Jump to content

dderksen

Junior
 • Content Count

  21
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  financiering
  Financ
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. nou hier een gesprek gehad.... ging eigenlijk heel erg goed!!! Ik ben het gesprek begonnen met dat ik er graag met hun uit wilde komen, en dat respecteerde hij. hij vond het ook heel goed dat we een persoonlijk gesprek hadden aangevraagd. Ik ben begonnen met de zekerheidstelling die op de bbz zat en heb aangegeven dat er na de eerste hypotheek niets overblijft. daar was hij het helemaal mee eens en zag het ook in dat er wat dat betreft geen zekerheid voor hun was! Ik ben over de 50% begonnen wat hun eisten, hij zakte al naar 30% dus harstikke goed. Heb gezegd dat ik niet zeker wist of we dat wel gingen redden! Toen gaf hij aan dat een paar procent meer of minder ook geen probleem moest zijn ;D Ook zou hij het loonbeslag uitstellen omdat hij er ook liever zo met ons uitkwam.... Hij vroeg om kopieen van de rest van de schuldeisers, en wat we nog konden missen tot het bedrag wat onze familie voorschiet om akkoorden te bereiken....dus deze krijgt hij per post Er word nu een akkoord geboden van 25% dus denk dat het wel goed komt! Ik wil jullie bedanken voor jullie tips omtrent dit probleem bedankt ;D
 2. Dit heb ik gevonden ... Art. 42. Schuldregeling Indien op grond van dit besluit een lening is verstrekt, werkt het college mee aan een schuldregeling of aan een akkoord voor zover dit noodzakelijk is voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep, of dit bij de beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep tot stand kan komen. Deze medewerking wordt slechts verleend, indien: a. het gedeelte van de lening dat door gestelde zekerheden wordt gedekt buiten het akkoord blijft; en b. alle concurrente schuldeisers evenredige medewerking verlenen. Dit geven ze ook in de brief aan... Art. 43. Beëindiging bedrijf of zelfstandig beroep -1. Bij beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep wordt de lening, behoudens in het geval artikel 42 toepassing vindt, volledig terugbetaald. Gestelde zekerheden worden volledig uitgewonnen. In afwijking daarvan blijft, op verzoek van de betrokkene en voor zover mogelijk, een lening onder hypothecair verband, verbonden aan de eigen woning met bijbehorend erf, gehandhaafd of wordt deze tot de onbelaste waarde van deze woning gevestigd. De artikelen 12, 13, 14 en 15 van het Uitvoeringsbesluit Wwik zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aflossing aanvangt op het moment van beëindiging van de bijstandverlening. Geen aflossing wordt gevergd indien de belanghebbende een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen kunstenaars ontvangt. -2. Indien na beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep een deel van de lening resteert en deze niet met toepassing van het vorige lid onder hypothecair verband is verleend, wordt het resterende deel van de lening vanaf de beëindiging renteloos. Gedurende de periode van vijf jaar na beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep dient 50 procent van het netto-inkomen boven de bijstandsnorm, bedoeld in hoofdstuk 3, paragrafen 3.2 en 3.3, van de wet, besteed te worden voor aflossing van deze lening. Dit gaat gaat dus ook over de zekerheden bij beeindiging bedrijf dat die uitgewonnen worden! Er valt bij mij dus niets uit te winnen...want er is niets. Art. 20. [Recht op bijstand indien eigen woning | Besluit krediethypotheek bijstand] ¹ [Geschiedenis: MvT; versie 12 april 1995; Stb. 1995, 691; Stb. 1998, 742; Stb. 2000, 299; Stb. 2001, 481; Stb. 2003, 376; Stb. 2008, 586] • [Jurisprudentie: LJN AA6465; AB1309; AB2256; AD9473] -1. De belanghebbende die eigenaar is van een door hemzelf of zijn gezin bewoonde woning met bijbehorend erf heeft recht op bijstand voor zover tegeldemaking, bezwaring of verdere bezwaring, anders dan ingevolge dit artikel, van het in de woning met bijbehorend erf gebonden vermogen in redelijkheid niet kan worden verlangd. -2. Indien voor de belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, recht op algemene bijstand bestaat, heeft die bijstand de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek: a. indien de bijstand over een periode van één jaar, te rekenen vanaf de eerste dag waarover bijstand wordt verleend, naar verwachting meer bedraagt dan het nettominimumloon, bedoeld in artikel 55, eerste lid; en b. voor zover het vermogen gebonden in de woning met bijbehorend erf op grond van het derde lid niet buiten beschouwing blijft. -3. Van het vermogen gebonden in de woning met bijbehorend erf blijft buiten beschouwing: a. €|6807,00 alsmede de helft van het meerdere, doch in totaal ten hoogste €|27 227,00; en b. het bedrag waarmee het bij de aanvang van de bijstandverlening aanwezige overige vermogen minder bedraagt dan de toepasselijke vermogensgrens, genoemd in artikel 54. -4. Indien bijzondere bijstand wordt verleend, kunnen burgemeester en wethouders, indien wordt voldaan aan de in het tweede lid genoemde voorwaarden, deze bijstand verstrekken in de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek, tenzij de belanghebbende recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars. -5. Indien de bijstand naar verwachting minder bedraagt dan het bedrag, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, kunnen burgemeester en wethouders deze bijstand uitsluitend verstrekken in de vorm van een geldlening, borgtocht of een uitkering om niet. -6. Het eerste tot en met vijfde lid zijn niet van toepassing: a. op de zelfstandige; b. indien het een woonwagen betreft. -7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de voorwaarden waaronder bijstand in de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek wordt verleend. [bkb] 1. Ingevolge artikel 78c van de Wet werk en bijstand blijft artikel 20 van toepassing op bijstand die op 31 december 2003 werd verleend met toepassing van artikel 20, red. hierboven zie je duidelijk dat de regel niet geld voor zelfstandigen ::)
 3. Heeft er toevallig iemand hier meer verstand van inzake 2e hypotheek met bbz?
 4. trouwens nog een vraag... Op de laatste brief staat dat ze na 6 mei tot loonbeslag over gaan als het bedrag nog niet op hun rekening is gestort! Ik ga hier uiteraard bezwaar tegen indienen als er dinsdag niets bereikt word....kan er ook uitstel op verleend worden lijkt me wel toch? zolang wij nog met de gemeente tot een akkoord willen komen...
 5. alles is netjes ondertekend akkoord bevonden en teruggestuurd met het percentage en het bedrag tegen finale kwijting ook dat het geld uitgekeerd word zodra alle schuldeisers akkoord zijn. De berekening krijg ik echt niet voor dinsdag voor elkaar met de accountant! i.v.m paasweekend ... dit betekend dat ik in ieder geval aan de slag ga met de zekerheid op de bbz.
 6. ik heb het al geprobeerd maar betwijfel of ik alles juist heb ingevuld :-\ ik kom op een vtb van 1469 en inkomsten 2269 incl toeslagen etc. maar als nog pin me er niet op vast dat dit klopt....en of ik het nu goed bekijk, dus dan zou bijv. dat verschil een aflossing moeten zijn per maand en dat gezien over 3 jaar! en dat dan ook alle schuldeisers evenredig deel krijgen? dat zou dan per schuldeiser ongeveer 20% zijn... maar omdat alle schuldeisers met 15% akkoord zijn gegaan, kan ik dan alsnog 20%-25% aan de gemeente bieden? of moeten wij het ook gelijk trekken met de overige schuldeisers? en is het om-niet bedrag ook van belang in de onderhandeling of niet, volgens mij gaat dit bedrag weer van de lening af of niet? sorry weer voor de vele vragen, ben allang blij dat jullie me helpen.
 7. of zou ik ook zelf een berekening kunnen maken?
 8. Ik hou liever zelf een stok op zak ;) Maar ik weet dus niet of ik de onderbouwing van het percentage dinsdag al kan hebben! Nog een vraag... het om-niet bedrag (waar we nog recht op hebben) over dat boekjaar (2010), kan ik daar nog iets mee? in deze onderhandeling?
 9. bedankt voor je reactie, Dit wil ik ook zeker aantonen dinsdag tijdens het gesprek... onze eerste hypotheek is € 203.000,00 onze verkoopwaarde is € 185.000,00 de woz waarde is ook € 185.000,00 dan nog blijft er een schuld over van € 20.000,00 en met executie nog veel meer dus de hypotheek van de gemeente heeft geen zekerheid! dit ga ik ook zeker aantonen dinsdag, maar volgens mij weten ze dit al want er zijn toen aktes en papieren overlegd met de aanvraag van de BBZ..
 10. ze hebben tussentijds dus ook laten weten dat ze meer wilden dan de overige schuldeisers...
 11. Dus dan zou er met de berekening uit moeten worden gegaan van het loon van mijn man op dit moment...(zoals het er nu uitziet) Ik zit met ernstige Bekkenklachten thuis en er word verwacht dat dit niet 1,2,3 over is na de bevalling... Dus het beste kan dan onze accountant het uitrekenen op dit moment en dan dinsdag voorleggen bij de gemeente? Dan weet ik zeker dat ze meer krijgen dan uit de berekening komt! dus dat zou dan betekenen dat ze dan eerder akkoord gaan? als ze "bewijs in handen hebben" Zie ik dit nu goed zo of mis ik nog iets? En weet je misschien wat de zekerheid van de lening van belang is hierin? of kunnen ze dit zelf beslissen?
 12. nee we hadden toen het bod werd gedaan helemaal geen inkomsten enkel bijstand.... nu heeft mijn man wel weer werk maar ik niet want ik bleek namelijk ook nog eens zwanger voordat we moesten stoppen met de zaak. het is de bedoeling dat we ons familielid gaan terugbetalen met een bepaald bedrag we kunnen missen per maand Het is niet over een periode berekend of iets, daar word straks naar gekeken als alles hopelijk afgehandeld is heb ik je vraag beantwoord?
 13. Het gaat dus om een x bedrag wat in een keer kan worden betaald
 14. Het is berekend doormiddel van het bedrag wat een familielid kan geven... samen met een accountant (eigenaar KAB accountantskantoor) hebben we deze berekening opgesteld.
 15. dat we nu tot ongeveer 25% kunnen gaan is dus puur omdat de rest dus met 15% akkoord is gegaan.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept