Jump to content
Frannie
Verberg

verlenging contract

vraag

Wij hebben een contract overeenkomst bij een afval verwerker. Deze heeft als voorwaarde voor opzegging staan: contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met 48 maanden en kan niet tussentijds worden opgezegd. Nu heb ik het contract opgezegd (netjes binnen de opzegtermijn), maar was in de veronderstelling dat elke 48 maanden het contract weer met 48 maanden verlengd zou worden. Maar dat las ik dus verkeerd; elke jaar verlengen zij mijn contract met 4 jaar. Dus het maakt niet uit op welk moment ik het contract opzeg, ik zit altijd nog 4 jaar aan ze vast.

Het verbaasd mij dat zij dus jaarlijks mogen verlengen, maar ik niet jaarlijks mag opzeggen (rekening houdend met opzegtermijn). Mag dit? Het klinkt als een wurg contract, want je mag wel eerder van je contract af maar alleen tegen een afkoopsom.

Link to post
Share on other sites

11 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Een stilzwijgend verlengingsbeding is in principe geldig. Maar als de verlengtijd onredelijk is, kan er sprake zijn van een onredelijk bezwarend beding. Maar dit hangt mede af van de verdere inhoud van de overeenkomst en voorwaarden.

 

In dit geval lijkt mij daar sprake van, o.a. omdat niet elke 48 maanden wordt verlengd, maar - geniepig - elke 12 maanden. Dus enorm ver voor het einde van de overeenkomst.

 

Geef wederpartij aan dat u dit onredelijke beding vernietigt.

Edited by UwJurist

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 3
 • Rate this answer

Zie voor argumenten bijvoorbeeld

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:1034

 

De rechter vernietigde hier de algemene voorwaarde. Het Hof achtte daarbij de volgende feiten en omstandigheden van belang (zie r.o 6.6.4):

 

Artikel 9.5 heeft een vergaande strekking. Bij NVLF bestond in 2013 al onvrede over de overeenkomst maar nu NVLF heeft verzuimd om de overeenkomst 12 maanden voor het einde van de overeengekomen looptijd van 6 jaar op te zeggen, wordt de overeenkomst volgens artikel 9.5 met maar liefst 6 jaar verlengd.

 

NVLF heeft door het overleggen van algemene voorwaarden van van Itec aangetoond dat in de branche bij het niet tijdig opzeggen van branchegenoten de overeenkomst een verlenging met 12 maanden gebruikelijk is en dat een verlenging met maar liefst 6 jaar zeer ongebruikelijk is. Itec heeft dit niet gemotiveerd betwist.

 

Aan de uit artikel 9.5 voortvloeiende verlenging met 6 jaar valt, indien niet tenminste 12 maanden voor het einde van de looptijd is opgezegd, gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkomst redelijkerwijs niet te ontkomen, aangezien de wederpartij die tot tussentijdse beëindiging van de verlengde overeenkomst wil overgaan, ingevolge artikel 9.6 van de algemene voorwaarden alle resterende huur- en onderhoudstermijnen dient te voldoen, vermeerderd met een bedrag van € 750,– aan administratiekosten. Door de werking van dit artikel 9.6, dat volgens Itec niet onredelijk bezwarend is, wordt de optie van tussentijdse opzegging van de verlengde overeenkomst zodanig onaantrekkelijk gemaakt dat tussentijdse opzegging geen serieuze optie is. De namens Itec in de brief van 2 juli 2015 gevraagde vergoeding van € 103.072,16 exclusief btw is hiervoor illustratief
 

De verlenging van de overeenkomst met 6 jaar is voor de wederpartij te meer verstrekkend omdat Itec ingevolge artikel 13 van de algemene voorwaarden het recht heeft om de prijs elk jaar met maximaal 10% te verhogen. Dit beding kan er in combinatie met artikel 9.5 toe leiden dat de huurprijs, die in de periode van 9 juni 2009 tot 9 juni 2015 al aanzienlijk is verhoogd, in de verlengingsperiode van 9 juni 2015 tot 9 juni 2021 nog veel verder zal stijgen. NVLF heeft door het overleggen van offertes van branchegenoten van Itec voldoende onderbouwd dat de huurprijs die Itec in 2015, na 6 jaar van forse prijsverhogingen, aan NVLF berekende, onredelijk hoog is (een veelvoud van de prijzen die branchegenoten berekenen). Indien NVLF op grond van artikel 9.5 van de algemene voorwaarden ook na 9 juni 2015 nog 6 jaar aan de overeenkomst gebonden zou blijven, zou Itec de prijs met een beroep op artikel 13 van de algemene voorwaarden in die verlengde contractperiode nog veel verder kunnen verhogen. Of Itec dat zal gaan doen is niet relevant. Doorslaggevend is het risico waaraan artikel 9.5 NVLF in samenhang met artikel 13 blootstelt. Uit de prijsverhogingen die Itec sinds 2009 heeft doorgevoerd is overigens af te leiden dat dit een reëel risico is. Itec heeft voor die prijsverhogingen geen goed onderbouwde rechtvaardiging gegeven (anders dan, kort gezegd, winstbejag).
 

Over het – zeker bezien in samenhang met de andere bepalingen van de overeenkomst – zeer ingrijpende artikel 9.5 van de algemene voorwaarden is tussen partijen niet onderhandeld. Itec heeft niet gemotiveerd de stelling van NVLF betwist dat over de inhoud van de algemene voorwaarden niet is gesproken bij het aangaan van de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn bovendien in (zeer) klein lettertype afgedrukt, hetgeen de indruk wekt dat daarin slechts bijkomstigheden zijn geregeld. Naar het oordeel van het hof worden artikel 9.5 en de ingrijpende gevolgen die dat artikel in samenhang met de overige artikelen van de algemene voorwaarden kan hebben, daardoor onvoldoende onder de aandacht gebracht van de wederpartij van Itec. Het in de algemene voorwaarden verscholen samenstel van bepalingen kan tot gevolg hebben dat de wederpartij van Itec vele jaren aan Itec gebonden blijft en in die periode (van in dit geval twaalf jaar) met aanzienlijke en in de branche ongebruikelijke prijsverhogingen wordt geconfronteerd.
 

Het betoog van Itec over het meefinancieren van resterende contracttermijnen indien een klant tijdens de looptijd van een huurovereenkomst een overeenkomst wil aangaan met een nieuwe verhuurder, brengt het hof niet tot een ander oordeel. Itec heeft dat betoog, tegenover hetgeen NVLF daarover heeft aangevoerd, onvoldoende onderbouwd.
 

Dat NVLF zolang de overeenkomst loopt jegens Itec aanspraak kan maken op werkende apparatuur, brengt het hof evenmin tot een ander oordeel. Die omstandigheid laat onverlet dat NVLF nu zij de overeenkomst abusievelijk niet tijdig heeft opgezegd, als gevolg van artikel 9.5 van de algemene voorwaarden voor een onredelijk lange verlengingsperiode wordt gebonden aan de overeenkomst met Itec tegen een onredelijk hoog opgelopen prijs en met het risico dat die prijs nog verder zal oplopen.
 

Daar komt bij dat in de loop van enkele jaren de kopieer- en printbehoefte van klanten van Itec kan afnemen. Dat is in dit geval bij NVLF als gevolg van toenemende digitalisering ook in substantiële mate gebeurd. Als gevolg daarvan ontstaat een begrijpelijke behoefte aan het aangaan van een andere overeenkomst gebaseerd op geringere volumes tegen een lagere prijs. Dat geldt te meer nu NVLF met de door haar overgelegde rapporten voldoende heeft onderbouwd dat de markt voor kopieer- en printapparatuur de afgelopen jaren een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt die zich onder meer heeft vertaald in prijsdalingen. Ook in dat kader is het onredelijk NVLF, vanwege het niet 12 maanden voor het einde van de looptijd van de overeenkomst opzeggen van de overeenkomst, nog voor een tweede periode van 6 jaar gebonden te achten aan de onderhavige overeenkomst met onredelijk hoge en mogelijk nog verder oplopende prijzen.
 

Itec heeft onvoldoende onderbouwd dat zij een redelijke en in rechte te respecteren bedrijfsmatig belang heeft bij handhaving van artikel 9.5 in samenhang met de verdere inhoud van de overeenkomst. Itec heeft niet gemotiveerd betwist dat de apparatuur die zij bij NVLF heeft geplaatst, al is afgeschreven. Dat Itec gedurende de looptijd aan NVLF wel service en onderhoud moet blijven bieden en de apparatuur zo nodig moet vervangen, laat onverlet dat Itec geacht moet worden haar investering in de overeenkomst al ruimschoots te hebben terugverdiend. Dat Itec naar maximale winst streeft mag voorstelbaar zijn, maar het is niet aanvaardbaar om dat doel te bereiken door een wederpartij ‘te vangen op’ in de algemene voorwaarden verscholen bedingen die een zo verstrekkende inhoud hebben als waarvan in dit geval sprake is.

 


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Op 6-9-2021 om 11:35, UwJurist zei:

In dit geval lijkt mij daar sprake van, o.a. omdat niet elke 48 maanden wordt verlengd, maar - geniepig - elke 12 maanden. Dus enorm ver voor het einde van de overeenkomst.

Juist daar val ik over. In veel voorbeelden (ook bovenstaand voorbeeld) wordt een contract per 4 jaar of 6 jaar verlengd. Dit kan ook buitensporig zijn, maar in ons geval val ik vooral over het jaarlijks met 4 jaar verlengen. Ik had nog nooit van zo'n overeenkomst gehoord. Bovenstaande uitspraak kan ik dan ook moeilijk gebruiken, ook omdat de service nog steeds wordt gegeven en niet afhankelijk is van afschrijving.

Moet ik in ieder geval een brief sturen waarin ik bezwaar maak tegen deze werkwijze als een  onredelijk bezwarend beding? En maak ik kans?

Link to post
Share on other sites
 • 2
 • Rate this answer
Op 6-9-2021 om 12:12, Frannie zei:

Juist daar val ik over. In veel voorbeelden (ook bovenstaand voorbeeld) wordt een contract per 4 jaar of 6 jaar verlengd. Dit kan ook buitensporig zijn, maar in ons geval val ik vooral over het jaarlijks met 4 jaar verlengen. Ik had nog nooit van zo'n overeenkomst gehoord. Bovenstaande uitspraak kan ik dan ook moeilijk gebruiken, ook omdat de service nog steeds wordt gegeven en niet afhankelijk is van afschrijving.

Moet ik in ieder geval een brief sturen waarin ik bezwaar maak tegen deze werkwijze als een  onredelijk bezwarend beding? En maak ik kans?

 

In bovenstaande casus staan wel degelijk bruikbare argumenten. Gebruik alle mogelijke argumenten in een brief waarin u tevens het gewraakte beding vernietigt (zoals ik eerder aangaf). En schakel anders een jurist in die dit voor u doet.


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 3
 • Rate this answer
Op 6-9-2021 om 12:12, Frannie zei:

Moet ik in ieder geval een brief sturen waarin ik bezwaar maak tegen deze werkwijze als een  onredelijk bezwarend beding? En maak ik kans?

 

Waarom laat je die brief niet sturen door een jurist die zich een beetje in het vraagstuk verdiept heeft?


NIMBY? 🏗   Volg jouw buurtberichten van plaatselijke, provinciale en landelijke overheden...

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer
Op 6-9-2021 om 12:12, Frannie zei:

En maak ik kans?

 

Je kunt die kans (wellicht aanzienlijk) vergroten door die brief op te laten stellen en te sturen door een jurist die zich een beetje in het vraagstuk verdiept heeft. :smiling-face-with-sunglasses:


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Op 6-9-2021 om 11:24, Frannie zei:

Maar dat las ik dus verkeerd; elke jaar verlengen zij mijn contract met 4 jaar.

Wat stellen de overigens als opzegtermijn? Want als zij stilzwijgend elk jaar met 48 maanden verlengen dan zou die opzegtermijn feitelijk 36 maanden zijn (want elk jaar wordt er weer verlengd met 48 maanden). Als er dus een kortere opzegtermijn staat dan 36 maanden lijkt me dat een behoorlijk tegenstrijdigheid in het contract.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het contract is in gegaan op 01-02-2014 en heeft 3 maanden opzegtermijn. Dus ik liet ze daarom nu weten dat ik het contract opzeg, denkend dat ik ruim voor de opzegtermijn zat ( 3 maanden vóór 01-02-2022). Maar volgens hun is de stilzwijgende jaarlijkse verlenging ingegaan op 01-02-2021 en eindigt mijn contract dus op 01-02-2025. Als ik korter dan 3 maanden had opgezegd dan  was deze dus geëindigd op 01-02-2026. 

Dat maakt me zo boos aan dit contract dat je na opzeggen altijd nog minimaal bijna 4 jaar  aan hun vastzit, ook al hou je je aan hun opzegtermijn.

Link to post
Share on other sites
 • 4
 • Rate this answer
Op 6-9-2021 om 13:57, TwaBla zei:

 

Waarom laat je die brief niet sturen door een jurist die zich een beetje in het vraagstuk verdiept heeft?

 

Op 6-9-2021 om 14:21, Norbert Bakker zei:

 

Je kunt die kans (wellicht aanzienlijk) vergroten door die brief op te laten stellen en te sturen door een jurist die zich een beetje in het vraagstuk verdiept heeft. :smiling-face-with-sunglasses:

 

Op 6-9-2021 om 16:00, Frannie zei:

Ik ga eens zoeken naar juridische hulp. Alvast bedankt


Damn... ik dacht dat alleen mannen slecht waren in hints :winking-face-with-tongue:

De heren bedoelen dat je UwJurist gewoon even een berichtje moet sturen :winking-face: Tenzij ik die hints verkeerd begrepen heb, maar ik ben een man dus ik heb een goed excuus in dat geval haha


Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Link to post
Share on other sites
 • 3
 • Rate this answer
Op 6-9-2021 om 17:48, Bob de webbouwer zei:

Damn... ik dacht dat alleen mannen slecht waren in hints :winking-face-with-tongue:

De heren bedoelen dat je UwJurist gewoon even een berichtje moet sturen :winking-face: Tenzij ik die hints verkeerd begrepen heb, maar ik ben een man dus ik heb een goed excuus in dat geval haha

Zo heb ik die hints ook begrepen, maar …

 

+1 voor de humor.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 122 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept