Jump to content
ikwileenltd
Verberg

Artikel 6:227a BW

vraag

Beste juristen,

 

Onlangs ontving ik een brief waarin artikel 6:227a BW werd aangehaald. Toen ik mijn wetboek erbij pakte en het artikel niet direct kon vinden, bleek dat het hier om een vrij nieuw wetsartikel gaat (ingegaan op 30 juni 2004).

 

In lid 1 van het artikel staat o.a. het volgende:

 

"Indien uit de wet voortvloeit dat een overeenkomst slechts in schriftelijke vorm geldig of onaantastbaar tot stand komt, ..."

 

Kan iemand mij uitleggen wat hiermee wordt bedoeld? Het gaat om een klant die een overeenkomst via internet is aangegaan (het contract is ook per reguliere post nagezonden, maar de overeenkomst is dus via internet tot stand gekomen) waarop alleen zijn naam en een handtekening staat vermeld. Hij beroept zich nu dus op artikel 6:227a BW.

 

Alvast bedankt voor de uitleg.

Link to post
Share on other sites

20 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Leg de casus eens wat breder uit. Ik weet niet waar hier nu precies de pijnpunten liggen namelijk. Volledigheidshalve het bewuste artikel:

 

Artikel 227a

1.

Indien uit de wet voortvloeit dat een overeenkomst slechts in schriftelijke vorm geldig of onaantastbaar tot stand komt, is aan deze eis tevens voldaan indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen en

a.

raadpleegbaar door partijen is;

b.

de authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate gewaarborgd is;

c.

het moment van totstandkoming van de overeenkomst met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld; en

d.

de identiteit van de partijen met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

2.

Lid 1 is niet van toepassing op:

a.

overeenkomsten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken, met uitzondering van huurrechten;

b.

overeenkomsten waarbij persoonlijke of zakelijke zekerheden worden verstrekt door personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf; voor zover de aard van de overeenkomst of van de rechtsbetrekking waarvan zij deel uitmaakt zich daartegen verzet.

3.

Lid 1 is niet van toepassing op:

a.

overeenkomsten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechter, een overheidsorgaan of een beroepsbeoefenaar die een publieke taak uitoefent; en

b.

overeenkomsten die onder het familierecht of het erfrecht vallen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Sure.

 

Een klant heeft via mijn website de registratie van een domeinnaam besteld. Daarbij heeft hij alleen een bedrijfsnaam, zijn naam en een e-mailadres opgegeven. Hierna heeft hij automatisch een contract per e-mail ontvangen (waarop dus alleen bedrijfsnaam, zijn naam en een e-mailadres staan vermeld). Dit contract heeft hij ondertekend en aan ons geretourneerd.

 

Na ontvangst van het contract hebben wij een uittreksel van het genoemde bedrijf bij de KvK opgevraagd. Hieruit bleek dat hij directeur (dus tekeningsbevoegd) was. Voor ons was dat voldoende (wij wisten nu zijn adresgegevens) en zodoende zijn we overgegaan tot registratie van de bestelde domeinnaam.

 

Een week later ontving deze klant zijn factuur. Hij weigert deze te betalen omdat hij, volgens zijn advocaat, nooit een overeenkomst is aangegaan die aan de richtlijnen van de wet, zoals vastgelegd in artikel 6:227a lid 1 BW, voldoet. Met andere woorden: zijn advocaat stelt dat een getekende overeenkomst, waarop geen adresgegevens, kvknummers, etc. staan vermeld, niet rechtsgeldig is.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

In het overeenkomstenrecht geldt dat overeenkomsten in beginsel vormvrij zijn. Artikel 6:217 BW bepaalt dat overeenkomsten tot stand komen door aanbod en aanvaarding. Volgens artikel 3:37, eerste lid BW zijn aanbod en aanvaarding verklaringen die in iedere vorm kunnen geschieden, tenzij de wet anders voorschrijft. En daar zit de crux.

 

Het artikel 6:227a BW is ingevoerd als gevolg van de richtlijn elektronische handel (Publicatieblad EG L 178). Daar waar in het recht een schriftelijke vorm wordt voorgeschreven geldt voor overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen dat deze moeten voldoen aan vier vereisten wil deze op gelijke voet worden gesteld met een schriftelijke overeenkomst. Wekkel heeft de vier vereisten hiervoor reeds genoemd.

 

Ter zijde, maar tijdens de parlementaire behandeling van het aanpassingsvoorstel, waarbij het artikel voornoemd in het BW is opgenomen, is reeds opgemerkt dat een overeenkomst die langs elektronische weg tot stand komt niet persé cumulatief hoeft te voldoen aan de vereisten, voordat zij op een gelijke voet wordt gesteld met een schriftelijke overeenkomst.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Nou ben ik rete nieuwsgierig, is hier nou sprake van een overeenkomt of niet. Uit artikel 6:227a BW maak ik echt niet op dat de klant van maarten.it geen overeenkomst heeft. Sterker nog, ik maak uit het artikel op dat er juist wél sprake is van een overeenkomst.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Nou ben ik rete nieuwsgierig, is hier nou sprake van een overeenkomt of niet. Uit artikel 6:227a BW maak ik echt niet op dat de klant van maarten.it geen overeenkomst heeft. Sterker nog, ik maak uit het artikel op dat er juist wél sprake is van een overeenkomst.

Dat is de vraag. Persoonlijk ga ik - op basis van de beschikbare info - in beginsel met je mee. Het zou mij niet verbazen als de advocaat een verkeerde uitleg geeft aan het artikel, maar voorzichtigheid is geboden.

 

Waar het op aan zal komen is de vraag op welke wijze de bevestiging van de klant heeft plaatsgevonden. Maarten stelt dat de klant de overeenkomst heeft ondertekend en geretourneerd. Hoe is de overeenkomst ondertekend? Hoe is de overeenkomst geretourneerd? Wat stond er precies in die bevestiging? EDIT: Niet relevant voor wat betreft de vraag of artikel 6:227a van toepassing is: zie vervolg van de draad

 

Ik zou in ieder geval de advocaat vragen om zijn stelling toe te lichten.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Mijn eerste gedachte is: waarom zou de overeenkomst tot hosting schriftelijk moeten geschieden? Als dat helemaal niet hoeft, dan komt dit artikel uit de wet helemaal niet in het spel.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

in normaal 'nederlands': een overeenkomst bestaat of op papier of electronisch met daarbij een 'electronische handtekening' (PKI).

 

het lijkt erop of iemand je heeft opgelicht. gegeven de hoogte van de schade (1 jaar registratie van een domein) zou ik niet verder protesteren en je verlies nemen, elke minuut van een advocaat of jurist kost handenvol geld.

 

succes.


Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

M.i. is wat Maarten op zijn website heeft aangegeven over een schriftelijke bevestiging door de klant helemaal niet relevant bij dit artikel. Het artikel stelt domweg dat als de wet schriftelijk voorschrijft, 'schriftelijk' ook wordt bereikt bij een electronische overeenkomst als [etc]. Als hosting niet schriftelijk overeen gekomen hoeft te worden volgens de wet, komt het artikel toch helemaal niet in het spel?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

[duivels mode]

 

Hoe hoog was deze factuur eigenlijk?

Een domein registreren kost de wereld niet.

 

Ik begrijp (ik doe mijn best in deze brei) dat de man niet ontkend dat hij deze registratie via de site heeft gedaan.

Hij wil alleen de "koop" ontbinden, hij zet er meteen een advocaatje op, waarom eigenlijk ?

Heb je hem dat al gevraagd ?

 

[/duivelsmode]

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wat kost een domeinnnaam registratie bij jullie? Ik kan me voorstellen dat voor hem het raadplegen van zijn advocaat meer zou moeten kosten dan het betalen van de factuur. Ik denk dat het pure bluf is.

 

Ik zou gewoon terug bluffen en als het niet lukt het er gewoon bij laten zitten.

 

Je kunt bijvoorbeeld schrijven dat de jurisprudentie op dit punt duidelijk is(ongeacht of dat zo is, maar jij hebt ervaring met jouw product dus jij weet het ;D ) en dat je de vordering daarom om principiele redenen bij een incassobureau neerlegt indien hij niet binnen 30 dagen betaald.

 

Kijken wat er dan gebeurd :D


Auto leasen? Eerst bij LeaseVergelijker kijken! | InfoTrade: erkend Adwords Qualified Company

 

Hope is not a strategy!

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

M.i. is wat Maarten op zijn website heeft aangegeven over een schriftelijke bevestiging door de klant helemaal niet relevant bij dit artikel. Het artikel stelt domweg dat als de wet schriftelijk voorschrijft, 'schriftelijk' ook wordt bereikt bij een electronische overeenkomst als [etc]. Als hosting niet schriftelijk overeen gekomen hoeft te worden volgens de wet, komt het artikel toch helemaal niet in het spel?

 

Lijkt mij ook. Het artikel komt m.i. absoluut niet in beeld bij deze casus. Feitelijk is er sprake van een schriftelijke ovk.Daar kun je de klant in principe aan houden. De basis van het verweer van de advocaat vind ik weinig hout snijden.

 

 


www.camelot-legal.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

M.i. is wat Maarten op zijn website heeft aangegeven over een schriftelijke bevestiging door de klant helemaal niet relevant bij dit artikel. Het artikel stelt domweg dat als de wet schriftelijk voorschrijft, 'schriftelijk' ook wordt bereikt bij een electronische overeenkomst als [etc]. Als hosting niet schriftelijk overeen gekomen hoeft te worden volgens de wet, komt het artikel toch helemaal niet in het spel?

 

Ik heb de memorie er toch nog maar eens op nageslagen. Je hebt helemaal gelijk Wekkel. Voor wat mijn opmerking betreft refereerde ik aan een publicatie van 2 (?) jaar geleden waarin een auteur betoogde dat indien het aanbod wordt gedaan dat een overeenkomst alleen door middel van een bevestiging per mail tot stand komt en dat aanbod wordt aanvaard, die overeenkomst ook naar de letter van de richtlijn moet worden uitgelegd. De bovengenoemde advocaat redeneert volgens mij in dezelfde trend. De Memorie laat hier echter geen misverstand over bestaan en beperkt de toepassing van het artikel 6:227a BW alleen tot die overeenkomsten waar de wet een schriftelijk vorm vereist. Om vervuiling van de draad te voorkomen zal ik mijn bijdragen aanpassen.

 

Alleen indien de wet vereist dat de overeenkomst schriftelijk tot stand komt, dient een overeenkomst die langs elektronische weg tot stand komt te voldoen aan artikel 6:227a BW. Voor domeinnaamregistratie bestaat die eis niet. Aldus kunnen we wel tot de conclusie komen dat het artikel in deze helemaal geen toepassing verdient.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Alleen indien de wet vereist dat de overeenkomst schriftelijk tot stand komt, dient een overeenkomst die langs elektronische weg tot stand komt te voldoen aan artikel 6:227a BW. Voor domeinnaamregistratie bestaat die eis niet. Aldus kunnen we wel tot de conclusie komen dat het artikel in deze helemaal geen toepassing verdient.

 

Dat maakte ik als leek ook al op uit het artikel. Volgens mij is die klant een boef en zijn advocaat een bluffer. Het zou mij niks verbazen als deze (zogenaamde) klant op deze wijze "gratis" (op kosten van hosting bedrijven)domeinnamen reserveert om door te verkopen.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Heren,

 

Allereerst erg bedankt voor de diepgaande bijdragen aan deze discussie. Het doet mij deugd om te horen dat de verwijzing naar het genoemde wetsartikel onterecht is. In totaal heeft deze klant voor iets meer dan 200 euro ex. BTW aan domeinnamen laten registreren, maar dat boeken we dan maar af.

 

Wat ik mij alleen nog afvraag: stel dat ik de betreffende klant op basis van bovenstaande bijdragen zou hebben laten weten dat het wetsartikel niet van toepassing is. Is er dan een wetsartikel dat hij wel zou kunnen gebruiken? Ik bedoel: bestaat er een wetsartikel, en dan doel ik niet op artikel 6:227a BW, dat vereist dat een normale overeenkomst aan bepaalde voorwaarden moet voldoen?

 

Ik vraag het maar even om herhaling van deze problemen in de toekomst te voorkomen. Misschien moeten we ons beleid aanpassen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zitten er nog een paar leuke tussen ?

 

Misschien is het een idee om domeinaanvragen ip en of (bedrijs)naam afhankelijk te maken.

Is iemand geen klant is, dan kan hij niet meer den één domein per keer aanvragen.

Vaste klanten kun je een klantnummer geven zodat ze meer kunnen.

Al denk ik niet dat deze meer dan één domein per keer registreren.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Er zijn mogelijkheden om WEL aan het geld te komen door de vordering bijvoorbeeld over te dragen aan een incassobureau.

 

Dan kost het jou geen geld en kan het slechts wat opleveren.

 

Als je het erbij laat zitten zal de "boef" meer slachtoffers maken...

 

Dit zou ik al uit principiële overwegingen al doen!

 

De "advocaat" blijkt al bluf...

 

 

Zijn er overigens geen mogelijkheden om iets te doen met de domeinnamen, bij de domeinregistratie om zaken te herroepen of te laten vervallen?

 

Of heb jij als tussenpersoon of intermediair geen mogelijkheden meer?

 

 

Ik neem aan dat je op je website een link hebt naar je algemene voorwaarden en de klant kan slechts een domeinnaam aanvragen als die "I accept" aanvinkt...

 

Zo niet, dan zou ik dat maar even snel aanpassen, het is niet al teveel moeite en het voorkomt dit soort ellende.

 

 

Tony


Helpende hand voor slachtoffers van aannemersfouten http://heso.nl

Helpend brein voor info over passief inkomen http://gelukkigmetgeld.nl

Helpend hart voor eye openers http://www.facebook.com/TonyVerheijFanpage

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wat ik mij alleen nog afvraag: stel dat ik de betreffende klant op basis van bovenstaande bijdragen zou hebben laten weten dat het wetsartikel niet van toepassing is. Is er dan een wetsartikel dat hij wel zou kunnen gebruiken? Ik bedoel: bestaat er een wetsartikel, en dan doel ik niet op artikel 6:227a BW, dat vereist dat een normale overeenkomst aan bepaalde voorwaarden moet voldoen?

 

Nee, Ik heb hiervoor al opgemerkt dat overeeenkomsten in beginsel vormvrij zijn. Natuurlijk doe je er wel verstandig aan om een aantal zaken standaard in de overeenkomst op te nemen, maar deze spreken voor zich.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ok, duidelijk. Allemaal bedankt voor de bijdragen.

 

Bij een provider als vuurwerk is de procedure dat je via de site je domein registreert. Vervolgens krijg je een pdf en deze dien je per fax ondertekend en wel op te sturen. Het lijkt me een vrij waterdichte procedure, nog beter is eerst dokken (via paypal) en dan registreren.


doe wat alleen jij kan doen

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er is 1 lid online en 63 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept