Jump to content

Peter S - Fiscalist

Junior
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • First name
  Peter
 • Last name
  Schilder
 • Company or organization name
  BudgetBoekhouder.nl
 • Website address
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  < 18
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 1. Hoi Marieke, De winst die jullie maken in de VOF is bepalend voor de box 1 inkomsten, wat je naar privé overmaakt heeft hier geen invloed op. Aangenomen dat jullie de winst 50/50 verdelen dan klopt grofweg hetgeen dat jullie verteld is. Hetgeen dat jullie op de zakelijke rekening laten staan heeft hoogstens - binnen bepaalde grenzen - invloed op het box 3 vermogen. Of eigenlijk geeft het alleen een bewijsvermoeden aan van wat ondernemingsvermogen is en wat box 3 vermogen is. En nog iets, als je voldoet aan het urencriterium, dan kun je als ondernemer veel meer dan 800 euro per maand "belastingvrij" verdienen ;). Groeten, Peter
 2. Hoi Coco, Indien het dividend betreft dan kan het alleen via jouw holding BV naar jou in privé gaan, maar wat is eigenlijk de reden dat je deze stap over wilt slaan? Groet, Peter
 3. Hoi Trommel, Nog even een reactie op de oorspronkelijke vraag van jou :) . Via een vrijwilligers organisatie help ik met een bepaalde regelmaat mensen met een smalle beurs met het oplossen van hun belastingproblemen. En nu herinner ik me een bijzonder geval van een evenzo bijzondere "ondernemer" dat betrekking heeft op jou vraag/vrees. Het betrof hier een "onderneming" die meen ik reeds 5 jaar bestond en nimmer nog een euro omzet (ja je leest het goed: omzet) had gedraaid. Deze "ondernemer" kwam toen bij mij met het probleem dat de fiscus in de laatste door hem gedane aangifte zijn "ondernemingsactiviteiten" niet meer als een bron van inkomen zag, waardoor in deze aanslag het negatieve resultaat van zijn "ondernemingsactiviteiten" niet meer in mindering werd gebracht bij het andere inkomen dat hij genoot. Hij wilde toen hiertegen in bezwaar. Als dit voorval maar enigszins maatgevend is - wat ik wel betwijfel - voor hoe de fiscus hier tegenaan kijkt heb jij voorlopig zeker nog niets te vrezen :) . Deze "ondernemer" heb ik toen overigens wel geadviseerd dat hij beter zijn zegeningen kon gaan tellen i.p.v. in bezwaar te gaan. Groet, Peter Ps. Als ik jou verhaal zo lees, dan vrees ik niet dat jij niet als ondernemer door de fiscus wordt gezien. [ Mod edit: quote hersteld (boven reactie gezet ipv eronder) ]
 4. Hoi Appeltje, Ik heb even vluchtig de wettekst erop nagezien en mogelijk biedt artikel 3.64 van de wet op de inkomstenbelasting in jouw geval soelaas. "Artikel 3.64. Doorschuiving via te conserveren inkomen naar andere onderneming 1. Bij het staken van een onderneming wordt op verzoek van de belastingplichtige bij de aangifte de met of bij de staking behaalde winst die is toe te rekenen aan bedrijfsmiddelen en aan herinvesteringsreserves, afzonderlijk bepaald en behandeld als te conserveren inkomen, voorzover aannemelijk wordt gemaakt dat die afzonderlijk bepaalde winst in het jaar van staking, dan wel binnen een periode van 12 maanden na staking, zal worden geherinvesteerd in een onderneming waaruit de belastingplichtige winst geniet. 2. Bij tijdige herinvestering wordt de afzonderlijk bepaalde winst in mindering gebracht op de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die door de belastingplichtige ten behoeve van een bestaande of nieuwe onderneming worden aangeschaft of voortgebracht, als ware die winst een herinvesteringsreserve. Daarbij is artikel 3.54 van overeenkomstige toepassing. De inspecteur vermindert vervolgens dienovereenkomstig de conserverende belastingaanslag bij voor bezwaar vatbare beschikking. Rechtsmiddelen tegen deze beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op de grootte van de vermindering. 3. Op verzoek van de belastingplichtige wordt de periode van 12 maanden, bedoeld in het eerste lid, verlengd, indien: a. in verband met de aard van de aan te schaffen of voort te brengen bedrijfsmiddelen, voor de herinvestering een langer tijdvak is vereist of b. de herinvestering, mits daaraan een begin van uitvoering is gegeven, door bijzondere omstandigheden is vertraagd. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking." Uit de woordkeus in de zinsnede "zal worden geherinvesteerd in een onderneming waaruit de belastingplichtige winst geniet." blijkt/lijkt de wetgever ervoor te hebben gekozen dat de winst vanuit de "nieuwe" onderneming niet noodzakelijkerwijs als ondernemer behoeft te worden genoten. Het maakt dus voor de toepassing van dit artikel dus geen verschil of je in de "nieuwe" onderneming (beherend)vennoot of commanditair vennoot bent. Ook nog even dit. In jouw vraagstelling proef ik dat de veronderstelling bij jou leeft, dat de hoeveelheid arbeid die je in de onderneming verricht bepalend is voor de vraag of je als ondernemer ten aanzien van die onderneming kwalificeert. Dit is een onjuiste veronderstelling, artikel 3.4 van de wet op de inkomstenbelasting bepaald namelijk het volgende. "Artikel 3.4. Begrip ondernemer In deze afdeling en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder ondernemer: de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming." En tot slot wil ik je echt adviseren om je bij dit soort kwesties te laten begeleiden door een goede adviseur, er kan namelijk nogal het een en ander fout gaan. Ik hoop dat ik je een beetje op weg heb geholpen. Groet, Peter Schilder
 5. Hoi dj funny, In de wet inkomstenbelasting staat de startersaftrek in artikel 3.76 lid 3 als volgt beschreven. "Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met € 2123. ...." Fiscaal juridisch is er een verschil tussen het ondernemerschap voor de omzetbelasting en het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Voor de vraag of de startersaftrek van toepassing is is het ondernemerschap in de inkomstenbelasting van belang. Zoals je zelf al aangeeft zijn de activiteiten van afgelopen jaren voor de inkomstenbelasting gekwalificeerd als "resultaat uit overige werkzaamheden" en dus niet als "winst uit onderneming". Als gevolg hiervan ben je de afgelopen jaren - voor de inkomstenbelasting - geen ondernemer geweest, en heb je dus ook geen zelfstandigenaftrek genoten. Kortom, kun je dus gewoon gebruikmaken van de startersaftrek. Ik hoop dat dit duidelijkheid schept, Met vriendelijke groet, Peter Schilder [Mod edit: a.u.b. geen links naar eigen site in posts, die kunnen in signature en profielinfo. ]
 6. Beste Quarter, Ik ben zelf geen deskundige op dit vlak, maar mijn rechtvaardigheidsgevoel vertelt mij dat door alleen de registratiekosten te willen vergoeden zij zich niet redelijk opstellen. Is het domein een gewoon woord / samenstelling van gewone woorden, of is het daadwerkelijk uitsluitend een merknaam? Hoe sta jij er zelf in, wil je onder vergoeding van de overige kosten wel de domeinnaam afstaan? Ten slotte meen ik dat de soep niet zo heet gegeten wordt dan dat hij wordt opgediend. Advocatenbrieven staan vaak vol met spierballentaal en bij het lezen ervan kun je alleen maar tot de conclusie komen dat zij gelijk hebben. Echter het is nog altijd de rechter die beslist, en dat weten zij ook. Meestal zitten zij ook niet te wachten op procedures, procesonzekerheid, tijdsvertraging, mogelijke imagoschade, advocaatkosten etc etc Realiseer bijvoorbeeld wat het voor hen betekent op het moment dat jij bij de rechter gelijk krijgt. Op dat moment heb jij rechtszekerheid over het gegeven dat deze multinational de domeinnaam nimmer onvrijwillig van je af kan nemen. Dus op het moment jij met hen op een positieve manier in gesprek komt moet er mijn inziens ook op deze wijze veel meer in zitten. Groet, Peter
 7. Beste Toeval, Naast dat ik evenals Joost een huur van 600 per maand tamelijk magertjes vind, wil ik je erop wijzen dat dit wat je doet meer fiscale consequenties heeft. Uw voormalige woning verhuist namelijk voorzover zij bij de bv in gebruik is van het eigenwoningregime naar het tbs/row regime, hetgeen een sfeerovergang betreft. Hierdoor vindt er strikt genomen een fiscale afrekening plaats, echter deze is vrijgesteld. Bovendien kan er hierdoor geen gebruik meer worden gemaakt van de ''hypotheekrenteaftrek'', wel blijft de rente die je betaalt aftrekbaar binnen het row-regime. Voorts neemt het deel wat aan de bv ter beschikking is gesteld voor de waarde in het economische verkeer ten tijde van de sfeer overgang plaats op de row-balans en is hierop het winstregime van toepassing. Er zal dan ook bij verkoop van de woning een afrekening plaatsvinden tussen de boekwaarde en de verkoopwaarde (hetgeen door de huidige marktontwikkelingen geen straf behoeft te zijn). Groet, Peter
 8. Extra info: deze wijze van fiscale behandeling rust op het woordje ''voorzover'' in artikel 3.92 IB Groet, Peter
 9. Beste Graviton, Met betrekking tot deze betalingen maak ik de volgende analyse. Allereerst de vraag: Is er sprake van een bron van inkomen? Mijns inziens moet hier bevestigend op geantwoord worden. Er wordt namelijk opgetreden in het economische verkeer en voldaan aan zowel het objectief (het redelijkerwijs verwachten van voordeel) en het subjectief (het beoogen van voordeel) criterium. Dan komen we aan bij de vraag onder welke noemer deze inkomsten worden genoten. Dienstbetrekking? Mijns inziens niet, er dient dan namelijk sprake te zijn van een gezagsrelatie, verplichting tot het betalen van loon en de verplichting van persoonlijk arbeid te leveren -> mijns inziens bestaat er in dit kader in ieder geval geen verplichting om persoonlijk de arbeid te verrichten. Winst uit onderneming? Mijns inziens niet -> geen onderneming (organisatie van arbeid en kapitaal, optredend in het economische verkeer, duurzaam ....) Ik kom tot de slotsom dat deze inkomsten doorgaans zullen vallen onder de noemer ROW. Overgens vervult de VAR-verklaring hierin geen essentiële functie.
 10. Beste Johannes, In dit antwoord ga ik niet in op de BTW Een VOF is zogenoemd fiscaal transparant. Als gevolg hiervan zullen de activiteiten van deze VOF fiscaal als onderdeel van uw besloten vennootschap worden gezien, en als zodanig belast. Ik bezit geen deskundigheid betreffende het belgische recht, maar ik vermoed dat inzake de GCV het als volgt werkt. Stap 1 - Nationaal recht) De GCV zal waarschijnlijk in beginsel voor haar wereldwinst in België in de belastingheffing worden betrokken. De activiteiten van de VOF vormen waarschijnlijk in NL een zogenoemde vaste inrichting. Ergo deze ondernemingsactiviteiten zullen in NL in de belastingheffing worden betrokken. Stap 2 - Verdrag NL-BE) Op grond van het verdrag worden de ondernemingsactiviteiten van de VOF (mits zij een vaste inrichting in nl vormen) aan Nederland toegewezen. België is hierdoor verplicht om voorkoming van dubbele belasting te verstrekken over deze ondernemingswinsten. Ergo NL belast en BE treedt terug. (Heb bij de beantwoording van deze vraag het verdrag er niet op nageslagen, maar gewoon uitgegaan van het OESO-modelverdrag) Met vriendelijke groet, Peter
 11. Hoi Timo, Ik wil je even waarschuwen de berekening van het grensinkomen met betrekking tot het behoudt van je studiefinanciering verloopt – althans dit was in het verleden zo – op een andere wijze dan de berekening van je belastbaar inkomen. Dus ik zou dit als ik jou was nog even nazien. En daarnaast denk ik dat er voor jouw nog een extra voordeel zit aan het OB-ondernemer zijn. Immers mogelijk kun je aanspraak maken op de KOR (kleine ondernemers regeling). MvG, Peter
 12. Beste heer/mevrouw Harmstra, Het gaat er hier niet zo zeer om de vraag of de constructie wel of niet kan. Maar het gaat er hier om of de door u geveinsde werkelijkheid overeenstemt met de echte werkelijkheid. Ik kom hierbij met de gegevens die u heeft verstrekt tot het oordeel dat dit niet het geval is. Immers de op vraag of de Curaçao vennootschap daadwerkelijk in Curaçao is gevestigd is bepalend of de feitelijke leiding in Curaçao is gelegen. Volgens mij is dit niet het geval. En met betrekking tot de gehanteerde verrekenprijzen tussen deze twee vennootschappen moet u zichzelf de vraag stellen of u – indien de Curaçao-vennootschap niet van uzelf was maar van een vreemde – voor de door de Curaçao-vennootschap geleverde diensten dezelfde vergoeding zou zijn overeengekomen. En uit uw woorden ‘dikke rekening’ ben ik geneigd te stellen dat dit niet het geval zou zijn geweest. Ik kom hier dus tot een slotsom dat wat u nu in gedachten heeft binnen een fiscale procedure zal stranden. Daarnaast kan ik u melden dat in jurisprudentie al veelvuldig is gebleken dat de Hoge Raad aan dit soort ‘constructies’ een broertje dood heeft. MvG, Peter
 13. Aanvulling BRK = Belasting Regeling Koninkrijk dit is formeel geen verdrag maar kan feitelijk hieraan gelijk worden gesteld. Vpb = vennootschapsbelasting En ter lering en vermaak. (vanaf ong 5:30 min) en Ik sluit me overigens aan bij de mening van dhr Kavelaars. Het ‘trust-bedrijfje’ is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. MvG, Peter
 14. Hoi Harmstra, Ik heb uw posting gelezen en vindt het een creatief idee maar ik raadt het u desondanks sterk af. U gaat m.i. namelijk hierdoor een voor u zeer kansloos proces met de fiscus tegemoet. Binnen het internationale fiscale recht is bepaald dat een staat tot belastingheffing over mag gaan indien - grosso modo - aan de volgende twee voorwaarden beide is voldaan. 1) Op grond van nationaal recht wordt het inkomensbestanddeel in de belasingheffing betrokken. 2) Het heffingsrecht is op grond van het gesloten belastingverdrag aan de betrokken staat toegewezen. (In het geval er geen belastingverdrag is gesloten dan kent het NL systeem het BvdB, maar dit is nu niet van toepassing) Als ik u goed begrijp wilt behoudt u in NL een BV en richt u in curacao een nieuwe vennootschap op. Doordat deze twee vennootschappen - naar ik aan mag nemen - aan elkaar gelieerd zullen zijn hier eveneens transfer pricing bepalingen van kracht (o.a. art 8b Vpb). Hetgeen inhoudt dat deze twee vennootschappen zogenoemd 'at arm's length (vrij vertaalt: zakelijk)' met elkaar geacht worden te handelen. In geval van een proces zal de inspecteur mijns inziens o.a. de volgende stellingen – met succes – innemen. 1) De Curaçao vennootschap is niet in Curaçao maar in Nederland gevestigd. Deze vennootschap is op grond van art 2 Vpb binnenlandsbelastingplichtig en wordt dus belast over haar wereldwinst. Ook het BRK zal hierin geen belemmering vormen, immers ook op grond hiervan is de vennootschap in NL gevestigd (feitelijke leiding is namelijk in NL gelegen). Dus zal Nederland mogen heffen. De ‘activiteiten’ die in curaçao plaatsvinden vormen mogelijk een vaste inrichting (vrij vertaalt: filiaal) hier zal mogelijk iets winst aan toe worden gerekend maar dat zal marginaal zijn. 2) Indien de inspecteur het niet lukt om de vestigingsplaats aan te vechten dan zal hij zijn pijlen richten op de transfer pricing bepalingen. Dit houdt in dat er tussen de Curaçao vennootschap en NL vennootschap onjuiste verrekenprijzen worden gehanteerd. Deze prijzen zal hij dan corrigeren hetgeen zal resulteren in een – veel – hogere winst voor de NL-vennootschap. Ook hierin vormt het BRK geen belemmering voor het effectueren hiervan. In beide gevallen is de remedie dat u een echte structuur opzet. Dit houdt in dat u daadwerkelijk de activiteiten naar curaçao verplaatst. Hetgeen op haar beurt ook weer voeten in de aarde zal hebben. Ik hoop dat u hier iets aan heeft. MvG, Peter
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept