Jump to content

rubenk

Junior
 • Content Count

  12
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Jasper, Heb je al een RIE opgesteld? Dit is verplicht bij wet. Hier kan je je interne bedrijfsafspraken kwijt enz. Mogelijk is er een branche RIE. Succes ermee Groet ruben
 2. BEste Joost, wij werken af en toe voor particulieren, maar ook voor bedrijven (voorfinancieren BTW) maakt het natuurlijk soms uit. opzich is de PDF duidelijk ja Advies (voorbereiding/afronding) hoort er niet bij denk ik dan en begeleiding is dus twijvelachtig. ik zal inderdaad eens de BD mailen. of zullen ze hier nog een reageren. groet ruben
 3. Beste Allemaal! ik snap er niks meer van (in onze situatie) als ik de PDF lees. wat is nu voor ons van toepassing? 1 wij doen bodemonderzoek (is voorbereiding ivm bouwverunnging voor bijvoorbeeld kelderbouw bij bestaande woning (is dit renovatie??) 2 wij begeleiden bodemsaneringen t.b.v. van bijvoorbeeld de kelderbouw is natuurlijk arbeid. 3 wij verzorgen afronding bij de bevoegde gezagen (is arbeid) kortom voldoen wij aan de 6% of niet? je zou deels ja zeggen omdat we ook tijdens het werk betrokken zijn. maar wat betreft de voorbereiding (vergunningaanvraag) en afronding? hoor graag wat jullie denken. groet ruben
 4. ik las dit bericht: http://www.autoweek.nl/autonieuws/19403/bijtelling-voor-iedereen-per-1-januari-2013 het zal toch niet waar zijn? ik rij bewust niet prive, scheelt toch weer 200 euro per maand. mijn compagnion geldt het zelfde voor , zeg 250 euro. kan toch niet zijn dat voor voor niks 450 moeten gaan betalen? om alleen naar huis te rijden
 5. Bedankt voor de reatie tot zover: Graag merk ik wel op dat de geprognoticeerde balans bij de koopakte hoort, hierop staan dan ook de getallen.
 6. hierbij copy past uit akte: F. Balansgaranties ------------------------------------------------------------------------------------------ De levering en de daaraan ten grondslag liggende koopovereenkomst is mede ------------ gebaseerd op de door de vennootschap verstrekte jaarrekening (geprognotiseerde ------- balans per éénendertig december tweeduizend elf, winst- en verliesrekening met --------- toelichting), ------------------------------------------------------------------------------------------------------- alsmede op een overzicht van tot het vermogen van de vennootschap behorende --------- goederen, schulden en rechtsverhoudingen, al welke stukken aan deze akte zijn ---------- gehecht. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Blijkens voormelde balans behoort tot de passiva een lening van verkoper aan de -------- vennootschap groot vijftigduizend euro (****), zulks onder voorwaarden als aan koper genoegzaam bekend. -------------------------------------------------------------------------------- De verkoper garandeert ten aanzien van onder meer de vermogenspositie van de -------- vennootschap het volgende. -------------------------------------------------------------------------------- 1. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de door de vennootschap gevolgde --- bestendige gedragslijn. Deze geeft een juist, volledig en getrouw inzicht in omvang, aard en samenstelling van de activa en passiva van de vennootschap alsmede in de resultaten daarvan per de balansdatum. ---------------------------------------------------------- 2. Er is ter zake van de onderhavige koopovereenkomst en levering niet opzettelijk ---- informatie onthouden, waarvan de verkoper weet of redelijkerwijs behoort te weten - dat die voor de beslissing tot het kopen van de aandelen van belang was of zou ----- kunnen zijn. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Behoudens voor zover uit de jaarrekening anders blijkt of voortvloeit: -------------------- a. kan niemand jegens de vennootschap aanspraak maken op dividenden, --------- tantième, managementvergoedingen of enige andere uitkering, al dan niet ------ winstafhankelijk; ------------------------------------------------------------------------------------ b. bestaan er geen andere verplichtingen ten laste van de vennootschap; ----------- c. heeft de vennootschap zich op generlei wijze jegens wie dan ook onder welke - titel dan ook verbonden voor schulden van derden, waaronder met name -------- begrepen vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep als waarvan de vennootschap deel uitmaakt; --------------------------------------------------------------- 5 d. zijn er geen door de vennootschap gevoerde procedures en zijn er geen --------- concrete feiten of omstandigheden bekend, die tot een procedure zouden ------- kunnen leiden, anders dan in het kader van een normale bedrijfsvoering; --------- e: nvt f. bestaan geen arbeidsgeschillen tussen de vennootschap enerzijds en ------------ werknemers of gewezen werknemers anderzijds; ---------------------------------------- g. bestaan ten laste van de vennootschap geen claims van derden of zijn die te --- verwachten terzake van door de vennootschap verkochte en geleverde ----------- goederen, anders dan als gevolg van een normale bedrijfsvoering; ----------------- h. heeft de vennootschap aan alle verplichtingen voortvloeiende uit fiscale en ------ sociale wetgeving met betrekking tot het doen van aangifte, daaronder ----------- begrepen aangifte terzake van dividendbelasting en vennootschapsbelasting, -- en aan die tot het verrichten van afdrachten, tijdig voldaan; er bestaan met de -- autoriteiten belast met de toepassing van de fiscale en sociale wetgeving geen geschillen en die zijn in redelijkheid ook niet te verwachten; --------------------------- i. bestaan geen voor de vennootschap bezwarende langetermijncontracten -------- anders dan die welke gebruikelijk zijn in het kader van een normale ---------------- bedrijfsuitoefening. --------------------------------------------------------------------------------- Deze garanties hebben alle betrekking op de balansdatum, hiervoor vermeld. Dezelfde - garanties worden verstrekt per het tijdstip van het verlijden van deze akte, behoudens --- voor zover de koper expliciet door de verkoper van de aanwezigheid van de ten opzichte van de garanties afwijkende feiten en omstandigheden op de hoogte is gesteld en de --- koper schriftelijk heeft verklaard dat hij niettemin de aandelen geleverd wenst te krijgen.
 7. Graag vraag ik uw advies over het volgende probleem: Conform de aandelenovereenkomst is de jaarrekening opgesteld door de accountant van verkoperr Het eigen vermogen (waarop de koopprijs (ev+goodwill) gebaseerd is) is bijna 20.000 lager uitgekomen. De rest van de balans is redelijk in lijn met de prognose, oorzaak ligt in een lagere winst. Deze is o.a. veroorzaakt door: hogere loonkosten, hogere inkoop en hogere afschrijvingen. Een en ander had bekend moeten zijn ten tijde van het opstellen van de conceptcijfers. Gezien de balansgarantie verwachten wij dat dit gecompenseerd wordt. Helaas wordt dit niet zo gezien door de verkoper en hun accountant. Graag uw mening/advies over onze rechten op teruggave van het teveel betaalde aankoopbedrag.
 8. het betreft gelukkig geen concurentiebeding. Voor ons werk moet je gecertificeerd zijn voor iso en enkele procescertificaten dit duurt 1 a 2 maanden. daarnaast moeten we erkend worden door de overheid. vandaar de 3 maanden. en wat de bekendheid betreft... mijn naam is 1 ding maar alle klanten noemen onze bedrijfsnaam. de kwaliteit ligt in mijn goede handelen waarbij de klanten zich goedvoelen van die 70k moet de boel wel gefinancieerd worden door een bank. dit zal rond de 40.000 bedragen. dan is de terugverdientijd eigenlijk ruim 3 jaar. is dan 100k aandelen reeel? bedankt voor de info hier kan ik zeker wat mee. groet ruebn
 9. Ook al aan zitten denken ja. probleem is echter dat we drie maanden geen werk kunnen uitvoeren voor onze vaste klanten. ook is onze naam bekend in ons werkgebied, hoe lang duurt het voordat zij dat weten... Gemak is ook geld waard natuurlijk.
 10. de eigenaar doet alleen de boekhouding, vanuit huis. zonder ons (we zijn op persoonlijke naam gecertificeerd) is het bedrijf is eigenlijk niks waard. Je kan zien dat we voor onszelf betalen ja. wat we nu kopen is eigenljk een lopende bv met een naamsbekendheid en certificering.
 11. Beste Manon, Hieronder de antwoorden gequote. al vast bedankt voor je tijd. groet ruben
 12. Hallo, Per 1 januari neem ik met mijn huidge collega alle aandelen over van onze werkgever. Het bedrijf is een adviesbureau. Nu is er een waardebepaling (intrisieke waarde/rentibiliteitswaarde en DCF) gedaan met een uitkomst. Dit was het gemiddelde van de drie berekeningen: 260.000 waarbij uitgegaan is van 140.000 intrensieke waarde. omzet 2011: 370.000 winst 40.000, dit is jaar op jaar stijgend. na wegvallen loonkosten en aftrek management fee van 100.000 is de winst 30.000 hoger voor 2012 Maar wat is een redelijke bod voor de aandelen. Er zal nog een ontrekking worden gedaan van het eigen vermogen met waarschijnlijk een uiteindelijk balans 2012 waar de intriesike waarde 75.000 wordt. Bij ons is het spoor inmiddels bijster. Wij vinden 100.000 voor de goodwill meer dan genoeg. een en ander moet ook worden gefinancieerd, dit kost ook 40.000 per jaar (aflossing binnen 7 jaar.) met vriendelijke groet, ruben [titel aangepast - mod]
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept