Jump to content

Benthum

Senior
 • Content Count

  41
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Benthum last won the day on July 11

Benthum had the most liked content!

Community Reputation

16
 1. Het is lastig om een oordeel te vormen over een zaak waarvan de inhoud niet bekend is. Evenals de waarde van een zwartboek in relatie tot de gevoerde rechtszaak. Daarmee kan de vraag of het bewijs in het zwartboek onomstotelijk en relevant was voor de deze zaak ook niet beantwoord worden. Als het betreffende zwartboek alleen meningen vertegenwoordigt, kan het niet dienen als bewijs. Een belangengroep is geen procespartij, maar de gedaagde heeft dat ook niet als zodanig ingebracht, lijkt mij. Als dat niet het geval is, faalt het beroep daarop van eiser. Gaat het hier om relevante feiten in de betreffende zaak dan dient de rechter dit bewijs toe te staan en zich alleen over de inhoud daarvan uit te spreken. Onafhankelijkheid van het bewijs speelt geen enkele rol in het procesrecht. Ook een beroep van eiser daarop faalt. De volgende vraag is in welke mate het zwartboek in een directe relatie met de zaak zelve staat, Anders gezegd heeft het geleverde bewijs voldoende relevante bewijskracht in de betreffende zaak . Dat gedagvaarde niet heeft kunnen aangeven welke persoon of partij het zwartboek heeft opgesteld en daarmee de reden van het opstellen van het zwartboek niet is vast te stellen, is flauwekul. Is het aangevoerde bewijs relevant in relatie tot de gevoerde zaak ? En als het bewijs niet op onrechtmatige wijze is verkregen dan dient het bewijs te worden toegelaten. Op bron of aard van het bewijs kan eiser zich niet beroepen. Slechts op validiteit. Maar daar gaat de rechter dan weer over. Dat is niet aan het oordeel van eiser. Het gestelde of in dit specifieke geval er wel of niet een overeenkomst tot stand gekomen is, of dat er sprake is van dwaling betreft altijd de zaak als zodanig en kan niet worden bewezen door een zwartboek van algemene aard. Eiser heeft hier een punt. (Als dit punt al door gedaagde gemaakt is, waarvan ik inschat dat dit niet het geval is) Wel kan worden gewezen op het feit dat eiser het oogmerk heeft oneerlijke handelspraktijken te voeren met oogmerk opdrachtgevers te doen dwalen. Dan dient de bewijsvoering te worden toegelaten ter ondersteuning van de dwaling van gedaagde. Hoor en wederhoor bij de samenstelling van een zwartboek kan geen argument zijn. Slechts de waarde van de bewijsvoering is aan de orde. Als het voor iedere ingediende productie van gedaagde noodzakelijk zou zijn om wederhoor toe te passen en voor de eiser niet, zou dit vanuit de kant van de eiser een claim op rechtsongelijkheid toestaan. Hetgeen evident flauwekul is. Hetgeen overigens geldt voor de hele redenering. Dit zal nooit door een rechter in overweging worden genomen. Ter discussie staat steeds de relevantie van het betreffende zwartboek voor de zaak. Het is aan de advocaat om te onderbouwen welke punten in het zwartboek wel degelijk relevant zijn in de onderhavige zaak en waarom. En welke niet. Bij gebrek aan kennis over de casus is daar op dit moment niets over te zeggen. De stelling dat er een grote hoeveelheid stukken in het betreffende zwartboek zijn die geen betrekking hebben op de zaak leiden tot de conclusie dat de advocaat van gedaagde (die kennelijk het zwartboek inbrengt) onvoldoende moeite heeft gedaan om bij de indiening van de productie te wijzen op welke onderdelen van belang zijn. Dat kan leiden tot de kwalificatie "werkgelegenheidsproject" wat voornamelijk lekker "bekt". Als de gedaagde een luie advocaat heeft (en wellicht is dit een voorbarige conclusie) dan gaat het indienen van een zwartboek niet helpen. Als die advocaat meent relevant bewijsmateriaal te kunnen putten uit het zwartboek en het als zodanig en specifiek weet te duiden dan is het verzet van de advocaat van eiser in het kader van het procesrecht probleemloos te weerleggen. Vooropgesteld, zoals uit mijn referaat naar vorenkomt, dat het bewijs onomstotelijk is en voor de zaak relevant. Zoals gezegd om daar echt iets over te zeggen, is het van belang de zaak en de inhoud van het zwartboek te kennen. Daarmee is deze reactie enigermate uit de heup. Ik hoop dat ik je enigszins antwoord heb gegeven op je vraag.
 2. Als het goed is, wordt je benaderd door Trustpilot om bewijzen te leveren voor je review. Het is aan jou om die gegevens te leveren. Tegenwoordig geven ze de garantie dat die niet met IVB worden gedeeld. Als je dit review wilt handhaven, vraag dan nadrukkelijk om die garantie. Dan kun je ze later daarop aanspreken. Uit het Roermond vonnis blijkt dat negatieve reviews niet onrechtmatig zijn mits ze niet onwaar zijn. En ze mogen in stevige bewoordingen gesteld zijn. Overigens worden positieve reviews nooit op betrouwbaarheid getoetst ondanks gemelde fake fotoprofielen. TP blijft een dubieuze organisatie en laat zich voor de dienstverlening aan ondernemers betalen...
 3. Het is als productie opgevoerd en geaccepteerd voor het gerechtshof te Roermond. Anonimiteit speelt juridisch m.i. geen rol. Het is een zwartboek van een belangengemeenschap. Mocht dit volgens jouw advocaat een issue worden dan kan ieder voor de zaak relevant item apart als productie worden uitgelicht en ingebracht. Het feit dat producties hier tot een geheel zijn gebundeld kan geen argument zijn om dit onontvankelijk te verklaren. Het staat eiser en gedaagden vrij producties in te dienen ter beoordeling aan de rechter . Daarbij is niet de herkomst bepalend maar de inhoud. Tenzij de informatie onrechtmatig is verkregen. Dat is hier niet het geval. De meeste civiele rechters gaan hier overigens aan voorbij met de medeling dat ze geen politierechter zijn. Het is wel aan de advocaat op de juiste gronden te refereren aan de verschillende onderdelen van het Zwartboek. Het gaat hier immers om de bewijzen voor oneerlijke handelspraktijken en zo verder wat er aan de orde gesteld moet worden. En het is overduidelijk niet de enige productie in een zaak. Het vonnis van de rechtbank Roermond aangaande de zorgplicht van het Invorderingsbedrijf ( ook bij ondernemers, dus) is ook een essentieel processtuk.Let wel gerechtshof niet het kantongerecht.
 4. De eerste versie van het zwartboek is als productie opgevoerd in de rechtzaak in Roermond. De thans bestaande uitgebreidere 2e versie is aan FTM ter beschikking gesteld en kan m.i. worden benut in iedere gerechtelijke procedure. De waarde in een jurisich geschil /procedure is dat er uitgebreide bewijzen worden overlegd met betrekking tot de werkwijze van IVB. Een advocaat kan in voorkomende gevallen met dit document verwijzen naar de handelspraktijken van IVB en de conclusies daarvan als bewijs voorleggen aan de rechter. Verder staat het de media vrij om hieruit te citeren zoals het thans ook onderdeel is van het FTM artikel van Jan-Hein Strop. En het zwartboek zal tevens onderdeel zijn van de vervolgacties.
 5. Al voor de uitspraak is door verschillende sites het topic Invorderingsbedrijf/Incassocenter heropend. Niet alle bedreigde gedupeerden hebben het aangedurft hun review terug te plaatsen nadat ze door Invorderingsbedrijf zijn bedreigd met een schadeclaim van € 25.000,- conform hun Algemene Voorwaarden. Trustpilot heeft reviews teruggeplaatst nadat gedupeerden gegevens over hun dossier hadden verstrekt. In eerste instantie verstrekte TrustPilot de dossier en N.A.W gegevens op verzoek aan het Invorderingsbedrijf. Indien dossier en N.A.W. gegevens niet werden verstrekt werd de review verwijderd. Toen Trustpilot erop gewezen is dat dit beleid in strijd is met het AVG is dit geleidelijk veranderd. Trustpilot heeft tevens toegezegd een onderzoek te doen naar de dreigementen van IVB aan het adres van reviewers. Omdat vergelijk deurwaarders.nl een grote hoeveelheid negatieve reviews weigerde te verwijderen, heeft Invorderingsbedrijf zich van deze site teruggetrokken. Consumentenbond heeft het topic ook al een tijd geleden heropend, evenals Kassa. Google Maps heeft een beperkt aantal negatieve reviews teruggeplaatst, de reden of grondslag is verder niet onderzocht. Citaat uit een onlangs verschenen review op Trustpilot (Juli 2019, Trustpilot/Invorderingsbedrijf -Tess) "Toen ik dreigde om hun praktijken via de media aan het licht te brengen, begonnen ze mij te dreigen. Ze gaven aan over een lijst te beschikken met klanten die ze in de gaten hielden op uitlatingen die hun organisatie kon schaden. Walgelijke organisatie. Het kon niet uitblijven dat hun wanpraktijken aan het licht zouden komen. Ik hoop dat ze worden opgedoekt en dat alle gedupeerde klanten worden gecompenseerd. Onvoorstelbaar dat dergelijke organisaties kunnen opereren onder alle wet- en regelgeving die Nederland rijk is."
 6. Dit is echt mijn laatste reactie op dit gedoe. Om toch nog iets te zeggen over de aanhoudende stroom kwalificaties van dit moment: fanatieke, oncontroleerbare kritiek? Waardoor negatieve reviews zijn weggehaald? Wat een onzin. Sommige sites waren gevoelig voor de bedreiging van IVB. Andere niet. Er zijn meerdere sites die reviews hebben laten staan, ondanks aanwijzing of bedreiging van IVB. HL wordt daarvoor geprezen, maar is daarin niet uniek. Er zijn ook sites die negatieve reviews weer teruggeplaatst hebben. Of het topic hebben heropend... En nee, voorlopig worden er geen acties op dit platform gedeeld, zoals al eerder gemeld. Dat komt op het geëigende moment. Zoals tot nu toe gebruikelijk. Het staat u vrij om zelf ook actie te ondernemen natuurlijk. Dat mensen dom zijn die de Algemene Voorwaarden niet hebben gelezen, heb ik inderdaad verkeerd begrepen. Ze zijn gemakzuchtig of goedgelovig. En mogen ook niet klagen? Dat maakt het verschil. Zullen we deze discussie nu beëindigen. De toegevoegde waarde is minimaal voor andere lezers op dit platform. Als het u beter uitkomt krijgt u helemaal gelijk want dat is kennelijk uw streven. Dat kunt u verdere kwalificaties achterwege laten.
 7. Gedupeerden zijn kennelijk allemaal domme mensen want die moeten vooraf beter lezen. En voor de rest leg je als " adviseur" alles terug bij de ander. Nuttige Hollandse suggesties? Laat maar. Dit is mijn laatste reactie hierop om de energie op relevante zaken in dezen te gaan richten.
 8. Dat FTM artikel is niet zomaar uit de lucht komen vallen, zoals nu verondersteld wordt. Er is gewacht met publicatie tot na de uitspraak van de rechtbank. Dat FTM een zeer gedegen stuk heeft geschreven, staat niet ter discussie. Daar zit mede vijf jaar werk in van anderen. We weten allemaal dat media aandacht snel wegebt als er geen verdere actie wordt ondernomen resp.gevolg aan de publiciteit wordt gegeven. Geconstateerd is dat NVI ons niet gaat helpen. Wat is de toegevoegde waarde van kwalificerende opmerkingen als " Meer Hollandser kan het niet..." of "zinloos gesputter vanaf de zijlijn" in het licht van de suggestie de energie te benutten voor vervolgacties? Wat doen die adviseurs dan zelf vanuit hun zijlijn? Deze discussie kan daarmee wel beëindigd worden.
 9. Dit wordt bedoeld door NVI: Incassoregister tegen misstanden bij incasso Nieuwsbericht Rijksoverheid | 08-02-2019 | 15:30 Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. Er komt een incassoregister waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden komen er eisen en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving. Dit om te voorkomen dat kwetsbare schuldenaren geconfronteerd worden met onjuiste incassopraktijken en om de kwaliteit en de dienstverlening van de gereguleerde incassosector te verhogen. De aanpak van misstanden in de incassomarkt is onderdeel van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet. Minister Dekker voor Rechtsbescherming kondigt mede namens minister Hoekstra van Financiën, staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan over aanpak van misstanden in de private buitengerechtelijke incassomarkt. Ook staat daarin welke maatregelen al onmiddellijk worden genomen. Minister Dekker: “De misstanden in de incassomarkt moeten worden aangepakt. Als je schulden maakt moet je die natuurlijk betalen. Maar het innen van schulden moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Ook moeten incassobureaus zorgvuldige en begrijpelijke taal gebruiken zodat mensen weten wat hun rechten en plichten zijn.” Alleen als aan eisen van kwaliteit en professionaliteit wordt voldaan kunnen partijen zich inschrijven in het incassoregister en deze inschrijving wordt een verplichting om actief te zijn in de incassomarkt. Dit geldt zowel voor incassobureaus die uit naam van een schuldeiser vorderingen innen als voor partijen die bedrijfsmatig vorderingen kopen om deze vervolgens zelf te innen. Voor de inrichting van een incassoregister en de bijbehorende handhaving en toezicht wordt een wetsvoorstel voorbereid en zoveel mogelijk gelijktijdig wordt de feitelijke implementatie voorbereid zodat inwerkingtreding medio 2021 mogelijk is. Het minimumbedrag van € 40 voor de vergoeding van incassokosten blijft gehandhaafd waarbij echter een stapeling van de incassokosten bij meerdere opeisbare vorderingen wordt aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door een verplichting tot het samenvoegen van alle openstaande termijnen voor de berekening van incassokosten of door het maximeren van een bedrag per consument per periode. Hiervoor is een aanpassing van het BW noodzakelijk die gelijktijdig zal worden ingezet met de overige maatregelen die misstanden in de incassomarkt moeten tegengaan. De komende maanden wordt in overleg met de toezichthouders een helder en toegankelijk meldpunt voor misstanden in de incassomarkt ingericht. Bij dit loket kunnen schuldenaren, en personen en organisaties die schuldenaren ondersteunen bij de aanpak van hun schulden, terecht met klachten voor de bestaande toezichthouders. Ook komen er afspraken met schuldeisers over het inzetten van bonafide incassobureaus. Op verzoek van de Kamer wordt onderzocht welke problemen schuldenaren ervaren bij het innen van opgekochte vorderingen (dus niet door de oorspronkelijke schuldeiser), naar de economische waarde van dergelijke opgekochte vorderingen en naar mogelijke ongewenste gedragseffecten van het beperken van de mogelijkheid vorderingen te verhandelen. Dit onderzoek wordt zo mogelijk nog voor de zomer afgerond en hierover wordt de Kamer dan geïnformeerd. Meld aan moderator
 10. TwaBla: Op een wonderlijke wijze delen we de conclusies over de kwaliteit van het 1Vandaag programma. Wat niet wegneemt dat de energie ook en vooral gestoken moet worden in de nodige actie. Dat zijn we ook eens. Dat gaat gebeuren. Fijn dat je het Zwartboek goed gelezen hebt en daar nu uit citeert. Dat is weer een aansporing voor anderen het Zwartboek te gaan lezen. Ook daar verschillen we niet van mening. Mocht het Zwartboek op deze site niet te openen zijn, dan is die benaderbaar via FTM in het artikel van Jan Hein Strop. Klik dan op de link 'Zwartboek' in zijn artikel.
 11. "Daar waar het aan anderen overgelaten wordt, zullen die het ook op moeten gaan oppakken". Zinloos gesputter? Je snapt wel dat getracht wordt om aan het artikel van Jan Hein Strop en het Zwartboek consequenties te verbinden die niet op dit forum bij voorbaat worden gedeeld. Jouw kwalificatie is wellicht te voorbarig.
 12. Dat is precies mijn probleem met de uitzending van 1Vandaag. Er wordt verwezen naar strafrechtelijk te verbinden consequenties aan het handelen van het Invorderingsbedrijf. Dat wordt overgelaten aan de gedupeerden door aangifte te doen. Maar het OM vindt het een civielrechtelijke zaak, dus bekijkt het met twee vingers in de neus. Daar wordt in het programma geen aandacht aan besteed. Het NVI kan dan wel stoer doen maar doet niks. Een zelfregulerend instituut met de armen gekruist over elkaar. De vingers van Jan Franssen van het NVI in die houding wijzen naar anderen. Hij vindt het vooral schandelig. Neem voortaan een bureau wat aangesloten is bij het NVI. Wat een mooie onbetaalde reclame. Hoe kun je het zo gratis cadeau krijgen. Hun waarde in de Incassomarkt? Niet besproken... Laurens Lemmens heeft kennelijk één slechte medewerker die hij in het licht van zijn kwaliteitsmanagement nog eens terdege moet aanspreken want die heeft het allemaal fout gedaan op een manier die kennelijk toevallig net plaatsvindt als FTM undercover gaat. Wat gek en wat naar nu... Hij kan het niet verklaren. En dan drie keer achter elkaar. Tja steeds dezelfde medewerker. De beruchte Wesley B. die vele gedupeerden kennen, werkt geruime tijd voor Incassocenter en Invorderingsbedrijf. En is tot nu toe niet door het "kwaliteitsmanagement" van IVB gecorrigeerd, schat ik zo in. (Zie Zwartboek) Het had allemaal wel wat steviger gekund op NPO1... En dat is een eufemisme. Daar waar het aan anderen overgelaten wordt, zullen die het ook op moeten gaan oppakken. Met dank aan Jan Hein Strop.
 13. Voor diegenen die het zwartboek op deze site niet kunnen openen. Het is ook beschikbaar op FTM via het artikel van Jan Hein Strop. Klik dan op de link zwartboek.
 14. De toezegging van IVB geen zaken meer aan te nemen onder de € 1.000,- lijkt een soort zalvende conclusie die alle problemen oplost. De standaardwerkwijze van IVB verandert daar niet mee. Natuurlijk overstijgen de proceskosten van een kleine vordering het oorspronkelijke bedrag maar dat was, zoals is bewezen, de bewuste insteek van IVB. Pas nu dat ze daar publicitair op aan worden gesproken en een aantal vonissen over zorgplicht verder, wordt dit onder druk toegegeven. Dit IVB besluit is geen panacee. Want dit beleid is niet te wijten aan een willekeurige medewerker, zoals Jacob V terecht stelt. Lemmens liegt. Het neemt niet weg dat opdrachtgevers boven deze grens op dezelfde wijze gedupeerd worden en in financieel volume zelfs aanzienlijk meer. Het echte verhaal is anders. Lees deze bijlage. zwartboek_invorderingsbedrijf_mei_2019.pdf
 15. De uitzending van 1Vandaag stelde weinig voor. Lemmens zat openlijk te liegen en het weer te verleggen naar anderen. In dit geval één medewerker. Hij werd niet aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor die medewerker of dat bewezen is dat dit de standaardwerkwijze is bij alle medewerkers en juist behoort tot zijn instructies aan niet alleen die ene medewerker. Ik vond dat ze hem met alles lieten wegkomen. Er ligt zoveel bewijs en niets is echt gebruikt. Slechte journalistiek van 1Vandaag. Wat nog wel interessant was, maar dat is in het FTM artikel veel beter verwoord, dat is de verwijzing naar aangiften en het strafrecht. De belofte dat vorderingen onder de € 1.000,- niet meer aangenomen zullen worden, is heel bijzonder. Bij de rechtszaak Auwens is gesteld dat vanwege de enorme groei Invorderingsbedrijf de particulieren bedient en CM zakelijk de ondernemers. Die splitsing was noodzakelijk... De particulieren hebben vaak lage vorderingen. Gaan Lemmens en Konings invorderingsbedrijf opheffen of wachten ze even totdat de storm is overgewaaid en gaan ze dan gewoon weer op de oude voet verder? Naar mijn gevoel heeft dit slechts een tijdelijke impact op het verdienmodel van IVB en verandert er eigenlijk weinig. De druk zal dus vanaf andere kanalen moeten komen… Het helpt als gedupeerden met het artikel van Jan Hein Strop, de uitspraak van het gerechthof Limburg en het zwartboek in de hand toch aangifte gaan doen. Mede gezien de inmiddels talloze verwijzingen naar het strafrecht.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept