Jump to content

Tommy the cat

Junior
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Over 2015 is het verlies verrekend van 2014. Nu ik de aangifte doe van 2016, ontdek ik dat als ik het verlies van 2014 niet over 2015, maar over 2016 zou hebben verrekend, ik er veel meer fiscaal voordeel van zou hebben (gehad). Ben je vrij in het kiezen van over welk jaar je het verlies verrekent?
 2. Hiermee beschouw ik deze kwestie als opgelost en mijn vragen ruimschoots beantwoord. Ik ben bijzonder gelukkig met alle hulp, waarvoor nogmaals dank.
 3. Naar aanleiding van jullie input ben ik tot de volgende verklaring gekomen. Ik ben benieuwd of mijn redenering hout snijdt. Controle balans Een controle van de balans (bijvoorbeeld per maand) heb ik achterwege gelaten, omdat ik onvoldoende inzicht/begrip heb om daar nuttige informatie uit te halen (deze balans is overigens anders opgebouwd dan de balans in de aangifte). Ik ga ervan uit dat ik alles goed heb ingevoerd en dat het digitale programma geen rekenfouten maakt :). Klantenservice administratieprogramma Wel heb ik gesproken met de klantenservice van het administratieprogramma. Er werd aangegeven dat het verschil inderdaad door afronding kan zijn ontstaan, nu het administratieprogramma de BTW-totalen steeds in mijn voordeel afrondt. Verklaring Dit kan mijns inziens inderdaad de verklaring zijn, omdat mijn activa-totaal 2,- euro hoger uitvalt dan mijn passiva-totaal. Het eindbedrag aan liquide middelen (bankrekeningtegoed) aan de activa-zijde is immers mede tot stand gekomen aan de hand van gunstig afgeronde BTW-bedragen; het tegoed is dan hoger vergeleken met de situatie dat de BTW-bedragen niet waren afgerond. Het ondernemersvermogen aan de passiva-zijde echter is de som van onder andere je resultaat en dit resultaat is zonder afronding (op euro’s) berekend, aan de hand van facturen met btw (omzet en kosten). Voorbeeld Je maakt 34,99 euro aan kosten, waarvan 6,07 euro aan btw. Er gaat eerst 34,99 van je banktegoed af, waarna de belastingdienst weer 7,- euro bijschrijft. Het resultaat is volgens het administratieprogramma een verlies van (34,99 – 6,07) 28,92 euro, maar in werkelijkheid is er na de BTW-teruggave slechts (34,99 – 7) 27,99 euro van je banktegoed afgegaan. Hier ontstaat dus een verschil van 0,93 eurocent tussen je ondernemersvermogen (passiva - lager) en je daadwerkelijke tegoed (activa - hoger). Gebeurt dit 4 keer per jaar (4 keer aangifte omzetbelasting), dan kan het totaal aan afrondingsverschillen oplopen tot enkele euro’s (welk verschil niet altijd volledig rechtgezet kan worden door de totalen in de balans ten gunste van een kloppende balans af te ronden). Vraag Is dit een kloppende redenering? Vervolg Zo ja, dan zal ik mijn ondernemersvermogen ‘handmatig’ met 2,- euro verhogen. Deze correctie heb ik aan de belastingdienst voorgelegd (belastingtelefoon). Volgens de medewerkster die ik sprak – die het op haar beurt aan een specialist heeft nagevraagd – wordt dit goedgekeurd.
 4. Dank voor de uitgebreide input. Wat overigens geruststellend werkt, want na een aantal grondige controles begon ik 'm al te knijpen. Je gaat ook twijfelen aan de juistheid van een en ander. Er is inderdaad een balansfunctie in het programma. Aan de hand van jullie methoden ga ik daarmee aan de slag en kom er nog op terug!
 5. Dank voor uw reactie. De creditering is in 2015 geschied en geboekt (er is nooit een betaling verricht). Dit heeft dan toch geen effect op 2014? Of redeneer ik dan verkeerd.
 6. Beste kenners, die zo vriendelijk zijn anderen de helpende hand te bieden, Omdat mijn administratie relatief eenvoudig is, heb ik geen fiscaal adviseur. In de aangifte inkomstenbelasting 2014 is er een verschil op de balans ingetreden van 2,- euro (passiva is 2,- euro lager). De balans bestaat uit de volgende posten. Activa Als zakelijke dienstverlener vanuit huis zijn er geen vaste activa, geen voorraden en geen effecten. Alleen vorderingen en liquide middelen. De vorderingen betreffen twee vorderingen op handelsdebiteuren. Deze op 31-12-2014 nog onbetaalde facturen (die ik overigens in 2015 heb gecrediteerd) heb ik inclusief btw opgenomen. De liquide middelen betreft een banktegoed. Dit tegoed klopt, want mijn administratieprogramma en het financieel jaaroverzicht van de bank laat hetzelfde bedrag zien. Passiva Relevant hier zijn het ondernemersvermogen en een kortlopende schuld. Het ondernemersvermogen (mijns inziens het ‘eigen vermogen’) heb ik als volgt berekend: beginvermogen + resultaat – privéopnamen + privéstortingen. De kortlopende schuld betreft de op 31-12-2014 nog te betalen omzetbelasting over het laatste kwartaal van 2014. Overigens is er sprake geweest van een suppletie over het tweede en derde kwartaal, die netjes zijn geadministreerd (wat een verschuiving betekende, maar geen verandering in de totalen). Oorzaak? Heeft iemand vanuit zijn algemene ervaring/kennis een idee over waar de fout eventueel zou kunnen zitten? Afronding Ik denk niet dat dit een afrondingskwestie is, omdat ik reeds zoveel mogelijk ten gunste van een kloppende balans heb afgerond (dus ofwel naar boven, ofwel naar beneden). Beginvermogen Het enige wat ik nog kan bedenken is dat het beginvermogen niet klopt. Maar ook dit heb ik nagekeken (in 2013 was de balans heel eenvoudig < startjaar) en ik zie daar simpelweg geen fout. Overig Alle andere gegevens (zoals resultaat, privéopnamen, etc.) heb ik overgenomen van het administratieprogramma, waarin ik keurig elke bankmutatie heb verantwoord. Beginvermogen aanpassen? Als ik de fout niet kan vinden, is het dan aan te raden om het beginvermogen in de aangifte met 2 euro bij te stellen? Of is dit een belastingtechnische/administratieve doodzone of anderszins onverstandig? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd en moeite, Tommy the cat
 7. In 2014 wist ik dat inderdaad nog niet. In 2015 heb ik de creditfacturen verstuurd en het administratieprogramma heeft dat dus ook in 2015 geboekt. Ik was niet van plan om de nota's in 2014 te crediteren. In 2015 zijn de creditnota's naar de cliënten gegaan. Conclusie? In deze omstandigheid is het juist om de openstaande facturen in 2014 in het belastingaangifteprogramma op te nemen als: activa > vorderingen > vorderingen op handelsdebiteuren?
 8. Hartelijk dank voor je reactie. Begrijp ik goed dat je de categorie activa > vorderingen > vorderingen op handelsdebiteuren bedoelt? Dit begrijp ik niet, althans niet goed genoeg om het uit te voeren. Mag ik uit de toevoeging 'eventueel' opmaken dat dit door de belastingdienst niet geëist wordt :)? Dat het puur een trucje is om de winst in 2014 lager te laten uitvallen, ipv in 2015?
 9. Dag allen, Laat ik het kort houden, want er zullen op dit subforum nog heel wat vragen volgen deze periode :). Creditfacturen In 2014 heb ik twee facturen uitgeschreven naar particulieren, die ik in 2015 volledig heb gecrediteerd. Er is nimmer een betaling verricht, dus het is puur een administratief feit. Balans In mijn administratieprogramma staat het totaalbedrag van deze facturen inclusief btw per 31 december 2014 in de balans onder activa (categorie klanten). Is mijn redenatie juist dat ik dit bedrag in de balans van het aangifteprogramma als 'Overige vorderingen' moet opgeven? Dus onder > activa > vorderingen > overige vorderingen? De omschrijving van deze categorie vind ik namelijk verwarrend: 'kortlopende vorderingen op participanten...' etc.. Bij voorbaat dank, Tommy the cat
 10. Het zit 'm dan inderdaad in de definitie van BTW betalen. De bedoelde definitie is dan een beetje jammer; je betaalt namelijk wel degelijk btw (het is weliswaar verrekend, maar toch! :)).
 11. Over 2014 kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. Het totaalbedrag dat ik in 2014 aan btw moet afdragen, minus de voorbelasting, is immers kleiner dan het (eerste) drempelbedrag. Punt is alleen dat ik meer btw heb teruggevraagd dan dat ik heb afgestaan. En als ik de voorbeeldberekeningen goed begrijp, betekent dit dat ik toch geen voordeel kan hebben van de regeling. Klopt dit? Zo ja, dan voelt dat toch vreemd. In de folder van de belastingdienst staat immers: 'Hoeft u in een jaar € 1.345 of minder btw te betalen? Dan betaalt u helemaal geen btw meer.' Dit is bij mij ook zonder aftrek van de voorbelasting al het geval :p. Dus hoezo helemaal geen btw betalen? De reeds betaalde btw kan ik niet terugvragen, dus dan heb ik wel degelijk btw betaald. Voorbelasting zie ik bovendien los van de btw die je moet afdragen. Je kunt het immers altijd terugvragen, ook als de voorbelasting hoger ligt.
 12. Als ondernemer die weinig kaas heeft gegeten van een balans, heb ik – als ik zo vrij mag zijn – wat basisvragen. Als ik iets zeg wat niet klopt, hoor ik ’t wel :). Je hebt Activa en Passiva. Debet is gemakshalve inwisselbaar met ‘activa’ en Credit met ‘passiva’. Activa (debet) Geheel aan bezittingen, uitgedrukt in geld. Ook wel: ‘geld gaat weg’ > bijvoorbeeld naar je zakelijke bankrekening of door een aankoop van bloemen door een bloemenzaak voor verkoop. Passiva (credit) Hoe de bezittingen zijn gefinancierd. Ook wel: ‘geld komt binnen’ > bijvoorbeeld door een privéstorting (geld privérekening gaat naar zakelijke rekening) of door het afsluiten van een lening. Voorbeelden van posten Enkele voorbeelden van posten: Activa (debet) Banktegoeden Openstaande vorderingen (op debiteuren) Passiva (credit) Eigen vermogen (bv. uit privéstorting) Schulden (bv. uit lening of nog af te dragen BTW) Balans is in evenwicht Alles wat je bezit, moet op een bepaalde manier gefinancierd zijn. Vandaar dat een kloppende balans altijd in evenwicht is. Vragen over eigen balans in dit kader Inmiddels gebruik ik een boekhoudprogramma en over de huidige balans heb ik een aantal vragen. De balans ziet er wat betreft de BTW als volgt uit: CODE.............REKENING......................DEBET.............CREDIT 1800................BTW Voorbelasting.........363,04...............- 1830................BTW Afdrachten..............-........................172,00 1840................BTW Te betalen...............66,00................- Nr 1. = totaal betaalde BTW als voorbelasting vanaf begin administratie Nr 2. = BTW-aangifte over 1e kwartaal 2014 (nog terug te ontvangen) Nr 3. = zie hieronder; JOURAAL........OMSCHRIJVING.............................DEBET...........CREDIT Zakelijke rek.....Teruggaaf BTW 2013 4e kwart......-......................106,00 Memoriaal........BTW-aangifte 1e kwartaal 2014.....172,00.............- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1840 BTW Te betalen.............................................172,00.............106,00 .............................................................Totaal:.........66,00...............- Vragen: 1. Waarom staat het totaalbedrag aan voorbelasting onder debet? Dit is weliswaar een ‘BTW-vordering’, maar in februari heb ik daarvan al een deel ontvangen (teruggaaf over 4e kwartaal 2013). Dus de openstaande vordering zou dan toch lager moeten zijn? 2. Waarom staat er 172,- euro credit onder BTW afdrachten? Ik hoef niks af te dragen, er is geen omzet. Dit is de BTW-voorbelasting over het 1e kwartaal van 2014, die nog niet ontvangen is – dus een BTW-vordering over het 1e kwartaal van 2014. Het is dus geen schuld, en het is ook geen eigen vermogen-post mijns inziens. 3. Het onderdeel BTW te betalen; debet 66,- euro begrijp ik helemaal niet :). De inkoopfacturen met BTW zijn juist ingeboekt en de BTW-terrugave van het 2013 4e kwartaal heb ik juist geboekt als BTW teruggaaf. Doet het programma iets verkeerd of snap ik het zelf gewoon niet? Met dankbare groet voor een eventuele reactie, Tommy the cat
 13. Mag ik u danken voor uw reactie op dit late uur. :) Ja ik heb wat aan je reactie. Als ik 't goed lees moet ik namelijk concluderen dat: -Het opgeven van kosten blijkbaar slechts een verantwoordingsfunctie heeft en niet door het programma meegerekend wordt in de totalen. De kosten die gemaakt zijn, komen als het goed is terug bij het invullen van de passiva en activa gegevens. En op die wijze komt het dan terug in de totalen (overzicht aan het eind). -Verder is je formule voor het eigen vermogen niet alleen schoon, maar ook verhelderend. In tegenstelling tot de definitie die de toelichting in het programma zelf eraan geeft, dat mij deed denken dat ik hier het totaal in dat jaar aan eigen geld geïnvesteerde bedrag moest invullen, is het eigen vermogen iets dat zelf berekend moet worden aan de hand van de door jou verstrekte formule. Daarmee kan ik voort!
 14. In dit verband moet ik nog een extra vraag stellen, namelijk over het eigen vermogen. Als definitie voor eigen vermogen geeft het belastingprogramma aan: -'Het eigen vermogen dat u hebt geïnvesteerd in uw onderneming specificeert u bij 'Ondernemingsvermogen' in het scherm 'Overzicht passiva'.' Het eigen vermogen is m.i. het eigen geld dat je hebt ingebracht om de onderneming te financieren. Welnu dat is over het jaar 2013 een X bedrag. Vervolgens zijn de liquide middelen (banktegoed) geslonken vanwege gemaakte kosten. Met andere woorden, de liquide middelen zijn lager dan het eigen vermogen. Dit levert echter een disbalans op met als gevolg de melding van het programma dat de balans niet klopt. En dat snap ik niet. Want die balans wordt toch sluitend gemaakt doordat dit wordt gezien als verlies? Een verliespost? En die post komt precies overeen met de kosten die ik heb opgevoerd in de winst-en-verlies rekening. Zou ik het eigen vermogen laten slinken (door de gemaakte kosten), dan staat er dat ik in 2013 minder heb ingebracht dan daadwerkelijk het geval is. Kan iemand zijn licht hier over laten schijnen?
 15. Aangezien de belastingtelefoon door een wachttijd van meer dan een uur in combinatie met het tijdstip niet meer bereikbaar is, stel ik de vraag maar even hier ;). Zojuist voor mijn eenmanszaak de aangifte inkomstenbelasting ingevuld. Een simpele aangifte. In 2013 gestart, in 2013 nog geen inkomsten gegenereerd maar wel kosten gemaakt. De kosten zijn opgegeven bij het onderdeel 'winst-en-verliesrekening' > 'overige bedrijfskosten'. Na alles ingevuld te hebben, zie ik deze kosten niet terug in het overzicht. Bij 'Saldo fiscalewinstberekening' staat geen getal. Ik neem ten minste aan dat verlies hier terecht zou moeten komen als een negatief getal. Dit is m.i. van belang in verband met verlies verrekenen over het komende jaar (ik kan niet terugwentelen). Is mijn vraag helder? Oplossing? Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de kosten nog zijn betaald vanaf de privérekening. Bij de passiva en activa (waar ik de banktegoeden en eigen vermogen van de zakelijke rekening heb ingevuld) zijn er geen mutaties. Er is ook een privéstorting ingevuld. Dit los ik dan op door te doen alsof die mutaties er wel waren. Zodoende kom ik wel precies tot het bedrag dat ik aan kosten heb gemaakt. De vraag is alleen of het zo hoort/mag/kan.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept