Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Camelot

WIA Gevolgen werkgever

Recommended Posts

Algemeen

 

Het kabinet is voornemens per 01-01-2006 de WAO te vervangen door de wet WIA. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Deze wet zal zijn uitwerking gaan vinden voor eenieder die na 31-12-2003 ziek zijn geworden. Voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden voor 01-01-2004, blijft de huidige WAO van kracht. Zoals bekend heb je als werkgever een loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar. Daarnaast zul je als werkgever actief moeten werken aan reïntegratie. Deze regelgeving is bekend onder de namen Wet verbetering Poortwachter en de Wet VLZ (verlenging loondoorbetaling bij ziekte)

Na de twee jaren van loondoorbetaling kunnen er zich de volgende situaties voordoen.

 

Werkgever en/of werknemer hebben onvoldoende voldaan aan hun reïntegratieverplichtingen. Je krijgt als werkgever dan te maken met een sanctie van het UWV. Dit resulteert in (max) een extra jaar van verplichte loondoorbetaling waardoor er dus nog geen beroep gedaan kan worden op de WIA.

 

Werknemer wordt voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard. Je zult dan als werkgever samen met je werknemer moeten zoeken naar een oplossing. Er kan in dit geval geen beroep worden gedaan op de WIA. Voor deze groep werknemers is er eigenlijk geen voorziening meer voorhanden. Zij blijven zoveel mogelijk in dienst van de werkgever. Je hebt als werkgever wel de mogelijkheid om na twee jaren van verzuim een ontslagvergunning aan te vragen bij het CWI. Deze wordt echter pas verleend wanneer er aangetoond kan worden dat alles aan reïntegratie is gedaan en er geen passende arbeid aanwezig is binnen de onderneming voor deze werknemer.

 

Werknemer wordt niet duurzaam en/of voor 35 tot 80% arbeidsongeschikt verklaard. De werknemer kan in dit geval aanspraak maken op de WGA. (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Hierbij wordt er gekeken naar wat de werknemer nog wel kan gerelateerd aan de bijbehorende verdiencapaciteit. Bepalend voor de hoogte van de uitkering (Loongerelateerde- en vervolguitkering) is de mate waarin de werknemer deze verdiencapaciteit ook daadwerkelijk benut.

 

Werknemer wordt volledig en duurzaam (vanaf 80%) arbeidsongeschikt verklaard. In deze situatie kan de werknemer aanspraak maken op de IVA. (regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) Hierbij wordt er 70% uitgekeerd van het laatst verdiende loon (loon is gemaximeerd op € 43.770,00 per jaar)

 

Specifiek

 

Indien je als werkgever sinds 31-12-2004 eigen risicodrager bent, dan wordt je ook in het kader van de WIA automatisch eigen risicodrager! Het is dan ook raadzaam om door een specialist te laten bekijken of het wel verstandig is om eigen risicodrager te blijven. Vanaf 2007 kan het dragen van het eigen risico interessant worden. In 2006 is er namelijk nog geen sprake van gelijkwaardige concurrentieverhoudingen omdat het UWV werkt op basis van het omslagstelsel en verzekeraars werken met het rentedekkingstelsel. In 2007 komt hier verandering in.

 

In het kader van de invoering van de WIA heeft de minister het UWV opdracht gegeven strenger toe te zien op de reïntegratieverplichtingen van de werkgever en werknemer. Je bent als werkgever namelijk verplicht om passende arbeid aan te bieden (indien aanwezig) en de werknemer professionele begeleiding (buiten bedrijf plaatsing) te geven indien passende arbeid niet aanwezig is.

 

Met de komst van de WIA verdwijnt het WAO-gat. Echter, er onstaan wel een aantal andere hiaten. Een aantal verzekeraars hebben inmiddels diverse verzekeringsoplossingen ontwikkeld.

 

Heb je als ondernemer personeel in dienst neem contact op met je assuradeur cq adviseur! Het is taaie materie maar voor de ondernemer niet onbelangrijk!


www.camelot-legal.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Zoals bekend heb je als werkgever een loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar. Daarnaast zul je als werkgever actief moeten werken aan reïntegratie.

 

Werknemer wordt voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard. Je zult dan als werkgever samen met je werknemer moeten zoeken naar een oplossing. Er kan in dit geval geen beroep worden gedaan op de WIA. Voor deze groep werknemers is er eigenlijk geen voorziening meer voorhanden. Zij blijven zoveel mogelijk in dienst van de werkgever.

 

 

In het kader van de invoering van de WIA heeft de minister het UWV opdracht gegeven strenger toe te zien op de reïntegratieverplichtingen van de werkgever en werknemer. Je bent als werkgever namelijk verplicht om passende arbeid aan te bieden (indien aanwezig) en de werknemer professionele begeleiding (buiten bedrijf plaatsing) te geven indien passende arbeid niet aanwezig is.

 

Probleem is dat er ALTIJD passende arbeid bij een andere werkgever is te vinden. Het aanbieden van een sollicitatiecursus via een reïntegratiebedrijf wordt niet meer als voldoende inspanning gezien. Bovendien moet je je medewerker minstens 2 jaar door betalen terwijl vaak al in een vroeg stadium duidelijk is dat binnen het eigen bedrijf geen alternatief werk voor handen is.

 

Bekend is dat arbeidsgehandicapten niet graag door een nieuwe werkgever worden aangenomen vanwege (vermeend) hoger risico op ziekteverzuim. Wel te begrijpen maar niet te accepteren. Bovendien, door de vergrijzing zal het beschikbare arbeidspotentieel de komende jaren snel slinken waardoor het voor werkgevers steeds moeilijker wordt om aan nieuwe werknemers te komen.

 

Mijn stelling is dat werkgevers de koppen bij elkaar moeten steken en innovatieve oplossingen moeten bedenken om hun schroom om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen te overwinnen.

 

Ik help ze daar graag bij.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

en niet van toepassing op de dga :(

 

Wees blij...als je je het kunt veroorloven is een private verzekering tegen AO

een stuk beter op je persoonlijke omstandigheden af te stemmen. Nog beter is een eigen spaarpotje waarmee je de risico's afdekt maar niet iedereen kan dat.

 

Je krijgt echter wel degelijk te maken met de WIA en het afdekken van risico's hiervan op het moment dat je personeel vast in dienst neemt of in dienst komen bij één van jouw participaties.

 

Er zijn behoorlijk wat kleine/startende bedrijven failliet gegaan door arbeidsgehandicapt geraakte werknemers. Mijn inziens deels onnodig als een mede-ondernemer met een passende functie de arbeidsgehandicapte had overgenomen.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Probleem is dat er ALTIJD passende arbeid bij een andere werkgever is te vinden. Het aanbieden van een sollicitatiecursus via een reïntegratiebedrijf wordt niet meer als voldoende inspanning gezien. Bovendien moet je je medewerker minstens 2 jaar door betalen terwijl vaak al in een vroeg stadium duidelijk is dat binnen het eigen bedrijf geen alternatief werk voor handen is.

 

Zowel de werkgever als de werknemer hebben hun verplichtingen ten aanzien van de reïntegratie. Ik ben het met je eens dat louter het aanbieden van een sollicitatiecursus niet als voldoende wordt beschouwd. De werkgever zal hulp en begeleiding aan moeten bieden die ook daadwerkelijk soelaas biedt. Een werknemer heeft hierbij de plicht om schadebeperkende maatregelen te nemen, de mogelijkheden tot arbeid te vergroten (omscholingstrajecten) en niet te vergeten: werknemer heeft de plicht om daadwerkelijk arbeid te verrichten (inclusief sollicitatieplicht) comform de WW.

 

Bekend is dat arbeidsgehandicapten niet graag door een nieuwe werkgever worden aangenomen vanwege (vermeend) hoger risico op ziekteverzuim. Wel te begrijpen maar niet te accepteren. Bovendien, door de vergrijzing zal het beschikbare arbeidspotentieel de komende jaren snel slinken waardoor het voor werkgevers steeds moeilijker wordt om aan nieuwe werknemers te komen.

 

Uiteraard een bekend fenomeen. Echter, men heeft een aantal (zij het beperkte) prikkels voor de werkgever overgenomen uit de wet REA welke een aantal drempels zouden kunnen verlagen. In hoeverre zijn werkgevers/ondernemers hiervan op de hoogte? Ik doel hierbij op de premiekorting, subsidievoorziening, no-risk regeling en de mogelijkheid van proefplaatsingen. Zeker de no-risk regeling (hierbij betaalt het UWV gedurende 5 jaar het ziekengeld van de werknemer) kan hierin positief bijdragen.

 

Mijn stelling is dat werkgevers de koppen bij elkaar moeten steken en innovatieve oplossingen moeten bedenken om hun schroom om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen te overwinnen.

 

Mee eens. Ik denk dat er op het gebied van voorlichting en informatievoorziening nog veel moet gebeuren. De reden van het plaatsen van deze post kende ook deze insteek. Te weinig ondernemers zijn op de hoogte van deze problematiek. De financiële gevolgen voor de werknemers welke arbeidsongeschikt raken zijn fors. Maar de werkgevers moeten ook beseffen welke risico's (zij het onder het maaiveld) op de loer liggen en welke mogelijkheden er zijn om hier adequaat mee om te gaan. Hierbij doel ik niet alleen op verzekeringsoplossingen want die zijn er inmiddels ook voor de werknemers, maar zeker ook op de prikkels die de WIA met zich meebrengt.


www.camelot-legal.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Camelot op Vandaag om 22:10:16

Zowel de werkgever als de werknemer hebben hun verplichtingen ten aanzien van de reïntegratie.

 

Uiteraard moeten we de verplichtingen van de werknemer niet vergeten. Maar waar het uiteindelijk omgaat is dat er perspectief wordt geboden op ander werk. Hierbij kunnen werkgevers een veel grotere rol spelen dan dat ze tot nu toe laten zien. Er wordt nog teveel afgeschoven op reïntegratiebedrijven maar die schieten bij het vinden van een andere baan vaak te kort. Het zijn geen "matchmakers" waardoor de werknemer aangewezen blijft op de traditionele methode van solliciteren. Met hun arbeidshandicap komen ze daardoor per definitie op een achterstand t.o.v. de niet-arbeidsgehandicapte sollicitant. Werkgevers kunnen door hun uitgebreide netwerk veel makkelijker bij elkaar "binnenkomen". Hiervan zou in mijn optiek veel meer gebruik gemaakt moeten worden. Uiteraard moeten werkgevers/ondernemers hierin wel ondersteund worden want anders houden ze geen tijd over voor hun business.Dat is de markt waar ik mij op aan het richten ben.

 

In hoeverre zijn werkgevers/ondernemers hiervan op de hoogte? Ik doel hierbij op de premiekorting, subsidievoorziening, no-risk regeling en de mogelijkheid van proefplaatsingen. Zeker de no-risk regeling (hierbij betaalt het UWV gedurende 5 jaar het ziekengeld van de werknemer) kan hierin positief bijdragen.

 

 

Ik denk dat ondanks alle goed bedoelde pogingen van het UWV vrijwel geen ondernemer weet wat bedoeld wordt met "Wij zorgen voor de goede voorwaarden". Daarnaast gaat het om arbeidsgehandicapten die reeds in de WAO zijn toegelaten. De arbeidsgehandicapten die nog in dienst zijn van de werkgever (mijn doelgroep) krijgen veel minder voorzieningen mee en bovendien zijn die de laatste jaren alleen maar minder geworden. Zo is de subsidie t.b.v. externe reïntegratie bij de invoer van het doorbetalen van het 2e ziektejaar afgeschaft. Ook blijkt dat veel ondernemers de extra papieren rompslomp om voor subsidies in aanmerking te komen alleen maar lastig vinden waardoor ze veel geld laten liggen.Daarnaast werkt het UWV (nog)erg traag bij het toekennen van de arbeidsgehandicaptenstatus waardoor het lang duurt voordat er duidelijkheid is.

 

Overigens, voor de arbeidsgehandicapte werknemer die nog in dienst is, is er geen mogelijkheid voor een proefplaatsing via het UWV. Werkgevers kunnen hier wel onderling afspraken over maken.Uiteraard in overleg met de werknemer in kwestie. Omdat hierbij veel belangen spelen en er een oerwoud van regels en wetten geldt, is het wel aan te raden om dit professioneel te laten begeleiden.

 

Ik denk dat er op het gebied van voorlichting en informatievoorziening nog veel moet gebeuren. De reden van het plaatsen van deze post kende ook deze insteek. Te weinig ondernemers zijn op de hoogte van deze problematiek. De financiële gevolgen voor de werknemers welke arbeidsongeschikt raken zijn fors. Maar de werkgevers moeten ook beseffen welke risico's (zij het onder het maaiveld) op de loer liggen en welke mogelijkheden er zijn om hier adequaat mee om te gaan. Hierbij doel ik niet alleen op verzekeringsoplossingen want die zijn er inmiddels ook voor de werknemers, maar zeker ook op de prikkels die de WIA met zich meebrengt.

 

 

Ook de verzekeringsmaatschappijen kun m.i. een grotere rol spelen bij de 2e spoor reïntegratie. Zij lijden immers ook grote schade bij langdurige uitval van een werknemer. Werkgevers kunnen door hun verzekeringsmaatschappij gestimuleerd worden om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Dit levert immers een premiekorting op omdat de risicos voor ziekteverzuim en AO van een arbeidsgehandicapte voor het UWV zijn. De mooiste constructie zou "a job for a job" zijn waarbij twee werkgevers de arbeidsgehandicapte werknemers "ruilen". De praktijk is uiteraard een stuk weerbarstiger maar ik ben er van overtuigd dat hier nog veel mogelijkheden onbenut worden gelaten. Daarom ben ik een project aan het opzetten waarbij vraag en aanbod op een innovatieve wijze bij elkaar worden gebracht. Daar is echter veel lobbywerk voor nodig dus het duurt nog even voordat de resultaten hiervan zichtbaar worden.

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben unitdirecteur en zit met het volgende. Iemand is bij ons al 5 jaar in dienst. Betreffende medewerker is 7 maanden ziek geweest (psychisch) en toen weer beter verklaard. Na 5 maanden reintegreren weer volledig aan het werk.

Wel dezelfde functienaam maar op een andere afdeling. We hebben werknemer ingezet om voor klassen leerlingen te staan. Vaak zo een tien tot max 20 uur per week. Werknemer klaagde wel af en toe over de werkdruk maar het leek toch wel te gaan. Laatste weken niet meer. Bedrijfsarts heeft ook gezegd dat de werkdruk moet verminderen en dat gaan we ook doen. Nu echter blijkt dat werknemer niet voor de klas had mogen staan op de basis als bij ons het geval was. De overkoepelende organisatie heeft verzuimd de functieomschrijving aan te passen en ook de beloning die daarbij hoort. Ze willen nu wel dat ik uitzoek hoe ik van de werknemer af kan. Voorstel is om de werknemer op een heel ander bedrijf passende arbeid aan te bieden. werknemer wil dit wel maar eist garantie van loondoorbetaling als het daar bijvoorbeeld niet mocht lukken en wel van 2 jaar. Momenteel is de werknemer niet ziek gemeld namelijk. Maar het risico van telkens ziekmelden is er wel als er geen ander werk wordt gegeven. Ik mag geen ander werk geven omdat dat er volgens de organisatie niet is. Ik moet wel helpen de werknemer elders te solliciteren en te lozen. echter werknemer blijft eisen stellen aan loongarantie. Maakt deze werknemer een kans? Ik vrees namelijk van wel en als ik dat zeker weet kan ik dat mijn baas en p&o vertellen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik weet niet waarom u mij heeft verplaats, vanwege de concurrentie?

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Ik heb uw eerste bericht verwijderd daar spammen hier niet is toegestaan. Zie PM maar ook vooral de "huisregels"

 

Groeten


www.camelot-legal.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 4 leden online en 170 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept