Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Sander DS-Finance

Arbeidscontract Poolse werknemers

Recommended Posts

Goedemorgen,

 

Vanmorgen hoorde ik van een contact van mij dat wanneer je een Poolse werknemer in dienst neemt, dat het contract ook in het Pools moet worden opgesteld.

 

De situatie is namelijk als volgt. De oorspronkelijk uit Polen afkomstige ondernemer woont en werkt al jaren in Nederland. Hij heeft een Nederlandse onderneming en betaalt gewoon BTW en loonheffingen. Echter, zijn werknemers komen allemaal uit Polen. Hij biedt ze in het Nederlands een arbeidscontract aan. Nu heeft hij onlangs een conflict gekregen met een van zijn werknemers en kwam het bericht ter oren dat het contract van hem niet geldig zou zijn omdat het niet in het Pools is opgesteld en daardoor de werknemer niet weet wat de voorwaarden inhouden. Een rechter heeft daardoor het Nederlandse contract vernietigd.

 

Is er iemand die weet of het verplicht is om het contract ook in het Pools op te stellen?

 

Overigens, de voorwaarden zijn absoluut niet abnormaal te noemen. Normale bepalingen inzake werk, beloning, pensioen, vakantiegeld, vrije tijd en wat wel en niet mag. Het conflict speelt er om dat de werknemer, samen met de opdrachtgever van mijn klant, er voor gezorgd heeft dat een deel van het personeel is overgegaan naar een uitzendbureau en weer aan de slag zijn gegaan bij de opdrachtgever. Het contract verbiedt de werknemer om direct noch indirect aan de slag te bij een opdrachtgever van de werkgever.


Ik kan de hele wereld aan (met een beetje hulp van jullie natuurlijk)

 

Alleen als je durft te delen, kan je ook vermenigvuldigen

 

http://www.linkedin.com/in/smitssander | twitter: sanderdsfinance

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vanmorgen hoorde ik van een contact van mij dat wanneer je een Poolse werknemer in dienst neemt, dat het contract ook in het Pools moet worden opgesteld. Is er iemand die weet of het verplicht is om het contract ook in het Pools op te stellen?

 

Niet verplicht, wel heel sterk te raden: Van belang is dat de werknemer de inhoud van de overeenkomst daadwerkelijk heeft kunnen begrijpen, anders is er geen wilsovereenstemming, en is het contract inderdaad vernietigbaar. Een afschrift/vertaling van de arbeidsovereenkomst in de eigen taal is daarom wel zo wenselijk.

 

Aangezien deze werkgever zelf uit Polen komt mag een deugdelijke vertaling/toelichting toch geen probleem zijn. Dat deze niet eerder verstrekt is wordt gezien als een tekortkoming in de zorgplicht. Wellicht dat de werkgever het mondeling wel uitstekend heeft toegelicht, maar in geval van conflicten is het voor een werknemer erg makkelijk om dat te ontkennen: een schriftelijke vertaling/toelichting voorkomt dat.


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Marco: de ondernemer is in Nederland gevestigd, opgericht naar Nederlands recht en is alleen werkzaam binnen Nederland. Als ik in China zou willen werken, dan zou ik toch ook moeten laten bijstaan door specialisten? Je kan toch niet verwachten dat een internationale onderneming alle contracten in alle talen opstelt?

 

@Norbert: de toelichting is mondeling gedaan, dat was toen afdoende. Nu is er een vies spelletje gespeeld door de werknemer en kan hij zich dus daar op beroepen. Het contract bepaald dat bij geschillen de zaak wordt voorgelegd aan een Nederlandse rechter. Blijft zo'n voorwaarde wel bestaan of gaat een eventuele procedure over naar Polen omdat de werknemer zich nooit in Nederland heeft gevestigd?


Ik kan de hele wereld aan (met een beetje hulp van jullie natuurlijk)

 

Alleen als je durft te delen, kan je ook vermenigvuldigen

 

http://www.linkedin.com/in/smitssander | twitter: sanderdsfinance

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vraag me af of het hele contract is vernietigd of alleen de bepalingen omtrent het relatie- danwel concurrentiebeding.

 

Zoals bekend is het bij dergelijke bedingen dubbel van belang dat de werknemer op de hoogte is van de omvang van de beperkingen en de werkgever moet in dit soort gevallen altijd aan kunnen tonen dat de werknemer op de hoogte was van deze beperkingen.

 

Zo is het voor een relatiebeding in een contract ook niet voldoende dat verwezen word naar een huisregelement of medewerkers handboek. Je moet een relatiebeding woordelijk in het contract opnemen of anderszins zorgen dat ondubbelzinnig duidelijk is dat de werknemer kennis heeft kunnen nemen en heeft genomen van het relatiebeding.

 

Ik ken de uitspraak niet, maar ik vermoed dat het arbeidscontract op zichzelf nog gewoon rechtsgeldig is en alleen het beding is vernietigd vanwege de strengere voorwaarden die daarvoor gelden

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hierbij de tekst van het contract:

 

 

De werknemer verplicht zich om na beëindiging van de dienstbetrekking bij de werkgever, gedurende een periode van twee jaar geen werkzaamheden te zullen verrichten in soortgelijk onderneming als werkgever of aan werkgever gelieerde bedrijven. Het beding geldt ook voor het geval de werknemer na beëindiging van de dienstbetrekking met werkgever optreedt als zelfstandige ondernemer.

Indien de werknemer handelt in strijd met het in dit artikel vervatte beding, zal hij aan de werkgever zonder sommatie of ingebrekestelling een direct opeisbare boete verbeuren van € 12.500 (zegge: twaalfduizend vijfhonderd euro) voor iedere overtreding, zonder dat de werkgever gehouden is te bewijzen dat zij ten gevolge van de in dit artikel bedoelde overtreding schade heeft geleden. Daarnaast behoudt werkgever zich het recht voor om – boven de overeengekomen boete – de door haar geleden schade op de werknemer te verhalen.

Het is de werknemer verboden tijdens of na beëindiging van het dienstverband in enigerlei vorm voor eigen rekening een zaak, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van de werkgever binnen een straal van 20 kilometer met als middelpunt het vestigingsadres van de werkgever, te vestigen, te drijven, mede te drijven, of te doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de werknemer ten gunste van de werkgever een boete van € 2.500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de werkgever tot het vorderen van volledige schadeloosstelling.

 

Ik kan me niet voorstellen dat het in Polen toegestaan is om je werkgever te benadelen door een truc met de opdrachtgever (via een derde partij, hier het uitzendbureau) op te zetten zonder dat je als werknemer aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade van je werkgever. Het lijk mij dus dat zo artikel, ongeacht dat het in het Nederlands is, afdoende moet zijn.

 

Overigens... het arbeidscontract is niet de door werknemer van te voren opgezegd. Deze week werd een schrijven (ook in het Nederlands!!) ontvangen van de werknemer dat hij zijn contract per direct op zei. De datum van de brief was 28 maart, maar de ontvangst pas 2 mei. Die is dus duidelijk ge-antidateerd.


Ik kan de hele wereld aan (met een beetje hulp van jullie natuurlijk)

 

Alleen als je durft te delen, kan je ook vermenigvuldigen

 

http://www.linkedin.com/in/smitssander | twitter: sanderdsfinance

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 2 leden online en 161 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept