Jump to content

Mkl

Junior
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer in spe
 • Gender
  Male
 • First name
  Maikel
 • Last name
  Evers
 • How did you find us:
  via een kennis

Register

 • What age group do you belong to?
  19-24
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 • Location
  Weert
 1. Ja, inderdaad. Bedankt voor alle input iedereen. Heb genoeg informatie gekregen en het is me duidelijk dat ik toch beter even naar een jurist o.i.d. kan stappen om hier even goed naar te kijken. Merci.
 2. Ja dat is er. Artikel 14: Voortzetting, overname en verblijven Lid 1: Indien de vennootschap eindigt bestaat een recht tot voortzetting van het bedrijf van de vennootschap en wel: a: In het geval als bedoeld in artikel 12 sub b voor de niet-opzeggende venno(o)t(en); b: In een geval als bedoeld in artikel 12 sub c voor de overige venno(o)t(en); c: In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 sub d voor de venno(o)t(en) die met recht de ontbinding heeft/hebben ingeroepen. Lid 2: De venno(o)t(en) die aldus de zaken der vennootschap voortzet(ten), dient/dienen zijn/hun verlangen daartoe binnen drie maanden na het eindigen der vennootschap schriftelijk te kennen geven aan de andere venno(o)t(en) of diens rechtverkrijgenden, op straffe van verval van het recht. Lid 3: Het recht van voortzetting houdt in om alleen of met anderen de activiteit van de vennootschap voort te zetten onder verplichting (tevens een recht) alle tot het vennootschapsvermogen behorende vermogensbestanddelen over te nemen, zich te laten toedelen of, wat de schulden betreft voor zijn rekening te nemen en aan de andere vennoot of diens rechtsopvolgers in geld uit te keren de waarde van diens aandeel in dit vermogen. Lid 4: Onder deze vermogensbestanddelen zijn begrepen die welke slechts in economische zin in de vennootschap zijn ingebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid zich daar tegen verzet. Lid 5: De vennoot die gebruik maakt van het recht tot voortzetting, kan het recht tot overneming bedoeld in lid 3, voor wat betreft juridische gemeenschappelijke zaken vervangen door het recht tot het (vertraagd) verblijven van deze vermogensbestanddelen aan hem, mits een daarop gerichte verklaring gelijktijdig wordt afgelegd met de mededeling bedoeld in lid 2. Door die verklaring verblijven deze vermogensbestanddelen aan hem onder soortgelijke verplichtingen als verbonden aan het recht van overneming of toedeling zulks obligatoir met terugwerkende kracht tot aan de datum van ontbinding, tenzij partijen in overleg een ander tijdstip kiezen. Lid 6: De vennoten geven elkaar over en weer onherroepelijk volmacht om namens de volmacht- gever of diens rechtsopvolger(s) mee te werken aan de voor de overgang van het verblevene noodzakelijke levering. Lid 7: De venno(o)t(en) die de zaken van de vennootschap voortzet(ten) (daaronder begrepen verblijven/overname) is dan verplicht tot uitkering aan de uittredende vennoot of diens rechtverkrijgenden van het bedrag dat aan deze toekomt, overeenkomstig het in artikel 13 bepaalde, blijkens de daar bedoelde jaarrekening. Lid 8: Deze uitkering zal echter niet anders kunnen worden gevorderd dan in 12 gelijke maandelijkse termijnen, waarvan de eerste zal verschijnen twee maanden na de dag van beëindiging van de vennootschap. Een en ander onverminderd dadelijke algehele opeisbaarheid ingeval van overlijden, faillissement, aanvraag van surséance van betaling, bij verzuim van de prompte voldoening door of ondercuratelestelling van de tot uitkering verplichte vennoot alsmede bij vervreemding door deze van de voortgezette onderneming. Lid 9: Van het niet uitgekeerde bedrag zal een rente worden vergoed gelijk aan de voor dat jaar geldende wettelijke rente. verwijzingen: -artikel 12 sub b:door opzegging door een van de vennoten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 (is het eerder genoemde artikel duur en opzegging). -artikel 12 sub c: : door het bereiken van de vijfenzeventigjarige leeftijd, overlijden, ondercuratelestelling, faillissement of aanvraag tot surséance van betaling of het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen om welke reden ook van een van de vennoten; -artikel 12 sub d: : indien één der vennoten zijn recht op onmiddellijke ontbinding van de vennootschap inroept vanwege het feit dat de andere venno(o)t(en) één of meer van de bepalingen van deze overeenkomst overtreedt, niet nakomt of niet behoorlijk nakomt.
 3. Het gaat dus niet om de AO maar om voortzetting bij meer dan 1 jaar AO. Zolang je in de VOF akte geen bepalingen opneemt over een AOV(erzekering), geldt die dus ook niet. Denk ook nog even na of je een mediator (geschillenbeslechter) echt een bedrijfswaardering wilt laten doen ;) Liever zoek je een deskundige bij het www.nirv.nl. Lid 3 uit jullie artikel 11 kun je sowieso verwijderen. Lid 4 benoemt al dat de arbeidsgeschikte vennoten gebruik kunnen maken van hun recht van opzegging. Lid 4 verwijst daarbij naar een artikel.... Welk artikel is dat en wat is de tekst daarvan? groet Joost Artikel 3. Artikel 3: Duur en opzegging De vennootschap is met ingang van 01-08-2014 voor onbepaalde tijd aangegaan. Ieder van de vennoten heeft het recht de vennootschap door opzegging te beëindigen. Dit dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere vennoot, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en niet anders dan tegen het einde van het boekjaar. Dus als ik het goed begrijp hoef ik alleen maar Lid 3 te schrappen? Of zullen we in Lid 4 toch opnemen dat het percentage van de arbeidsongeschikte mag worden overgenomen door de overige vennoten? (bedrijfswaardering inderdaad gedaan door iemand via het nirv.nl). Anders kunnen we de VOF opzeggen, maar dan hebben we allemaal niets. Moeten we vanuit daar weer opnieuw starten. Of zie ik dit verkeerd. Dit is nog mijn enige onduidelijkheid. Alvast bedankt.
 4. Scherp RT. Ik heb het hobbymatige in deze vraagstelling expres weg gelaten omdat het misschien te minachtend is naar het geen wat we doen. We pakken het wel degelijk bedrijfsmatig aan. Laten we het dan houden op "een omzet waar we nog niet tevreden over zijn" ;)
 5. Hans, bedankt voor je reactie. Dus in feite kan ik het naar eigen woorden aanpassen. Als zou ik het met "Jip en Janneke" taal doen dan maakt dat voor het contract e.d. niet uit?
 6. Beste, Ik ben me bewust van de do en don't van een VOF. Het enige waar ik nog niet uit kom is het arbeidsongeschiktheid verhaal (zie onderstaand artikel 11). Mede doordat we er allemaal een studie of baan naast doen willen we geen gebruik maken van de arbeidsongeschiktheid. In geval van AO zal ieder dit persoonlijk en bij zijn "hoofd" functie/baan regelen. Als VOF willen we ons hier niet voor verzekeren en/of gebruik van maken. Graag zouden wij artikel 11 juridisch aanpassen met de volgende aandachtspunten: - geen gebruik maken van AO via VOF - maximaal 1 jaar in de VOF blijven en meedelen in de winst of verlies van de VOF waarbij overige partners de VOF voorzetten. - Langer als 1 jaar AO VOF verplicht verlaten waarbij overige vennoten de 33% evenredig overnemen van de AO waarbij de prijs wordt bepaald door een mediator. Wie kan voor ons artikel 11 aanpassen? Via PB is ook prima. Bvd. Artikel 11: Ziekte en arbeidsongeschiktheid Lid 1: Tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van een der vennoten zal de andere vennoot de werkzaamheden van de arbeidsongeschikte vennoot waarnemen. De arbeidsongeschikte vennoot behoudt recht op zijn aandeel in de winst gedurende tenminste 1 jaar. Lid 2: Indien hierdoor het winstaandeel wordt verminderd, is de getroffene slechts in diezelfde verminderde mate gehouden in een eventueel verlies te delen. Naarmate er hernieuwde arbeidsongeschiktheid optreedt, herleven in dezelfde mate de aanspraken respectievelijk de verplichtingen van de betrokkene jegens de vennootschap. De extra arbeid die de arbeidsgeschikte vennoot tijdens deze periode verricht, zal door de vennootschap worden vergoed. Lid 3: De vennoten verbinden zich jegens elkaar zich te verzekeren tegen de schade door winstderving door arbeidsongeschiktheid van een der vennoten die langer dan drie maanden duurt tot een maximum van één jaar. Lid 4: Ingeval van arbeidsongeschiktheid kan slechts na afloop van een totale periode van één jaar door de niet-arbeidsongeschikte venno(o)t(en) gebruik worden gemaakt van het recht van opzegging van de overeenkomst, bedoeld in artikel
 7. Ik heb geen verstand van HTML, maar bedankt voor de info en ik zal het doorgeven aan mijn webdesigner. Foto's willen inderdaad meer gaan gebruiken. Het zorgt voor een beter beeld en verhoogd tevens de sfeer. Zoals jij stelt leest het ook prettiger. Natuurlijk moe het geen plak album worden, maar ik heb vorige week een aantal foto's gemaakt welke kunnen worden toegevoegd. Het idee van kleuren is wellicht een aandachtspuntje. Even kijken of we hier een andere "veiligere" kleur voor kunnen kiezen. Bedankt voor de feedback.
 8. Zoals in het vorige bericht gesteld: ik zal het lettertype veranderen en tevens meer ruimte gebruiken. Bedankt voor de feedback.
 9. Allereerst mijn excuses voor de late reactie. Ik heb in het begin een aantal keer gekeken, maar toen was mijn topic niet zo gewenst. Daarna ben ik een periode naar Nepal en Sri Lanka gegaan om daar zaken op gang te zetten en indien nodig te puntjes op de i te zetten. Tevens heb ik een aantal van mijn vrijwilligers/klanten aan het werk gezien. Helemaal super om daar ter plekken te zien hoe zij bezig waren met hun stage en/of vrijwilligerswerk! Aangezien er meerderen aangeven dat het lettertype irritant is zal ik het zeker gaan aanpassen. Mij was het zelf niet zo opgevallen en heb eerder ook niet als feedback gekregen van anderen. Voor mij is het echter geen probleem om het aan te passen naar een lettertype wat overzichtelijker is en prettiger om te lezen. Mijn concept: Ik ben een bemiddeling/consultancy bureau. Mensen nemen contact met mij op en tijdens een persoonlijk gesprek berekenen wij hun wensen: soort stage, slaapplek, maaltijden, opdrachten van school, speciale taken die ze willen uitvoeren, etc. Nadat ik alles in kaart heb gebracht ga ik onderzoeken wat voor mij de kostprijs is. Vanuit hier stel ik een offerte/factuur op welke wordt betaald door de vrijwilliger/stagiair. Vanuit het geld wat ik heb verkregen betaal ik de desbetreffende personen in Nepal en Sri Lanka. Een bepaald percentage van de factuur is mijn salaris. Zit verder geen spannende berekening achter. Bedankt voor de feedfack.
 10. René, Bedankt voor je reactie. Dit is o.a. wat ik bedoelde. Denk dat ik, zoals ik eerder zei, er zo vaak over heen heb gelezen dat mijn hersenen niet meer het verschil zien tussen een wel of geen hoofdletter ;) Ik ga specifiek op dit punt letten en zal het over de gehele website zo snel mogelijk aanpassen. Bedankt. Edit: Of 4500 euro veel of weinig geld is zullen we maar even in het midden laten omdat het , zoals je zelf al aan geeft, het ligt aan zaken als vlucht, verzekering, etc. Ik probeerde alleen duidelijk te maken dat er voor studenten begrippen een groot bedrag is betaald en dat ik zelf hiervoor graag meer binding en betrokkenheid had gezien.
 11. Omschrijving van je concept: Website Een hele tijd geleden ben ik zelf 5 maanden naar Nepal geweest voor een afstudeerstage. Zoals zovelen heb ik een "te dure", maar tevens bekende organisatie gekozen. Na een paar maanden was het mij vrij duidelijk. Dit kon en moest goedkoper! Mijn website regelt stages en vrijwilligerswerk voor studenten of overige vrijwilligers in het buitenland. Op dit moment, gezien de mogelijkheid, kan dit alleen in Nepal. Hier heb ik tenslotte de meeste connecties. In het kort gaat het zo: - Student mailt mij zijn eisen en de eisen van school. - Ik overleg met mijn contacten in Nepal. - We plannen een gratis gesprek op locatie om de plannen en mogelijkheid te bespreken. - We hebben verder contact via mail en telefoon m.b.t. de details - Een eindgesprek net voordat de persoon in kwestie vertrekt. - Mail en Skype contact op het moment dat hij in Nepal is. - Eindevaluatie onder het genot van een kop koffie zodra hij terug is uit Nepal. Omschrijf wat je tot nu toe zelf gedaan hebt hiervoor: We zijn nu enige tijd bezig en er zijn verschillende mensen al vertrokken naar Nepal. Gelukkig zijn deze zeer tevreden teruggekomen. Mijn doel is om veel persoonlijker en directer met mijn klanten om te gaan dan andere organisaties dat doen (naar mijn ervaring). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillende meetings voordat een klant vertrekt. Voor velen is het een ervaring die ze 1 keer in hun leven meemaken. Je wilt dan vaak niet alles via de mail regelen, maar ook de persoon zien waar je aan betaald. We hebben een website laten maken (2 talen) en koppelingen gemaakt met Facebook, Twitter en Google+. Wat is de uitdaging die je met je concept op wil lossen: Destijds heb ik 4500 euro betaald voor een stage in Nepal van een kleine 5 maanden. Hoewel het bedrag goedkoper kan vond ik dit nog niet het grootste probleem. De enige communicatie voor vertrek was een aantal mails en de vraag of ik het bedrag wou overmaken. Verder heb ik in Nepal 2 telefoontjes gekregen over hoe het met mij ging en ben ik 3 keer uit gaan eten met een groepje vrijwilligers. Al met al vond ik dit vrij karig. Ik wil graag een persoonlijkere ervaring bieden tegen een betere prijs/kwaliteit verhouding. Ook in de weg naar het moment van vertrek moet veel aantrekkelijker worden. Voor diegene die vertrekt, en dan praat ik uit eigen ervaring, is dit een speciaal moment. Je wilt hier met mensen over praten, foto's kijken, informatie uitdelen, mooie verhalen horen. Dit wil ik meer doen met mijn klanten. Hoe is dit anders dan bestaande concepten: Naar mijn idee, maar dat mag iedereen voor zichzelf invullen, zijn de meeste concurrenten van mij veel zakelijker, kouder, etc. Dit is tenminste wat ik opvang van andere studenten. Niet dat anderen geen goede stage kunnen regelen of dat ze het slecht doen, integendeel, maar het proces in zijn totaliteit kan naar mijn idee veel beter/aantrekkelijker. Wat voor feedback hoop je te krijgen: Ik heb zelf zoveel veranderd aan mijn website dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Taal is bijvoorbeeld niet mijn sterkste punt, maar doordat ik alle teksten over en over heb gelezen zie ik geen taalfouten meer. Ik hoop dat mensen mij input kunnen geven waardoor mijn website professioneel doch vertrouwder over komt. Hoe kan ik op deze 2 punten meer bereiken bij de klant? Verder is alle info, tips en tops van mede ondernemers van harte welkom. Edit: Om toch een kleine aanvulling te geven t.a.v. Rene zijn reactie. In ons geval regelen wij voor de studenten - Taxi vanaf het vliegveld naar gastfamilie. - Een gastfamilie dat ervaring heeft met het begeleiden van vrijwilligers en vloeiend Engels spreekt. - Huisvesting voor de afgesproken periode. - 3 Maaltijden per dag bereid door het gastgezin. - Stage- vrijwilligersprojecten en begeleiding. - Algemene begeleiding en ondersteuning (bijv. reizen of bezichtigingen) door persoon in Nepal en (zo ver mogelijk) vanuit Nederland. - Taxi terug naar het vliegveld bij vertrek.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept