Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Joost Rietveld

Nieuwe regels DGA-loon 2015: waar houdt het op?

Recommended Posts

Wat is het DGA-loon (fictief loon of gebruikelijk loon)?

 

Als u dit leest dan bent u waarschijnlijk wel bekend met dit fenomeen. Kortweg (er zijn nog wat aanvullende mogelijkheden): als u een aanmerkelijk belang heeft in een BV (privé houder van 5% of meer van de (soort)aandelen in een BV) én u verricht arbeid voor die BV (of dochter BV’s al dan niet via managementfee) dan wordt van u verwacht dat u een X-bedrag aan salaris opneemt. Doet u dat niet dan kan de fiscus heffen over een (hieronder te bespreken) fictief loon.

 

Een korte geschiedenis (saai maar bijt toch maar even door)

Al in 1978 kunnen in de rechtspraak (voor de fanatici, het Zweeds Grootmoederarrest) de eerste signalen gevonden worden die uiteindelijk geleid hebben tot het gebruikelijk loon voor de DGA. Het duurde echter tot 1986 voordat rechtspraak ook definitief aanwees (de Kostenarresten) dat DGA’s konden afzien van salaris zonder dat er geheven kon worden over een fictief loon, hoewel de fiscus dat destijds wel beargumenteerd had. De fiscus was van mening dat geen weldenkend bestuurder van een BV afziet van salaris en wilde langs die weg dus komen tot een belastbaar fictief loon voor een DGA die (netjes op papier overigens) had afgezien van een beloning voor zijn arbeid. De Hoge Raad stelde de DGA in het gelijk.

 

Vervolgens duurde het tot 1993 voordat o.a. Staatssecretaris Willem Vermeend een wetsvoorstel had ingediend waarin de eerste lijnen van een gebruikelijk loonregeling duidelijk werden. Dat voorstel werd verworpen door de Raad van State om pas in 1997 terug te keren op de agenda en met succes.

 

De redenen? Het was onze overheid een gat in de schatkist dat DGA’s afzagen van salaris om zo een beroep te doen op sociale zekerheden en andere inkomensafhankelijke regelingen. Bovendien werd de vermogensbelasting ontweken (dat was tm 2000 een onderdeel van de inkomstenbelasting, dus niet het huidige box 3) omdat het geld in de BV bleef. Tot slot vond men het ongewenst dat belasting werd uitgesteld omdat het (fictieve) salaris niet belast kon worden. Per 1-1-1997 werd de gebruikelijkloonregeling (ook wel fictiefloonregeling of DGA-loon) een feit. We begonnen met een normbedrag van HFL 84.001. In Euro’s 38.118.

 

Sindsdien is het normbedrag in Euro’s gestegen als volgt:

2006: 39.000

2008: 40.000

2010: 41.000

2012: 42.000

2013: 43.000

2014: 44.000

 

Ziet u een tendens? Ik ook! Het gaat wel vlot de laatste drie jaren en we zijn er nog lang niet als het aan het huidige kabinet ligt. Hoewel het normbedrag in 2015 gelijk blijft (over het normbedrag maak ik me overigens geen zorgen, een lager loon bepleiten kan altijd nog!), ligt het voorstel er nu om bewijsvoering tot afwijkingen boven het normbedrag verder in het voordeel van de staatskas te versterken. Dat behoeft wat toelichting over de afwijkingen op het normbedrag. Van normen kan immers afgeweken worden.

 

Afwijken van het normbedrag omlaag

Dat kan uiteraard omlaag en omhoog. Omlaag is redelijk eenvoudig: bij u als DGA ligt de last om een lager loon dan de norm aannemelijk te maken. U kunt dat doen door een verzoek aan de belastingdienst te sturen waarin u (eventueel met bewijs) beargumenteert waarom uw loon lager moet zijn. Vergeet niet dat parttime werken niet zondermeer een argument is! De hoogte van het fictief loon komt in de wet niet voor als een fulltime salaris. Veelal is afwezigheid van voldoende omzet/winst een zuiver argument dat gehonoreerd zal worden. Daarom maak ik mij niet zo druk om het normloon.

 

Indien een gebruikelijk salaris van minder dan EUR 5.000 van toepassing is dan mág u daarvan geheel afzien.

 

Afwijken van het normbedrag omhoog

Best betaalde werknemer

Ten eerste mag uw loon niet lager zijn dan uw best betaalde werknemer (in het concern), tenzij u kunt aantonen waarom een bepaalde werknemer vanwege diens expertise of bijzondere vaardigheden een hoger loon dient te genieten dan u.

 

Vergelijking met gebruikelijke lonen in de ‘markt’

Een gebruikelijk loon boven de norm betekent dat de bewijslast bij de fiscus ligt. Zij zullen (met de wet in de hand overigens) moeten bewijzen dat voor uw werkzaamheden in de ‘markt’ een hoger gebruikelijk loon van toepassing is. Daar mag vervolgens een marge van 30% (de doelmatigheidsmarge) vanaf. De vergelijking wordt namelijk gemaakt met gelijkende functies van werknemers zonder aanmerkelijk belang. Binnen die 30% marge zal de fiscus uw loon niet mogen verhogen.

 

Bijvoorbeeld: is een gebruikelijk salaris voor uw werkzaamheden in de markt voor iemand waarbij het aanmerkelijk belang geen rol speelt EUR 100.000, dan mag u volstaan met EUR 70.000 en dus niet met het lagere normbedrag. De fiscus kan dan op haar beurt geen salaris van bijv. EUR 80.000 eisen want dat valt binnen de 30% marge.

 

Afroommethode

In 2004 is in de rechtspraak een - naar mijn mening zeer onsmakelijke - uitspraak gedaan door de Hoge Raad, bekend onder de afroommethode. In het kort kwam het erop neer dat een DGA die door eigen arbeid een fors inkomen voor zijn BV wist te verwerven ‘gestraft’ werd met een absurde benadering van wat voor hem een gebruikelijk loon was. In het kort werd zijn loon vastgesteld op:

75% x (winst holding BV voor salaris) x 70%. De 25% korting werd verleend voor zaken als toekomstige onzekere inkomsten, pensioenopbouw en investeringen. De 30% korting volgde uit de wet, namelijk de doelmatigheidsmarge.

 

De belastingdienst heeft de eerste korting, die van 25%, al enige jaren (zonder aanwijsbare reden of verklaring!) op 10% gezet in hun interne beleid.

 

Gelukkig is er door de Hoge Raad in 2011 wel weer paal en perk gesteld aan de afroommethode. Thans is de regel dat de afroommethode alleen toegepast kan worden als de verdiensten in de BV voor minstens 90% aan de DGA zelf zijn toe te wijzen. Dat zet veel eenmans-BV’s nog steeds op achterstand, maar heeft menig DGA met personeel of ingehuurde zelfstandigen uit de brand geholpen.

 

2015, “rupsje-nooit-genoeg?”

Voor 2015 zal – als de plannen doorgaan – uw DGA-loon uitkomen op 75/70e van uw loon van 2013 indien dat hoger was van EUR 43.000. Alleen als het aannemelijk is dat uw loon in 2015 hoger of lager hoort te zijn dan 75/70e van uw loon in 2013, dan kunt u daarvan afwijken.

 

Daarbij komt er ook een wezenlijke verandering in de wet: het gaat niet langer om 70% van een loon uit een vergelijkbare dienstbetrekking maar vanaf 2015 om 75% (!) van het loon uit een meest vergelijkbare dienstbetrekking.

 

Dat lijkt qua omschrijving weinig uit te maken maar het geeft de fiscus ineens een fors groter werkveld aan data om die ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ te kunnen staven. Want laten we wel wezen: een ‘meest vergelijkbare’ dienstbetrekking is er altijd. En geen andere partij beschikt over meer data op dat gebied dan de fiscus.

 

Overigens herinner ik u er graag aan dat de Commissie Dijkhuizen in 2013 bij hun verkenningen van de hervorming van ons belastingstelsel al gehint heeft op een normbedrag van 90% van een vergelijkbare dienstbetrekking. Heeft u nog trek in uw eenmans-BV?

 

De ontwikkelingen: stok om de DGA de 52% IB mee in te slaan of nog steeds een historisch valide argument?

Zoals al aangegeven gaat het met de opwaartse ontwikkeling van het normbedrag in de laatste drie jaren hard. 7% stijging van het normbedrag in 3 jaar tijd. Dat valt vanuit het oogpunt van de inflatie wellicht mee, maar het doet geen enkel recht aan de negatieve spiraal waarin onze economie zich bevindt. Het lijkt wel alsof de overheid van mening is dat, wie onderneemt vanuit een BV, sowieso crisisbestendig is en dus dat hogere loon wel op kan brengen. Maar ik maak mij veel meer zorgen over de wijziging naar 75% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dat normloon kan op verzoek vaak wel omlaag, maar de ruimere marge voor bewijs voor een hoger DGA-loon waarvan de overheid zich ineens bedient, baart mij zorgen.

 

Maar deze weg is al in 2004 ingeslagen. De afroommethode doet geen enkel recht aan het voornemen van Staatssecretaris Vermeend om DGA’s te verplichten (fictief maar wel belastbaar) loon op te nemen uit hun BV omdat ze anders misbruik zouden kunnen maken van sociale voorzieningen, inkomensafhankelijke regelingen, ontwijking van vermogensbelasting en uitstel van belastingheffing. De afroommethode is (en op dat gebied kan ik de Hoge Raad van destijds ook echt niet volgen) een dikke vette stok om DGA’s zo ver mogelijk de 52% IB in te meppen.

 

En als die sinds 2011 geen uitkomst meer biedt voor menig DGA met personeel of ingehuurde krachten, dan gooit de overheid een nieuw houtje op het vuur door de marge te verkleinen en de omschrijving van ‘gebruikelijk loon’ te verbreden naar ‘meest gebruikelijk loon’.

 

Nee. Nu en ook al veel langer, is het fictief loon verworden tot een stok om mee te slaan. En wel zo hard dat een loon in de 52% IB-schaal het doel is. Liefst zo ver mogelijk. Want owee als je als DGA EUR 200.000 winst in je holding maakt en een loon opneemt van EUR 70.000. Dat kan net zo min door de beugel als 100 blijven rijden op een natte snelweg terwijl de borden schreeuwen dat je maar 90 mag als het regent.

 

Want tja: als je geen loon opneemt, dan blijft er winst in de BV achter en die kan via dividend ook naar privé. De effectieve heffing op dividend naar privé varieert van 40% tot 43,75%. Keert de DGA geen dividend uit dan kan de winst in de BV in beginsel oneindig geparkeerd worden, zelfs tot en met vererving van die BV aan nabestaanden. Hoewel de BV dan wel 20% VPB betaalt op het rendement op die extra liquide middelen.

 

Dus wil de overheid dat er – waar mogelijk – een salaris belastbaar is in de 52% (of zo ver als mogelijk in de 42%) IB in plaats van dat een DGA geen extra loon opneemt en gewoon dividend uitkeert. Dat scheelt de staatskas ergens tussen 12 cent en 8,25 cent op elke euro. En dat voor naar schatting 200.000 DGA’s. Waar hebben we het dan over op macro-economische schaal? Laten we voor de helft van die DGA´s het loon eens met 5.000 euro ophogen. Dat levert maximaal 12,5 cent per euro op. Bij 100.000 DGA´s dus 62,5 miljoen euro erbij in de schatkist. Trek daar de kosten voor handhaving en procedures vanaf en dan zien we dat onze overheid met compleet verkeerde zaken bezig is. Nog los van de vraag of het allemaal wel op te brengen valt door de BV´s en of die BV´s wel zo crisisbestendig zijn als nu klakkeloos aangenomen wordt.

 

Ziet u het verband nog met de redenen die ten grondslag lagen aan de invoering van het gebruikelijke loon? Nee, ik ook niet.

 

Tel daarbij op dat pensioen in eigen beheer ook fors scherper onder de aandacht ligt van de fiscus en dat die regelingen verder uitgekleed worden, dan blijft voor mij een raadsel over: wat wil de overheid toch van de DGA? Waarom zoveel energie steken in deze relatief kleine groep ondernemers en dat dan doen met zoveel tamtam en wederom complexere regels zonder uitzicht op een gezond rendement voor de schatkist, maar wel met uitzicht op een langdurig verblijf aan de binnenkant van de rechtszaal!?

 

Uw gok is zo goed als de mijne.

 

Zo kan het ook.

 

Elon Musk, multimiljonair, de man achter Paypal en Tesla Motors, genoot vorig jaar een salaris van USD 25.000. Het Californische minimum voor een DGA. Zo kan het dus blijkbaar ook.

 

Ik kreeg op Linkedin een mooie reactie op een eerder pleidooi over het DGA-loon, nota bene van een in Italië gevestigde Noor die lang in NL gewerkt en gewoond heeft: “Als we dan ook de belasting over dat DGA-loon terugkrijgen in de jaren dat we verlies lijden…”. Onhaalbaar maar omgekeerd geredeneerd aan wat de overheid van de DGA vraagt, helemaal geen onjuiste constatering.

 

Er zijn nu vier manieren om te kiften over het loon van de DGA. Vier!! Normloon, afwijking naar beneden, afroommethode en straks de meest gelijkende dienstbetrekking.

 

Als het doel is om te zorgen dat DGA’s hun vingers uit de sociale potten en inkomensafhankelijke regelingen houden, dan zouden twee manieren moeten volstaan: een normloon en de mogelijkheid om een lager loon te bewijzen. Punt. Geen ijverig gepuzzel en gekonkel over wat een meest vergelijkbare dienstbetrekking is (de rechters krijgen het weer druk!) of zo’n misbaksel als de afroommethode. Zo kan het dus ook.

 

Mijn visie op het DGA-loon

En laat ik dan niet kinderachtig doen. Als je een BV als rechtsvorm kiest dan is een zeker winstniveau daarbij wenselijk (wellicht kun je anders beter een eenmanszaak of VOF aangaan vanwege de IB-voordelen). Discussies lopen uiteen van EUR 100.000 tot EUR 250.000 als omslagpunt voor een BV.

 

Laat ik eens opperen dat dan een DGA-loon op 60% van 100.000 moet liggen. Maar dus áltijd met de mogelijkheid voor de DGA om een lager loon te bepleiten.

 

Kortom: het normloon omhoog naar EUR 60.000. Geen verdere discussie over een nog hoger loon maar wel de mogelijkheid voor de DGA om op basis van omzet/winst/starters-gegevens een lager loon te verzoeken. Wat natuurlijk in voorkomende, redelijke gevallen, gehonoreerd moet worden.

 

Lieve Minister Dijsselbloem, mag het dan voortaan gewoon zo?


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mooie column weer, Joost.

 

En een voorstel voor een praktische oplossing. Minister Dijsselbloem moet dit artikel maar eens gaan lezen!


Gecertificeerd risk management consultant, partner bij B2Bsure.

Specialist in AOV, aansprakelijkheid en overige verzekeringen voor ondernemers en bedrijven. Vragen of offerte? Neem dan contact met mij op 

 

Mijn blog : Verzuim verzekeren wordt duurder; kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alweer een Joost-waardige column. Prachtig zoals jij maar 1 korte alinea nodig hebt om dit deel van het belastingstelsel te versimpelen.

 

Ik zou bijna gaan roepen "Joost voor Minister van Financien" maar ik zie en waardeer je liever in je huidige positie dan in Den Haag!


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zal het straks even per twitter sturen naar Jeroen;)


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joost, informatieve column! Toch raak ik toch een beetje in de war over je opmerking dat het loon in 2015 75/70e van het loon in 2013 moet bedragen.

 

Is dat echt wel zo? Betekent dit dat iedereen die in 2013 het gebruikelijk loon verdiende dan dus automatisch 46.072 euro in 2015 moeten gaan verdienen, ondanks dat het gebruikelijk loon 44.000 euro is in 2015?

 

Het administratiekantoor dat de stukken van mijn eenmans-BV's (holding en werkmaatschappij) in 2009 accordeerde, zei dat het inkomen in mijn holding minimaal het gebruikelijk loon moest zijn, maar legde de afroommethode zo uit dat het loon in holding minimaal 70% van de management fee moest bedragen.

 

Daarop heb ik dus de management fee vastgelegd op 57.000 euro en mijn DGA-loon afgesproken op 40.000 euro (70,2%).

 

In de loop van de jaren heb ik echter de management fee altijd hetzelfde gelaten, maar wel mijn DGA-loon verhoogd volgens de normbedragen die je ook noemde.

 

Ik mijn optiek dacht ik in 2015 dus mijn inkomen op het gebruikelijk loon te kunnen laten, omdat de verhouding tussen management fee en DGA-loon 77,2% bedragen in 2015 (namelijk 44.000 / 57.000e), waarmee ik binnen de 25% doelmatigheidsmarge blijf. Zie ik dat verkeerd?


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

@prinsrachid

 

De 75/70e is overgangsrecht en geldt voor alle DGA's die in 2013 al een loon genoten dat hoger was dan het normloon. Dus ja, het kan voorkomen dat je omhoog moet met 75/70e.

 

Het is aan de DGA om vervolgens aannemelijk te maken dat die 75/70e correctie niet nodig is als het gebruikelijk loon voor hem/haar in 2015 hoger of lager moet liggen dan 75/70e van het loon van 2013.

 

Overigens is dit ook weer zo'n maatregel waarvan het nut mij compleet ontgaat.

maar legde de afroommethode zo uit dat het loon in holding minimaal 70% van de management fee moest bedragen.

 

Daar zaten ze dan behoorlijk ver naast. Ten eerste gaat het om 70% van de winst (niet de managementfee) en ten tweede is er nog een marge van minstens 10% (zie column) die toegepast mag worden voordat je de 70% berekent. In de praktijk komt het doorgaans uit op zo'n 60% van de managementfee als er niet veel kosten in de Holding zitten.

Ik mijn optiek dacht ik in 2015 dus mijn inkomen op het gebruikelijk loon te kunnen laten, omdat de verhouding tussen management fee en DGA-loon 77,2% bedragen in 2015 (namelijk 44.000 / 57.000e), waarmee ik binnen de 25% doelmatigheidsmarge blijf. Zie ik dat verkeerd?

 

In 2013 nam je precies het normloon op. Dus die 75/70e correctie is voor jou niet van toepassing. Zie onderstreepte passage hierboven.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

@denarius - Bedankt voor de heldere uitleg!

 

Ik denk dat het administratiekantoor de afroommethode nogal kort-door-de-bocht heeft uitgelegd. Het gaat idd op 70% van de winst, maar in hun uitleg zijn ze waarschijnlijk uitgegaan van het feit dat die winst (exclusief DGA-loon) weer nagenoeg volledig uit managementfee zou bestaan.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij een salaris van 44k hoeft inderdaad in beginsel geen verhoging plaats te vinden (tenzij die 44k aan het eind van dit jaar nog verhoogd wordt in het kader van de indexeringsregels). Zit je daarboven, dan geldt een iets andere regeling dan door Joost is verwoord, omdat het (verplichte) overgangsrecht via de 2e nota van wijziging is geschrapt. Wel geldt de volgende toezegging uit de nota nav verslag. Let vooral ook op de jaartalwijziging: niet meer 75/70 van 2013, maar 75/70 van 2014.

 

Voor afspraken die worden opgezegd mag de inhoudingsplichtige deze afspraak blijven toepassen mits het afgesproken loon wordt verhoogd tot 75/70e van het loon in 2014 en de feiten en omstandigheden gelijk blijven. Een nieuwe afspraak is pas nodig wanneer de inspecteur of de inhoudingsplichtige contact opneemt voor het maken van een nieuwe afspraak of wanneer de geldigheidsduur van de oorspronkelijke afspraak verlopen is. Als een inhoudingsplichtige de 75/70-fictie toepast gedurende de looptijd van de opgezegde afspraak, zolang de inspecteur geen contact heeft opgenomen en mits de feiten en omstandigheden gelijk blijven, zal de inspecteur het loon niet corrigeren. Bij de overgangsregeling zou dit wel hebben gekund. Deze tegemoetkoming geeft dus meer zekerheid aan de inhoudingsplichtigen met een afspraak dan de overgangsregeling. Bovendien is op deze manier geen sprake meer van een verzwaring van de bewijslast als een DGA het loon bij toepassing van de 75/70-fictie uit de overgangsregeling te hoog vindt. De inhoudingsplichtige is immers niet verplicht om de 75/70-fictie van de tegemoetkoming toe te passen. Inhoudingsplichtigen zonder afspraak en inhoudingsplichtigen die geen gebruik willen maken van de 75/70-fictie moeten zelf de nieuwe gebruikelijkloonregeling toepassen. Onder de nieuwe gebruikelijkloonregeling zal het in veel gevallen voor de hand liggen dat voor bedragen boven € 44.000 een verhoging tot 75/70e plaatsvindt, omdat de doelmatigheidsmarge volledig is toegepast. Voor inhoudingsplichtigen zonder afspraak of inhoudingsplichtigen met opgezegde afspraken die ervoor kiezen de 75/70-fictie niet toe te passen, zijn de reguliere mogelijkheden voor de inspecteur met betrekking tot het corrigeren van de hoogte van het in aanmerking te nemen loon van toepassing. Het kan een signaal zijn voor de Belastingdienst als geen verhoging plaatsvindt.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Voor 2015 zal – als de plannen doorgaan – uw DGA-loon uitkomen op 75/70e van uw loon van 2013 indien dat hoger was van EUR 43.000.

 

Geldt dit nu ook als je geen eenmans-BV hebt?

Uitgaande van de situatie dat je als DGA wel enige werknemer bent in je Holding, maar het personeel in de werkmaatschappij zit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yep dan geldt het ook. Je bent DGA, personeel, in welke BV dan ook, doet voor de 75/70e maatregel niet ter zake.

 

Dat zou hooguit invloed kunnen hebben op het niet kunnen toepassen van de afroommethode.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

@denarius / @ronaldinho

 

Begrijp ik nu goed dat er geen verhoging hoeft plaats te vinden als je EXACT het gebruikelijk loon volgde, maar als je er een beetje boven zit, dat je dan de 75/70-maatregel in 2015 moet toepassen?

 

Dus 44.000 euro blijft 44.000 euro

En 44.001 euro wordt 47.144 euro?

 

Dat lijkt me wat disproportioneel. Ik zit namelijk een beetje met dit punt, omdat ik altijd het gebruikelijk loon volg, maar op zo'n manier dat het eerstvolgende uurloon werd gehanteerd met een reguliere loonstrook (dus 21,77 euro per uur maal 36 uur per week + 8% + vakantie). Bij elkaar komt dat vanwege afronding in 2014 uit op 44.015. :)

 

 

 

 


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk dat ik de 75/70 maatregel niet helemaal goed begrijp, of dat de column mij niet helemaal duidelijk is.

 

Als mijn salaris in 2013 EUR 60.000 was, waarom zou dit dan in 2015 EUR 64.286 moeten worden???? (75/70 x 60.000). Welke argumenten zijn hier voor?

 

Of wordt er met de maatregel iets anders bedoeld? Namelijk het minimale loon dat je je moet uitkeren in 2015, op basis van de 70% van Management Fee minus doelmatigheidsreserve?

Dat is iets anders dan "75/70 van je loon van 2013".

 

En anders begrijp ik er werkelijk niets van :)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@jenson en prinsrachid:

 

Eerst even duidelijk maken waarom deze regeling er is gekomen (hoewel ook dit weer een gedrocht is van iemand met te veel tijd):

 

Als je een hoger loon opneemt dan het normloon dan gaat de wetgever er vanuit dat dat hogere loon gebaseerd is op een 'marktconforme beloning' maal 70%. Die 70% wordt dus volgend jaar 75%.

 

Dat is de reden waarom ze de overgangsregeling doorvoeren.

 

Dat in de praktijk veel DGA-salarissen boven het normloon helemaal niet gebaseerd zijn op marktconform maal 70% wordt genegeerd. Ik vermoed omdat er dan geen einde meer komt aan alle discussies.

 

@Jenson: Dus ja, neem je meer op dan het normloon dan geldt de 75/70 verhoging.

@Prinsrachid: Als je door afronding net boven de norm uitkomt dan lijkt het mij niet waarschijnlijk dat de fiscus ook dan de 75/70e aanpassing zal opleggen.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Werkelijk bizarre maatregel.

 

Heel onprettig voor alle DGA's die zich in 2013 2014 eenmalig een hoger salaris hebben toegekend (bonus na goed jaar, tantieme, etc) (geen dividend). Die zitten vanaf 2015 vast aan een veel te hoog salaris.

 

Ook onprettig voor DGA's die in 2015 juist van plan zijn hun salaris wat omlaag te brengen, zodat de (reserve in de) BV gezond blijft.

 

Wat een volstrekte willekeur om 2014 zomaar te benoemen tot "het jaar waarin je DGA loon precies het gebruikelijke loon is".

 

Neem dan het gemiddelde van de laatste 5 jaar. Eventueel plus inflatiecorrectie.

 

Ik kan me niet voorstellen dat deze maatregel op deze manier doorgang vindt.

Of eigenlijk ook wel, het past namelijk goed in het rijtje jaloeziebelastingen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor de duidelijkheid: het staat je (inmiddels) volledig vrij om af te wijken van de 75/70-toezegging. Het is een goedkeuring, geen verplichting. Dat geldt andersom alleen zolang de inspecteur geen contact heeft opgenomen om over de afspraak te praten en mits de feiten en omstandigheden gelijk blijven. Als je afwijkt van de regel, kan dat aanleiding zijn om het loon nader te beoordelen (ik kan me zo voorstellen dat een algoritme wordt geprogrammeerd dat de aangifte 'uitspuugt' als het loon afwijkt, dan kom je op een grote stapel waarvan een groot deel uiteindelijk alsnog automatisch wordt afgedaan en een klein deel daadwerkelijk nader wordt beoordeeld).

 

Omdat de 75/70-regel niet (meer) verplicht is, blijft de bewijslast bij de belastingdienst: als de inspecteur vindt dat je een hoger loon moet genieten dan (nu) €44.000, dan moet hij daar argumenten voor aandragen. "Ja maar het is geen 75/70" volstaat niet, hij moet volledig los van het eerder loon en eerdere (namens hem door de staatssecretaris opgezegde) afspraken beargumenteren waarom het gebruikelijk loon hoger moet worden vastgesteld, met inachtneming van de nieuwe regels. Dat de wetgever ervan uitgaat dat iedere DGA een zo laag mogelijk loon wil genieten, is ook geen argument.

 

Overigens, als je wel een zo laag mogelijk gebruikelijk loon geniet, dan valt het te overwegen om na te gaan of dat wel optimaal is. Niet voor niets geeft Joost aan dat in de praktijk veel DGA-salarissen hoger liggen.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor deze nuancering. Dat maakt het karakter van de maatregel minder verplicht.

Het blijft in zijn geheel wel een onduidelijk samenraapsel van richtlijnen, regels en rechtstpraak, dat, zoals Joost al schreef, niets meer te maken heeft met de oorspronkelijke doelstelling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 16 leden online en 407 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept