Ga naar inhoud
 • 0

Bedrijfsovername, eigen vermogen stuk lager dan balansgarantie

Graag vraag ik uw advies over het volgende probleem:

 

Conform de aandelenovereenkomst is de jaarrekening opgesteld door de accountant van verkoperr

Het eigen vermogen (waarop de koopprijs (ev+goodwill) gebaseerd is) is bijna 20.000 lager uitgekomen.

 

De rest van de balans is redelijk in lijn met de prognose, oorzaak ligt in een lagere winst.

Deze is o.a. veroorzaakt door: hogere loonkosten, hogere inkoop en hogere afschrijvingen.

Een en ander had bekend moeten zijn ten tijde van het opstellen van de conceptcijfers.

 

Gezien de balansgarantie verwachten wij dat dit gecompenseerd wordt.

 

Helaas wordt dit niet zo gezien door de verkoper en hun accountant.

 

Graag uw mening/advies over onze rechten op teruggave van het teveel betaalde aankoopbedrag.

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

7 antwoorden op deze vraag

 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Het ligt eraan hoe eea is verwoord? Bij een balansgarantie zou daaraan niet voldoen ook kunnen betekenen dat ontbinding het logische gevolg is.

 

Hoe dan ook zal als er een balansgarantie is, daaraan voldaan moeten worden, anders is er sprake van wanprestatie.

Link naar reactie
 • 0

Sluit me aan bij Steven, echter ontbinding lijkt me een zwaar middel maar kan wel helpen om druk op te voeren. Bij ontbinding op grond van wanprestatie speelt dezelfde schuldvraag. Je moet deze immers wel kunnen hard maken, anders zou je zelf wel eens voor de breakup fee kunnen opdraaien (en die is vaak meer dan 20k).

 

Dus, wanneer de balansgarantie goed is omschreven en deze niet wordt nagekomen, zal de verkoper moeten compenseren.

Link naar reactie
 • 0

hierbij copy past uit akte:

 

F. Balansgaranties ------------------------------------------------------------------------------------------

De levering en de daaraan ten grondslag liggende koopovereenkomst is mede ------------

gebaseerd op de door de vennootschap verstrekte jaarrekening (geprognotiseerde -------

balans per éénendertig december tweeduizend elf, winst- en verliesrekening met ---------

toelichting), -------------------------------------------------------------------------------------------------------

alsmede op een overzicht van tot het vermogen van de vennootschap behorende ---------

goederen, schulden en rechtsverhoudingen, al welke stukken aan deze akte zijn ----------

gehecht. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blijkens voormelde balans behoort tot de passiva een lening van verkoper aan de --------

vennootschap groot vijftigduizend euro (****), zulks onder voorwaarden als aan

koper genoegzaam bekend. --------------------------------------------------------------------------------

De verkoper garandeert ten aanzien van onder meer de vermogenspositie van de --------

vennootschap het volgende. --------------------------------------------------------------------------------

1. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de door de vennootschap gevolgde ---

bestendige gedragslijn. Deze geeft een juist, volledig en getrouw inzicht in omvang,

aard en samenstelling van de activa en passiva van de vennootschap alsmede in de

resultaten daarvan per de balansdatum. ----------------------------------------------------------

2. Er is ter zake van de onderhavige koopovereenkomst en levering niet opzettelijk ----

informatie onthouden, waarvan de verkoper weet of redelijkerwijs behoort te weten -

dat die voor de beslissing tot het kopen van de aandelen van belang was of zou -----

kunnen zijn. ------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Behoudens voor zover uit de jaarrekening anders blijkt of voortvloeit: --------------------

a. kan niemand jegens de vennootschap aanspraak maken op dividenden, ---------

tantième, managementvergoedingen of enige andere uitkering, al dan niet ------

winstafhankelijk; ------------------------------------------------------------------------------------

b. bestaan er geen andere verplichtingen ten laste van de vennootschap; -----------

c. heeft de vennootschap zich op generlei wijze jegens wie dan ook onder welke -

titel dan ook verbonden voor schulden van derden, waaronder met name --------

begrepen vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep als waarvan

de vennootschap deel uitmaakt; ---------------------------------------------------------------

5

d. zijn er geen door de vennootschap gevoerde procedures en zijn er geen ---------

concrete feiten of omstandigheden bekend, die tot een procedure zouden -------

kunnen leiden, anders dan in het kader van een normale bedrijfsvoering; ---------

e: nvt

f. bestaan geen arbeidsgeschillen tussen de vennootschap enerzijds en ------------

werknemers of gewezen werknemers anderzijds; ----------------------------------------

g. bestaan ten laste van de vennootschap geen claims van derden of zijn die te ---

verwachten terzake van door de vennootschap verkochte en geleverde -----------

goederen, anders dan als gevolg van een normale bedrijfsvoering; -----------------

h. heeft de vennootschap aan alle verplichtingen voortvloeiende uit fiscale en ------

sociale wetgeving met betrekking tot het doen van aangifte, daaronder -----------

begrepen aangifte terzake van dividendbelasting en vennootschapsbelasting, --

en aan die tot het verrichten van afdrachten, tijdig voldaan; er bestaan met de --

autoriteiten belast met de toepassing van de fiscale en sociale wetgeving geen

geschillen en die zijn in redelijkheid ook niet te verwachten; ---------------------------

i. bestaan geen voor de vennootschap bezwarende langetermijncontracten --------

anders dan die welke gebruikelijk zijn in het kader van een normale ----------------

bedrijfsuitoefening. ---------------------------------------------------------------------------------

Deze garanties hebben alle betrekking op de balansdatum, hiervoor vermeld. Dezelfde -

garanties worden verstrekt per het tijdstip van het verlijden van deze akte, behoudens ---

voor zover de koper expliciet door de verkoper van de aanwezigheid van de ten opzichte

van de garanties afwijkende feiten en omstandigheden op de hoogte is gesteld en de ---

koper schriftelijk heeft verklaard dat hij niettemin de aandelen geleverd wenst te krijgen.

Link naar reactie
 • 0

Het doel van een balansgarantie is meestal de koper te vrijwaren van lijken in de kast en beperkt zich meestal tot het aangeven dat er geen onverwachte verplichtingen opkomen die niet in de balans vermeld staan. Bijvoorbeeld niet betaalde belastingen.

De bedoeling is meestal niet het vaststellen van de verkoopprijs of garanderen van de juistheid daarvan. Deze prijs is een kwestie van vraag en aanbod, waarin de resultaten en de vermogenspositie natuurlijk wel een grote rol spelen.

 

In de hierboven gekopieerde garantstelling komt dat ook naar voren. Eerst wordt aangegeven dat de jaarrekening geprognotiseerd is en MEDE bepalend voor het totstandkomen van de verkoopprijs. Verder in de tekst begint de garantstelling pas. Het valt me wel op dat de nummering niet doorloopt, maar dat terzijde. De garantstelling beperkt zich tot vrijwaring van aansprakelijkheden die kunnen opkomen en niet in de balans vermeld staan. Hooguit zou je met artikel 1 nog iets kunnen doen. Voor het bouwen van een juridische case zou ik me richten op het feit dat er een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven en daarbij vooral ook kijken naar de zaken die mede de verkoopprijs bepaald zouden moeten hebben. Richt je verder op informatie waaruit zou blijken dat verkoper vooraf al konden weten dat het resultaat zou afwijken.

 

Een procedure kan kansrijk zijn, maar niet zonder juridisch advies. Je zal wel kosten en baten moeten afwegen.

 

Succes.

www.kubus.nl (administratie en belastingen)

Link naar reactie
 • 0

Dank voor het posten van de passage. De nummering klopt niet helemaal, maar ik neem aan dat er geen essentiële zaken ontbreken.

 

Zoals ik het hier lees, zie ik geen concrete afspraken omtrent de omvang van het eigen vermogen. In dat opzicht vind ik de balansgarantie niet erg sterk. Wel wordt van de bestendige gedragslijn gesproken. Ik vat dat op als dat de waarderingsgrondslagen ongewijzigd worden voortgezet in de bepaling van het resultaat en de waardering van de activa / passiva (en daarmee dus ook de manier waarop het eigen vermogen tot stand komt). Dit biedt echter wel een behoorlijke vrijheid voor de accountant c.q. verkoper. Je kunt een andere accountant op een second opinion vragen. Voorziet de overeenkomst ook in een geschillenregeling?

 

Kortom: het lijkt het mij lastig de compensatie met succes te claimen. Maar ik ben benieuwd hoe Steven dit ziet.

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 1

Het doel van een balansgarantie is meestal de koper te vrijwaren van lijken in de kast en beperkt zich meestal tot het aangeven dat er geen onverwachte verplichtingen opkomen die niet in de balans vermeld staan. Bijvoorbeeld niet betaalde belastingen.

De bedoeling is meestal niet het vaststellen van de verkoopprijs of garanderen van de juistheid daarvan. Deze prijs is een kwestie van vraag en aanbod, waarin de resultaten en de vermogenspositie natuurlijk wel een grote rol spelen.

 

Dit ben ik niet met je eens. Balansgaranties worden ook gebruikt om de betaalde verkoopprijs veilig te stellen. Immers, een koper gaat er vanuit dat de vennootschap op het moment van overdracht nog steeds over voldoende eigen vermogen beschikt. Anders zou een verkoper de vennootschap voor transactie volledig kunnen leegtrekken.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 101 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...