• 0

Wetswijzigingen 1 juli 2012

Aanbevolen berichten

8 antwoorden op deze vraag

 • 0

Volgens de heer de Jong van de inspectie SWZ geldt het vanaf 1 juli ook voor zzpers die niet voor een aannemer werken maar bijvoorbeeld voor een particulier. Dit in tegenstelling tot wat in bovenstaande link staat:

 

"Wat is er veranderd?

 

Op de werkvloer moet u ingehuurde zzp'ers dezelfde bescherming bieden tegen arbeidsrisico's als uw vaste werknemers. Dit geldt niet voor zzp'ers die alleen werken en die op een andere locatie werken."

 

 

Citaat van de Jong:

"Hoewel de inspecteurs ook werknemers zullen aanspreken op hun gedrag, blijft de werkgever de eerst verantwoordelijke. Ja, ook voor de ingehuurde zzp’ers die, wanneer zij onder het gezag werken van de (onder)aannemer, volgens de Arbowet als gewone werknemers worden beschouwd. Werkt de zzp’er niet onder het gezag van een aannemer, maar bijvoorbeeld in opdracht van een particulier, kan hij nu nog zo zwaar tillen als hij wil. Maar dit verandert binnenkort, in navolging van een advies van de SER dat rond 1 juli zijn beslag zal krijgen. ‘Vanaf dan is het gelijke monniken, gelijke kappen’, aldus De Jong."

 

zie deze link:

http://www.arbouw.nl/werknemer/actueel/nieuwsoverzicht/inspectie-zwaar-werk/

 

Overigens is over arbeidsomstandigheden en dit thema al een topic gaande: https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=31;action=display;threadid=42501;start=msg400439#msg400439

Link naar reactie
 • 0

Hallo Snofru,

 

Vanuit het andere HL-item over hetzelfde onderwerp onder "Arbeidsrechtelijke zaken" een kopietje van een reactie over de bewuste ingewikkelde Arbo/zzp-kwestie:

 

"De vaak geziene en vrije uitleg van de Arbo-wetswijziging van 1 juli 2012, dat voor zzp-ers ook het Arbobesluit van toepassing wordt en dat zij nu als een werknemer zouden moeten worden behandeld, danwel dat de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk is dient ietwat genuanceerd te worden.

 

Er zijn in deze twee verschillende ontwikkelingen/zaken te onderscheiden:

1) de uitspraak van de Hoge Raad over de toepassing van het "werkgevers"aansprakelijkheidsartikel 7: 658 BW op zzp-ers die een ongeval hebben gehad en

2) de per 1 juli 2012 aangepaste Arbobesluitregeling.

 

Ad 1. De Hoge Raad uitspraak.

Hierover gaat overigens ook een mooie column van Norbert.

 

Er was juridische onenigheid in Nederland of zzp-ers konden vallen onder artikel 7: 658 lid 4 BW, het werkveiligheids- en aansprakelijkheidsartikel voor de werkgever/opdrachtgever/inlener mede omdat stagiaires, vrijwilligers en uitzendkrachten (ook geen eigen werknemers) er al onder vielen. Dit wetsartikel richt zich tot de werkgever/opdrachtgever/inlener.

 

Met de recente Hoge Raad uitspraak is helder geworden dat onder omstandigheden de opdrachtgever ook verantwoordelijk/aansprakelijk is voor de veilige werkplek van een zzp-er op basis van dat BW-artikel. Het moet dan wel gaan om een zzp-er die is ingezet op werk dat, heel eenvoudig uitgelegd, uit de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever voortvloeien. M.a.w.: doen eigen werknemers hetzelfde werk ook, of hadden zij dat ook kunnen doen, of kunnen zij dat ook hebben gedaan, dan is er al snel sprake van het verantwoordelijk zijn voor de veilige werkplek ook van de ingeschakelde zzp-er.

 

Ad 2. Het Arbobesluit per 1 juli 2012.

Omdat het werken door werknemers en zzp-ers (en zogenoemde alleenwerkende werkgevers) op een en dezelfde werkplek verschillende arboveiligheidsregels opleverden, terwijl er qua veiligheid voor de betrokkenen en voor derden geen goede argumentatie voor was, heeft Den Haag het Arbobesluit per 1 juli 2012 voor wat betreft bepaalde verplichtingen met name op het gebied van trillingen, temperatuur, lawaai uitgebreid tot de zzp-er en de alleenwerkende werkgever, zodat er op een arbeidsplaats alwaar werknemers en zelfstandigen etc werken op dat soort van veiligheids-/beschermingsgebieden geen verschil in veiligheidsverplichtingen meer zijn (voor de goede orde: is de arbeidsplaats niet een plek alwaar ook anderen werken dan geldt deze verplichting officieel niet en is de zzp-er dus "vrij" in zijn veilgheidsbeschermingsinspanningen).

 

De verplichting in het Arbobesluit (i.t.t. artikel 7: 658 BW) richt zich tot de zzp-er en de alleenwerkende werkgever en niet tot de opdrachtgever. Laat onverlet dat als de opdrachtgever misstanden constateert dat aangekaart moet worden (juist ook als de eigen werknemers er last van kunnen hebben of als artikel 7: 658 van toepassing zou kunnen zijn).

 

Greetz,

 

Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 29-6-2012

 

P.S. In geen van de twee omschreven wetssituaties wordt de zzp-er plotseling een werknemer."

Hans van Dongen Steunpunt Arbeidszaken - Arbeidsjuridische kwesties in het Nederlandse bedrijfsleven.

Link naar reactie
 • 0

Dus het verschil is eigenlijk het volgende:

 

 

1. Hoge Raad: De werkgever is aansprakelijk voor de 'normale' of 'verwachtte' schade die de ZZP'er die hij inhuurt.

 

2. Arbo-wet: Voor ZZP'ers die hetzelfde werk doen als werknemers gelden nu dezelfde ARBO-regels. bijv. beschermen kleding/ brillen of een bureaustoel die de rug ondersteund.

Link naar reactie
 • 0

Hallo Snofru,

 

Helaas nee.

 

Het verschil is dat het Burgerlijk Wetboek-artikel 7: 658 BW:

[*]de werkgever voor zijn werknemers,

[*]de inlener voor de niet-werknemers zoals uitzendkrachten/vrijwilligers/stagiaires, en

[*]de opdrachtgever met de Hoge Raad uitspraak voor de door hem voor "bedrijfseigen"-activiteiten ingezette zzp-er,

(mede)verantwoordelijk/aansprakelijk stelt/kan stellen voor de veilige werkomstandigheden/werkplek.

 

Een groot accountantskantoor dat een zzp-er/glazenwasser een ramenlapopdracht geeft is weliswaar zelf werkgever, maar de glazenwasser die van zijn trappetje valt kan niet op grond van artikel 7: 658 zijn opdrachtgever aansprakelijk stellen omdat het niet een opdracht is voortvloeiend uit de accountancy-wereld.

 

Er is ook nog immer geen sprake van een werkgever-/werknemerschap tussen de opdrachtgever en de zzp-er. Gebruik dus ook liever niet het woord "werkgever" t.o.v. de/een zzp-er.

 

Het nieuwe (per 1/7) Arbobesluit geeft aan dat als de zzp-er of de alleenwerkende werkgever op een arbeidslocatie werkt alwaar ook anderen werken (denk aan werknemers, uitzendkrachten, andere zzp-ers etc), de zzp-er of de alleenwerkende werkgever op bepaalde Arbo-aspecten aan dezelfde verplichtingen wordt onderworpen als waaraan de werkgever richting zijn eigen werknemer moet voldoen. De zzp-er of de alleenwerkende werkgever is hier zelf toe verplicht conform het Arbobesluit. Het Arbobesluit richt zich direct tot de zzp-er/alleenwerkende werkgever en dat deze zelf aan de verplichting moet voldoen.

 

Echter, gaat het om een zzp-er of alleenwerkende werkgever die niet op een arbeidslocatie werkt alwaar ook anderen werken, dan geldt de uitgebreide Arboverplichting richting de zzp-er/alleenwerkende werkgever niet.

 

Ook hier niet spreken van werkgever t.o.v. de zzp-er. De zzp-er is en blijft een zelfstandige en wordt/is geen werknemer.

 

Makkelijker kunnen ze het in Den Haag niet maken. Toch (?!).

 

Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 6-7-2012

Hans van Dongen Steunpunt Arbeidszaken - Arbeidsjuridische kwesties in het Nederlandse bedrijfsleven.

Link naar reactie
 • 0

Echter, gaat het om een zzp-er of alleenwerkende werkgever die niet op een arbeidslocatie werkt alwaar ook anderen werken, dan geldt de uitgebreide Arboverplichting richting de zzp-er/alleenwerkende werkgever niet.

 

Beste Hans,

hoe moet ik dit dan rijmen met het citaat van dhr Jong?

 

Citaat van de Jong:

"Hoewel de inspecteurs ook werknemers zullen aanspreken op hun gedrag, blijft de werkgever de eerst verantwoordelijke. Ja, ook voor de ingehuurde zzp’ers die, wanneer zij onder het gezag werken van de (onder)aannemer, volgens de Arbowet als gewone werknemers worden beschouwd. Werkt de zzp’er niet onder het gezag van een aannemer, maar bijvoorbeeld in opdracht van een particulier, kan hij nu nog zo zwaar tillen als hij wil. Maar dit verandert binnenkort, in navolging van een advies van de SER dat rond 1 juli zijn beslag zal krijgen. ‘Vanaf dan is het gelijke monniken, gelijke kappen’, aldus De Jong."

 

zie deze link:

http://www.arbouw.nl/werknemer/actueel/nieuwsoverzicht/inspectie-zwaar-werk/

 

Link naar reactie
 • 1

Hallo Herman,

 

Als het gaat om de zzp-gerelateerde wetswijziging van 1 juli 2012 van het Arbobesluit gaat het met name om het artikel 9.5 van dat Arbobesluit. Deze richt zich qua verplichtingen tot de zzp-er en de alleenwerkende werkgever.

 

De controlerende instantie, denk m.n. aan de Inspectie SZW zal zich er eerst van vergewissen of het een werknemer is of een echte zelfstandige/zzp-er/alleenwerkende werkgever. Is het een "verkapte werknemer" dan gelden alle Arbobesluitverplichtingen voor de gezaguitvoerende gebruiker/werkgever van die arbeidskracht (vandaar waarschijnlijk de zinsnede "........... volgens de Arbowet als gewone werknemer worden beschouwd".

Hier was en is met de 1/7 Arbobesluitwijziging overigens geen wijziging in gekomen. Het moet wel gaan om een echte zzp-er.

 

Wat het praktische probleem was, was dat op locaties (nu ook meer zijnde dan alleen de bouwlocaties) en alwaar arbeidskrachten (dus werknemers, zzp-ers, werkgevers etc) door en naast elkaar werkten, er verschillende Arboregels van kracht waren terwijl dat o.a. gezondheids-/veiligheidstechnisch gezien voor die arbeidskrachten en voor derden op die locatie niet logisch was. Ook voor de Inspectie SZW was dat controletechnisch ondoenlijk en onwenselijk omdat zij op bepaalde Arbogebieden voor de op dezelfde locatie werkende werknemers andere criteria zouden moeten aanleggen dan voor de zzp-ers/alleenwerkende werkgevers die bijkans hetzelfde werk deden (en de inspectie aan de neus van de persoon niet kan zien of hij werknemer of zelfstandige is).

 

Vandaar dat op bepaalde Arbogebieden (trillen, geluid, chemicalien etc) per 1-7-2012 de zzp-er/alleenwerkende werkgever via artikel 9.5 Arbobesluit zich ook aan bepaalde Arbocriteria moet houden, criteria alwaar een werkgever richting zijn werknemers al aan moest geloven.

 

Als het door u aangeroerde artikel dus ziet op een ruime uitleg van het nieuwe Arbobesluitartikel 9.5 als dat dat zou inhouden dat de werkgever/opdrachtgever/particulier voor de invulling van deze Arbocriteria moet zorgen richting de echte zzp-er/alleenwerkende werkgever op alle soorten locaties, dan dan vind ik dat op twee aspecten een te ruime uitleg:

[*]het Arbobesluit per 1-7 ziet op werklocaties alwaar de zzp-er/alleenwerkende werkgever met anderen (werknemers, andere zzp-ers etc) werkt en dus niet op locaties alwaar hij slechts alleen werkt (of het verstandig is voor de zzp-er om aldaar lichtere normen te hanteren is uiteraard de vraag, maar dat is dan zijn keuze als zelfstandige);

[*]de per 1/7 toegevoegde/aanvullende Arboverplichtingen van artikel 9.5 dienen door de zzp-er/alleenwerkende werkgever zelf nagekomen te worden.

 

Maar nogmaals, een opdrachtgever die er last van heeft dat de zzp-er/alleenwerkende werkgever de regels aan zijn laars lapt zal daartegen moeten optreden.

 

Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 9-7-2012

Hans van Dongen Steunpunt Arbeidszaken - Arbeidsjuridische kwesties in het Nederlandse bedrijfsleven.

Link naar reactie
 • 0

Nog even het per 1-7-2012 nieuwe artikel 9.5 (zie met name nieuwe lid 5) Arbobesluit erbij gehaald:

 

Artikel 9.5. Verplichtingen van zelfstandigen en meewerkende werkgevers

 

1. Een zelfstandige en een werkgever als bedoeld in artikel 16, zevende lid, onderdeel b, van de wet zijn verplicht tot naleving van de voorschriften en verboden welke zijn opgenomen in de volgende artikelen:

a. van hoofdstuk 1: artikel 1.42;

b. van hoofdstuk 3: de artikelen 3.2, eerste lid, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, eerste en tweede lid, 3.5e, 3.5g, 3.5h, 3.6, eerste lid, 3.7, eerste lid, 3.16, 3.17, 3.28, eerste lid, 3.29, tweede en vijfde lid, 3.30, 3.31, tweede lid, en 3.34, eerste lid;

c. van hoofdstuk 4: de artikelen 4.1c, 4.1d, 4.3, tweede, derde en vierde lid, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, tweede en derde lid, 4.16, tweede, derde en vierde lid, 4.17, 4.19, 4.45, 4.46, 4.47b, 4.47c, eerste lid, onderdelen a en e, 4.48a, tweede lid, onderdelen b en c, en vierde lid, 4.51a, eerste en derde tot en met vijfde lid, 4.54, 4.54a, met inachtneming van artikel 4.54b, 4.54d, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.61a, 4.61b, 4.62b, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.94, 4.95, 4.108, 4.109, en 9.15, onder a, sub 1° tot met 4°, en onder b;

d. van hoofdstuk 6: de artikelen 6.8, negende lid, 6.14a, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, eerste lid, 6.20, 6.29 en 6.29a;

e. van hoofdstuk 7: de artikelen 7.3, vierde lid, 7.4, eerste en tweede lid, voor zover het betreft landbouwtrekkers die 800 kg of meer wegen, derde en vierde lid, 7.5, tweede, derde en vijfde lid, 7.7, eerste lid, 7.9, 7.11, tweede lid, 7.16, 7.17a, eerste, tweede en vijfde lid, 7.17b, tweede lid, 7.17c, tweede lid, 7.18, tweede, vierde, zesde en zevende lid, 7.18a, derde en dertiende lid, 7.18b, eerste lid, 7.20, vierde lid, 7.21, 7.23, 7.23a tot en met 7.23d, 7.25, eerste, zesde en zevende lid, 7.27, tweede lid, 7.28, 7.32, eerste en tweede lid, en 7.34, tweede en derde lid;

f. van hoofdstuk 8: artikel 8.3, tweede, derde en vierde lid;

g. van de wet: de artikelen 10, 11 en 32.

 

2. In aanvulling op het eerste lid zijn een zelfstandige en een werkgever als bedoeld in artikel 16, zevende lid, onderdeel b, van de wet, die een inrichting exploiteren waarop artikel 2.3 van toepassing is, tevens verplicht tot naleving van afdeling 2 van hoofdstuk 2 en artikel 19, eerste lid, van de wet.

 

3. In aanvulling op het eerste lid zijn een zelfstandige en een werkgever als bedoeld in artikel 16, zevende lid, onderdeel b, van de wet, die met betrekking tot de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats arbeid verrichten, tevens verplicht tot naleving van:

a. artikel 19, eerste lid, van de wet;

b. artikel 2.35;

c. de artikelen van hoofdstuk 7, voor zover niet genoemd in het eerste lid, onderdeel e, en

d. de artikelen 8.1, eerste tot en met vijfde en zevende lid, 8.2 en 8.3, eerste lid.

 

4. In aanvulling op het eerste lid zijn een zelfstandige en een werkgever als bedoeld in artikel 16, zevende lid, onderdeel b, van de wet, die bij de werkzaamheden worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen of biociden als bedoeld in artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, tevens verplicht tot naleving van de volgende artikelen:

a. van hoofdstuk 3: artikel 3.23;

b. van hoofdstuk 4: de artikelen 4.6 en 4.7, met dien verstande dat artikel 4.7 van overeenkomstige toepassing is op een zelfstandige;

c. van hoofdstuk 8: de artikelen 8.1, zesde lid, en 8.4.

 

5. In aanvulling op het eerste lid zijn een zelfstandige en een werkgever als bedoeld in artikel 16, zevende lid, onderdeel b, van de wet tevens verplicht tot naleving van de voorschriften en verboden welke zijn vastgesteld bij of krachtens de volgende artikelen, tenzij:

a. het arbeid betreft die hij verricht ten behoeve van een opdrachtgever, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdeel c, sub 2°, met hem als enige opdrachtnemer;

b. het arbeid betreft die hij verricht ten behoeve van een opdrachtgever, met meerdere opdrachtnemers die niet gelijktijdig met hem aanwezig zijn op de arbeidsplaats; of

c. het arbeid betreft die wordt verricht ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, met meerdere opdrachtnemers die niet gelijktijdig met hem aanwezig zijn op de arbeidsplaats:

1°. van hoofdstuk 3: de artikelen 3.1b, 3.2, tweede lid, 3.5d, derde, vierde en zesde lid, 3.7, tweede tot en met zesde lid, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 3.27, 3.28, tweede lid, 3.29, eerste, derde en vierde lid, 3.31, eerste lid, 3.35, eerste en derde lid, 3.37, 3.37g, 3.37h, 3.37k, 3.37m, 3.37p, 3.37t, eerste lid, 3.37y en 3.48;

2°. van hoofdstuk 4: de artikelen 4.4, 4.6, 4.7, eerste, tweede en derde lid, 4.18, tweede, derde en vierde lid, 4.47a, eerste en derde tot en met achtste lid, 4.47c, eerste lid, onderdeel a, b, c, e en f, en tweede lid, 4.51, 4.51a, tweede lid, 4.88, 4.98, 4.99. 4.100, 4.101 en 4.105;

3°. van hoofdstuk 5: de artikelen 5.2, 5.3, onder a, 5.4, 5.6, 5.10 en 5.13a;

4°. van hoofdstuk 6: de artikelen 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, eerste tot en met vierde, zesde, zevende, tiende en elfde lid, 6.9, 6.11c, tweede en derde lid, 6.12, 6.12c, 6.12e, eerste, derde tot en met vijfde lid, 6.14, 6.15, 6.19, tweede tot en met vierde lid, 6.20b, 6.27, 6.29b en 6.29c;

5°. van hoofdstuk 7: de artikelen 7.3, tweede, derde lid, 7.4, tweede lid, 7.4a, 7.5, eerste lid, 7.6, 7.7, tweede tot en met zevende lid, 7.8, 7.10, 7.11, eerste lid, 7.13, 7.14, 7.15, 7.17a, derde, vierde, zesde en zevende lid, 7.17b, derde tot en met zesde lid, 7.17c, eerste, derde tot en met achtste lid, 7.17d, 7.18, eerste, derde en vijfde lid, 7.18a, eerste, tweede, vijfde, achtste tot en met twaalfde lid, 7.18b, tweede tot en met vierde lid, 7.20, eerste tot en met derde, vijfde tot en met zevende lid, 7.24, 7.25 tweede tot en met vijfde lid, 7.26, 7.27, eerste lid, 7.29, 7.30, 7.34, eerste lid, 7.35 en 7.36b;

6°. van hoofdstuk 8: de artikelen 8.1, eerste tot en met vijfde lid, zevende en achtste lid, en 8.4.

 

Het Arbobesluit artikel 9.5 lid 5 ziet naast de leden 1 t/m 4 dus op de verplichtingen richting/van de zzp-er zelf.

Lid 5 sluit ook de bewuste verplichtingen van een op een locatie "solowerkende/alleenwerkende" zzp-er onder sub a t/m c uit.

 

Ik zie het dus niet zo ruim, als in het door u aangehaalde artikel mogelijk gesuggereerd wordt.

 

Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 9-7-2012

Hans van Dongen Steunpunt Arbeidszaken - Arbeidsjuridische kwesties in het Nederlandse bedrijfsleven.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 287 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.