg leest staat er eigenlijk heel helder niets anders dan:

 

Beste fiscus,

 

In Engeland is d Limited opgericht, in Nederland niet

In Engeland heeft de limited enige activitet, in Nederland niet.

In Engeland heeft de Limited een adres, in Nederland niet.

In Engeland drijft de Limited geen onderneming, ook in Nederland niet.

In Engeland maakt de Limited geen winst ook in Nederland niet.

 

Alle criteria die belangrijk zijn bij de bepaling van de feitelijke vestiging

wijzen naar Engeland, geen enkele naar Nederland.

Waarom, beste fiscus help mij, waarom zou de Limited dan

in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn ?

 

Ik heb trouwens van mijn accountant begrepen dat eigenlijk alleen de Belastindienst Amsterdam hier, onder het mom van landelijk beleid, echt moeilijk over doet en dat er verder in het land nog een paar individueele inspecteurs zijn die ook aan dit standpunt proberen vast te houden maar dat de andere inspecties gewoon de CV belasten en de Ltd met rust laten en dat de zaak door de fiscus nog nooit tot aan de rechter is doorgezet.

 

Maar goed, ik zou hier graag ook het betoog van de fiscus zien.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Dag fiscaaltje

 

Je vergeet in je opsomming de CV. De LTD is de beherend vennoot van de CV. Daarbij is sprake van een open CV, zodat de CV zelf niet VPB plichtig is, maar de LTD. Aangenomen wordt dat de LTD als beherend vennoot in NL haar onderneming drijft. Immers, de LTD beslist over de activiteiten van de CV in NL. Dat impliceert dat de LTD in NL een onderneming drijft of minstens bestuurt (feitelijke leiding).

 

De CV heeft doorgaans haar belasting naar de winst betaald. De fiscus heft deze nu nogmaals bij de LTD (geen voorkoming dubbele belasting) op grond van vorenstaande aannames. Weerleg dat maar eens!

 

Je kunt vasthouden dat de anonieme trust de aandelen in de LTD houdt en dat de LTD in NL geen feitelijk bestuur kent, maar vraag je eens af waarom de fiscus al gelijk heeft gehaald in vergelijkbare zaken. Waarom ging HJC failliet? Waarom kost een LTD qua instandhouding bij QJ 850 euro (terwijl de kosten voor de UK nog geen 5 tientjes zijn)? Fraus legis?

 

Amsterdam trekt inderdaad de kar met 105 zaken. Maar de andere inspecties zullen volgen als blijkt dat het werk van inspectie A'dam haar vruchten afwerpt. Alleen de CV belasten is per definitie onjuist, gezien het open karakter van de CV!!

 

groet

Joost

 

 

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Beste Joost,

 

Al met al een interessante discussie, maar ik zou me toch iets meer in de stof verdiepen voordat ik me voor expert op dit gebied uit geef.

 

“maar geloof me, I know!!” ?!?

 

Hieronder enkele van je opmerkingen:

 

“Je verwijzing naar artikel 2-1 VPB laat ik voor wat het is, omdat het onderscheid tussen een open CV en een gesloten CV ontwikkeld is in de jurisprudentie en niet in de Wet staat.”

 

- Staat het verschil niet duidelijk beschreven in het volgende artikel?

Art. 2 lid 3 sub c AWR:

open commanditaire vennootschap: de commanditaire vennootschap waarbij, buiten het geval

van vererving of legaat, toetreding van commanditaire vennoten kan plaats hebben zonder

toestemming van alle vennoten, beherende zowel als commanditaire.

 

“De fiscus is niet in bezit van de CV aktes zodat zij het onderscheid tussen gesloten en open niet kunnen maken”

 

- Een kopie van de complete oprichtingsakte dient (verplicht) bij de Opgaaf startende

onderneming te worden gevoegd.

 

“Zouden het gesloten CV's zijn, dan is de CV inderdaad zelf belastingplichtig. Bij open CV's wordt het resultaat belast bij de LTD, voorzover die in NL belastingplichtig is (en dat is dus het standpunt van de fiscus).”

 

- Art 9 lid 1 sub e Wet Vpb stelt duidelijk dat de open commanditaire vennootschap

belastingplichtig is voor de Vpb, na aftrek van het gedeelte van de winst dat toekomt aan de

beherende vennoten. De gesloten commanditaire vennootschap wordt in het door Fiscaaltje reeds

genoemde Art 2 Wet Vpb niet genoemd en is derhalve niet Vpb-plichtig.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

 

“Je verwijzing naar artikel 2-1 VPB laat ik voor wat het is, omdat het onderscheid tussen een open CV en een gesloten CV ontwikkeld is in de jurisprudentie en niet in de Wet staat.”

 

- Staat het verschil niet duidelijk beschreven in het volgende artikel?

Art. 2 lid 3 sub c AWR:

open commanditaire vennootschap: de commanditaire vennootschap waarbij, buiten het geval

van vererving of legaat, toetreding van commanditaire vennoten kan plaats hebben zonder

toestemming van alle vennoten, beherende zowel als commanditaire.

 

Akkoord, ik heb inderdaad niet de VPB wet erop nageslagen m.b.t. de stelling. Op zich is het wel in de jurisprudentie ontwikkeld en later in de wet opgenomen. Het punt dat ik wilde maken, is dat fiscaaltje vroeg naar de zienswijze van de fiscus. Daar is dit onlosmakelijk mee verbonden.

 

“De fiscus is niet in bezit van de CV aktes zodat zij het onderscheid tussen gesloten en open niet kunnen maken”

 

- Een kopie van de complete oprichtingsakte dient (verplicht) bij de Opgaaf startende

onderneming te worden gevoegd.

 

Tussen iets verplicht stellen en feitelijk meesturen zit een wereld van verschil. Indien netjes meegestuurd, dan zou deze opmerking inderdaad overbodig zijn. Blijft de vraag of men op de afdeling klantregistratie bij de fiscus überhaupt het verschil kent en daar naar handelt. Anders had de fiscus niet nu een project hoeven starten om dit soort constructies te informeren over de juiste belastingheffing.

 

“Zouden het gesloten CV's zijn, dan is de CV inderdaad zelf belastingplichtig. Bij open CV's wordt het resultaat belast bij de LTD, voorzover die in NL belastingplichtig is (en dat is dus het standpunt van de fiscus).”

 

- Art 9 lid 1 sub e Wet Vpb stelt duidelijk dat de open commanditaire vennootschap

belastingplichtig is voor de Vpb, na aftrek van het gedeelte van de winst dat toekomt aan de

beherende vennoten. De gesloten commanditaire vennootschap wordt in het door Fiscaaltje reeds

genoemde Art 2 Wet Vpb niet genoemd en is derhalve niet Vpb-plichtig.

 

Nogmaals, fiscaaltje vroeg om het standpunt van de fiscus. Dat heb ik hierboven omschreven, zie ook de tekst tussen haakjes.

 

Ik zeg ook niet dat de fiscus het bij het verkeerde einde heeft of het juiste. Ik roep niet op om alle QJ constructies om zeep te helpen. Ik heb gewoon een mening over de constructie van QJ en hun manier van zaken doen. Dat ik daarbij twee dossiers onder mij heb waarin de constructie op verzoek van de klant zelf ontbonden wordt, betekent enkel dat ik inhoudelijke kennis heb en me dus meng in een topic waar iemand hier vragen over heeft.

 

groet

Joost

 

Mod-edit: Een groot deel van deze discussie is afgesplitst en verwijderd uit de openbare board. Reden hiervoor is dat het topic in het persoonlijke getrokken werd met directe aanvallen op HL-leden, verdachtmakingen en suggestieve berichtgeving. Aan het verzoek van de admins om de verdachtmakingen te staven met bewijs cq. onderbouwing is niet voldaan waardoor het niet meer waren dan ongegronde suggesties hetgeen directe aanleiding was om het topic te sluiten en de betreffende berichten te verwijderen. Indien toelichting gewenst is dan kan dit via pm met mij of andere mods. Frans Sijtsma


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 3 leden online en 125 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké