Jump to content
ondernemerinde-
Verberg

Ik mag geen horeca beginnen van de gemeente. wat te doen

vraag

Ik bezit een werkplaats waar de bestemming ligt op detailhandel.Ik heb een aanvraag voor een beginsel uitspraak gedaan en dit is er uit gekomen.

 

Hierbij delen wij u mee,dat uw aanvraag om een beginsel uitspraak voor het gebruik van het perceel als alcoholvrije horeca inrichting (cateringbedrijf annex afhaalcentrum) met openingstijden categorie 1,op 1 maart 2011 nogmaals in de ambtelijke Toetsingscommissie is besproken.

 

 

De toetsingcommissie heeft een negatief advies uitgebracht omtrent uw voornemen,omdat dit voornemen in strijd is met het bestemmingsplan.

 

In de plan voorschriften van het bestemmingsplan is ten aanzien van de gronden aangegeven dat deze lijn bestemd voor meergezinshuizen met een afwijkingsmogelijkheid voor detailhandel op uitsluitend de begane grond tot een vloeroppervlakte van maximaal 20m2.Horeca is niet toegestaan.

 

Welliswaar is er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding maar de toetsingscommissie horecabestemmingen is van mening dat een concept of ontwerpbestemmingsplan die nog niet ter visie is gelegd geen basis kan vormen om op vooruit te lopen.

 

Dit negatieve advies betekent niet dat u geen officiele aanvraag kunt indienen.

 

U kunt een aanvraag indienen voor een vergunning ex artikel 2:28 van de algemene politieverordening.

Het is echter niet te verwachten,dat u de benodigde vergunning ex artikel 2:28 van de algeneme politieverordening voor de gemeente den haag (apv) en zal worden verleend.

 

Dit is de brief dat ik heb gehad waarmee ik niet kan leven,omdat in dezelfde straat ook een afhaalzaak zit en een cafe en een coffeeshop dit zit allemaal bij de oneven nummers dus aan mijn kant.Dus waarom kan ik geen afhaalcatering beginnen.

 

Mijn vraag is nu dus wat kan ik het beste doen

Link to post
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Je mag het dus niet, omdat het niet in het bestemmingsplan zit. Volgens mij is die behoorlijk leidend.

 

Ze doen nog een handreiking naar je, dat er een nieuw bestemmingsplan aankomt. En dat het dan misschien wel kan.

 

Even afwachten dus.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Is dat diezelfde zaak die afbrandde voordat je hem had afbetaald? Die niet goed verzekerd was? Waarvan je de bank de schuld geeft?

 

Soms is ondernemen bijzonder avontuurlijk. ::)


NIMBY? 🏗   Volg jouw buurtberichten van plaatselijke, provinciale en landelijke overheden...

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik bezit een werkplaats waar de bestemming ligt op detailhandel.Ik heb een aanvraag voor een beginsel uitspraak gedaan en dit is er uit gekomen.

 

Hierbij delen wij u mee,dat uw aanvraag om een beginsel uitspraak voor het gebruik van het perceel als alcoholvrije horeca inrichting (cateringbedrijf annex afhaalcentrum) met openingstijden categorie 1,op 1 maart 2011 nogmaals in de ambtelijke Toetsingscommissie is besproken.

 

 

De toetsingcommissie heeft een negatief advies uitgebracht omtrent uw voornemen,omdat dit voornemen in strijd is met het bestemmingsplan.

 

In de plan voorschriften van het bestemmingsplan is ten aanzien van de gronden aangegeven dat deze lijn bestemd voor meergezinshuizen met een afwijkingsmogelijkheid voor detailhandel op uitsluitend de begane grond tot een vloeroppervlakte van maximaal 20m2.Horeca is niet toegestaan.

 

Welliswaar is er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding maar de toetsingscommissie horecabestemmingen is van mening dat een concept of ontwerpbestemmingsplan die nog niet ter visie is gelegd geen basis kan vormen om op vooruit te lopen.

 

Dit negatieve advies betekent niet dat u geen officiele aanvraag kunt indienen.

 

U kunt een aanvraag indienen voor een vergunning ex artikel 2:28 van de algemene politieverordening.

Het is echter niet te verwachten,dat u de benodigde vergunning ex artikel 2:28 van de algeneme politieverordening voor de gemeente den haag (apv) en zal worden verleend.

 

Dit is de brief dat ik heb gehad waarmee ik niet kan leven,omdat in dezelfde straat ook een afhaalzaak zit en een cafe en een coffeeshop dit zit allemaal bij de oneven nummers dus aan mijn kant.Dus waarom kan ik geen afhaalcatering beginnen.

 

Mijn vraag is nu dus wat kan ik het beste doen

Deze gemeente geeft geen antwoord op jouw verzoek. Jij vroeg niet naar een toetsing van jouw voornemen aan het huidige bestemmingsplan. Dat had je immers net zo goed zelf kunnen doen.

Nee, jij vroeg aan de gemeente wat ze vinden van jouw voornemen. Als de gemeente op die vraag was ingegaan, dan had ze twee dingen kunnen zeggen:

1. we zien er niets in (= niet een wenselijke ontwikkeling)

2. in beginsel kunnen we er mee instemmen (= we zien het wel zitten, maar we moeten nog kijken naar de voorwaarden)

Als de gemeente antwoord 1 had gegeven, dan zou het voorlopig einde verhaal zijn geweest. Pas bij de herziening van het bestemmingsplan zou je dan formeel je stem kunnen laten horen (tot aan de rechter toe).

Als de gemeente antwoord 2 had gegeven, dan zou je nu uitzoeken of het verstandig is om zelf een bestemmingsplan op te stellen (kost veel geld!) of de bestemmingsplanherziening van de gemeente af te wachten. Ook zou je onderhandelen met de gemeente over de voorwaarden.

 

Nu ben je met een kluitje in het riet gestuurd.....

 

Wat nu?

Terug naar de gemeente om een echt antwoord te krijgen. Als het even kan samen met iemand die weet wat jouw rechten zijn en die weet hoe om te gaan met ambtenaren en ruimtelijke vraagstukken. Onderbouw je voornemen met andere beleidsterreinen van de gemeente (horecabeleid, economisch beleid) en de structuurvisie van de gemeente. Veel ambtenaren leven nog in de veronderstelling dat functies (horeca, wonen enz.) zo gescheiden mogelijk gehouden moeten worden, de moderne ambtenaar weet dat functiemenging juist bijdraagt aan de leefbaarheid van steden. Is het voor de gemeente ook niet fijner dat een werkplaats verdwijnt en er lichte horeca voor terugkomt?


]

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik bovenstaande post heb ik "structuurvisie van de gemeente" geschreven. Dat is onjuist. Dit moet zijn "structuurvisie van de provincie". Vrijwel alle provincies laten hun structuurvisie(s) vergezeld gaan van een verordening waarin regels zijn opgenomen waaraan gemeenten zich moeten houden bij het opstellen van bestemmingsplannen.


]

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Deze gemeente geeft geen antwoord op jouw verzoek. Jij vroeg niet naar een toetsing van jouw voornemen aan het huidige bestemmingsplan. Dat had je immers net zo goed zelf kunnen doen.

 

Ben ik het niet mee eens. Een ondernemer vraagt of zijn activiteiten op een zekere locatie kunnen en dan is het bestemmingsplan een belangrijke legger. Als die de activiteit niet toelaat, dan kan je daar niet zomaar overheen stappen. TS had het zelf kunnen doen, maar heeft een uitspraak van de gemeente gevraagd. Die is netjes aangeleverd.

 

Nee, jij vroeg aan de gemeente wat ze vinden van jouw voornemen. Als de gemeente op die vraag was ingegaan, dan had ze twee dingen kunnen zeggen:

1. we zien er niets in (= niet een wenselijke ontwikkeling)

2. in beginsel kunnen we er mee instemmen (= we zien het wel zitten, maar we moeten nog kijken naar de voorwaarden)

Als de gemeente antwoord 1 had gegeven, dan zou het voorlopig einde verhaal zijn geweest. Pas bij de herziening van het bestemmingsplan zou je dan formeel je stem kunnen laten horen (tot aan de rechter toe).

Als de gemeente antwoord 2 had gegeven, dan zou je nu uitzoeken of het verstandig is om zelf een bestemmingsplan op te stellen (kost veel geld!) of de bestemmingsplanherziening van de gemeente af te wachten. Ook zou je onderhandelen met de gemeente over de voorwaarden.

 

De gemeente zegt duidelijk optie 1, maar dan niet in de zin van 'we zien er niets in' maar 'op basis van huidig bestemmingsplan is het niet mogelijk'. Het is zonder meer netjes dat de gemeente wijst op een aanstaande herziening van het bestemmingsplan en ja, ze hebben gelijk dat aanstaande plannen geen basis kunnen vormen om op vooruit te lopen. Zo wil ik graag een paar 2-onder-1 kappers bouwen op een plek dat door het ministerie van OCW is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Willen we daar aub alvast even op vooruitlopen?.

 

Je mag gerust zelf een bestemmingsplan opstellen, maar daar doet de gemeente niets mee. De plicht en uitwerking van ruimtelijke ordeningsaspecten liggen bij de gemeente zelf (art 3.1 Wro). De raad stelt een verordening vast waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken. E.e.a. volgens de formele inspraakverordening van de betreffende gemeente en artikel 150 van de gemeentewet.

 

Nu ben je met een kluitje in het riet gestuurd..... Wat nu?

Terug naar de gemeente om een echt antwoord te krijgen. Als het even kan samen met iemand die weet wat jouw rechten zijn en die weet hoe om te gaan met ambtenaren en ruimtelijke vraagstukken. Onderbouw je voornemen met andere beleidsterreinen van de gemeente (horecabeleid, economisch beleid) en de structuurvisie van de gemeente. Veel ambtenaren leven nog in de veronderstelling dat functies (horeca, wonen enz.) zo gescheiden mogelijk gehouden moeten worden, de moderne ambtenaar weet dat functiemenging juist bijdraagt aan de leefbaarheid van steden. Is het voor de gemeente ook niet fijner dat een werkplaats verdwijnt en er lichte horeca voor terugkomt?

 

Een gemeente wordt voor zijn gemeentegrenzen geacht een structuurvisie te hebben. Daarin moet rekening zijn gehouden met beleid vanuit provincie en Rijk, alsmede moeten andere gemeenten hun structuurvisie erop kunnen afstemmen en laten aansluiten. Structuurvisies van provincie en Rijk gaan over aspecten met een grote impact op de ruimtelijke ordening in die gemeente, niet over het wel of niet kunnen uitbaten van een adresje als kleine horeca-ondernemer. Een eventuele verordening van een provincie is hier niet opportuun.

 

Misschien is het verstandig om niet te snel verwachtingen te scheppen. Je mag het gerust niet eens zijn met de keuzes die een gemeente maakt, maar erken wanneer er wel of niet mogelijkheden zijn. Een gemeente stelt krachtens artikel 3.1 Wro een bestemmingsplan vast. Artikel 3.8 regelt de procedure van het bestemmingsplan. Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing. DAT bepaalt in grote lijnen de rechten van TS.

 

In tegenstelling tot voorgaande regelgeving (WRO) wordt er geen mogelijkheid meer geboden om vrijstelling te verlenen op het vigerend bestemmingsplan. Als er een gemeentelijk belang is kan er wel een projectbesluit worden genomen (art. 3.10) Het is zeer de vraag of dit hier actueel is.

 

De mogelijkheid tot een binnenplanse ontheffing (bevoegdheid van het college, art 3.6 Wro) mag niet leiden tot een wijziging van de bestemming. Dit lijkt in onderhavig geval ook niet aan de orde dus.

 

@TS ik zou met de betreffende ambtenaar contact leggen en hen vragen naar de voorgenomen wijzigingen op het bestemmingplan en concreet informeren naar de gevolgen voor jouw plannen. Ze kunnen zoals aangegeven geen uitspraak doen waarop jij rechten kan reclameren, maar ze dienen wel op grond van de wet openbaarheid van bestuur jou te informeren. Temeer omdat je door hen zelf bent geinformeerd dat er wijzigingen aanstaande zijn.

 

Voorts kan je hen vragen of je een beroep kan doen op art. 3.22 Wro, waarin het college de mogelijkheid wordt geboden om een tijdelijke ontheffing te verlenen.

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Mijn ervaring is toch echt anders. In veel gemeenten is ruimte voor particuliere initiatieven die niet in het bestemmingsplan passen en waarbij initiatiefnemers in de gelegenheid worden gesteld zelf een bestemmingsplan op te stellen die vervolgens (uiteraard) door de gemeente in procedure wordt gebracht. De grootste hobbel die overwonnen moet worden is vaak de starheid in het denken, de denktrant van "kan niet mag niet".

 

Natuurlijk moet je als gemeente niet zomaar voorbij gaan aan je bestemmingsplan. Maar bedenk wel dat er nu nog bestemmingsplannen zijn van meer dan 30 jaar oud en onder de nieuwe wetgeving van maximaal 10 jaar oud. Ook in die 10 jaar verandert de wereld zodanig dat je daar moeilijk rekening mee kan houden als gemeente. Daarnaast kun je sommige ontwikkelingen simpelweg niet voorzien. Een voorbeeld zijn zorgboerderijen. In veel oudere bestemmingsplannen zijn die niet toegestaan dus worden massaal postzegelbestemmingsplannen opgesteld. Dat kost geld, maar een goede ondernemer weet dat er ook zoiets als opportunity costs bestaan.

 

Wat betreft de structuurvisies heb je gelijk. Dat haalde ik even door elkaar.

 

Dat je niet teveel verwachtingen moet scheppen, daar heb je gelijk in. Aan de andere kant moet niet gedaan worden alsof alles potdicht zit. Dat is gelukkig niet zo.

 


]

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Een gemeente heeft de mogelijkheid om een gebruiksontheffing te verlenen, dus ontheffing verlenen voor het gebruik als horeca. Dit betreft gelet op de Wabo (die per 1 oktober 2010 in werking is getreden), een bevoegdheid op basis van artikel 2.10 Wabo in combinatie met artikel 4 van bijlage II Bor (Besluit omgevingsrecht). Het moet dan wel voldoen aan de volgende eisen:

- binnen de bebouwde kom;

- de oppervlakte is niet meer dan 1500 m2;

- aantal woningen blijft gelijk.

 

Deze procedure is redelijk makkelijk, tegenwoordig geldt zelfs een termijn van 8 weken. Door een dergelijke ontheffing hoef je niet te wachten op een nieuw bestemmingsplan. Echter, het is een bevoegdheid van de gemeente waarbij zij een belangenafweging dient te maken.

 

Uit de brief van de gemeente kan je impliciet lezen dat ze het niet willen, maar redenen daarvoor hebben ze niet expliciet gegeven. Ze verwijzen ook naar artikel 2:28 APV (ik denk dat je bedoelt algemene plaatselijke verordening). Maar als ik op hun site kijk, dan is artikel 2:28 inmiddels vervallen. Is het een oudere brief?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ze verwijzen ook naar artikel 2:28 APV (ik denk dat je bedoelt algemene plaatselijke verordening). Maar als ik op hun site kijk, dan is artikel 2:28 inmiddels vervallen. Is het een oudere brief?

 

Nee hoor, op de site van diezelfde gemeente Den Haag vind ik het volgende artikel 2.28 in de APV 2010 (december 2010):

 

Artikel 2:28 -- Exploitatievergunning horeca-inrichting

1. Het is, behoudens het bepaalde in artikel 2:28B, verboden een horeca-inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

2. De vergunning wordt op naam gesteld van de ondernemer, is locatie-gebonden en niet overdraagbaar.

3. In de vergunning wordt de naam van de leidinggevende vermeld.

4. De vergunning is in de horeca-inrichting aanwezig.

 

Artikel 2:28A. - Vrijstelling en ontheffing

1. De burgemeester kan:

a. bepalen dat het exploiteren van categorieën van horeca-inrichtingen, al dan niet beperkt tot een bepaald gebied, geheel of gedeeltelijk van de exploitatie-vergunningplicht wordt vrijgesteld;

b. voorschriften verbinden aan een vrijstelling als bedoeld onder a.

2. De exploitatie van een horeca-inrichting waarop een besluit als bedoeld in het eerste lid, onder a, van toepassing is, geschiedt zodanig dat daardoor het woon- of leefklimaat in de omgeving van de inrichting of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed.

 

Artikel 2:28D. - Tijdelijke vergunning

1. De vergunning kan voor een bepaalde termijn worden verleend:

a. indien niet met voldoende zekerheid de mate van nadelige beïnvloeding van het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde kan worden beoordeeld;

b. indien de inrichting een tijdelijk karakter heeft.

2. De burgemeester kan de termijn, als bedoeld in het vorige lid, verlengen; de termijn kan, al dan niet

verlengd, de duur van drie jaar niet te boven gaan.

 

Artikel 2:28E. - Beslistermijn

In afwijking van artikel 1:2 beslist de burgemeester binnen 13 weken na de datum waarop de burgemeester

aanvraag heeft ontvangen.

 

een bevoegdheid op basis van artikel 2.10 Wabo in combinatie met artikel 4 van bijlage II Bor

 

Op basis voor voorliggende informatie vermoed ik dat er een voorbereidingsbesluit ligt waarin nadere regels zijn gesteld ten aanzien van gebruikswijzigingen waarbij bovengenoemde 'escape' niet aan de orde is (E.e.a. volgens artikel 3.7 lid 4 Wro).

Maar vooralsnog is dit speculatie (hoewel concreet in de brief staat dat er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is).

Grappig is dat hetzelfde artikel 3.7 ook weer op zichzelf een ontheffingsmogelijkheid biedt. Het lijkt mij dat de beoordelingsgrondslag voor deze laatste ontheffing echter anders is (want dan zou je een cirkelredenering krijgen).

 

De gemeente Den Haag heeft meerdere voorbereidingsbesluiten genomen in de loop van 2010. Door TS kan hier gericht worden gekeken of in zijn gebied een voorbereidingsbesluit actueel is.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Aan de andere kant moet niet gedaan worden alsof alles potdicht zit. Dat is gelukkig niet zo.

 

@Johan, je hebt hierin gelijk. Ik wil niet het beeld schetsen dat alles onmogelijk is. Ik heb je een reus uitgedeeld vanwege je strijdvaardigheid!

 

Maar.... in reactie op

 

Veel ambtenaren leven nog in de veronderstelling dat functies (horeca, wonen enz.) zo gescheiden mogelijk gehouden moeten worden, de moderne ambtenaar weet dat functiemenging juist bijdraagt aan de leefbaarheid van steden. Is het voor de gemeente ook niet fijner dat een werkplaats verdwijnt en er lichte horeca voor terugkomt?

 

vind ik op mijn beurt dat een omschrijving als bovenstaande geen recht doen aan de professionaliteit van de gemeenteambtenaren van de gemeente Den Haag. Al met al zijn daar ongeveer 7000 mensen in de weer om de stad leefbaar te houden en, indien nodig, te maken. De grote stedenproblematiek is uiterst complex en daartoe moeten regelmatig keuzes worden gemaakt die het niveau van het individu overschrijden. Het is niet de ambtenaar die de leefbaarheid in de stad bedreigt. Dat zijn individuen die zich, in tegenstelling tot al die ambtenaren die zich voor het algemeen belang inzetten, het collectief belang aan hun laars lappen!

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dit is de eerste keer dat ik reageer, ik weet niet nog niet precies hoe het werkt, sorry als het onduidelijk is.

 

Misschien een domme vraag maar waarom heb je een horeca-vergunning nodig als het alleen afhaalcatering wordt?

Ik heb per 1 maart een cafetaria zonder horecavergunning overgenomen, we vallen onder detailhandel.

Je mag bij ons binnen niks consumeren, het is dus alleen een afhaal-cafetaria.

Ik weet niet hoe de vorige eigenaren de vergunningen hebben geregeld maar misschien kun je het op die manier proberen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dit is de eerste keer dat ik reageer, ik weet niet nog niet precies hoe het werkt, sorry als het onduidelijk is.

 

Misschien een domme vraag maar waarom heb je een horeca-vergunning nodig als het alleen afhaalcatering wordt?

Ik heb per 1 maart een cafetaria zonder horecavergunning overgenomen, we vallen onder detailhandel.

Je mag bij ons binnen niks consumeren, het is dus alleen een afhaal-cafetaria.

Ik weet niet hoe de vorige eigenaren de vergunningen hebben geregeld maar misschien kun je het op die manier proberen?

 

Spannie, een volgende keer is het handiger om even een nieuw topic te starten

 

Je hebt het over een horeca-vergunning. Deze heb je nodig als je alcoholische dranken schenkt, zoals in een cafe of op een terras. Dus als je alleen een afhaal-cateraar bent, en hooguit wat blikjes bier of een flesje wijn uitlevert, dan heb je die niet nodig. Ook al had de vorige eigenaar die vergunning wel, aan jou hoeft hij deze niet over te dragen.

 

Of bedoel je misschien een milieuvergunning? Op basis van jouw informatie valt jouw bedrijf onder de zogenoemde categorie B. Dit betekent dat je jouw activiteiten moet melden, maar je hoeft geen vergunning aan te vragen. Bij de melding ontvang je een reeks standaardvoorschriften waaraan je moet voldoen. De vorige eigenaar had waarschijnlijk ook geen vergunning (omdat hij ook kon melden). In dat geval is er ook hier geen vergunning om over te dragen. Als jouw activiteiten afwijken t.o.v. de vorige uitbater, dan moet je even opnieuw melden. Dat kan online: AIM. Hier kan je ook zonder het melden toetsen welke voorschriften op je van toepassing zijn.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoi Wilco,

Ik heb mijn post even doorgelezen en snap de verwarring.Het lijkt inderdaad alsof ik een vraag over mijn eigen situatie had.

Ik stelde mijn vraag aan de TS en heb mijn voorbeeld erbij gepakt om aan te geven dat ik geen horecavergunning heb. Toch bedankt voor je uitleg ;)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik snap het. Op zich een goed punt. In de APV van Den Haag is het volgende opgenomen:

 

Artikel 2:27 Begripsomschrijvingen horeca-inrichting

2. Horeca-inrichting:

a. een inrichting, zoals een restaurant, café, cafetaria, lunchroom, snackbar en een discotheek, alsmede aanverwante inrichtingen waar dranken worden geschonken of spijzen voor consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt, inclusief de daarbij behorende terrassen;

 

Opvallend is het stukje `voor consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt`.

 

Ook volgens deze omschrijving zou een Horecavergunning niet aan de orde zijn. De vraag is dan waarom Den Haag specifiek naar dit artikel verwijst. Is het hen duidelijk dat het om afhaal gaat of wijkt de aanvraag inhoudelijk af van de info die TS geeft?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo, dank allemaal voor jullie info alleen ben ik niet zo hoogopgeleid als jullie daarom snap ik een paar zinnen niet.

 

Ik wil een spareribs zaak beginnen om alleen af te halen en thuis te laten bezorgen voor de rest alcohol alleen blkjes bier,maar er mag letterlijk niks gegeten worden binnen.

 

Daarom begrijp ik niet dat het word afgewezen omdat dit eigenlijk onder detailhandel valt toch..?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste ondernemerinde,

 

een gemeente kan verschillende redenen hebben om activiteiten te weren. Soms willen ze graag dat vergelijkbare bedrijven bij elkaar zitten, en soms willen ze dit juist verkomen. Er zijn veel redenen te bedenken: overlast, geluidhinder, verkeersveiligheid, wijkontwikkeling, het willen aantrekken van toeristen.

In de christelijke gemeente Urk bijvoorbeeld willen ze liever geen seksinrichtingen. Het is de gemeente er dan veel aan gelegen om de vestiging van een seksinrichting te voorkomen. Wat de gemeente Den Haag in jouw geval denkt, is ons niet bekend.

 

De discussie die hier op HL wordt gevoerd gaat over de mogelijkheden om een 'maasje' te vinden zodat jij toch jouw activiteiten zou kunnen starten. Soms is dat maasje er, maar dan kost het veel tijd en ook vaak veel geld om gelijk te krijgen.

 

Je hebt netjes aan de gemeente Den Haag een vraag gesteld en het antwoord van de gemeente is niet zo uitgebreid. Of op zijn minst voor jou niet bevredigend. Staat er op de brief nog een contactpersoon of afdeling waar je nog terecht kan met vragen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik bezit een werkplaats waar de bestemming ligt op detailhandel.Ik heb een aanvraag voor een beginsel uitspraak gedaan en dit is er uit gekomen.

 

Hierbij delen wij u mee,dat uw aanvraag om een beginsel uitspraak voor het gebruik van het perceel als alcoholvrije horeca inrichting (cateringbedrijf annex afhaalcentrum) met openingstijden categorie 1,op 1 maart 2011 nogmaals in de ambtelijke Toetsingscommissie is besproken.

 

 

De toetsingcommissie heeft een negatief advies uitgebracht omtrent uw voornemen,omdat dit voornemen in strijd is met het bestemmingsplan.

 

In de plan voorschriften van het bestemmingsplan is ten aanzien van de gronden aangegeven dat deze lijn bestemd voor meergezinshuizen met een afwijkingsmogelijkheid voor detailhandel op uitsluitend de begane grond tot een vloeroppervlakte van maximaal 20m2.Horeca is niet toegestaan.

de bestemming die erop zit is detailhandel, en zoals voorgaande spreker aangaf is pure afhaal catering geen horeca, jij dient dus opnieuw dezelfde aanvraag in, maar dan als detailhandel en niet als horeca... ;)


"zoek het maar uit"

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 142 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept