Jump to content

Michael Peperzak

Junior
 • Content Count

  25
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4
 1. Het goede nieuws is er eindelijk. Hij is akkoord met mijn laatste bod, nu nog even de financiën regelen en dan is het afgerond.
 2. Het is nu de bedoeling dat de investeerder mijn compagnon uit koopt ja. Ik krijg 51% en de investeerder 49%. Net gesprek gehad met mijn compagnon en uiterlijk morgen komt er een tegenbod vanuit hem. Alternatief is vanuit hem om het bedrijf op de markt te gooien of het leeg te verkopen. Voer om over na te denken in ieder geval. We blijven on speaking terms op het moment en dat is al prettig.
 3. Klinkt goed.. Echter zal mijn compagnon het niet willen kopen aangezien hij het geld wil gebruiken voor een andere investering en hij niks met onze branche heeft.
 4. Op dat punt komen we denk ik ook uit. Morgen eerst een gesprek met een mogelijke investeerder
 5. Uiteraard heeft hij recht op een deel goodwill, maar als ik de exacte waarde zou benoemen als mijn bod dan weet ik dat hij er nog meer uit probeert te slepen en dat is in principe ook zijn goed recht. En mijn tegenbod is erg laag, dat is het spelletje uiteraard. De adviseur is iemand die alleen mijn verhaal heeft gehoord en ook mij alleen adviseert, dus ja hij is zeker gekleurd in deze situatie. Een reactie als die van Paul vind ik persoonlijk wat ongepast, past meer bij een toetsenbord terrorist op Facebook dan op een medium zoals HL is, maar dat is mijn mening. Ik heb mijn informatie al gekregen van de mensen hier op het forum, ik deel de rest van de informatie alleen maar om juist die mensen te informeren over de gang van zaken en om te laten zien wat hun adviezen mij gebracht hebben.
 6. Hmm, dat is pas een fikse reactie. Het is wel een beetje kort door de bocht beste Paul, mijn compagnon is enkel en alleen maar de financier, dat is geen probleem, want dat was initieel ook de afspraak. De opmerking "bij het minste of geringste"zet ik even opzij als stemming makerij, voel me dan ook niet aangesproken. Zelf de fee trekken, ook daar sla je de plank behoorlijk mis aangezien ik in de 2 jaar dat we dit doen pas één jaar een minimale fee krijg, een fee waar een beetje geschoold persoon nog niet zijn bed voor uit komt en waar de belasting dienst toestemming voor heeft moeten verlenen. Dat jij hoopt dat het mis gaat voor mij vindt ik op zijn zachts gezegd bijzonder, onprofessioneel en grievend. Ik wilde andere termen gebruiken, maar dan kom ik op een leven waar jij wellicht beter acteert dan ik. Onnodig dus om dit iemand toe te wensen. Iedereen is vervangbaar, absoluut daar heb je gelijk in, daarom heb ik ook voorgesteld om het bedrijf in zijn geheel te verkopen. De laatste opmerking gaat ook nergens over, ik vind dat iedere aandeelhouder recht heeft op inzicht, mijn compagnon heeft ook recht op inzicht en de cijfers zijn ook inzichtelijk. We hebben dezelfde boekhouder en hij heeft toestemming om alles in te zien, hij heeft zelfs toegang tot mij computer op de zaak om alles in zien naar eigen goeddunken. Ik wil echter wel de dag dagelijkse zeggenschap hebben, ik wil bepalen hoe het in mijn winkel er aan toe gaat. PUNT. de grote lijnen mag mijn compagnon over mee beslissen geen probleem. Dus waar komt jouw opmerking vandaan? Wellicht was deze post niet nodig, maar ik kan er nogal slecht tegen als iemand mij persoonlijk aanvalt en onjuist bejegend.
 7. Zo, ik heb mijn tegenbod op tafel gelegd. Voor dat bod heb ik de boekhouder en een externe adviseur gevraagd. We hebben nu puur naar de intrinsieke waarde gekeken en de goodwill buiten beschouwing gelaten. Mijn bod is uiteraard ook veel te laag, maar ik ken zijn onderhandelingstactiek, we zullen het afwachten. Ik heb wel bij mijn bod afgedwongen dat ik tot eind 2018 onveranderd gebruik mag blijven maken van de faciliteiten. We zijn in ieder geval on speaking terms.
 8. Beste Jaap, Dat klopt, dat vond ik ook al zo vreemd. Mbt het terug trekken.. Ik bedoel terug trekken uit de onderhandeling en af zien van een tegenbod doen. natuurlijk laat ik mijn bedrijf niet zomaar ten onder gaan.
 9. En dat durf ik in twijfel te trekken. Wij zitten in een Niche waar je verstand van zaken moet hebben. De waarde zit voor een groot deel absoluut in wat ik doe en wie ik ben. En anders trek ik mij terug en hou ik voorlopig mijn 50%
 10. Jazeker, ik heb het bedrijf opgericht en gemaakt tot wat het nu is en daar ben ik erg trots op. Van 1000 euro per maand in een webshop naar 40k gemiddeld in de winkel. Maar ik probeer nu wel rationeel te blijven, ik wil het graag hebben, maar niet ten koste van alles.
 11. @Rik, Ik zou er uit stappen voor het bedrag dat mijn compagnon nu vraagt, dus wellicht stel ik jouw voorstel wel voor aan hem. Hij heeft zelf aangegeven dat de prijs voornamelijk goodwill is en dat ik verantwoordelijk ben voor de goodwill. En dat hij echt van de aandelen af wil, dus ik lijk wat troeven in handen te hebben. Verder hieronder de tekst uit de oprichtings akte: HOOFDSTUK 4: OVERDRAAGBAARHEID VAN AANDELEN Aanbiedingsverplichting bij voorgenomen overdracht Artikel 4.1 1. Overdracht van Aandelen kan slechts geschieden nadat zij met toepassing van lid 2 van dit artikel en artikelen 4.2 tot en met 4.4 zijn aangeboden, tenzij artikel 4.5 toepassing vindt. 2. De Aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil overdragen - hierna te noemen: Aanbieder - geeft daarvan kennis aan het bestuur. Het bestuur zal vervolgens dit kenbaar maken aan alle Aandeelhouders. Het tijdstip waarop deze kennisgeving door het bestuur wordt ontvangen, wordt hierna in dit hoofdstuk aangeduid als: Aanbiedingstijdstip. Voorkeursrecht overige Aandeelhouders en toewijzing Artikel 4.2 1. Aan de mede-Aandeelhouders van de Aanbieder komt, behoudens de volgende zin, het recht tot koop van de aangeboden Aandelen toe, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. Aan Aandelen die de Vennootschap of een dochtermaatschappij van de Vennootschap houdt, is dit recht tot koop niet verbonden. 2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een aanmeldingstermijn van veertien dagen na het Aanbiedingstijdstip, dienen de Aandeelhouders aan wie het recht tot koop van de aangeboden Aandelen toekomt, aan het bestuur mede te delen of zij hun recht tot koop uitoefenen en, zo ja, voor welk aantal van de aangeboden Aandelen. Deze Aandeelhouders worden hierna in dit hoofdstuk aangeduid als: Gegadigden. 3. Indien er Gegadigden zijn, wijst het bestuur de aangeboden Aandelen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken van de aanmeldingstermijn aan de Gegadigden toe, naar evenredigheid van de nominale waarde van de door hen gehouden Aandelen. De toewijzing kan nimmer leiden tot het gemeenschappelijk verkrijgen van een of meer Aandelen. 4. Het bestuur stelt de Aanbieder en alle overige Aandeelhouders in kennis van de namen en adressen van degenen aan wie de toewijzing geschiedde en het aantal Aandelen dat aan ieder van hen is toegewezen. 5. Indien er geen Gegadigden zijn of indien er niet voor alle aangeboden Aandelen Gegadigden zijn, is de Aanbieder gedurende drie maanden - te rekenen vanaf de datum van verzending van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving - bevoegd de aangeboden Aandelen of een of meer daarvan over te dragen. Prijsbepaling Artikel 4.3 1. Indien alle aangeboden Aandelen zijn toegewezen wordt de prijs van de toegewezen Aandelen door de Aanbieder en de personen aan wie de toewijzing geschiedde - hierna in dit lid tezamen ook te noemen: Belanghebbenden - in onderling overleg vastgesteld. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na verzending van de in lid 4 van het vorige artikel bedoelde kennisgeving, dan geschiedt de prijsvaststelling van de toegewezen Aandelen door drie onafhankelijke Deskundigen, tenzij de Belanghebbenden binnen zeven dagen na afloop van voormelde termijn van dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van een ander aantal dan drie. De benoeming van de Deskundige(n) geschiedt door de Belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan geschiedt de benoeming van de onafhankelijke Deskundige(n), op verzoek van de meest gerede partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van het Nederlands Instituut voor Register Valuators. Zowel één onafhankelijke Deskundige als meer onafhankelijke Deskundigen worden hierna in dit hoofdstuk aangeduid als: Deskundige. 2. De Deskundige heeft het recht alle boeken en bescheiden van de Vennootschap in te zien. Het bestuur verschaft hem alle door hem verlangde inlichtingen en verleent hem alle door hem gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling. 3. De Deskundige is verplicht de door hem vastgestelde prijs aan het bestuur op te geven, die dan verplicht is deze prijs onverwijld mede te delen aan de Aanbieder en aan alle overige Aandeelhouders. 4. De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de Deskundige komen ten laste van de Aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt, en ten laste van de Vennootschap in alle overige gevallen. Terugtrekken Artikel 4.4 1. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de in lid 3 van het vorige artikel bedoelde kennisgeving van het bestuur, dient iedere persoon aan wie een of meer van de aangeboden Aandelen werden toegewezen, aan het bestuur mede te delen hoeveel Aandelen hij tegen de vastgestelde prijs zal kopen, bij gebreke waarvan zijn recht tot koop vervalt. Indien niet alle Aandeelhouders aan wie Aandelen werden toegewezen verklaren die Aandelen te kopen, kan de Aanbieder de aangeboden Aandelen of een of meer daarvan vrijelijk overdragen, mits dit geschiedt binnen drie maanden na de datum waarop hem bekend is geworden dat niet alle toegewezen Aandelen zullen worden afgenomen. 2. De Aanbieder is steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te trekken, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop dertig dagen zijn verstreken na de datum waarop hem definitief bekend is geworden tegen welke prijs hij hoeveel van de aangeboden Aandelen kan overdragen aan personen aan wie de toewijzing geschiedde, en aan wie van hen. 3. Binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de Aanbieder zijn aanbod kon intrekken, moeten de toegewezen Aandelen worden geleverd aan de kopers, die - tenzij partijen anders overeenkomen - verplicht zijn tot gelijktijdige betaling van de koopprijs. Uitzondering op de blokkeringsregeling Artikel 4.5 Lid 2 van artikel 4.1 en de artikelen 4.2 tot en met 4.4 blijven buiten toepassing indien de mede-Aandeelhouders van de Aanbieder schriftelijk hebben verklaard in een bepaalde door hem voorgestelde overdracht van Aandelen toe te stemmen, mits de overdracht plaatsvindt binnen drie maanden nadat de eerste toestemming daartoe is ontvangen.
 12. Voor dat geld stap ik er direct uit ja, absoluut. Een ander gaat dat zeker niet betalen, zeker niet met de wetenschap dat ik er dan uit zou stappen, ik heb het bedrijf opgebouwd. Ik zal de statuten ook nog eens nalezen..
 13. Hmm nou ik heb zijn prijs gekregen en het zelfs nog veel hoger dan zijn eerste bod. Ik ben bang dat we er niet uit gaan komen. Aan de andere kant geeft hij wel aan het nu echt van de hand te willen doen ivm andere investeringen in zijn eigen bedrijf. Ik hou jullie op de hoogte. Mijn vraag is eigenlijk, mag hij het, indien ik weiger voor deze prijs, het aan een ander verkopen voor een aanzienlijk lagere prijs?
 14. Dank, ik vind het niet meer dan normaal om ook iets terug te geven na al mijn gevraag.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept