Jump to content

JJ_McKay

Junior
 • Content Count

  20
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Hallo Jaap, Zoals het er nu naar uit ziet is het enige wat zinnig is een ontbinding dan wel een liquidatie. Dit is de meest eenvoudige, kostenloze en zinnige stap. Hierdoor kan ik de merknaam inderdaad behouden en de zaak opnieuw aanzwengelen, de koers te pakken die in 2016 al was uitgestippeld en een gezond bedrijf opbouwen. Hij wil dat ik uittreed zodat hij de merknaam kan behouden. Hij heeft deze zelf hoger gewaardeerd dan dat ik dat per se doe. De merknaam is voor mij voldoende van belang om een heroprichting eenvoudiger te kunnen maken. Hij heeft er zijn volledige reputatie van afhankelijk gemaakt. Daarbij heb ik hem in november vorig jaar uitgenodigd om bij het op te richten bedrijf in te stappen, terwijl ik bij het ontstaansidee rond het bedrijf in 2016 al betrokken was en eigenlijk de koers en idealogie al gedurende deze hele periode heb ontwikkeld. Gedurende deze periode was de merknaam op zichzelf op het web al bekendheid aan het genereren (van 3000 bezoekers per jaar naar 80.000 per maand in een tijdsspanne van een half jaar). Zelf zou ik liever zien dat hij uittreedt, omdat hij de zakelijke samenwerking van meet af aan alleen maar geblokkeerd, getraineerd en gecompliceerd heeft. Ook kaapt hij op dit moment (zo mogelijk) alle bedrijfsvoering en -activiteiten en geeft mij geen recht van spreken meer of tracht de (financiele) administratie nu bij mij, locatie van de hoofdvestiging, weg te halen. Alle via mij betrokken partijen probeert hij af te stoten, soms al met succes. Wetende dat zijn eigen uittreding niet zal gebeuren, is een ontbinding, zoals eerder gezegd, het beste middel. Zijn jurist stuurt hier ook wel op aan, maar zijn eisen aan de VoF zijn m.i. onredelijk. Zoals een schuld bij de VoF dan wel bij mij als compagnon neerleggen terwijl hij zelf heeft geinvesteerd en zelf de meeste kosten heeft gemaakt? Die gemaakte kosten blijken hoger dan de inkomsten, zijn eigen investering bij de inkomsten meegerekend? Bij een startend bedrijf dat nog niet eens € 500,-- ex op de rekening heeft staan? Enkel op een uitstaande factuur die al over de betaaldatum is? Ik snap dat hij zuur is en zijn geld terugwil, maar ik vind dat dit niet van enig realisme getuigt, daarnaast neemt hij nergens ook verder maar enige verantwoordelijkheid voor. Een belegger moet dan ook gewoon naar de rechter. Investeren is investeren, dit kun je niet ineens anders gaan bekijken omdat het jou beter uitkomt. Ik ben dus op zoek naar juridische basis om deze en andere eisen van hem te kunnen weerleggen of om (eventueel) in te zien dat hij gelijk zou kunnen hebben. Daarnaast moet ik zijn dan wel mijn eigen stellingen kunnen staven, vanuit het feit dat ik het gesprek op dit moment zelf voer. Daarbij snap ik dat er zeker een eindverhaal met de fiscus zal zijn, dit is niet de eerste keer dat ik een bedrijf ontbind, wel de eerste keer dat ik dat met een compagnon moet doen.
 2. En ook dat snap ik wel degelijk. Wat ik niet snap is dat ik zo werd afgepoeierd. Jurist of geen jurist, geld of geen geld, de juiste vragen of niet. Dank je wel Norbert, daar wil ik ook heel graag naar terug.
 3. Nu snap ik het dan niet meer. Ik stel hier toch ook geen ondernemersvragen maar juridische vragen? Of stel ik de vragen dan dusdanig dat deze geen juridisch antwoord rechtvaardigen?
 4. Ik ook. Weerleg het dan ook niet, zeg alleen wel dat hoe marginaal ook, ik wel ondernemer ben. Wettelijk en fiscaal, dus daar kan ik dan ook niet tegenin. [mod edit: quote hersteld, dubbele berichten verwijderd]
 5. Ik heb tot dusver geen vragen gesteld die laatdunkendheid bevorderen dan wel verdienen. Ik heb ook tot dusver open en eerlijk geantwoord op elke vraag die mij hierover is gesteld. Ja, ik ben op juridisch gebied een leek, juist daarom werd ik naar dit forum verwezen.
 6. Ik houd het hier netjes. Mijn verhaal wordt open en eerlijk verteld, met respect naar de leden van dit forum. Ik waardeer het dus niet echt dat er laatdunkend op gereageerd wordt. Ik ben ondernemer. Punt. Marginaal, maar dan nog ondernemer. Omzet hebben we niet kunnen genereren doordat binnen één maand na start dit conflict is ontstaan. Dat ik geen jurist kan betalen doet niets af aan de vragen die ik hier stel. Ik sta er natuurlijk met enige emotie in, daarom huur je juist een advocaat in. Als je dit niet kan, pak je de zaak naar eer en geweten zelf op. Daarnaast weet ik prima wat een advocaat is. Auteurswet, prima. Daar ga ik niet tegenin. Maar hij heeft als vennoot een bijdrage aan het bedrijf geleverd, conform afspraken. Wat zijn dan die uitzonderingen waarover wordt gesproken? Een investering is een investering. Punt. Deze ineens als schuld aanmerken vind ik vreemd. Ook zegt onze fiscalist dat dit kant noch wal raakt. De declaraties van vennoot zijn enkel meegenomen in de BTW aangifte. We hebben het bedrijf (nogmaals) niet kunnen uitbouwen. Vordering op € 500 staat nochtans open. Waarom wordt er hierboven dan gesteld dat ik als vennoot een terechte schuld heb aan mijn vennoot als het nu als hobby wordt weggezet? Ik heb vennoot ook al laten weten dat het bedrijf hierdoor, mede door het ingelegde bedrag en wat er naar buiten toe openstaat, enkel maar een hobby kan zijn. Plannen om dit te veranderen zijn vanwege het conflict meteen geblokkeerd dan wel on hold gezet.
 7. Een update over deze situatie. Inmiddels heeft vennoot een juriste in de arm genomen. Mijn positie is niet dusdanig dat ik dit ook kan, dus ik ben zelf het gesprek hierover aangegaan. Enkele zaken vallen mij meteen in deze berichten op: 1. Neemt klakkeloos de voorstellen van compagnon over, zonder zich - ogenschijnlijk - te realiseren of hem te adviseren dat deze wettelijk niet onderbouwd kunnen worden of door de beugel kunnen. Ik heb compagnon aangaande deze letterlijk al eerder ingediende voorstellen al enige tijd geleden aangegeven deze onder geen enkel beding te zullen accepteren. 2. Tevens wordt mijn onderbouwing van het conflict, het onstaan hiervan én het uiteenzetten van mijn stellingname in deze terzijde geschoven. 3. Omdat ik in ogen tegenpartij een leek ben, lijkt het alsof er per definitie niks van mij aan wordt genomen. Dit zal en kan het gesprek niet ten goede komen. Enkele zaken en stellingen uit het laatst door mij ontvangen bericht (excuses vooraf voor de citaten, maar ik wil het plaatje compleet houden): 1. Cliënt is bereid een bedrag van € [..] te betalen voor het overnemen van uw aandeel in de V.O.F. Dit bedrag betreft een all-in bedrag voor wat betreft het fiscale jaar 2018 en behelst uitdrukkelijk onder andere de winstdeling, primaire arbeidsbeloning, gemaakte kosten van de startdatum van de V.O.F. tot het moment van uw uittreden, de handelsnaam/handelsnamen en de website en de daaraan gekoppelde social media pagina’s. U doet daarbij afstand van alle rechten en aanspraken, waaronder begrepen alle activa van de V.O.F, welke u op het vermogen van de V.O.F. kan doen gelden. 2. Cliënt behoudt het auteursrecht op de door cliënt geschreven artikelen, social media berichten en posts. Aangezien deze artikelen door cliënt zijn geschreven komt het auteursrecht volgens het intellectueel eigendomsrecht aan hem toe. Dat betekent dat u geen recht meer heeft op het gebruik op enigerlei wijze van deze artikelen, posts en berichten. De verdeling van de artikelen, berichten en posts zal in goed overleg plaatsvinden en verwijdering van artikelen, berichten en of posts zal enkel plaatsvinden als de eigenaar van het betreffende artikel, bericht en of posts daar akkoord op heeft gegeven. In de bijlage treft u de artikelen aan die door cliënt zijn geschreven. Een verdeling van de berichten en posts op social media pagina’s zal nog nader dienen te worden uitgewerkt. U dient er rekening mee te houden dat in alle gevallen volgens het intellectueel eigendomsrecht de auteursrechten van door cliënt geschreven artikelen – inclusief de social media posts en berichten – aan cliënt toebehoren en derhalve niet langer onderdeel van [..] zullen kunnen uitmaken na afwikkeling van de beëindiging van de V.O.F. -- Check via dit forum: De artikelen die vennoot geschreven heeft, maar dan ook enkel op eigen naam, zijn in de hoedanigheid als vennoot en redacteur, dus feitelijk enkel en alleen in opdracht van en ten behoeve van [..] ontwikkeld. Onder het intellectueel eigendomsrecht mag hij deze vanzelfsprekend gebruiken, mits er een verwijzing naar [..] in staat en blijft staan. Daarnaast is door [..] ook intensieve eind- en hoofdredactie op deze artikelen nodig geweest en uitgevoerd. 3. Ten derde ligt het voor de hand dat u beiden eventuele openstaande vorderingen en/of schulden met de VOF vereffent. De baten bedragen volgens cliënt € [..] , waarvan € [..] nog uitstaat als openstaande vordering. De lasten bedragen volgens cliënt € [..]. Dit bedrag behelst zakelijke gereden kilometers, voorgeschoten bedragen betrekking hebbend op portokosten en ontvangen rekeningen. In dit bedrag is niet opgenomen de internet- en telefoonkosten van u beide en uw kilometerdeclaratie. Aangezien cliënt de kosten heeft voorgeschoten bent u aan cliënt een bedrag verschuldigd van € [..]. Uiteraard dienen de kosten die nog niet hierin zijn opgenomen met dit bedrag te worden verrekend. Ook dit zal in een tot stand te brengen regeling moeten worden opgenomen. -- Check via dit forum: Indien een vennoot in zijn eigen VoF, conform gemaakte afspraken investeert, kan er simpelweg geen sprake zijn van een schuld van de VoF aan deze vennoot. Interessant is ook de draai die er aan wordt gegeven, dat de VoF en ikzelf dan ook een lening bij hem zijn aangegaan. Let wel, het totaal 'geïnvesteerde' bedrag is < €1300,-- Daarbij stelt hij nu dat zijn vordering via onkostendeclaraties op de VoF inmiddels > € 2000,-- is. 4. Uiteraard is het ook mogelijk dat u beide voorstellen van de hand wijst. Alsdan zal de onderneming objectief moeten worden gewaardeerd. Alsdan verneem ik ook graag van u een voorstel hoe u dit in redelijkheid denkt op te lossen en wat uw visie is met betrekking tot de alsdan te maken waarderingskosten. -- Check via dit forum: waardering van een VoF die op papier € 500 waard is? De enige klant die we hebben heeft de uiterste betaaldatum al lang en breed overschreden. Hoe kan ik en moet dit nu op enige wijze serieus nemen? Ik snap dat er tactieken zijn, maar iedereen kan op zijn sloffen aanvoelen dat dit geen goede (openings-)strategie is (en zeker niet van een professional). Hoe kan ik hen luid en duidelijk laten weten dat dit slaat als een tang op een...
 8. Maar hoe zit het nou met de administratie van de VOF...? Is die 'up-to-date'? M.a.w.: Blijkt daaruit welke vennoot wat tegoed heeft/verschuldigd is op dit moment? Dat is namelijk de basis van alle claims e.d. Plus natuurlijk goodwill en andere ('onzichtbare') zaken. Zonder deugdelijke administratie kan iedereen maar wat roepen over wat zij wel allemaal tegoed menen te hebben en willen eisen van anderen... Dat kan over en weer ook natuurlijk. Ja, deze is up to date en deugdelijk, ik heb die verantwoordelijkheid op mij genomen. Ook zijn totale investering is hierin opgenomen. Daarnaast staat deze ook in zijn declaraties. In de VoF overeenkomst staat ook ieders inbreng geregistreerd, er valt voor beide partijen dus op dat punt geen extra eer te behalen.
 9. Handelsnaam is vastgelegd bij de KvK, er waren nochtans geen fondsen om deze verder officieel te registreren. Ik heb mij daartoe wel ingelezen.
 10. Maar eerder schreef je: Waarom zou hij de merknaam in handen krijgen? Is daar iets over afgesproken? Wie is nu de eigenaar van de merknaam? En stel dat je de kans loopt de merknaam kwijt te raken: hoe zeer wil je die merknaam hebben? Enkel en alleen bij mijn vrijwillige uittreding of overlijden is in de huidige overeenkomst vastgelegd dat de merknaam terug naar de VoF zal vloeien. Vooralsnog staat deze nog steeds op mijn privé-persoon. Punt is, dat ik helemaal niet wil en zal uittreden, ik zie teveel potentie in dit bedrijf. Daarnaast wil ik de voorwaarden rond de merknaam eerst aangepast hebben voordat ik nog een verdere beweging ga maken. Hij ziet deze potentie zelf echter ook en wil 'alleen' verder, hij is zelfs nu achter de schermen zaken aan het organiseren zodat de bedrijfsvoering (+ accountant) vanuit zijn eigen woonplaats geregeld kan gaan worden. Daartoe wil hij - op eigen initiatief- zelfs lopende samenwerkingen gaan ontbinden, onder het mom van kostenbeheersing. Ik ben nu de mogelijkheden voor een volledige juridische ontbinding van de VoF aan het bekijken op de gronden dat hij niet mee wil werken aan een redelijke en billijke oplossing.
