Jump to content

JosephNL

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management
 1. Zeer bedankt voor de snelle reactie. Maar dat zou betekenen dat ik ten behoeve van NL accounting principes alsnog een volledige boekhouding moet bijhouden, terwijl ik die niet (nodig) heb in FR...? De niet-forfaitaire winst in NL zou dan aanzienlijk hoger zijn dan de op forfaitaire basis berekende winst in FR. Dan ga ik een behoorlijke puist extra premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw in NL betalen. En welk bedrag zou dan in aanmerking komen voor aftrek tvvdb? In mijn voorbeeld € 35.000 (eventueel verlaagd met 14% MKB-winstvrijstelling)? Iedere suggestie is welkom!
 2. Beste forumleden en experts, Sinds 2019 heb ik, naast mijn NL eenmanszaak, een onderneming (eenmanszaak) in Frankrijk. Er is sprake van een vaste inrichting (bedrijfsruimte) en de activiteiten worden daadwerkelijk fysiek in FR uitgevoerd, zij het gedurende een beperkte periode van het jaar. Beide ondernemingen hebben niets met elkaar te maken. Er worden volstrekt verschillende activiteiten verricht. FR is heffingsbevoegd over de FR inkomsten. FR kent een eenvoudig regime (micro régime), waar ik gebruik van maak. Dat regime houdt in dat de winst forfaitair wordt berekend en aangegeven. In mijn geval wordt een forfaitaire kostenaftrek verleend van 71% van de omzet (dus de fiscale winst bedraagt 29% van de omzet, waarover in FR inkomstenbelasting wordt geheven en afgedragen), er vinden geen btw-afdrachten plaats en er hoeft (nagenoeg) geen boekhouding te worden bijgehouden. Lekker simpel. Ik zou zeggen: Nederland, neem hier een voorbeeld aan. Ik heb een Franse fiscalist, die dat voor mij in orde brengt. Ik geef de FR belastbare winst aan als niet-ingezetene van FR. In NL geef ik mijn wereldinkomen aan en maak ik aanspraak op de aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Tot zover is het me duidelijk. Ik worstel met de vraag hoe ik de forfaitaire FR winst aangeef in mijn NL aangifte (balans en winst- en verliesrekening). Immers, er is geen sprake van feitelijke kosten, maar van fictieve kosten. De NL Belastingdienst verlangt een winstaangifte voor mijn FR onderneming, althans als ik de inkomsten als winst uit onderneming wens aan te geven. Dat lijkt me gunstig (in tegenstelling tot aangeven als 'overige inkomsten'), aangezien ik dan ook aanspraak maak op 14% MKB-winstvrijstelling. Ik dien dan dus een balans en winst- en verliesrekening op te nemen in mijn NL aangifte voor mijn FR onderneming. Stel: omzet FR € 50.000, werkelijke inkoop- en overige kosten € 15.000, privé-opnamen € 10.000, banksaldo 1/1 nihil, banksaldo 31/12 € 25.000. In FR wordt dus € 14.500 (29% van € 50.000) als fiscale winst aangegeven. Ik neem aan dat ik deze winst ook in NL aangeef, eventueel onder aftrek van 14% MKB-winstvrijstelling. Voor eenzelfde bedrag vraag ik aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Volgens de NL boekhoudprincipes zou de kapitaalsvergelijking er als volgt uit zien: Kapitaal 1/1: nihil Bij: winst € 35.000 (ik negeer in dit voorbeeld even de MKB-winstvrijstelling) Af: Privé-opnamen € 10.000 Kapitaal 31/12: € 25.000 (totaal passiva) Saldo bank 31/12: € 25.000 (totaal activa) Hoe verloopt de winstaangifte in NL (bedragen, rubricering balans en winst- en verliesrekening etc.) met de FR cijfers? Immers, als ik de fictieve kosten ad 71% (€ 35.500) opvoer als feitelijke kosten, dan klopt de kapitaalsvergelijking niet. Ik hoor graag. Bij voorbaat mijn dank.
 3. Super, Roel. Hartelijk dank. En het lag juist in mijn bedoeling om de fiscus NIET te benadelen en het netjes op te lossen... Wellicht ben ik een beetje té correct geweest.
 4. Ook als contractueel is overeengekomen dat er maandelijks wordt gefactureerd? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat je dan wegkomt met een jaarlijkse factuur (en een paar vooruitbetalingen). Om bij doorlopende leveringen en diensten manipulatie te voorkomen bepaalt art. 64, lid 1, btw-richtlijn dat leveringen en diensten die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen geacht worden te zijn verricht bij het verstrijken van de periode waarop de afrekening of betaling betrekking heeft. Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde Artikel 64, zegt hierover het volgende: Wanneer zij aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen worden goederenleveringen, met uitzondering van de leveringen van goederen die gedurende een bepaalde periode in huur worden gegeven of op afbetaling worden verkocht als bedoeld in artikel 14, lid 2, punt b), en diensten geacht te zijn verricht bij het verstrijken van de periode waarop deze afrekeningen of betalingen betrekking hebben.
 5. Helemaal mee eens, Roel, maar in de btw grootboekrekening op de balans staat dan toch een hoger bedrag, dan wat zich verhoudt tot de omzetrekening in de resultatenrekening? Dan sluit de btw-aansluiting toch niet (ook al is het wel verklaarbaar)? Stel: jaarlijkse omzet vóór correctieboeking van de overlopende omzet: € 200.000, af te dragen btw hierover € 42.000. Omzetboeking november 2018: Nog te factureren omzet (balans) € 12.100 Aan mutatie nog te factureren omzet (W&V), dus niet rechtstreeks op omzet, € 10.000 Aan af te dragen btw € 2.100 Hierna bedraagt het saldo op de grootboekrekening 'af te dragen btw' derhalve € 44.100. De hiermee aansluitende omzet zou derhalve € 210.000 moeten bedragen. Er staat nu echter nog steeds € 200.000 in de W&V-rekening op de omzetrekening. Dit is dus in mijn optiek een andere situatie dan voor de december omzet. Deze wordt zowel in de balans als in de winst- en verliesrekening exclusief btw opgenomen. Deze 'raakt' dan dus terecht ook niet de btw-aansluiting. Anders gezegd: als ik de omzetboeking van november 2018 terugdraai in 2019, dan boek ik toch ook op de grootboekrekening omzet en niet op de grootboekrekening 'mutatie nog te factureren omzet' in de W&V-rekening? Anders sluit deze weer niet met de eerste btw-aangifte in 2019.
 6. De vraag is of de fiscus daar ook zo over denkt. Het ging bovendien niet om een enkel uurtje, maar om een aanzienlijk bedrag. Van doorlopende prestaties is hier naar mijn mening geen sprake. Dat geldt voor bijvoorbeeld vaste abonnementen bij telecommunicatiediensten, energie, verzekeringen, verhuur e.d. en niet bij uurtje-factuurtje werkzaamheden. Of zie ik iets over het hoofd? Maar bedankt voor het meedenken.
 7. Ik bedoel dat ik in 2018 in de W&V-rekening € 20k als 'mutatie nog te factureren omzet' boek (dit is bij mij een aparte grootboekrekening) en € 10k rechtstreeks als omzet verantwoord. Ik heb deze laatste omzet immers ook feitelijk aangegeven in 2018 en de btw-schuld met € 2.100 verhoogd. Anders loopt mijn btw-aansluiting in de omzet mis. Uiteraard wordt € 20.000 + € 12.100, tezamen € 32.100 in de balans geactiveerd.
 8. Dank, Roel. De verwarring ontstond inderdaad vanwege de mutatie op de betreffende grootboekrekeningen en het feit dat hier nu sprake is van een bedrag inclusief btw. Normaliter vermeld ik de mutatie overlopende omzet altijd apart in de jaarrekening, dus onder de netto-omzet. De netto-omzet sluit dan aan met de btw-aangiften, behoudens incidentele posten. Omdat ik de omzet over november 2018 feitelijk heb aangegeven in 2018, boek ik de mutatie (journaalpost) in de winst- en verliesrekening in dit uitzonderlijke geval rechtstreeks op omzet in plaats van op 'mutatie nog te factureren'. Zie ik dit goed?
 9. Dat volgt uit de Wet op de Omzetbelasting 1968. Artikel 34g De factuur wordt uitgereikt uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgende op die waarin de goederenlevering of de dienst is verricht. In geval van vooruitbetalingen als bedoeld in artikel 34c, eerste lid, onderdelen d en e, moet de factuur telkens worden uitgereikt vóór het tijdstip van de opeisbaarheid daarvan.
 10. Beste forumleden en (met name) experts, Al jarenlang ben ik groot bewonderaar van dit fantastische forum. Dat gezegd hebbende, kamp ik nu zelf met een prangende vraag. De situatie is als volgt. Ik verricht adviesdiensten, waarvoor ik keurig maandelijks facturen opstel en verstuur. Periodiek doe ik aangiften omzetbelasting. In de maand januari 2019 heb ik de diensten van december 2018 gefactureerd. Ik kwam er toen achter dat ik een forse verrekening van uren over de maand november 2018 ben vergeten te factureren. Deze heb ik alsnog gefactureerd in januari 2019. Factureren met terugwerkende kracht is niet toegestaan en was ook overigens niet meer mogelijk. Volledigheidshalve de (fictieve) getallen: Omzet december 2018 € 20.000 (hierna te noemen 'omzet A'), omzet november 2018 € 10.000 (hierna te noemen 'omzet B'). De verschuldigde btw hierover bedraagt (totaal) € 6.300. Nu is mij bekend dat in beginsel de factuurdatum heilig is voor de verschuldigdheid van omzetbelasting, in dit geval dus de maand januari 2019, tenzij de omzetbelasting eerder verschuldigd is geworden. Men dient uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin is gepresteerd, te factureren. Dit had dus uiterlijk 15 december 2018 moeten geschieden voor omzet B. Om gedoe met de fiscus te voorkomen, heb ik besloten om omzet B en de hierover verschuldigde btw 'handmatig' bij te plussen in de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2018. Dus omzet verhoogd met € 10.000, de btw verhoogd met € 2.100, beide aangegeven bij vraag 1a op de btw-aangifte. De factuur voor deze diensten is echter verzonden in januari 2019. Welke boeking hoort hier nu bij en hoe wordt dit gerubriceerd in de jaarrekening? Ik wil ook graag de juiste aansluiting behouden met de administratieve omzet en aangegeven omzet. Ik beschouw omzet A als nog te factureren omzet per balansdatum. Boeking: Nog te factureren omzet (balans) € 20.000 Aan mutatie te factureren omzet (winst- en verliesrekening) € 20.000 Deze wordt keurig tegengeboekt in 2019. Omzet B is weliswaar ook nog te factureren omzet per balansdatum, maar aangezien deze reeds (terecht) is aangegeven in 2018, wordt deze dus verhoogd met de verschuldigde en af te dragen btw in 2018. Ik zoek dus de debet grootboekrekening in de balans waar dit bedrag ad € 12.100 op geboekt dient te worden. En in welke rubriek dit verantwoord kan worden in de jaarrekening. Het zijn (nog) geen debiteuren, ook geen onderhanden werk/nog te factureren omzet, want dan zou de tegenboeking in 2019 een probleem opleveren met de aansluiting (aangegeven) omzet en btw. In feite iets als 'tussenrekening debiteuren', maar dit ben ik nog nergens tegengekomen in een jaarrekening. Experts, ik verneem graag van jullie! Bij voorbaat dank.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept