SPAM van het ergste soort

Aanbevolen berichten

SPAM alleen vind ik al monsterlijk vervelend... Maar als het dan ook nog pure cybercrime is dan wordt ik er toch zeker kots misselijk van.

 

Zie het volgende mailtje (waarvan ik ook veel clones binnen krijg):

 

ATTENTION: CHAIRMAN/CEO

 

 

Sir,

 

I am Mr. Peter Mbata, a native of Cape Town in South Africa and I am a Director of Project Implementation with the South Africa Department of Mining & Natural Resources. First and foremost, I apologize using this medium to reach you for a transaction/business of this magnitude, but this is due to confidentiality and prompt access reposed on this medium. Be informed that a member of the South Africa Export Promotion Council (SEPC) who was at the Government delegation to your country during a trade exhibition gave your enviable credentials/particulars to me. I have decided to seek a confidential co-operation with you in the execution of the deal described Hereunder for the benefit of all parties and hope you will keep it as a top secret because of the nature of this transaction.

   

Within the Department of Mining & Natural Resources where I work as a Director and with the cooperation of four other top officials, we have in our possession as overdue payment bills totaling Fourteen Million, Two Hundred Thousand U. S. Dollars ($14,200,000.) which we want to transfer abroad with the assistance and cooperation of a foreign company/individual to receive the said fund on our behalf or a reliable foreign non-company account to receive such funds. More so, we are handicapped in the circumstances, as the South Africa Civil Service Code of Conduct does not allow us to operate offshore account hence your importance in the whole transaction.

 

This amount $14.2m represents the balance of the total contract value executed on behalf of my Department by a foreign contracting firm, which we the officials over-invoiced deliberately. Though the actual contract cost have been paid to the original contractor, leaving the balance in the Tune of the said amount which we have in principles gotten approval to remit by Key tested Telegraphic Transfer (K.T.T) to any foreign bank account you will provide by filing in an application through the Justice Ministry here in South Africa for the transfer of rights and privileges of the former contractor to you.

 

I have the authority of my partners involved to propose that should you be willing to assist us in the transaction, your share of the sum will be 30% of the $14.2 million, 60% for us and 10% for taxation and miscellaneous expenses. The business itself is 100% safe, on your part provided you treat it with utmost secrecy and confidentiality. Also your area of specialization is not a hindrance to the successful execution of this transaction. I have reposed my confidence in you and hope that you will not disappoint me.

 

Please,let me know immediately whether or not you are willing to assist us through my e-mail address (petermbata@ecplaza.net) and provide me also with your phone & fax numbers to enable me give you more details on this transaction upon your acceptance of this proposal. If you are not, it will enable me scout for another foreign partner to carry out this deal I want to assure you that my partners and myself are in a position to make the payment of this claim possible provided you can give us a very strong Assurance and guarantee that our share will be secured and please remember to treat this matter as a very confidential matter, because we will not comprehend with any form of exposure as we are still in active Government Service and remember once again that time is of the essence in this business.

 

I wait in anticipation of your fullest co-operation.

 

Yours faithfully,

 

Peter Mbata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie

Dit is een hele bekende ja (in allerlei afrikaanse en joegoslavische varianten). Wist je dat er nog altijd 5 procent van de ontvangers intrapt? Zolang dat zo hoog is zullen dit soort mailtjes niet afnemen... (Ik vind dit alweer minder erg dan porno-spam trouwens).

 

Zie bijvoorbeeld ook de nogal afwijkende mening over spam in deze column op Emerce, van conceptdenker (en achter de schermen spamverstuurder) Koos van der Weijde.

Link naar reactie

Die Koos spoort niet helemaal. Ik ken hem, het is een aardige vent en geweldig commercieel maar nadenken voor anderen moet ie niet doen. Daar komen brokken van.

 

Wat spam betreft, Ik krijg wel drie van die brieven per week. Meestal uit Nigeria. En in mijn persoonlijke mailbox haal ik inmiddels een gemiddelde van 70 spammailtjes per dag ik wordt er GEK van. De mailbox is volstrekt onbruikbaar geworden. Ik denk dat ik mijn account bij UUnet maar op ga zeggen. Op deze manier heb ik er niets aan. Ik kom niet van die ellende af.

 

Groeten,

Nils

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Ik zou spam helemaal niet zo erg vinden als het beter getarget zou worden... Ik heb namelijk echt geen interesse in 99,99% van de spam die ik ontvang en daar zit het probleem volgens mij.

 

Als je op zoek bent naar een manier om je mailbox wat spam vrijer te maken, dan zou ik bij http://www.download.com een search query intypen in de trand van "spam block".

 

Ik gebruik spampal... Ben benieuwd hoe het werkt want ik heb het pas net geïnstalleerd. :p

HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

E-mail is een bijzonder handige manier van communiceren. Jammer alleen dat de mailbox ook volstroomt met virussen en ongevraagde reclame. Dat laatste noemen we spam. In tien stappen leert zibb.nl je hoe je van jouw huidige spam af kunt komen en hoe je in de toekomst nieuwe ongevraagde reclame kunt voorkomen.

 

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie

Hè Den,

 

Wat ik nou meemaak! Ik heb Spampal geinstalleerd, dat werkt prima. Merk ik ineens dat mijn eigen nieuwsbrief in de prullenbak verdwijnt!

 

Blijkt er in America een organisatie te bestaan die toezicht houdt op zelfgeformuleerde regels over spam. Zij vinden dat mailers klanten die zich aanmelden voor een nieuwslijst, eerst een bevestiging moeten sturen voordat er van die aanmelding gebruik gemaakt kan worden (Voor een nieuwsbrief!!!) Ze vinden ook dat je Emailadressen niet mag verhuizen naar een nieuwe adressenlijst.

 

Als je niet beschikt over een waterdicht systeem zetten ze je IP adres op een blacklist en zie er dan maar weer van af te komen.

 

"Ze" vinden dat het systeem dat ik gebruik (Opt-in nieuwslijst van de Listbuilder service van Bcentral) niet voldoet aan hun eisen en daarom moet mijn nieuwsbrief in de prullenbak.

 

Ik ben absoluut tegen spam en spammers, maar ik overtreed geen wet in Nederland en ik houdt mij netjes aan de opt-in regels, wordt ik "gepunnished" door een stel eigenrechters in de Verenigde Staten!

 

Ik ben behoorlijk "pissed-off". Ik moet nou naar zien dat ik weer van die lijst af kom.

 

Grommende groeten,

Nils

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

spamcop.net is een van deze lijsten, andere lijsten zijn orbs, etc. etc.

 

De "regels" die ze naleven zijn gebaseerd op de "ongeschreven" netiquette. Nadeel hiervan is dat proffie spammers zich van dit soort systemen goed op de hoogte zijn, de doorsnee nieuwsbrief verstuurder heeft hier geen flauw benul van en is de dupe.

 

De meeste van dit soort lijsten worden onderhouden door hardcore computer kenners, zij hebben wat minder gevoel voor de "nietzohardcore mensen" wat de kwaliteit van de lijst niet altijd ten goede komt.

HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie

Beantwoording Kamervragen lid Netelenbos inzake de verspreiding van spam

 

Datum: 11-12-2002

 

Vragen van het lid Netelenbos (PvdA) aan de minister van Economische Zaken over de verspreiding van spam. (Ingezonden 15 oktober 2002)

 

1 Bent u bekend met de berichtgeving rondom de verspreiding van spam?1)

 

2 Is het waar dat GSM-bezitters veelvuldig ongevraagd berichten krijgen toegestuurd? Zijn hier cijfers van bekend? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het?

 

3 Zijn er cijfers bekend omtrent het aantal berichten dat ongevraagd wordt toegestuurd per e-mail? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het?

 

4 Is het waar dat de handel in adressen en 06-nummers in beginsel is toegestaan? Worden de GSM-nummers in de verhandelde databases op legale wijze verzameld? Hoe verhoudt het één en ander zich tot de privacy-wetgeving?

 

5 Moet de ontvanger van Spam, volgens het College Bescherming Persoonsgegevens in staat zijn zich kosteloos af te melden? Beantwoordt dit aan de situatie in de praktijk? Welke instantie is belast met de taak om deze bepaling te handhaven, hoeveel formatieplaatsen staan daarvoor ter beschikking, en welke sanctie staat er op niet-naleving van de wet?

 

6 Is het waar dat, indien er niets gebeurt, in 2006 elke dag 1500 spamberichten per e-mailadres te verwachten zijn? Wilt u ingaan op de in het artikel genoemde bevindingen van het onderzoeksbureau?

 

7 Wilt u ingaan op maatregelen vanuit de Europese Unie met betrekking tot de bovengenoemde problematiek, en de wijze waarop deze geïmplementeerd zullen moeten worden? Is deze aanpak in uw ogen toereikend? Zo nee, bent u bereid wetgeving voor te bereiden en aan de Kamer voor te leggen, ten einde dit vraagstuk effectief te lijf te gaan?

 

------------------------

1) Volkskrant, blz. 20, 10 oktober jl.

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, mr.drs. J.G. Wijn heeft deze vragen als volgt beantwoord.

 

 

1 Ja, het desbetreffende artikel uit de Volkskrant van 10 oktober 2002 is bekend.

 

2 Het is juist dat het toezenden van ongevraagde SMS-berichten aan bezitters van

GSM-telefoons voorkomt. Over de omvang hiervan zijn bij het Ministerie van Economische Zaken geen cijfers bekend.

 

3 Er zijn hieromtrent geen betrouwbare cijfers beschikbaar. Overigens zal de omvang van het aantal ongevraagde berichten sterk afhankelijk zijn van het surfgedrag van de individuele internetter.

 

4 Binnen de grenzen, gesteld door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is het verwerken van persoonsgegevens betreffende e-mailadressen en 06-nummers toegestaan. Onder verwerken moet ook de eventuele doorverstrekking aan derden worden verstaan, al dan niet tegen betaling. Bij de verzameling van de gegevens zal men zich aan de bepalingen van de Wbp dienen te houden. Buiten de gevallen dat de gegevens worden verwerkt met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, onder a, Wbp) staat de Wbp voor zover hier relevant in artikel 8, onder f, de verwerking van persoonsgegevens ook toe indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Een gerechtvaardigd belang is in de regel aanwezig indien de gegevensverwerking plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering van de verantwoordelijke.

Voorts worden in artikel 11.6 van de Telecommunicatiewet (Tw) regels gesteld die zich richten tot een ieder die een algemeen beschikbare telefoongids uitgeeft of een algemeen beschikbare abonnee-informatiedienst verzorgt. Aan de abonnee komt in dat kader het recht toe om opneming van zijn gegevens in de gids of in het abonneebestand van de abonnee-informatiedienst te beletten. Voorts heeft de abonnee nadrukkelijk het recht om aan degene die een algemeen beschikbare telefoongids uitgeeft of een algemeen beschikbare abonnee-informatiedienst verzorgt, te verzoeken dat zijn in de gids of het abonneebestand opgenomen persoonsgegevens niet of niet meer beschikbaar worden gesteld voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Aan dit verzoek dient gehoor te worden gegeven.

 

5 Ingevolge de Wbp komt aan degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doeleinden het recht toe om te allen tijde kosteloos verzet daartegen aan te tekenen. De verantwoordelijke dient in dat geval de maatregelen te nemen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen. Naar het oordeel van het CBP, beantwoordt dit ook aan de situatie in de praktijk.

Naast de algemene regeling uit de Wbp, wordt in de Tw een bijzondere regeling getroffen. Voor het doen van ongevraagde oproepen voor commerciële, ideële en charitatieve doeleinden aan abonnees via automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst (belautomaten) en faxen moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de abonnee (opt in-systeem). Het gebruik van andere oproepsystemen, waaronder naar interpretatie van de achterliggende EU-richtlijn ook e-mail valt, is voor deze doeleinden toegestaan, tenzij de abonnee kennisgeving doet daartegen bezwaar te hebben (opt out-systeem). Aan de abonnee mogen in dat geval geen kosten in rekening worden gebracht van voorzieningen waarmee wordt voorkomen dat hem een ongevraagde oproep wordt gedaan.

 

De handhaving van artikel 11.7 Tw berust zowel bij de OPTA als bij het CBP. Beiden hebben geen specifieke formatieplaatsen voor dit onderwerp gereserveerd. De OPTA heeft op basis van de Tw de bevoegdheid om de naleving af te dwingen via bestuursdwang of een last onder dwangsom. Het CBP heeft op grond van de Wbp dezelfde mogelijkheden.

 

6 Navraag bij de desbetreffende columnist heeft geleerd dat de door hem genoemde aantallen niet te verifiëren zijn. De aantallen zijn ontleend aan diverse andere publicaties, waarbij de daarvoor gebruikte bronnen onbekend zijn. Een uitspraak of hetgeen in de vraag wordt gesteld waar of niet waar is, is niet te geven en zou louter speculatief van aard zijn. Gelet hierop, is het niet zinvol om op een en ander nader in te gaan.

 

7 Op 12 juni 2002 is door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie richtlijn nr. 2002/58/EG vastgesteld, betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie.

In deze richtlijn is een regeling opgenomen voor ongevraagde oproepen.

In de terminologie van de richtlijn omvat het begrip e-mail zowel elektronische post als SMS. Als hoofdregel voor het gebruik van e-mail voor direct marketingdoeleinden geldt het opt in-systeem (vooraf toestemming van geadresseerde). Op deze hoofdregel wordt een (beperkte) uitzondering gemaakt: wanneer elektronische contactgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst, mogen deze wel gebruikt worden voor direct marketing van gelijksoortige producten of diensten, mits de klant omtrent dit (voorgenomen) gebruik is geïnformeerd en de gelegenheid heeft gekregen om hiertegen gemakkelijk en kosteloos bezwaar te maken (opt out-systeem). Aan het gebruik van e-mail voor deze doeleinden worden voorts nadere voorwaarden gesteld: in de e-mail moet de identiteit van de afzender worden vermeld alsmede een geldig adres waaraan de ontvanger een verzoek kan richten tot beëindiging van dergelijke communicatie.

 

Richtlijn nr. 2002/58/EG moet vóór 31 oktober 2003 in Nederlandse wetgeving worden omgezet. Het daartoe strekkende wetsvoorstel is inmiddels in concept gereed en zal begin 2003 voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

 

Deze regeling is naar mijn oordeel toereikend.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl.

Voor journalisten: Judith Thompson, persvoorlichter, telefoon (070) 379 61 74, e-mail: C.J.Thompson-Sepmeijer@minez.nl

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  3 leden, 119 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.