Jump to content
barchocolate
Verberg

Grenswerkende ondernemers en Corona maatregelen

Goedendag, 
Ik ben ZZP'r  en heb mijn bedrijf in Nijmegen. Ik ben getrouwd en allebei hebben we 100% inkomsten in Nederland, betalen NL-Btw / inkomstenbelasting etc. Maar wij wonen net over de grens in Duitsland. 
Hoe zitten dan de regelingen voor compensatie etc. ?

Zijn er gelijkgestemden met de zelfde vraag?
Mvg, M. Willemse. 

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Beste allen,

Anderhalve week geleden heb ik een persoonlijke brief gestuurd naar een aantal kamerleden, wethouder van Nijmegen, ZZP NL, MKB en nog een paar personen. 

Ik heb mijn situatie uitgelegd, het "tussen wal en schip verhaal" opgeschreven en als bijlage de brief van EUREGIO bijgevoegd.

https://www.euregio.eu/nl/persberichten/corona-euregios-vragen-om-oplossingen-voor-getroffen-grenspendelaars

Gelukkig heb ik met wat kunst en vliegwerk de € 4000,- ontvangen maar geen Duitse BBZ. Dat is waar het hier om gaat.

Verder heb ik de persoon aangeschreven die op Petities.nl de petitie had ingediend met tot nu toe maar iets van 650 ondertekenaars. Dat is absurd weinig.

Af en toe denk ik, ik plak me vast op het wegdek van de grensovergang ... voor wie ook actie wil voeren, ik ben bereid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Geachte heer xxxx,

Graag houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de toegang tot de Tozo levensonderhoud voor grensondernemers. Inmiddels zijn de schriftelijke vragen die mijn collega’s Mustafa Amhaouch en Hilde Palland in de Tweede Kamer hebben gesteld, beantwoord door de Staatssecretaris. Een link hiernaar heb ik onder deze e-mail toegevoegd. Helaas blijft de Staatssecretaris bij het standpunt dat de Tozo een tijdelijke vereenvoudiging van de reeds bestaande bijstandsregeling voor zelfstandigen is en dat het dus geen sociale uitkeringsregeling is. Hierdoor geldt het woonplaatsbeginsel en niet het feit dat er sociale premies zijn afgedragen.

Ik vind het ontzettend teleurstellend dat de Staatssecretaris er niet voor kiest om een handreiking te doen aan de grensondernemers en hen tegemoet te komen in deze zware tijd. Ik ben nog in afwachting van het antwoord van de Europese Commissie op mijn schriftelijke vragen over of de Tozo-regeling onder de werkingssfeer van de coördinatieverordening sociale zekerheid valt. Hopelijk biedt dat wel mogelijkheden om verder te gaan.

Samen met mijn CDA-collega’s in de Tweede Kamer zijn we aan het kijken wat de volgende stappen kunnen zijn om er in ieder geval voor te zorgen dat de Nederlandse, Belgische en Duitse autoriteiten samen gaan kijken hoe ze de grensondernemers die nu tussen wal en schip vallen kunnen helpen. Morgenmiddag (woensdag 3 juni) vindt er een debat in de Tweede Kamer plaats over grensoverschrijdende samenwerking. Namens de CDA-fractie zal daar ook aandacht gevraagd worden voor dit probleem.

 

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Lenaers

 

Link naar het antwoord van de Staatssecretaris op de schriftelijke vragen: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D20066&did=2020D20066

Link to post
Share on other sites
 • 0

Beste ondernemers,      (doorgestuurd bericht)

 

Er is nog steeds geen uitsluitsel over een eventuele (Tozo-)uitkering voor grensondernemers. De vragen die hierover in de Kamer zijn gesteld, zijn zeer teleurstellend beantwoord. Lees hier de vragen en de antwoorden in deze pdf.

 

Positief
Het positieve nieuws is dat vooral het CDA het er niet bij laat zitten. Hilde Palland vertelt ons dat voor hen de kwestie nog niet gesloten is. Het CDA ziet nog een kans. Gisteren was er een Algemeen Overleg over grensoverschrijdende samenwerking vanuit BZK. Daar hebben zij weer de grensondernemerskwestie ingebracht. Voornaamste doel is te vragen om afstemming met buurlanden te realiseren om te voorkomen dat mensen overal buiten de regelingen vallen. Wat dit oplevert moeten wij nog afwachten.

Daarnaast heeft Martijn van Helvert (CDA) in het Benelux parlement hier ook vragen over gesteld. Die moeten nog beantwoord worden.

 

Ook in het nieuws is nog steeds aandacht voor de kwestie:
https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/cda-wil-ook-coronasteun-voor-ondernemers-in-grensstreek/

https://www.twentefm.nl/streeknieuws/61305/0/cda-wil-snel-oplossing-grensondernemer.html

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2453056/CDA-Steun-voor-zzp-ers-die-hier-werken-maar-in-Duitsland-wonen

 

Negatief
Ten aanzien van het leningengedeelte uit de Tozo is er helaas slecht nieuws te melden. Dankzij een abonnee van ons zijn wij er op gewezen dat er nog een regel bijkomt. Als je geen bedrijfsvestiging in Nederland hebt dan kan je de lening niet eens aanvragen. Dit hebben wij reeds aangekaart bij Hilde Palland van het CDA.

 

Rechtszaak
Sommigen van jullie vragen ons om een rechtszaak aan te spannen. Ik moet jullie vertellen dat wij dat niet zullen doen. Simpelweg omdat er geen juridische grond voor is. De rechter zal alleen gaan kijken naar de bestaande wetgeving en die is in principe zoals ook staatssecretaris Van Ark deze verdedigt. De rechter heeft geen juridische basis om te bevelen de wet te negeren of aan te passen.

 

Petitie
Er is nu ook een petitie opgesteld voor de grensondernemers. Ik geef jullie hierbij de link, dit kan wellicht de druk weer opvoeren om weer tot een oplossing te komen.

 

Hoe verder?
Wat wij blijven doen, is aandacht vragen voor jullie situatie, via de kanalen die daarvoor tot onze beschikking staan, zodat de overheid inziet dat er nu een hiaat is in de wet. Wat we willen is dat de landen onderling een afspraak maken om toch voor de groep grensondernemers een uitkering beschikbaar te stellen zonder dat hiervoor een complete wet veranderd of opgetuigd moet worden, want dat kan maanden duren.

 

Mochten jullie nog ideeën hebben, buiten het aanspannen van een rechtszaak of het aanschrijven van de diverse Kamerleden, dan hoor ik dat graag van jullie.

 

Met vriendelijke groet,

Leo Kits,

Communicatie

 

T:  (050) 3144 344

E: info@zzp-nederland.nl

W: www.zzp-nederland.nl

A: Regattaweg 482
9731 NE Groningen

Link to post
Share on other sites
 • 0

Beste Mede grenswerkers-ondernemers in deze topic,

 

Op 19 maart ben ik deze topic begonnen en er is eigenlijk niets gebeurd. Versta me goed, het beoogde resultaat is er (nog) niet gekomen helaas.

Uiteraard ben ik erg blij met de aandacht in de media en initiatieven door o.a. EUREGIO, ondernemersorganisaties en verschillende kamerleden. Al deze organisaties heb ik  op 16 mei een persoonlijke brief gestuurd. Daarop heb ik van de meeste zeer positieve reacties ontvangen.

 

Ik heb een aantal vragen aan jullie:

1) hoeveel mensen hebben deze topic gelezen?

2) waarom is de petitie "maar" 746 maal getekend (zie de link)? Zouden dat er niet duizenden moeten zijn?

3) om hoeveel grens-ZZP'rs gaat het?

4) in hoeverre zijn jullie zelf in de problemen gekomen  (gelukkig heb ik TOGS ontvangen maar we eten ons spaargeld op!)?

 

Hieronder stuur ik nogmaals een mail die ik afgelopen week ontving.

Graag zie ik jullie reacties tegemoet.

Groeten, Marc

-------------------------------------------------------

 

modcomment: De mailtekst staat in het bericht hier direct boven.

Onnodige herhaling van zulke lange teksten maken het topic moeilijk leesbaar (vooral voor mobiele gebruikers)

Link to post
Share on other sites
 • 1

Ik ben geen grenswerker..

 

5 minuten geleden, barchocolate zei:

3) om hoeveel grens-ZZP'rs gaat het?

 

Uit andere  media (weet niet meer welke) heb ik schattingen gelezen van ca 10.000 ZZPs wonend in buitenland met bedrijf in NL. en ca 30-40% daarvan zou hulp kunnen gebruiken.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Vandaag ontving ik deze reactie van Jeroen Lenaers, 

 

Graag geef ik u hierbij een korte update over de stemming in de Tweede Kamer waarover ik u gisteren een e-mail gestuurd heb. Ik ben zeer blij dat de motie van mijn CDA-collega’s Harry van der Molen en Hilde Palland met grote meerderheid is aangenomen. Van alle fracties in de Tweede Kamer heeft alleen de PVV tegen de motie gestemd. Zie ook de uitslag van de stemming hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z10009&did=2020D21675

 

Het feit dat een overgrote meerderheid de motie steunt is een duidelijk signaal aan de regering dat ze de komende maand aan de slag moet en in overleg moet treden met de Belgische en Duitse collega’s om kijken of er een oplossing is voor de nijpende situatie van veel grensondernemers.

Link to post
Share on other sites
 • 1

UPDATE - 21 augustus 2020

Doorgestuurd bericht:

--------------------------------------

Het heeft even geduurd, maar de Europese Commissie heeft nu toch een inhoudelijk antwoord gegeven op mijn schriftelijke vragen waarin ik in vorige e-mails refereerde. Bij voorbaat excuses als deze e-mail wat ingewikkeld geformuleerd is, maar ik hecht eraan u correct en volledig te informeren, en het zal u niet ontgaan zijn dat de wereld van de grensoverschrijdende sociale zekerheid bepaald niet altijd eenvoudig is!

 

Dat is ook het eerste antwoord dat de Europese Commissie geeft: Dat het classificeren van een uitkering als sociale bijstand, sociale zekerheid of als een bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie vaak zeer complex is. Ze verwijzen daarbij ook naar de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie om die complexiteit te onderstrepen. Of een uitkering wel of niet als bijstand geclassificeerd wordt, is echter in het geval van de Tozo wel zeer relevant. Een bijstandsuitkering valt in principe niet onder de toepasselijke Europese wetgeving, en hoeft dus ook niet geëxporteerd te worden naar aanvragers die niet in het land zelf wonen. De overige twee classificaties (sociale zekerheid en bijzondere niet op premie berustende prestatie) vallen wel onder de Europese wetgeving en moeten in bepaalde (maar niet álle) situaties wél geëxporteerd worden.

 

Over de Tozo voor levensonderhoud zegt de Commissie dat deze bijstand bescherming biedt tegen werkloosheid en voorziet in levensonderhoud. Er worden elementen van sociale zekerheid en sociale bijstand gecombineerd en daarom is de Commissie van mening dat de Tozo kan worden beschouwd als een bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie.

 

Dit staat haaks op de interpretatie van het kabinet. Tijdens de bespreking in de Eerste Kamer op 6 juli gaf toenmalig staatssecretaris Van Ark nog duidelijk aan dat er volgens het kabinet geen discussie mogelijk is en dat de Tozo een bijstandsregeling alleen is. Daarnaast gaf de staatssecretaris ook expliciet aan dat volgens haar de Tozo geen bijzondere non-contributieve uitkering kon zijn omdat deze niet op de bijlage van verordening 883/2004 is opgenomen. Het opnemen van de Tozo in de bijlage van de verordening is een van de voorwaarden om als non-contributieve uitkering beschouwd te kunnen worden.

 

Ook dit argument lijkt door de Commissie te worden tegengesproken. De Commissie heeft het over een non-contributieve uitkering die door Nederland nog niet op de bijlage geplaatst is. Ze verwijst echter ook naar het naar het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Stewart (C-503/09), waarin het Hof van oordeel was dat een uitkering een bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie was ondanks het feit dat deze niet in bijlage van de coördinatieverordening 883/2004 stond. Het gehele antwoord van de Commissie kunt u hier downloaden en teruglezen: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-004040-ASW_NL.html

 

De Europese Commissie doet echter geen duidelijke uitspraak over de exporteerbaarheid van de Tozo en of het juridisch mogelijk is voor Nederland om de Tozo met terugwerkende kracht alsnog op die bijlage te plaatsen en zo te proberen export alsnog te voorkomen. Ik heb verschillende hoogleraren geraadpleegd en mijn inschatting (op basis van hun expertise) is dat een woonlandvereiste voor de Tozo in strijd zou kunnen zijn met de Europese wetgeving, ook als Tozo aan de genoemde bijlage toegevoegd zou worden. Er kunnen wel eisen gesteld worden aan de band die u heeft met Nederland. Maar gezien het feit dat u belastingen en sociale premies in Nederland betaalt lijkt er mij per definitie sprake te zijn van voldoende ‘binding’.

 

U merkt wellicht dat ik voorzichtig ben in mijn conclusies, want ik wil geen hoop wekken die niet waargemaakt kan worden. De Nederlandse regering is nu aan zet. De juristen van het Ministerie SZW bestuderen momenteel de antwoorden van de Europese Commissie, en ik hoop een eerste reactie van volgende week te kunnen lezen. Pas dan weten we of Nederland bereid is stappen te zetten, of dat de staatssecretaris vast blijft houden aan de eigen lezing, en pas dan kunnen we ook bekijken welke vervolgstappen eventueel nodig en mogelijk zijn.

 

Feit is in ieder geval dat de conclusie van de Europese Commissie haaks staat op de interpretatie van de staatssecretaris. Dat alleen al is reden om ook in de Eerste en Tweede Kamer nieuwe vragen aan de staatssecretaris te gaan stellen om schot in de zaak te krijgen. Ik zou namelijk graag zien dat de Nederlandse regering dit nu gewoon op gaat lossen, en niet zijn heil zoekt in eindeloze juridische procedures, of ons dwingt een gang naar de rechter te maken of de Europese Commissie een procedure te laten starten.

 

Ook de NOS besteedt vandaag aandacht aan de reactie van de Europese Commissie. Het artikel is hier terug te lezen: https://nos.nl/l/2344863

 

Ik houd u uiteraard graag op de hoogte van de volgende ontwikkelingen.

 

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Lenaers

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 12 leden online en 416 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept