Jump to content

Olaf van Dijk

Junior
 • Content Count

  16
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Olaf van Dijk last won the day on February 20

Olaf van Dijk had the most liked content!

Community Reputation

5

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  juridische en fiscale zaken

Company info

 • Location
  Wenum Wiesel (Apeldoorn)
 • Phone number
  06-54366088
 • Branch
  Administratie & accountancy
 • Branch 2
  Juridisch

Vision

 • I'm looking for people who
  fiscaal advies zoeken op het gebied van herstructureringen en estate planningen.
 1. Let op Rik, want er staat in het Burgerlijk Wetboek ook een aantal artikelen (art. 3:45 t/m 3:48 BW waarop iedere schuldeiser, dus ook de Bank, een beroep kan doen. Daarvoor hoeft er niet persé sprake te zijn van een faillissement. En verder kan er nog sprake zijn van zekerheidsrechten van de bank, bijv. een pandrecht. Dit speelt ook mee in het verhaal. @probleempje74 heb je nog nagekeken of de bank misschien een pandrecht heeft?
 2. Let er op dat het betalen van de ene schuldeiser en de andere niet kan betekenen dat je paulianeus handelt. Een schuldeiser die wordt benadeeld (lees: de bank) kan een dergelijke transactie terugdraaien (actio Pauliana). Ook de curator kan dit doen. In dit stadium is het verstandig om een deskundige in te schakelen, zodat voorkomen wordt dat je de verkeerde dingen doet.
 3. En vergeet vooral niet de kleinschaligheidsinvesterinsaftrek (KIA). Bij een investering van € 19.000 mag er 28%, ofwel EUR 5.320 KIA worden afgetrokken (er vanuit gaande dat alle investeringen voldoen aan de voorwaarden).
 4. Let wel op de fiscale verwerking! Een coöperatie is bijv. belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Ook kan het zijn dat de fiscus anders kijkt naar het inhuren van andere artiesten. Als je dit niet goed regelt zou er zomaar een dienstverband van deze artiest met de coöpratie kunnen ontstaan. Verder kan het zijn dat de fiscus van mening is dat de bestuurders van de coöpratie een gebruikelijk loon aan zichzelf moeten uitkeren (zie artikel 12a Wet op de loonbelasting). En het kan ook nog zo zijn dat er aanmerkelijk belangheffing verschuldigd is over winsten die de coöpratie uitkeert aan haar leden. Let dus goed op wat je doet en hoe je het vormgeeft. Mijn advies: laat je goed voorlichten door iemand met kennis van zaken op dit gebied.
 5. Een ander alternatief is het aangaan van een kostenmaatschap. In deze maatshap deel je bepaalde gemeenschappelijke kosten. Voor het overige houd je je eigen eenmanszaak. Als je het wilt regelen met een andersoortige rechtsvorm, dan kom je al snel uit op een gemeenschappelijke onderneming (openbare maatschap of vof). Daardoor wordt je ook aansprakelijk voor de ander. Als je dit niet wilt is een gezamenlijke BV een oplossing, maar dat is waarschijnlijk fiscaal niet interessant.
 6. Wat mij betreft is er een optieovereenkomst tot stand gekomen tussen de projectontwikkelaar en r-bouwadvies. De makelaar is door de projectontwikkelaar ingeschakeld om deze overeenkomst namens hem tot stand te brengen. In mijn beleving kun je deze overeenkomst niet zomaar negeren. Uiteindelijk is het natuurlijk wel de vraag of je hier werk van moet maken. Immers, een vervolgtraject aangaan met een partij die in het voortraject al zodanig handelt dat je moet twijfelen aan integriteit etc. lijkt mij niet aan te raden. En als je iets anders wilt dan naleving van de overeenkomst en schadevergoeding wenst, dan lijkt het mij lastig om aan te tonen dat je daadwerkelijk schade hebt geleden.
 7. Omdat je, zoals al opgemerkt is, met een stichting eerder positief wordt ontvangen door de overheid en cliënten. Mocht dit in jouw geval minder een rol spelen dan is het achterwege laten van de stichting uiteraard prima. Overigens is het niet verplicht om een BV op te richten, maar kun je ook als zelfstandig ondernemer opereren, bijv. vanuit een eenmanszaak. Als je een BV opricht voor de risico's, dan moet ik je attenderen op boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staan vanaf artikel 400 wettelijke bepalingen voor het uitvoeren van opdrachten door een beroepsbeoefenaar en zijn/haar persoonlijke aansprakelijkheid ter zake. Deze aansprakelijkheid kan niet doorbroken worden door het oprichten van een BV. In dat kader is het wijs om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, ongeacht de te kiezen rechtsvorm.
 8. Let op! Een stichting heeft ook nadelen. Als er binnen de stichting een onderneming wordt gedreven en er winst wordt gemaakt mag deze winst niet worden uitgekeerd aan de oprichters en/of bestuurders van de stichting. De winst moet worden aangewend voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Als er dus een winstoogmerk is, dan kan de stichting belemmerend werken. Vaak zie je dan ook dat er "achter" de stichting één of meer commercieel bedrijven zitten, bijv. met als rechtsvorm een BV. Deze BV's zijn dan de opdrachtnemers van de stichting voor het verlenen van de zorg. Waar ik het vaak mis zie gaan in dit soort situaties is de BTW. Er geldt een medische vrijstelling voor de BTW, maar soms vallen bepaalde activiteiten niet onder de vrijstelling, waardoor er wel BTW verschuldigd is. Het komt erop aan om een goede structuur neer te zetten. De stichting kan daarin prima passen, maar ik denk dat je daarmee niet klaar bent. Mijn advies: zoek een goede adviseur die je hierin kan begeleiden.
 9. Het maakt uit of je naast aandeelhouder ook bestuurder wordt van de BV. Als dit niet het geval is, en je verricht incidenteel opdrachten voor de BV, dan zie ik niet in waarom dat niet zou kunnen vanuit je eenmanszaak. Het wordt anders als de opdrachten voor de BV een groot deel van je werkzaamheden gaan uitmaken. In dat geval kom je al snel toe aan de materie die Norbert Bakker besprak (loonheffingen, werknemersverzekeringen, etc.). Maar ook ik adviseer je om een goede adviseur in te schakelen !
 10. Het opzetten van een holding kan naar mijn mening vrij snel. Zie bijv. https://shop.firm24.com/#/urgentie_oprichting. Het kan dus binnen 48 uur ... Voordeel hiervan is dat je, mits je 5% of meer van de aandelen krijgt in de onderneming van je vriend, een belastingvoordeel kunt halen. Hierdoor vormen de aandelen in de onderneming namelijk een deelneming en is de deelnemingsvrijstelling uit de Wet op de vennootschapsbelasting van toepassing. Alle winsten die op deze aandelen aan de holding worden uitgekeerd zijn hiermee onbelast. Bovendien is een verkoopwinst van de aandelen t.z.t. ook onbelast. Uiteraard is er wel belasting verschuldigd als je de winsten uit de holding naar privé haalt. Een eventueel bijkomend voordeel is dat je de lening die je wilt verstrekken eerst als kapitaal in de holding kunt storten en vervolgens kunt doorlenen aan de onderneming van je vriend. Hierdoor verdwijnt het geld uit je box 3 vermogen en hoef je hierover een vermogensrendementsheffing meer te betalen. Ik teken daarbij aan dat de vermogensrendementsheffing op spaartegoeden in 2020 omlaag gaat, maar dat de vermogensrendementsheffing op andere vermogensbestanddelen dan omhoog gaat, zodat het goed is om dan geen vordering in privé te hebben op de onderneming van je vriend. Zie in dit verband https://financieel.infonu.nl/belasting/197106-beleggingstaks-op-vermogen-fors-omhoog-vanaf-2022.html. Verdere antwoorden op je vragen: - is dit een reeele methode om de onderneming te steunen zonder dat ik zelf prive risico neem? Ja, door een BV op te richten beperk je het risico, maar helemaal zonder risico op verlies gaat het uiteraard niet. - wordt ik zo als ondernemer gezien voor de belastingdienst en moet ik weer als ondernemer belastingaangifte doen? Nee, de BV moet aangifte doen. Jijzelf wordt er geen ondernemer door. - kan ik beter minder aandelen nemen dan mijn vriend+zakenpartner. Of toch beter gelijke verdeling qua aandelen? Ik denk dat je bij het verdelen van de aandelen moet kijken naar de kapitaalinbreng van iedereen. Gelet op wat je opmerkte ligt een gelijke verdeling voor de hand. - Als het goed gaat met de ondereming: wat kan ik het beste afspreken om deze aandelen later weer (met winst) te verkopen? Vaak is in de statuten van de BV een regeling opgenomen voor de verkoop van aandelen en de waardering daarvan. Daar zou je bij kunnen aanhaken.
 11. Ik denk dat het ook langs de route van een goed geredigeerde managementovereenkomst kan. Daarbij is van belang dat er echt sprake is van een managementovereenkomst in plaats van een verkapte arbeidsovereenkomst. In de managementovereenkomst moet beslist geen loondoorbetaling bij ziekte en vakantiedagen worden opgenomen. Een goed voorbeeld van hoe de managementovereenkomst niet moet worden vormgegeven is Rechtbank Gelderland, 15 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1115. De aandelen van een werkmaatschappij worden gehouden door vier personal holdings in de verhouding 22%, 26%, 26% en 26%. De werkmaatschappij heeft met de personal holdings managementovereenkomsten afgesloten op grond waarvan de dga's de werkmaatschappij in de praktijk besturen. De rechtbank bevestigt het standpunt van de inspecteur dat drie van deze vier dga's verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De managementovereenkomsten bevatten voorwaarden die, in onderling verband bezien wijzen op een arbeidsovereenkomst: - er is een maandvergoeding afgesproken van €11.666 exclusief omzetbelasting, waarbij is bepaald dat daarbij wordt uitgegaan van 40 uur per week; - als door ziekte de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, wordt de vergoeding gedurende 12 maanden doorbetaald; - de overeenkomst komt per direct te vervallen zodra de personal holding geen aandeelhouder meer is of bij overlijden van de dga; - non-concurrentiebeding van twee jaar voor relaties van de werkmaatschappij; - werkmaatschappij sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.
 12. Hallo Norbert, zie Hof Den Haag 15 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:98
 13. Hallo Bas, Bij huurverkoop geldt het volgende: het is vaste rechtspraak dat de contante waarde van de huurkooptermijnen, verminderd met de boekwaarde van de overgedragen onderneming, stakingswinst vormt in het jaar waarin de onderneming in huurkoop wordt overgedragen. Een eventuele zwakke kredietwaardigheid van de huurkoper dient in de waardering van de huurkoopsom te worden verwerkt, maar kan niet leiden tot uitsmeren van de overdrachtswinst. Hierop bestaat één uitzonderin: als er een gerede kans aanwezig is dat als gevolg van het uit de huurkoopovereenkomst voortvloeiende eigendomsvoorbehoud de exploitatie van de onderneming in de toekomst weer voor rekening van de verkoper zal plaatsvinden. In dat geval staat goed koopmansgebruik toe de huurkooptermijnen pas tot de winst te rekenen als zij de boekwaarde van de onderneming gaan overtreffen. Kun je hier iets mee?
 14. Hallo, Als je meetekent moet je kijken of je meetekent als schuldenaar. In dat geval is het niet handig om mee te tekenen, omdat je daarmee als het ware de huwelijkse voorwaarden om zeep helpt. Als je meetekent op grond van artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek, dan geef je toestemming. In bepaalde gevallen kan de bank alleen maar een lening verstrekken als er toestemming wordt verleend door de echtgenoot of echtgenote. Het verlenen van toestemming betekent niet dat je automatisch aansprakelijk wordt voor het terugbetalen van de lening.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept