Jump to content
Alper-
Verberg

vof, grijs kenteken naar privé?

vraag

Ik zit als vennoot in een VOF en ik wil een grijs kenteken auto op prive zetten om de voordelen mbt. mrb te krijgen. 

Ik kan nergens een antwoord vinden hoe het dus zit als je een VOF hebt. Belastingdienst is ook onduidelijk. 

 

Groeten Alper

Edited by Hans van den Bergh
Vraag afgesplitst van oud topic
Link to post
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Welkom op Higherlevel.

 

Volgens onderstaande site zou het gewoon mogelijk moeten zijn om een auto privé aan te merken en wel het voordeel van de motorrijtuigenbelasting te hebben m.b.t. grijs kenteken.

 

Let wel op... je moet de auto wel direct bij aanschaf aanmerken als privévermogen. Je kunt niet eerst de auto als zakelijk aanmerken en later de auto 'overnemen' naar privé (het moet dus gaan om een nieuw aan te schaffen auto). Tevens is het zo dat als je de auto meer dan 90% zakelijk gebruikt, deze weer verplicht onder zakelijk valt.

 

https://zzpdaily.nl/grijs-kenteken-prive-zakelijk-particulier/

 

Link to post
Share on other sites
 • 2
 • Rate this answer
10 uur geleden, Alper- zei:

Ik zit als vennoot in een VOF en ik wil een grijs kenteken auto op prive zetten om de voordelen mbt. mrb te krijgen. 

 

Je stapt wel in een moeras helaas. :grinning-face-with-sweat: De auto van de zaak is een lastige, maar ik zal proberen om wat helderheid te verschaffen.

 

Er is niet zo iets algemeens als "de auto op privé zetten", omdat dat in fiscaal op zich nog niets zegt. Je hebt namelijk met een drietal belastingen te maken en de (al dan niet beschikbare) keuze kan in ieder van die belastingsoorten anders zijn. Het kan dus zijn dat je de auto voor de motorrijtuigenbelasting zakelijk aanmerkt, maar voor de omzet- en inkomstenbelasting niet. Of voor de inkomstenbelasting niet, maar voor de motorrijtuigen- en omzetbelasting wel. De ondernemersregeling in de motorrijtuigenbelasting is echter wel weer deels afhankelijk van het al dan niet ondernemer zijn voor de omzetbelasting.

 

De belastingen waar je mee te maken krijgt, zijn:

- omzetbelasting

- motorrijtuigenbelasting

- inkomstenbelasting

 

Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting is het eigenlijk vrij eenvoudig. Zelfs als je de auto privé aanschaft, mag de VOF voor de omzetbelasting net doen of het haar eigen zakelijke aanschaf is, zolang je maar meer dan 0 km per jaar zakelijk rijdt en er geen vergoeding voor ontvangt. De VOF mag dan de btw aftrekken over de aanschaf en het onderhoud voor de omzetbelasting. De VOF moet dan aan het eind van het jaar wél corrigeren voor jouw privégebruik.

 

Als je wel een kilometerregistratie bijhoudt, moet je je privégebruik naar rato corrigeren. Als je geen kilometerregistratie bijhoudt, mag je dat privégebruik ook forfaitair vaststellen op 2,7% (nieuw) of 1,5% (tweedehands of nieuw na 5 jaar) van de nieuwwaarde, maar die forfaitaire regeling is lastig te combineren met de ondernemersregeling in de motorrijtuigenbelasting. De VOF corrigeert dat privégebruik overigens in de laatste btw-aangifte van elk jaar.

 

Een aantal aandachtspunten: als je niet de forfaitaire regeling toepast, moet je de eerste 5 jaar ook naar rato de aanschaf-btw corrigeren! Let op dat zakelijke kilometers in de omzetbelasting géén woonwerkverkeer omvatten.

 

(Meer info hier en hier).

 

Motorrijtuigenbelasting

Om gebruik te maken van de ondernemersregeling in de motorrijtuigenbelasting zul je ondernemer voor de omzetbelasting moeten zijn. Aangezien niet jij persoonlijk ondernemer bent, maar de VOF ondernemer is, lijkt me dat dit veronderstelt dat de VOF de auto aanschaft voor de omzetbelasting. Daar waar de omzetbelasting niet echt kijkt naar zakelijk gebruik (je corrigeert immers toch voor privégebruik, desnoods nagenoeg 100%), moet voor de ondernemersregeling minimaal 10% van al je kilometers (exclusief woonwerk) zakelijk zijn. En omdat je dus minimaal 10% zakelijke kilometers moet kunnen aantonen, zou dat veronderstellen dat je je kilometers toch al bijhoudt. Dat betekent mijns inziens dat je eigenlijk lastig de forfaitaire correctieregeling in de omzetbelasting kunt toepassen.

 

(Meer info hier)

 

Inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting geldt weer iets compleet anders. Als je je auto meer dan 500 kilometer privé gebruikt (en hierbij tellen woonwerkkilometers verwarrend genoeg wél mee!), dan mag je kiezen of je de auto voor de inkomstenbelasting privé aanmerkt of zakelijk. Als je je auto minder dan 500 kilometer privé gebruikt, dan móet de auto op de balans van de ondernemer!

 

Als je niet mag kiezen of de auto zakelijk aanmerkt, dan komt de auto dus wel op de balans te staan. Maar niet noodzakelijkerwijs op de balans van de VOF. Je mag de auto namelijk als buitenvennootschappelijk vermogen op je aangifte inkomstenbelasting aangeven. Op die manier is de auto nog steeds zakelijk voor de inkomstenbelasting, maar drukken de lasten niet op de andere vennoten. Je hebt dan uiteraard wel te maken met bijtelling voor privégebruik (meestal 22% of anders 8%). Deze bijtelling staat los van de privécorrectie in de omzetbelasting!

 

Als je mag kiezen en de auto privé aanmerkt, dan komt de auto niet op de zaak te staan. Let er dan overigens op hoe het zit met de belastingvrije vergoeding van 19 cent per km. Normaal mag je namelijk (bij een eenmanszaak) een vergoeding van 19 cent per km belastingvrij aan jezelf vergoeden voor het gebruik van je privéauto voor de zaak. Echter, de voorwaarde voor de VOF om de btw af te mogen trekken is dat er geen vergoeding wordt gegeven voor zakelijk gebruik van de privéauto. Het kan zijn dat ze hier bedoelen dat je de auto daadwerkelijk zelf moet betalen en dat niet de VOF een deel van die auto betaalt, en dat je dus wel gewoon recht hebt op 19 cent per km belastingvrij (wat me gewoon redelijk lijkt). Deze vergoeding is namelijk belastingvrij voor de omzetbelasting, dus voor de omzetbelasting (btw) ontvang je geen vergoeding. Maar de omschrijving op de website van de Belastingdienst is wat ambigu op dit punt:

 

"Bent u maat of vennoot en schaft u privé goederen aan, bijvoorbeeld een auto? En worden deze goederen (ook) voor de maatschap of vof gebruikt, zonder dat u daarvoor een vergoeding ontvangt? Dan mag de maatschap of vof de aanschaf-btw van deze uitgaven wel aftrekken in de btw-aangifte." 

 

(Meer info hier, hier en hier)

 

De keuzes voor de ene belasting hebben dus soms gevolgen voor de andere belasting. Of een keuze in de ene belasting fietst een voordeel in de andere belasting in de wielen. Goed over nadenken dus.

Edited by prinsrachid
spelling

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
8 minuten geleden, prinsrachid zei:

Om gebruik te maken van de ondernemersregeling in de motorrijtuigenbelasting zul je ondernemer voor de omzetbelasting moeten zijn. Aangezien niet jij persoonlijk ondernemer bent, maar de VOF ondernemer is, lijkt me dat dit veronderstelt dat de VOF de auto aanschaft voor de omzetbelasting.

Oeps. Het is met een vof inderdaad lastiger. Dat betekent dus dat het gestelde uit de openingspost niet zonder meer kan. Uit de vraagstelling lees ik n.l. dat de auto puur privé gekocht zou gaan worden maar alleen het voordeel van de MRB gewenst is. De persoon zelf is dus geen ondernemer voor de btw.

 

(Ik had dat nog niet zo precies in de gaten en dacht dat elke vennoot ook ondernemer was voor de btw)

 

De afzonderlijke vennoten zijn voor de btw geen ondernemer.Voor de btw is de vof als geheel ondernemer. Als u bijvoorbeeld met z'n drieën een vof vormt, bent u alle 3 ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar is de vof ondernemer voor de btw.

De afzonderlijke vennoten zijn voor de btw geen ondernemer.

 

Het is dus alleen mogelijk om het voordeel te hebben als de auto op naam van de vof staat voor de omzetbelasting, zoals je al aangeeft. Of als de ondernemer ook nog een eenmanszaak heeft met btw nummer.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik kan niet zo uitgebreid reageren, maar mijn voorbeeld is mijn eigen situatie: Ik heb samen met 1 compagnon een vof. We zijn allebei ondernemer voor de inkomstenbelasting.  Mijn compagnon heeft privé een bedrijfswagen. Daarvoor betaald hij automatisch het lage mrb tarief.  

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
2 minuten geleden, Wkhoek zei:

Mijn compagnon heeft privé een bedrijfswagen. Daarvoor betaald hij automatisch het lage mrb tarief.  

En heeft je compagnon naast de vof ook nog een eenmanszaak met eigen btw nummer?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wat voor een eenmanszaak geldt, is ook van toepassing op een VOF, aangezien er sprake is van zelfstandig ondernemerschap.

 Dst ondernemers onder een gemeenschappelijke naam en omzetbelastingnummer opereren, maakt ze niet minder zelfstandig.

 

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
Artikel 24b

In afwijking van het bij artikel 24, eerste lid, van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 23, eerste tot en met derde lid, bedraagt de belasting die voor een bestelauto wordt geheven van een ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, niet zijnde een persoon die ingevolge artikel 7, zesde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 met betrekking tot een bepaalde levering als ondernemer wordt aangemerkt, die de bestelauto meer dan bijkomstig bezigt in het kader van zijn onderneming:

 

Wet op de omzetbelasting 1968
Artikel 7

1 Ondernemer is ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent.

2 Waar in deze wet wordt gesproken van bedrijf, wordt daaronder mede verstaan: 

a. beroep;

b. exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.

3 Bij ministeriële regeling kan worden bepaald, dat publiekrechtelijke lichamen die, anders dan als ondernemer, prestaties verrichten welke uit hun aard ook door ondernemers kunnen worden verricht, met betrekking tot die prestaties als ondernemer worden aangemerkt.

4 Natuurlijke personen en lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die op grond van het bepaalde in dit artikel ondernemer zijn en die in Nederland wonen of zijn gevestigd dan wel aldaar een vaste inrichting hebben en die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven, dat zij een eenheid vormen, worden, al dan niet op verzoek van één of meer van deze natuurlijke personen of lichamen, bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur als één ondernemer aangemerkt en wel met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de inspecteur die beschikking heeft afgegeven. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter zake van de vorming, wijziging en beëindiging van de fiscale eenheid.

5 Onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden kunnen lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen die, anders dan als ondernemer, prestaties verrichten ten behoeve van ondernemers, die krachtens artikel 15 ter zake belasting in aftrek zouden hebben kunnen brengen, indien die prestaties ten behoeve van hen door een ondernemer zouden zijn verricht, met betrekking tot die prestaties als ondernemer worden aangemerkt.

6 Degene die, anders dan als ondernemer, een nieuw vervoermiddel levert welk vervoermiddel wordt verzonden of vervoerd naar een andere lidstaat, wordt met betrekking tot die levering als ondernemer aangemerkt.

7 Voor de toepassing van de regels betreffende de plaats van dienst in deze wet en in de daarop gebaseerde bepalingen wordt:

a. een ondernemer die ook werkzaamheden of handelingen verricht die niet als belastbare goederenleveringen of diensten in de zin van artikel 2, lid 1, van BTW-richtlijn 2006 worden beschouwd, met betrekking tot alle voor hem verrichte diensten als ondernemer aangemerkt;

b. een rechtspersoon, andere dan ondernemer, die voor btw-doeleinden is geïdentificeerd, als ondernemer aangemerkt.

Edited by Cosara
Spelling

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bij dit soort intelligente fiscale constructies vraag ik mijn telkens weer af ... Niet omdat het moet, maar omdat het kan ?


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 13 leden online en 444 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept