Jump to content

Ben Wustenveld Rbc

Senior
 • Content Count

  31
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

Company info

Vision

 • I'm looking for people who
  passen binnen onze organisatiestructuur. Dus in the Cloud kunnen werken. Pro actief werken betekent dat wij vragen aan de ondernemer stellen om een goed inzicht te krijgen in zijn/haar onderneming. Die accuraat en met passie onze cliënten kunnen bedienen en bereid zijn interne cursussen te volgen
 • My opinion about entrepeneurship
  als ondernemer houdt je jezelf veel bezig met vakliteratuur om het kennisniveau te verbeteren. Inventief zijn en ontwikkelingen in de markt goed volgen zodat je goed kunt inspringen op de wensen van de cliënt.
 • My opinion about innovation
  Innovatie is op ons vakgebied - fiscaal advies - erg belangrijk. Adequate software pakketten zijn belangrijk ter ondersteuning van het advieswerk. Het goed bijhouden van je klant CRM systeem is erg belangrijk om direct op de cliëntbehoefte in te kunnen spelen.
 1. Van de schenking kan gebruik worden gemaakt als de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar is en het een schenking ten behoeve van de eigen woning betreft. |Hiervan is sprake als de schenking wordt gebruikt voor: . aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning; . aflossing van de eigen woningschuld; . aflossing van de restschuld van de verkochte eigen woning; . afkoop van recht van erfpacht, opstal of beklemming. Nieuw is dat de vrijstelling over drie achtereenvolgende jaren mag worden gebruikt. Wanneer het kind op het moment van schenking 40 jaar of ouder is, maar zijn partner wel aan de leeftijdseis voldoet, de schenking toch onder de vrijstelling valt. Als een schenking wordt gedaan binnen een jaar voor het huwelijk van de schenkers of begiftigden, wordt dit huwelijk geacht ten tijde van de schenking al hebben bestaan. Naar mijn mening kan de schenker het bedrag ook ineens overmaken, onder de opschortende voorwaarde van aflossing van de eigenwoningschuld. Vervolgens bepaalt de verkrijger op welk moment hij dat doet. Let op: vergeet niet dat de begiftigde zich in zijn aangifte beroept op de vrijstelling. Voorbeeld: Als vader in 2017 € 100.000 schenkt aan zijn zoon en deze van de opschortende voorwaarde gebruik maakt, moet de zoon dit bedrag in Box 3 aangeven. Immers het staat op zijn rekening. Let op: het huwelijksgoederenregime heeft een belangrijke rol bij deze fiscale mogelijkheid. Ze bepaalt nl. wie de civielrechtelijke eigenaar is van de woning. Voorbeeld: Karel heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld van € 300.000. Karel is gehuwd met Angela onder huwelijkse voorwaarden met 'koude uitsluiting'. Angela ontvangt nu een schenking van haar vader van € 100.000. In overleg met Karel gebruikt zij dit bedrag om de eigenwoningschuld af te lossen. De woning is eigendom van Karel en de schuld staat op zijn naam. Het feit dat men fiscale partners zijn, dus zowel voor de inkomstenbelasting als voor de Successiewet doet er niet toe. Ook niet als Angela hoofdelijk aansprakelijk is voor de schuld. Ook voor fiscale partners is de civiele eigendomsverhouding doorslaggevend. Het gevolg is dat de € 100.000 van Angela niet onder de vrijstelling valt. Zij moet hier na aftrek van de 'normale' vrijstelling gewoon successierechten over betalen. Dit kan slechts anders liggen als men in gemeenschap van goederen is gehuwd. De staatssecretaris heeft indertijd gesteld dat dan wel de gehele schenking kwalificeert. Let dus altijd (bij huwelijkse voorwaarden) goed op de civielrechtelijke eigendomsverdeling. En mocht er wat gaan veranderen bij het Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen, ook dan dient men goed op te letten. Mocht men het voornemen hebben een dergelijke schenking te doen, laat u zich dan altijd goed voorlichten door een belastingadviseur. Het voorkomt een aanslag successierecht.
 2. Algemeen Kosten in de persoonlijke sfeer zijn niet aftrekbaar. Kosten gemaakt in de ondernemingssfeer zijn in het algemeen wel aftrekbaar. De beperking van aftrek zoals deze geldt in Art. 3.15 Wet IB 2001 is met name gebaseerd of het kosten zijn met een gemengd karakter. Hoewel het ondernemingskosten zijn is er toch ook en prive-element in te ontkennen. Let op: De uitsluiting van de aftrek is gebaseerd op het feit dat prive aspecten een te grote rol spelen. Let op: de Art. 3.14 en 3.15 Wet IB 2001 behandelen de aftrekuitslutingen en aftrekbeperkingen van kosten, ongeacht ten aanzien van wie die kosten worden gemaakt. Men kan voor de aftrekuitsluting 2 manieren hanteren: nl. die in Art. 15 Wet IB, lid - € 4.500 Of Art. 3.15, lid 5 Wet IB 2001: 73,5% van de kosten komt in aftrek. Juist het prive gebruik van die ondernemer zit hem in die 73,5% Vanwege het veronderstelde privevoordeel zijn kosten in verband met voedsel drank en genotmiddelen niet volledig aftrekbaar. Deze aftrekbeperking geldt ook voedsel drank en genotmiddelen die als relatiegeschenken zijn aan te merken. Bovendien spreekt Art. 3.15,lid 1, onder b juist over representatie, seminairs, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke. Dus let goed op de zinsnede: ongeacht of ze nu aan de ondernemer dan wel als relatiegeschenk worden gegeven.
 3. De zelfstandige ondernemer. Hoofdregel is dat die staat belast waar de feitelijke activiteiten worden verricht. De zelfstandig ondernemer van onder Art. 7 OESO Art. 7 OESO bevat een uitzondering op de regel dat de heffing wordt toegewezen aan de woonstaat, door de heffingsbevoegdheid aan de andere staat toe te wijzen voor zover aldaar sprake is van een vaste inrichting, c.q. vast middelpunt. Onder een vast middelpunt dient t worden verstaan een hotelkamer, of meer specifiek een kantoorruimte. In een enkel verdrag wordt bij fictie een vast middelpunt aanwezig geacht indien gedurende ten minste 183 dagen (opeenvolgend) werkzaamheden in die staat zijn verricht. Het verdragenrecht is echter niet van toepassing zodat je onder het Bvdb 2001 valt. Je bent feitelijk onderworpen aan de buitenlandse heffing. Dat niet wordt geheven is dan ook niet van belang.
 4. Voor wat betreft de lening aan B is het de vraag of er sprake is van een deelneming, d.w.z. zijn er aandelen uitgereikt voor het verstrekken van de bewuste geldlening?
 5. Participatie kan natuurlijk altijd door inbreng van arbeid in een onderneming. Let hierbij wel even op de lucratiefbelangregeling van Art. 3.92b Wet IB 2001. Als de aandelen mede een beloning beogen te zijn voor werkzaamheden van de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon. Zie daarbij Art. 3.92b, lid 2, onderdeel b: met een preferentie van tenminste 15% dividend per jaar. Wat veel personen doen in een dergelijk situatie is het lucratief belang te houden middels een bv. Dan kun je alleen getroffen worden door een Ab heffing van 25%. Dit is natuurlijk een stuk lager dan het toptarief in de inkomstenbelasting. Je kunt dit wel doen maar gewoon de aandelen door een door jou opgerichte bv laten houden. Dan is er niets aan de hand.
 6. Geachte, De gedachte achter de hele Ab regeling is dat de fiscus graag zijn fiscale claim wil behouden. Bij de regeling inzake de vervreemdingsvoordelen is Art. 4.17a Wet IB van toepassing. Het lijkt mij gezien de balanspositie niet dat er nog een materiële onderneming gedreven wordt. Dan is de regeling van de bedrijfsopvolgingsregeling ook niet van toepassing. Deze is geregeld in Art. 35b tot en met 35f SW 1956. Voor het bepalen van het vervreemdingsvoordeel moet men uitgaan van simpelweg de overdrachtsprijs minus de verkrijgingsprijs van de aandelen. Zie Art. 4.19 Wet IB 2001. Bovendien beschikt de bv over liquiditeiten die niet ondernemingsgebonden zijn. Mijn vraag is wel wat de leningen aan A en B voorstellen? Betreft dit een rekening-courant aan familieleden, dan wel een geldlening aan derden. Hoe hard zijn deze geldleningen. Betreft het een rekening-courant dan zie ik wel wat fiscale oplossingen. Met vriendelijke groet, ____ bijlage met logo verwijderd, zelfpromotie is niet toegestaan
 7. Als resultaatgenieter mag je ook alle bedrijfskosten op de winst in mindering brengen. Het enige wat de belastingdienst je niet toekent is de ondernemersaftrek omdat je waarschijnlijk niet aan het urencriterium voldoet. Voor de omzetbelasting ben je al heel snel ondernemer. Deelnemen aan het economisch verkeer is hierbij vaak voldoende. Dit komt omdat de wetgever verplicht is de Btw-richtlijn te implementeren in de Nederlandse fiscale wetgeving. In de basis wordt de omzetbelasting gedirigeerd vanuit Brussel. Als je geen vrijgestelde prestaties verricht kun je de voorbelasting gewoon in aftrek brengen. Zie Art. 15 Wet OB 1968. Met vriendelijke groet,
 8. Voor de DGA met een pensioenvoorziening in zijn bv is vanaf 2017 de mogelijkheid deze fiscaalvriendelijk vrij te maken. Men kan er ook voor kiezen de pensioenvoorziening om te zetten in een oudedagsaanspraak. Om afkoop aantrekkelijk te maken wordt een korting verleend op de te belasten afkoopsom ter grootte van een percentage van de fiscale balanswaarde 2015: 34,5% in 2017; 25% in 2018; 19,5% in 2019. De afkoopmogelijkheid geldt ook voor reeds ingegane pensioenen. De echtgeno(o)te moet echter wel meetekenen voor de afkoop. Belangrijk is wat hierover in de pensioenovereenkomst is bepaald. Dit geldt met name voor diegene met wie de DGA ongehuwd samenwoont. Blijft compensatie voor het afzien van partnerpensioen achterwege, dan kunnen schenkingsaspecten aanwezig zijn. Hierbij spelen bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden een rol. Zijn er niet genoeg liquide middelen in de bv aanwezig om de belasting over de afkoopsom te voldoen dan is er wel een oplossing. Zet de afkoopsom DGA-pensioen om in een tbs-vordering. Voorbeeld: Bruto afkoopsom bedraagt € 150.000. Liquide middelen in bv € 75.000. Loonheffing € 50.000. Van de netto afkoopsom € 100.000 keert de bv € 25.000 uit. € 75.000 is de loonvordering van de DGA op de bv. De bv maakt bezwaar tegen de hoge afdracht loonheffing met gebruik van arrest Hoge Raad 24 juni 1998, nr 33 238 BNB 1998/290. Wordt het bezwaar afgewezen dan activeer je de loonvordering op de tbs balans voor € 75.000 in de maand waarin wordt afgekocht. Mocht dan nog een tbs verlies niet worden genomen, dan kwalificeert de loonvordering als een onzakelijke lening. Dan stijgt wel de verkrijgingsprijs van de aandelen als gevolg van een informele kapitaalstorting. Zie arrest HR 25 november 2011, nr. 10/04588. Liquideert men dan de bv - wachttijd van een jaar in Box 2. Dan volgens Art. 4.53 Wet IB 2001 een belastingkorting van 25% genieten in Box 1. Al met al vereist het adviseren in deze materie een goede kennis van de fiscale wetgeving. Het is allesbehalve eenvoudig dan men zou denken. Belastingadviseurs dienen er op te letten dat als men op pensioengebied gaat adviseren er een vergunning van de AFM is vereist. Ik hoop u met deze informatie enig nader inzicht te hebben verschaft. B. Wustenveld Lid Registerbelastingadviseurs
 9. Bij de maatschap en de v.o.f. spelen veel zaken een rol, zoals het vennootschapscontract, aansprakelijkheid, buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen, vertegenwoordigingsbevoegdheid, organisatie, herstructurering, verblijvingsbeding en voortzettingsbeding. Kortom heel veel belangrijke juridische aanknopingspunten als u een maatschap of v.o.f. wil gaan starten. Deze beknopte cursus is samengesteld door uw fiscaal ideaal. Ik raad u aan deze beknopte cursus goed door te nemen. Zo komt u beslagen ten eis.
 10. Het lijkt erop dat het hier om afhaaltransacties gaat. De goederen moeten Nederland in ieder geval btw schoon verlaten. Het 0% mag alleen worden toegepast als je uit boeken en bescheiden kunt aantonen - vrachtbrieven, etc. etc. dat de goederen inderdaad bestemd waren voor het buitenland. Advies is om altijd een BTW identificatienummer te laten verifiëren bij de belastingdienst. In dit verband is de uitspraak van de Hoge Raad leidend. HR 16 mei 2008, BNB 2008/199: Degene die aanspraak op het 0% tarief maakt draagt wel de bewijslast. Als de leverancier voor dat bewijs boeken en bescheiden overlegt, moet worden onderzocht of de in die voorkomende gegevens naar hun aard geschikt zijn om het vervoer naar een andere lidstaat aan te tonen. Zie wat dat betreft ook Art. 12 Uitv.besl. Wet OB 1968. Met vriendelijke groet, Ben Wustenveld Lid Registerbelastingadviseurs
 11. Als er sprake is van een eenmanszaak kun je het bedrag uitkeren als prive opname. Als er sprake is van een bv dien je een verzoek in te dienen bij de belastingdienst om onder de fictief loonregeling DGA - Art. 12a Wet LB 1964 uit te komen. Je kunt een bedrag dan eventueel uitkering in rekening-courant. Ook zou je een dividenduitkering kunnen nemen. Let op: dan wel meteen aangifte doen voor de dividendbelasting. Dan betaal je daar 15% dividendbelasting over. Deze heffing is een voorheffing daar je aanmerkelijkbelanghouder bent en dividend in het volgende jaar belast is met 25% IB-heffing. Daarop mag je de dividendbelasting van 15% als voorheffing weer in mindering brengen. Met vriendelijke groet, Ben Wustenveld Registerbelastingadviseur
 12. Normaal geldt volgens de wet IB 2001 een afschrijving van 20% per jaar. Is de kostprijs van de telefoon incl. btw? Bedrijfsmiddelen onder de € 450 mag je in een keer ten laste van het resultaat brengen. Anders gewoon is 5 jaar afschrijven. met vriendelijke groet, Ben Wustenveld Registerbelastingadviseur
 13. Geachte, de 183 dageneis geldt voor de detacheringsregeling. Deze is mijns inziens hier niet van toepassing. Art. 9, eerste lid (slotzin) Bvdb 2001: vereist onderworpenheid. Het is geen vereiste dat de belasting ook daadwerkelijk moet zijn betaald. Aangezien je daar aantoonbaar een eigen huis had en het centrum van levensbelangen aldaar lag is simpelweg de woonstaat heffingsbevoegd. Als je zelfstandig ondernemer bent zou het - zeker over een periode van twee jaren - aanbevelingswaardig zijn geweest om ook je bedrijf te verplaatsen naar het buitenland. Maar dan kun je weer geen beroep doen op het Bvdb 2001. Met vriendelijke groet, Ben Wustenveld Registerbelastingadviseur
 14. Geachte, Als de bestelbussen niet prive worden gebruikt doch afwisselend door diverse bestuurders geldt er per jaar slechts een bijtelling van € 300. Anders gewoon bijtelling over 25% van de cataloguswaarde. Zie Art. 3.20, lid 10 tot en met 13 Wet IB 2001. Met vriendelijke groet, B. Wustenveld Registerbelastingadviseur
 15. Geachte, Dit is een kwestie van boekhouden. Heeft u een debiteurenadministratie dan is de boeking: Debiteuren Aan af te dragen omzetbelasting Aan omzet Wordt er per bank betaald: Bank Aan debiteuren Heeft u geen debiteurenadministratie dan haalt u uit de bankontvangsten de btw Bank Aan af te dragen omzetbelasting Aan omzet Met vriendelijke groet, B. Wustenveld Rbc mod edit, website verwijderd
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept