• 0

Twijfels bij arbeidsovereenkomst

Ik heb onlangs gesolliciteerd en heb vandaag mijn arbeidsovereenkomst ontvangen. Er staan een aantal artikelen in waar ik van begin te twijfelen. Het lijkt me dat ik erg beperkt wordt in mijn vrijheid, zowel tijdens als na mijn dienstverband. Ik zou het zeer op prijs stellen als iemand met meer ervaring en inzicht hier zijn mening over zou willen geven.

 

Het gaat om de functie van webdesigner

 

Artikel 6 RELATIEBEDING

 

1. Het is de werknemer, zonder schriftelijke toestemming van werkgever, na beëindiging dienstverband op verzoek van werknemer, niet toegestaan ten aanzien van relaties van werkgever in enigerlei vorm werkzaamheden te verrichten of op enigerlei wijze werkzaam, behulpzaam of betrokken te zijn in een zelfde of andere functie in dienst van zichzelf of van een nieuwe werkgever die dezelfde activiteiten uitvoert als werkgever. De duur van het relatiebeding is voor een tijdsvak van 2 jaar na beëindiging dienstverband. Onder relaties wordt in dit verband verstaan relaties, zowel natuurlijke als rechtspersonen, van werkgever waaraan deze direct of indirect haar zakelijke diensten verleent en / of de laatste 24 maanden heeft verleend, te rekenen vanaf de datum waarop het dienstverband eindigt.

 

Artikel 8 NEVENFUNCTIES

 

1. Werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van werkgever geen werkzaamheden voor derden verrichten gelijk of naar aard gelijk aan de voor werkgever te verrichten werkzaamheden en zich onthouden van zaken doen voor eigen rekening.

2. Genoemde werkzaamheden in lid 1 van dit artikel wordt als een ongeoorloofde nevenactiviteit aangeduid, tenzij de werkgever hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming aan werknemer heeft verleend

 

Artikel 10 INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN

 

1. Het eigendomsrecht van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, evenals knowhow, waaronder - maar niet beperkt tot - kennis- en gegevens verzamelingen en andere rechnische en/of commerciële gegevens van welke aard dan ook, ongeacht in welke vorm zij zijn opgeslagen, die door werknemer kunnen worden gebruikt bij zijn arbeid, dan wel die ontstaan in het kader van de werkzaamheden van werknemer uit hoofde van deze overeenkomst (hierna aan te duiden als: "vruchten") ongeacht waar en wanneer die arbeid plaatsvindt, berust bij werkgever.

2. Aan werkgever komen de vruchten van de arbeidsovereenkomst toe, zijnde alle producten en voortbrengselen van de arbeid, ongeacht of zij in opdracht van de werkgever en al dan niet in vrije tijd zijn ontstaan.

3. Werknemer verplicht zich, in gevallen waarin de wet dat toestaat, eventueel aan hem toekomende rechten op vruchten van de arbeidsovereenkomst over te dragen aan werkgever. Tevens verplicht hij zich alles te doen wat nodig is om die overdracht en levering tot stand te brengen.

4. Het is werknemer verboden - op welke wijze ook - gebruik te maken van de in lid 2 genoemde vruchten, behoudens wanner dit - naar het oordeel van werkgever - in haar belang is, dan wel in het belang van een gelieerde onderneming. Toestemming van de werkgever dient schriftelijk te zijn verkregen.

5. Werknemer zal desgevraagd alle mededelingen aan werkgever doen met betrekking tot vorenbedoelde vruchten van de arbeidsovereenkomst. Hij zal alle formaliteiten verrichten, welke noodzakelijk zijn om de werkgever in staat te stellen optimaal van bedoelde vruchten en de daarop betrekking hebbende rechten gebruik maken.

6. Bij de totstandkoming van vruchten voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst, kan de werkgever te allen tijde een derde aanwijzen, ter assistentie en begeleiding.

7. Werknemer kan na verkregen toestemming van werkgever, gebruik maken van bepaalde kantoorfaciliteiten ter realisatie van de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende vruchten.

 

Artikel 11 BOETEBEDING EN SCHADEVERGOEDING

 

1. Bij ieder overtreding door werknemer van het bepaalde in de artikelen 7, 8, 9, 10 en 11 verbeurt werknemer aan werkgever zonder sommatie of ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 12.500,00 te vermeerderen met een bedrag van € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, voorzover het een doorlopende overtreding is.

2. Het onder lid 1 geformuleerde boetebeding en schadevergoeding laat onverlet de overige aan werkgever toekomende vorderingen, waaronder begrepen de gehoudenheid van werknemer tot volledige vergoeding aan werkgever van alle schade die door het handelen van werknemer is of zal ontstaan.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

1 antwoord op deze vraag

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 216 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.