 11. Dank je voor je bericht, Highio Vooralsnog is bemiddeling bij de uiterst belangrijke en zeer nodige evaluatie van het conflict binnen de huidige VoF (en dus ook de voortgang), de -juridische- haalbaarheid van de inmiddels ingediende (tegen-)voorstellen en de afhandeling van dit verhaal wel een dienst die mij door de KvK is aangeboden en die ik met beide handen heb aangepakt. Dat is ontegenzeggelijk waar, elk conflict heeft twee kanten. Ik ga daar ook eens kijken, wederom bedankt voor de reactie.
 12. Goedemiddag, in navolging op mijn eerdere post zo kort mogelijk het volgende: Na gedegen advies heb ik zoals in eerdere post beschreven het voorstel van mijn vennoot verworpen en twee tegenvoorstellen gedaan. Nu verwerpt hij mijn beide tegenvoorstellen, waarvan in één stond dat een onmiddelijke ontbinding van de VoF wat mij betreft de enige oplossing nog was. Evaluatie dan wel bemiddeling via de KvK is hij aan het traineren dan wel weigeren. Hij stelt nu dat mijn wens om te ontbinden nu voor hem reden is om mij te laten uittreden, zodat hij mét merknaam (die hij enkel bij uittreding in handen krijgt) een doorstart kan maken. Volgens onze overeenkomst kan een doorstart niet zonder opheffing van de VoF. Ik zou nu wel heel graag contact willen leggen met een bedrijfsjurist, mogelijk lukt dit via deze weg? Ik kan meer informatie geven indien gewenst, echter, op dit forum zou dit wel een heel lang verhaal kunnen worden.
 13. Zoals ik zijn voorstel nu voor mij heb liggen; erg weinig, Norbert. Het conflict begint vanuit vennoot nu dus inderdaad om de omzet / winst / eigen ingebrachte liquide middelen te draaien, maar het bedrijf zelf heeft nog niets gegenereerd. Compagnon wil nu 50-50 (wegens de in zijn ogen ongelijke percentuele verdeling en arbeid), terwijl het hebben van de hier door mij besproken meerderheid voor mij -nogmaals- persoonlijk meer om (eind-)besluitvorming / bevoegdheden dan winst ofwel financieen ging. In de oorspronkelijke afspraken is op voorhand gesteld ook dat vennoot liquide middelen in zou brengen en ikzelf (vanwege een minder sterke economische positie bij aanvang) voornamelijk kennis en kunde. Inmiddels beroept vennoot zich in de huidige gesprekken voornamelijk op deze financiele en fysieke investering. Daarnaast eist hij nu dat beide vennoten 10% commissie over hun eigen salesprojecten krijgen, hiermee ondermijnt vennoot (m.i.) dus de eigen wens voor absolute gelijkheid op bestuurlijk niveau. Afspraken intern waren altijd dat vennoot de voorgrond zou doen (geen ondernemerservaring) en ik de achterkant (veel ondernemerservaring). Nu stelt vennoot dat onzer beider werkzaamheden en input in de zaak onze eerst gemaakte afspraken niet meer reflecteren. Motivatie om mij vooralsnog meer op de achtergrond te houden en niet uit te sturen naar locaties is vooral het kostenplaatje geweest. Het bedrijf heeft tot dusver geen inkomsten, dus zou het niet verstandig zijn om beide op de voorgrond te gaan staan. Daarnaast zijn veel van deze activiteiten veel meer rond eigen woonplaats vennoot gecentreerd (werken vanuit twee verschillende locaties). Nu wordt dan ook deze afspraak betwist onder het mom; te weinig actieve inbreng vanuit mijn kant. Zoals ik het bekijk ligt dit aan de basis van ons conflict. Doordat het - open- gesprek nu diepgaand is beschadigd, is het ook heel moeilijk geworden om samen te werken, te meer omdat vennoot nu voornamelijk een eigen koers aan het varen is en daarnaast ook het beleid van het bedrijf aan het bepalen dan wel wijzigen is, wederom voor mij een belangrijk onderdeel van dit conflict.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept