Jump to content
LeegR1
Verberg

De BV en de wetswijzigingen

vraag

De wijzigingen van boek 2 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de jaarrekening en de micro-BV op een A3

Op 1 november 2015 is het burgerlijk wetboek aangepast in verband met de invoering van de nieuwe EU-richtlijn jaarrekening. Deze richtlijn vervangt de 4e en 7e vennootschapsrichtlijnen. Het belangrijkste doel van deze richtlijn is administratieve lastenverlichting voor kleinere BV’s. Behalve voor de BV’s zijn ook voor andere rechtspersonen diverse wetten gewijzigd. Ik wil dit hier niet ongemerkt voorbij laten gaan daarom publiceer ik dit artikel ter informatie. Reageren mag natuurlijk altijd, maar is geen vereiste. Ik beperk mij in dit artikel tot de belangrijkste wijzigingen voor met name kleinere BV’s en zal af en toe ook enkele wijzigingen voor middelgrote en grote BV’s behandelen. Ik deel dit artikel in naar de volgende onderwerpen:

 

1. Wijzigingen in de grootte-criteria van BV’s,

2. de nieuw geïntroduceerde micro-BV,

3. wijzigingen in het bestuursverslag (was voorheen jaarverslag),

4. wijzigingen in de waarderingsgrondslagen,

5. wijzigingen in grondslagen voor de resultaatbepaling,

6. wijzigingen in de termijnen voor opmaak en vaststelling van de jaarrekening;

7. overige wijzigingen;

8. vanaf wanneer gaan de wijzigingen in.

 

1. Wijzigingen in de grootte-criteria voor BV’s

 

Tot op heden kon een BV gekwalificeerd worden als klein, middelgroot en groot. De wijzigingen in BW 2 titel 9 brengen daar verandering in. BV’s kunnen nu gekwalificeerd worden als micro, klein, middelgroot en groot. Met name voor micro-BV’s zijn de eisen sterk vereenvoudigd. Hier kom ik in de volgende paragraaf op terug. Met de invoering van de micro-BV zijn ook de andere bedragen geïndexeerd.

 

Balanstotaal Netto-omzet Werknemers

Micro (nieuw) < €350.000 < € 700.000 < 10

Klein < € 6.000.000 < € 12.000.000 < 50

Middelgroot < € 20.000.000 < € 40.000.000 <250

Groot > € 20.000.000 > € 40.000.000 >250

 

 

De waardes dienen berekend te worden op basis van verkrijgingsprijs. Simpel gezegd is dit wat een onderneming voor bijvoorbeeld een auto of voorraad betaald heeft.

 

2. De nieuw geïntroduceerde micro-BV.

 

Met als doel administratieve lastenverlichting zijn er in de EU-richtlijn maximumbepalingen ingevoerd voor wat van een micro-BV aan informatie in de jaarrekening gevraagd wordt. Alvorens te kunnen vaststellen of een BV daadwerkelijk een micro-BV is dient, indien de BV tot een groep behoort, op elk niveau geconsolideerd bekeken te worden of een BV een micro BV is. Dit betekent dus dat een holding net wel als klein kan classificeren, maar dat een werkmaatschappij classificeert als micro bij een structuur van alleen een holding en een werkmaatschappij. Dit is dus eigenlijk weer een administratieve lastenverzwaring, want je moet eerst consolideren om vast te kunnen stellen welk regime van toepassing is.

 

Belangrijk om te weten is dat in artikel 395a lid 4 de balans van een micro-BV sterk vereenvoudigd wordt. Er is alleen een indeling vereist in vaste en vlottende activa, met specificatie van de volgende posten: kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen en de post opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal. Aan de passiva-zijde dienen alleen nog de volgende posten gespecificeerd te worden: eigen vermogen, voorzieningen en schulden. Schematisch ziet de meest uitgebreide balans van de micro-BV er als volgt uit:

 

 

Activa Passiva

 

Vaste activa Eigen vermogen

-Kosten die verband houden met oprichting

en uitgifte van aandelen Voorzieningen

 

Vlottende activa

– Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal Schulden

 

 

 

Ook de winst- en verliesrekening van de micro-BV is sterk vereenvoudigd. Op grond van artikel 395a lid 5 zijn slechts de volgende posten vereist: netto-omzet, overige bedrijfsopbrengsten, kosten van grond- en hulpstoffen, personeelskosten, waardecorrecties, overige bedrijfskosten en belastingen. Schematisch ziet de meest uitgebreide winst- en verliesrekening van de micro-BV er dan als volgt uit:

 

Baten

Netto-omzet

Overige bedrijfsopbrengsten

 

Lasten

Kosten van grond- en hulpstoffen

Personeelskosten

Waardecorrecties

Overige bedrijfskosten

Belastingen

 

Micro-BV’s hoeven dus alleen de balans en de winst- en verliesrekening op te stellen zoals hierboven. Als gebruik wordt gemaakt van fiscale grondslagen dient dit vermeld te worden. De in artikel 394 genoemde deponeringsplicht geldt uitsluitende voor de balans van de micro-BV. Het grote voordeel is dat er geen uitgebreid boekwerk van twintig tot derig pagina’s meer hoeft te worden opgesteld. Een groot nadeel van deze hele kleine balans is dat er geen waarderingsgrondslagen en grondslagen van resultaatbepaling worden vermeld. De gebruiker van deze jaarrekening kan niet zien of iets bijvoorbeeld op werkelijke waarde of kostprijs is gewaardeerd.

 

Vermeldenswaardig is overigens dat als een micro-onderneming het eerste jaar voldoet aan de criteria dat hij deze gelijk mag toepassen. Normaal moet een BV twee jaar voldoen aan de lichtere criteria alvorens hij dit regime mag toepassen. Dit zal ongetwijfeld ook gedaan zijn voor de administratieve lastenverlichting. Dit is dus ook een goed punt om met uw accountant te bespreken. Is het nog nodig een heel uitgebreid jaarrapport op te stellen voor BV’s, waar nagenoeg geen activiteit in zit. Het is overigens wel goed om erover na te denken wie, naast u als eigenaar of directeur, nog meer gebruik gaat maken van uw jaarrekening of publicatierapport. U kunt dan bewust kiezen of u extra gegevens verstrekt dan de wettelijk minimum benodigde gegevens.

 

3. Het bestuursverslag

 

In de nieuwe wet wordt de term jaarverslag vervangen door bestuursverslag. In de volksmond werd de term bestuursverslag eigenlijk altijd al gebruikt. Een belangrijk wijziging voor ondernemingen die onderworpen zijn aan accountantscontrole is dat de accountant het bestuursverslag nu ook op materiële onjuistheden moet onderzoeken. De wet geeft hier niet expliciet aan hoe een materiële onjuistheid gekwalificeerd moet worden. Belangrijk is wel dat een materiële onjuistheid nu ook van invloed kan zijn op de strekking van de controleverklaring van de accountant met betrekking tot het bestuursverslag. Door een materiële onjuistheid in het bestuursverslag kan er nu bijvoorbeeld een controleverklaring met beperking afgegeven worden met betrekking tot het bestuursverslag.

 

4. Wijzigingen in de waarderingsgrondslagen van de balans

 

In het verleden was het gebruikelijk dat kosten van onderzoek en ontwikkeling op de balans werden opgenomen. Met de invoering van deze wet is alleen nog toegestaan dat kosten van ontwikkeling van een nieuw product opgenomen worden op de balans. Ineens afboeken van goodwill ten laste van het eigen vermogen of het resultaat mag niet meer. Van andere immateriële vaste activaposten dient terugname van afboekingen te worden toegelicht. In uitzonderlijke gevallen mogen kosten van ontwikkeling en goodwill in maximaal 10 jaar worden afgeschreven. Dit is het geval als de looptijd hiervan niet betrouwbaar kan worden ingeschat. Een te voorziene buitengewone waardevermindering van vlottende activa is ook afgeschaft met de invoering van de nieuwe wet. Een andere bijzonderheid is dat de methodiek van vervangingswaarde geschrapt is bij het bepalen van de actuele waarde, als posten worden gewaardeerd op actuele waarde.

 

5. Wijzigingen in de grondslagen voor resultaatbepaling van de winst- en verliesrekening

 

De wetgever heeft sturing in het resultaat door middel van buitengewone posten willen voorkomen. Daarom mag met ingang van de nieuwe wetgeving geen buitengewoon resultaat of belastingen over buitengewoon resultaat verwerkt worden. Alles moet via de normale posten in de winst- en verliesrekening lopen. Op grond van het nieuwe artikel 377 lid 7 dienen baten en lasten die aan een ander jaar toegerekend worden toegelicht te worden in de winst- en verliesrekening. Nieuw is ook dat posten van uitzonderlijke omvang of posten die in uitzonderlijke mate voorkomen vermeld moeten worden naar bedrag en aard.

 

6. Opmaken, vaststellen en deponeren van de jaarrekening

 

Waar goed rekening mee gehouden dient te worden is dat de deponeringstermijn voor B.V.’s, maar ook voor andere rechtspersonen verkort is naar 12 maanden. Dus nog voor 31 december van het huidige jaar moeten de jaarcijfers van het voorgaande jaar gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Regel is nu dat B.V.’s binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar hun jaarrekening opmaken. Voor het opmaken van de jaarrekening kan de algemene vergadering van aandeelhouders nu 5 in plaats van 6 maanden uitstel geven. Dus uiterlijk 31 oktober dient er een opgemaakte inrichtingsjaarrekening te zijn. Vervolgens heeft de Algemene vergadering van Aandeelhouders twee maanden tijd om de jaarrekening vast te stellen en publicatiestukken te deponeren. Let er wel op dat publicatiestukken binnen 8 dagen na vaststelling gedeponeerd moeten zijn bij de Kamer van Koophandel en uiterlijk 31 december gedeponeerd dienen te zijn.

 

Schematisch weergeven:

 

Tot en met 31 mei opmaken van de jaarrekening

Tot en met 31 oktober uitstel opmaken van de jaarrekening

Tot 31 december vaststellen van de jaarrekening en deponeren.

 

7. Overige zaken

 

[*]Indien de jaarrekening een toelichting bevat dient de voorgeschreven indeling van het besluit modellen jaarrekening aangehouden te worden.

 

[*] Schulden langer dan 5 jaar mogen in één bedrag toegelicht worden.

 

[*] Gebeurtenissen na balansdatum en bestemming van het resultaat worden verplaatst van de overige gegevens naar de toelichting.

 

[*] De BV dient naam, zetel en nummer Kamer van Koophandel te vermelden in de jaarrekening.

 

[*] Afgewaardeerde bedragen of bedragen waarvan af is gezien op leningen aan bestuurder of commissarissen moeten toegelicht worden in de jaarrekening.

 

[*] Er zijn nog enkele regels ingevoerd voor maatschappelijk verantwoord ondernemen verslagen en verslagen van betalingen aan overheden in specifieke sectoren, maar dit zal doorgaans in het MKB niet aan de orde zijn.

 

[*] Bij kleinere rechtspersonen hoeft het hoofd van de groep niet meer vermeld te worden.

 

[*] Het gemiddeld aantal werknemers dient berekend te worden op basis van de in het boekjaar bij de rechtspersoon werkzame werknemers.

 

[*] De toelichting op het aandelenkapitaal mag ook een stuk sumierder bij kleine BV;s. Aantallen en waarde hoeven niet langer verplicht toegelicht te worden.

 

[*] Dit geldt eveneens voor winstbewijzen.

 

[*] Er zijn diverse andere aanpassingen die met name voor specifieke categorieën zoals beursgenoteerde bedrijven van belang zijn, deze vermeld ik hier daarom niet.

 

[*] De enige nog noemenswaardige wijziging is het niet meer hoeven vermelden van de accountantshonoraria voor middelgrootte rechtspersonen.

 

8. Toepassing vanaf welk boekjaar?

 

Deze wet is verplicht vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Expliciet wordt aangegeven dat de wet ook al in het boekjaar 2015 mag worden toegepast. Dit is gedaan voor kleine en micro-rechtspersonen, zodat deze gelijk al kunnen profiteren van deze administratieve lasten verlichting. Het loont daarom denk ik zeker de moeite om met uw accountant te overleggen welke jaarstukken u opstelt en welke niet. In aanvulling hierop loont het ook zeker te moeite om na te gaan welke informatie u wel of niet opneemt in uw jaarcijfers.

 


Leeg

Link to post
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

En daarom zijn we blij dat er toch minstens 1 accountant op HL aanwezig is. Dank je wel Richard!

 

Hoe taai de stof ook is, het is wel zeer relevant voor BV's en hun bestuurders. Ik pik er even twee belangrijke wijzigingen uit:

 

1. de introductie van de micro BV.

Balanstotaal Netto-omzet Werknemers

Micro (nieuw) < €350.000 < € 700.000 < 10

 

Dit zal het gros van alle MKB BV's omvatten. Fijn dat we minder hoeven vast te leggen. Begrijp ik nu goed dat voor deze BV's een jaarrekening niet meer nodig is? Dus een balans en W&V volstaat?

 

 

2. De verkorting van de deponeringstermijn bij de KvK.

 

Tot en met 31 mei opmaken van de jaarrekening

Tot en met 31 oktober uitstel opmaken van de jaarrekening

Tot 31 december vaststellen van de jaarrekening en deponeren.

 

De KvK is dit jaar al in maart begonnen met het aanschrijven van BV's die 2014 nog niet gedeponeerd hadden. Daarbij ging de KvK uit van de oude datum van 1 februari. Dat wordt nu dus teruggebracht naar 31 december.

 

Daarbij opgemerkt dat voor veel micro BV's ook geldt dat alle aandeelhouders ook alle bestuurders zijn. In dat geval leidt de ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. Daar zit een uitzondering aan vast: in dat geval moet deponering plaatsvinden voor 8 december.

 

@DGA's: let dus goed op uw boekhouder/accountant/fiscalist. Die heeft via zijn BElastingCONsulentennummer een uitstelregeling die loopt tot 1 mei. Onder het beconuitstel moet een aangifte VPB over 2016 uiterlijk 30 april 2018 ingediend zijn. De nieuwe wet t.a.v. de deponering bij het handelsregister kent dus een termijn die minstens 4 maanden korter is. En nu de aangifte VPB vaak hand in hand gaat met de jaarrekening en de deponering ervan, is het advies om te zorgen dat uw boekhouder/accountant/fiscalist in elk geval voor december na afloop van het boekjaar de zaken afgerond heeft.

 

groet

Joost

 


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Deze regels zijn in andere EU landen al een paar jaar geleden geimplementeerd.

Fijn dat dat in Nederland nu ook het geval wordt.

 

Toen ik vorig jaar de Micro Entity accounts van een Ltd bij de KVK wilde deponeren werdt deze in eerste instantie door de kamer van koophandel als onvolledig geweigerd.

Dachten zeker: een voorblad met daarachter maar een half A4'tje, dat kan nooit alles zijn, maar dat was het wel. :)

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

En daarom zijn we blij dat er toch minstens 1 accountant op HL aanwezig is. Dank je wel Richard!

 

Hoe taai de stof ook is, het is wel zeer relevant voor BV's en hun bestuurders. Ik pik er even twee belangrijke wijzigingen uit:

 

1. de introductie van de micro BV.

Balanstotaal Netto-omzet Werknemers

Micro (nieuw) < €350.000 < € 700.000 < 10

 

Dit zal het gros van alle MKB BV's omvatten. Fijn dat we minder hoeven vast te leggen. Begrijp ik nu goed dat voor deze BV's een jaarrekening niet meer nodig is? Dus een balans en W&V volstaat?

 

 

Ja klopt 3 A4'tjes zijn voldoende of een A3. Dit is de nieuwe minimumeis voor de inrichtingsjaarrekening van micro BV's en voor de KvK dus alleen de balans.


Leeg

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik meen mij te herrineren dat je aan 2 van de 3 moet voldoen om als bedrijf in een bepaalde catagorie te vallen.

 

Klopt dit en is dit ook zo voor de micro bedrijven?

 

Bijv.,

1 medewerker

1000 euro omzet

40 miljoen balanstotaal.

 

is micro ondernemning? ???

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik meen mij te herrineren dat je aan 2 van de 3 moet voldoen om als bedrijf in een bepaalde catagorie te vallen.

 

Klopt dit

 

Ja, dat staat letterlijk in art 2:395a 1 BW:

 

Artikel 395a 1. De leden 3 tot en met 6 gelden voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten: a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350.000; b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000; c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10.

 

en is dit ook zo voor de micro bedrijven?

niet "ook" maar "juist"

 

Bijv.,

1 medewerker

1000 euro omzet

40 miljoen balanstotaal.

 

is micro ondernemning? ???

Een wel erg extreem en onwaarschijnlijk voorbeeld, maar ja, volgens de Wet is dat een micro-onderneming met een beperkte(re) publicatieplicht.

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo

 

Ik lees in Uiting RJ 2016-4 het volgende:

 

Presentatie en toelichting De onderdelen van de jaarrekening

201 De jaarrekening van de microrechtspersoon bestaat uit de volgende onderdelen:

 

de balans met de vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar;

de winst- en - verliesrekening met de vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar

 

Klopt dat dat ook voor de W&V rek. het voorgaande boekjaar vermeld moet worden ?

 

Groet

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Klopt dat dat ook voor de W&V rek. het voorgaande boekjaar vermeld moet worden ?

Misschien is het handig als de Kamer van Koophandel dit ook zou vermelden, als het echt zo is. Tot op heden was een verkorte balans voldoende voor kleine rechtspersonen en een beperkte balans voor microrechtspersonen. Maar de wet lijkt inderdaad te spreken van een beperkte opgave van baten en lasten. De Raad voor de Jaarverslaglegging heeft deze publicatieplicht verder uitgewerkt en dus bepaald dat je ook het vorige jaar erbij noemt (volgens mij zijn deze richtlijnen verplicht). Op zich moet het trouwens niet zo heel moeilijk zijn om daar aan te voldoen, omdat je immers vorig jaar ook al de cijfers hebt moeten publiceren.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Er is een verschil tussen de inrichtingsjaarrekening en de jaarrekening die je publiceert bij de Kamer van Koophandel. Wat de KvK op haar website heeft staan is waaraan de publicatiestukken moeten voldoen. Dat is beperkter dan de inrichtingsjaarrekening, zie ook artikel 2:395a lid 8 BW:

 

Artikel 394 is slechts van toepassing met betrekking tot een overeenkomstig leden 3 en 4 beperkte balans.

 

(Artikel 394 regelt de openbaarmaking.)

 

Je moet dus wel een jaarrekening met een winst- en verliesrekening (inclusief vergelijkende cijfers daarbij) maken, maar je hoeft die niet te publiceren. Daarin is niets gewijzigd met de wetswijzigingen per 1 november vorig jaar.

 

Overigens mag je die nieuwe wetswijzigingen alleen toepassen in de jaarrekening 2015 als je ze integraal toepast. Onderdeel daarvan is dat ook de nieuwe, kortere termijnen voor het opmaken van de jaarrekening dan al gelden. Als je de jaarrekening 2015 (aannemende dat je daarmee bezig bent, wpronk) nu nog moet opmaken, dan kan je het microregime dus niet meer toepassen in die jaarrekening. (Ongeacht of dan nu al had moeten zijn gedeponeerd had de jaarrekening binnen tien maanden moeten zijn opgemaakt.)

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Je moet dus wel een jaarrekening met een winst- en verliesrekening (inclusief vergelijkende cijfers daarbij) maken, maar je hoeft die niet te publiceren. Daarin is niets gewijzigd met de wetswijzigingen per 1 november vorig jaar.

Weer wat geleerd! Het leek me eigenlijk vanzelfsprekend dat je een winst- en verliesrekening opmaakt voor intern gebruik. Hoe zou je anders een belastingaangifte kunnen doen? Maar op zich ook wel logisch dat dat wettelijk is vastgelegd. Ik mag je geen 2 reuzen per dag geven, maar je staat inmiddels op nummer 4. ;)

 


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Als je de jaarrekening 2015 (aannemende dat je daarmee bezig bent, wpronk) nu nog moet opmaken, dan kan je het microregime dus niet meer toepassen in die jaarrekening. (Ongeacht of dan nu al had moeten zijn gedeponeerd had de jaarrekening binnen tien maanden moeten zijn opgemaakt.)

 

Nee ik was me aan he inlezen inzake de Micro-onderneming en de wijzigingen die daarin voor komen, het verbaasde me dat je voor zowel de Balans als de W&V rek met de vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar moest op maken maar niet hoeft te publiceren. Is me nu duidelijk dank.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik lees in Uiting RJ 2016-4 het volgende:

 

Presentatie en toelichting De onderdelen van de jaarrekening

201 De jaarrekening van de microrechtspersoon bestaat uit de volgende onderdelen:

 

de balans met de vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar;

de winst- en - verliesrekening met de vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar

 

Is deze regel naast microrechtspersoon ook op "kleine ondernemingen" van toepassing ? Ik heb geprobeerd dit uit te zoeken maar is me helaas niet gelukt. Graag jullie reactie

 

B.v.D

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik lees in Uiting RJ 2016-4 het volgende:

 

Presentatie en toelichting De onderdelen van de jaarrekening

201 De jaarrekening van de microrechtspersoon bestaat uit de volgende onderdelen:

 

de balans met de vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar;

de winst- en - verliesrekening met de vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar

 

Is deze regel naast microrechtspersoon ook op "kleine ondernemingen" van toepassing?

 

 

 

Niemand ???

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Is deze regel naast microrechtspersoon ook op "kleine ondernemingen" van toepassing?

Als het geldt voor microrechtspersonen, dan geldt het ook voor kleine rechtspersonen. De microrechtspersoon is een kleine rechtspersoon met nog minder verplichtingen. De RvJ benoemt deze categorie dan ook in een apart hoofdstukje.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 218 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept