Jump to content
R-yen S
Verberg

Hardware van prive naar BV

vraag

Zo'n 1,5 jaar geleden heb ik wat crypto mining hardware vanuit prive aangeschaft. Is het toegestaan om de mining hardware te verkopen aan mijn holding zodat vanuit de holding verder gegaan kan worden met minen? Waarbij de energiekosten dan ook voor rekening van de holding gaan zijn en de revenuen dan uiteraard ook.

Ik meen ergens een casus gelezen te hebben waarbij een amateurfotograaf zijn apparatuur aan zijn nieuw gestartte onderneming verkocht, waarbij gesteld werd dat apparatuur binnen x jaar tegen de aanschafwaarde overgenomen mocht worden. Geld dat in mijn geval ook? 

Link to post
Share on other sites

11 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Dan overdragen tegen een waarde die een onafhankelijke derde er ook voor zou betalen (goed koopmansgebruik). Hiervoor schrijf je (als zijnde particulier) een kwitantie aan de B.V. en vervolgens schrijf je af op de hardware (voor fiscale doeleinden maximaal 20% per jaar).

 

1 uur terug, R-yen S zei:

Ik meen ergens een casus gelezen te hebben waarbij een amateurfotograaf zijn apparatuur aan zijn nieuw gestartte onderneming verkocht, waarbij gesteld werd dat apparatuur binnen x jaar tegen de aanschafwaarde overgenomen mocht worden. Geld dat in mijn geval ook?  

Met dit deel van je openingspost lijk je te doelen op middelen aangeschaft in de aanloopfase van de onderneming (maar daarvan lijkt hier geen sprake) of op geruisloze/ruisende inbreng maar daarvan lijkt hier geen sprake omdat je activa in wil brengen en geen (deel van een) onderneming.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Is het minen van cryptocurrency opgenomen in de doelomschrijving van je Holding?

 

Weet niet wat de juridische gevolgen kunnen zijn als het niet zo is, maar wellicht puntje van aandacht.

 

Odeon

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dat is niet met zoveel woorden opgenomen nee. Maar zou dat niet onder sectie e. en f. kunnen vallen? Dit staat in de statuten:

 

Doel    

 

De vennootschap  heeft  ten  doel:  

a.  het  uitoefenen  van  holding,  beheer-  en  managementactiviteiten.    Het  interim-  en  projectmanagement  en  verrichten  van  advieswerkzaamheden.     Het  (doen)  verzorgen  van  wettelijk  gefacilieerde  en  niet  gefacilieerde    pensioenvoorzieningen  en/of  oudedagsvoorzieningen  en/of    invaliditeitsvoorzieningen  en/of  arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen  en/of    lijfrenten  of  anderszins voor  haar  directeuren  en  gewezen  directeuren,    aandeelhouders  en  gewezen  aandeelhouders,  huidige en  gewezen  eigen    werknemers,  huidige  en  gewezen  werknemers  van  gelieerde  ondernemingen en vennootschappen  alsmede  hun weduwen/weduwnaars  en/of  (geregistreerde)     partners  en  (pleeg)kinderen.    Het  (doen)  aangaan en  afsluiten,  administreren  en uitvoeren  van  wettelijk    gefacilieerde  en  niet  gefacilieerde  regelingen  op  het  gebied  van  pensioenen    en/of  oudedagsvoorzieningen  en/of  invaliditeitsvoorzieningen  en/of    arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen  en/of  lijfrenten  of  anderszins;

b.  het  oprichten  en  verwerven  van,  het  deelnemen  in,  het  samenwerken  met,  het     voeren  van  de  directie  over,  alsmede  het  (doen)  financieren  van  andere    ondernemingen,  in welke  rechtsvorm  ook.    Het  verkrijgen,  beheren,  houden,  afstoten  en  vervreemden  van  aandelen,    deelnemingen  en  andere  belangen  in vennootschappen en  rechtspersonen en     het  uitoefenen  van  alle aan  die aandelen,  deelnemingen  en  belangen  verbonden rechten.    Het  zich op  enige wijze interesseren  in,  alsmede  het  (doen)  financieren  van    andere ondernemingen,  in welke rechtsvorm  ook  en  het  deelnemen  in of  optreden  als  (commanditair  of  beherend)  vennoot  in  gezamenlijke    ondernemingen;    

c.  het  verstrekken  en  aangaan  van  geldleningen.    Het  stellen  van  zekerheden,  ook  voor  schulden  van  anderen.    Het  zich sterk  maken  voor  andere ondernemingen of  derden,  waaronder    begrepen  het  zich als  borg of  hoofdelijk  (mede)schuldenaar  verbinden.    Het  stellen  van  zakelijke  en  persoonlijke  zekerheid voor  dochtermaatschappijen     en  andere  aan de  vennootschap  gelieerde  ondernemingen  alsmede  het  stellen     van  zakelijke,  persoonlijke en  beperkte  zekerheidsrechten  voor  derden,  met    name die waarmee  de  vennootschap  in een  groep verbonden  is  en  al  of  niet  een onderneming  drijvende.    Het  aangaan  van  borgstellingen  en  garantieovereenkomsten;    

d.  het  verkrijgen,  vervreemden en  beheren  van-  alsmede het  beschikken  over    registergoederen,  het  exploiteren,  administreren,  verwerven  en  vervreemden,     huren  en  verhuren,  kopen en  verkopen  van  goederen  (zaken  en    vermogensrechten)  -  daaronder  uitdrukkelijk  begrepen  octrooien,  patenten,    licenties,  know  how  en  merken  –  alsook  de  export  en  import  daarvan.    Het  ontplooien  van  handelsactiviteiten  in al  deze goederen  alsmede de    ontwikkeling,  de  productie en  de  distributie daarvan;    

e.  het  beleggen  van  vermogen  in lijfrenten,  effecten,  (register)goederen,    hypothecaire schuldvorderingen  en  andere vermogensbestanddelen;    

f. het  verrichten  van  alle andere  werkzaamheden op  financieel,  administratief,    economisch,  commercieel  en  industrieel  terrein alsmede het  verrichten  van  alle     verdere  handelingen,  die  met  het  vorenstaande in  de  ruimste zin verband    houden  of  daartoe  bevorderlijk  kunnen  zijn.   

Edited by R-yen S
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Op 21-12-2018 om 11:00, R-yen S zei:

Zo'n 1,5 jaar geleden heb ik wat crypto mining hardware vanuit prive aangeschaft. Is het toegestaan om de mining hardware te verkopen aan mijn holding zodat vanuit de holding verder gegaan kan worden met minen? Waarbij de energiekosten dan ook voor rekening van de holding gaan zijn en de revenuen dan uiteraard ook.

Ik meen ergens een casus gelezen te hebben waarbij een amateurfotograaf zijn apparatuur aan zijn nieuw gestartte onderneming verkocht, waarbij gesteld werd dat apparatuur binnen x jaar tegen de aanschafwaarde overgenomen mocht worden. Geld dat in mijn geval ook? 

Over revenuen gesproken ... Anno 2019 (bijna dan) lijkt het mij dat de kosten van energie de waarde van de geminde cryoto’s overstijgen.

Is het niet beter om gewoon de stekker uit het dure Nederlandse stopcontact te trekken?

 

Andere vraag ... waar gaat dat minen gebeuren ... thuis in de woning van de DGA of op het adres waar de holding staat geregistreerd (wat waarschijnlijk hetzelfde adres zal zijn) ?


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
12 uur geleden, Cosara zei:

Over revenuen gesproken ... Anno 2019 (bijna dan) lijkt het mij dat de kosten van energie de waarde van de geminde cryoto’s overstijgen.

Is het niet beter om gewoon de stekker uit het dure Nederlandse stopcontact te trekken?

 

Andere vraag ... waar gaat dat minen gebeuren ... thuis in de woning van de DGA of op het adres waar de holding staat geregistreerd (wat waarschijnlijk hetzelfde adres zal zijn) ?

Op dit moment, met de huidige koersen en energie tarieven is het inderdaad net wel/net niet rendabel. Ik heb uiteraard de hoop dat de koersen weer gaan stijgen en verkoop momenteel niks van wat ik mine. Aangezien ik boven de 10.000 kwh grens zit val ik vanaf die grens ook in een gunstiger belastinggroep (ik rijd ook 50% elektrisch). Als ik minder ga minen, dan gaat dat procentueel ten koste van het belastingvoordeel. Ook interessant om te weten is dat al het opgenomen elektrisch vermogen wordt omgezet in warmte. Ik bespaar hierdoor daarom ook honderden euro's per jaar aan stookkosten. 

 

De holding staat inderdaad op mijn huisadres. 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
55 minuten geleden, R-yen S zei:

De holding staat inderdaad op mijn huisadres. 

is er sprake van een kwalificerende of niet-kwalificerende werkruimte?

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
1 uur geleden, Cosara zei:

is er sprake van een kwalificerende of niet-kwalificerende werkruimte?

 

Daar ben ik niet zeker van. Ik weet ook niet of dat in mijn geval veel zoden aan de dijk zet. Een kwalificerende werkruimte  iig al niet denk ik. Ik heb wel een kantoorruimte thuis, maar zonder eigen toilet en ingang. Ik werk ongeveer 20-40% vanuit die ruimte en de rest vanuit de werkmaatschappij en klanten van de werkmaatschappij. 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
3 uur geleden, R-yen S zei:

Daar ben ik niet zeker van. Ik weet ook niet of dat in mijn geval veel zoden aan de dijk zet.

De niet-kwalificerende werkruimte valt onder de eigenwoningregeling. Het eigenwoningforfait wordt dan over de gehele woning (inclusief de werkruimte) berekend. Een vergoeding voor het gebruik van deze werkruimte wordt voor de DGA als loon gezien.

 

Voor de Vennootschapsbelasting geldt dat de kosten en lasten van de niet-kwalificerende werkruimte voor de Vpb niet aftrekbaar zijn, tenzij deze kosten en lasten bestaan uit een vergoeding die als loon wordt belast >> (Artikel 10, eerste lid, onderdeel i, Wet Vpb).

 

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Afdeling 2.2. Algemene artikelen inzake bepaling van de winst

Artikel 10

lid 1. Bij het bepalen van de winst komen niet in aftrek:

i. kosten en lasten die verband houden met een werkruimte, de inrichting daaronder begrepen, ten behoeve van een natuurlijk persoon die een aanmerkelijk belang als bedoeld in hoofdstuk 4, uitgezonderd de artikelen 4.10 en 4.11, van de Wet inkomstenbelasting 2001 in de belastingplichtige heeft, of van een daarmee verbonden persoon als bedoeld in artikel 3.92 van die wet, in zijn woning die niet tot het vermogen van een onderneming of tot het resultaat uit een werkzaamheid behoort, tenzij de kosten en lasten bestaan uit een vergoeding die als loon wordt belast dan wel de werkruimte een naar verkeersopvatting zelfstandig gedeelte van de woning vormt en:

1º. ingeval bedoeld persoon tevens een werkruimte buiten die woning ter beschikking heeft, hij zijn belastbaar loon hoofdzakelijk in de werkruimte in die woning verwerft, of

2º. ingeval bedoeld persoon niet tevens een werkruimte buiten die woning ter beschikking heeft, hij zijn belastbaar loon hoofdzakelijk in of vanuit de werkruimte in die woning verwerft en in belangrijke mate in de werkruimte in die woning verwerft;

Edited by Cosara

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 270 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept