Jump to content

rechtzetten

Junior
 • Content Count

  13
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer in spe
 • Gender
  Male
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Ik denk dat je je hier zwaar in vergist! Waarschijnlijk teveel ondernemersbloed in jouw (omgeving) ;D Enfin, mijn stelling is niet dat de adviestarieven te hoog zijn maar dat de oprichting van een stamrecht-bv in 95%van de gevallen veel goedkoper kan dan de huidige minimaal 1250 ex.btw. die een adviseur hiervoor durft te vragen.
 2. Vandaar dus ook de rol van de adviseur omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Ook het willen onderbrengen van activiteiten in je stamrecht BV geeft aan dat advies geen kwaad kan ;) Beste Saskia, Ik maak geen bezwaar tegen advieskosten maar tegen de buitenproportionele kosten die een "adviseur" in rekening brengt voor de oprichting van een standaard stamrecht-bv. Er wordt fors misbruik gemaakt van de onwetendheid en tijdsdruk bij clienten die hun ontslagvergoeding in een stamrechtconstructie willen onderbrengen. De prijzen die hiervoor gerekend worden staan in geen verhouding tot de te verrichten werkzaamheden. Clienten die extra advies nodig hebben kunnen hiervoor toch gewoon een uurtarief afspreken?
 3. Leg mij nu eens uit waarom dit zoveel moet kosten. Volgens mij worden namelijk veel mensen door onwetendheid en tijdsdruk in de armen van een dure adviseur gedreven die primair niets anders doet dan een aantal standaard handelingen verrichten..Volgens mij geldt dit voor 95% van de gevallen. Voor de overige situaties kan, na het oprichten van de stamrecht-bv nog extra advies benodig zijn die specifiek is voor betreffende situatie. Maar bij ontslagvergoedingen is dit mijn inziens zelden het geval. Hoeveel verschillende soorten stamrecht bv's bestaan er immers? Zorg voor een zo volledig en algemeen mogelijk geformuleerde doelstelling in de statuten en je kunt alle kanten uit. Aanpassingen nadien (en dus extra kosten) zijn dan ook niet meer nodig. Volgens mij voldoet het volgende rijtje hierin: a: het aangaan van lijfrente-overeenkomsten en het doen van periodieke uitkeringen. b. het verrichten van consultancy werkzaamheden, (interim)management en dientverlening c. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren en doen beheren, en het voeren of doen voeren van directie over vennootschappen en ondernemingen d. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom. e. het beleggen in registergoederen en roerende zaken, effecten, en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden en het verstrekken van periodieke uitkeringen. f. het uitvoering geven aan een pensioenregeling g. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennotschappen en ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden h. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin. Dit is trouwens het werk van de Notaris, niet van de adviseur! Verder betreft het louter standaard werk namelijk: 1. stamrechtovereenkomst tussen eigenaar en bv opstellen (naw-gegeven, bedrag, datum en handtekening) 2. toelichting op de stamrechtovereenkomst (standaard verhaal t.b.v. belastingdienst) 3.-aanvraag goedkeuring van de belastingdienst om de "gouden handdruk" zonder inhouding van loonbelasting over te dragen naar de stamrecht bv (standaard formulier verkrijgbaar bij de BD) 4.rekening courant overeenkomst tussen eigenaar/directie en de bv (naw, bedrag, datum en handtekening nog in te vullen) 5.Geldleningsoverreenkomst (indien €18000 geleend wordt om het voorschot wat uit andere middelen (niet de gouden handdruk!) af te dekken 9naw, datum en handtekening) Allemaal invuloefeningen dus die in geen verhouding staat tot het bedrag wat er voor de oprichting van een stamrecht-bv wordt gevraagd. Juist omdat het standaard werk is kan het veel goedkoper, zeker als je weet dat een "gewone" bv waar wel maatwerk noodzakelijk is al vanaf zo'n €800 ex. btw. is op te richten. Het is bovendien onzin om te stellen dat de kosten voor fiscaal advies al in de oprichtingskosten van de stamrecht-bv zijn opgenomen. Zoveel ondernemers zoveel verschillende vragen/oplossingen er zijn. Het is simpelweg onmogelijk om dat in een standaard tarief op te nemen.
 4. Over stamrecht bv's wordt veel ingewikkelder gedaan dan nodig. De stamrecht-bv is over het algemeen een beheer-bv. Wil je met het ingebrachte geld gaan ondernemen dan doe je dat over het algemeen via een holding/werkmaatschappij constructie zodat je voor niet meer dat €18000 risco loopt. Op het moment dat je een stamrecht bv opricht dan zijn standaard oprichtingstatuten waarin staat dat met de stamrecht-bv in andere bv's kanparticiperen voldoende. Daarnaast moeten er nog een paar standaard overeenkomsten opgemaak waar alleen de naw-gegevens en bedragen nog maar ingevuld hoeven worden. Alles bij elkaar misschien 2 uurtjes werk. En dan beginnen de prijzen vanaf €1250,00 ex btw! Om de notaris kun je niet heen en daar kun je inderdaad mee onderhandelen. De adviseurs heb je eigenlijk helemaal niet nodig als het gaat om je ontslagvergoeding via een stamrechtconstructie veilig te stellen. Volgens mij moet voor minder dan €600 een standaard stamrecht-bv zijn op te richten
 5. Hallo, Ik verkeer in de gelukkige ??? omstandigheid dat ik een kleine stamrecht bv kan gaan oprichten. Uiteraard heb ik de zoekfunctie al gebruikt en komende donderdag heb ik een gesprek met een fiscaal adviseur die dit voor mij gaat regelen. Om goed voorbereid het gesprek in te gaan wil ik aan jullie vragen welke punten extra aandacht verdienen. Ik zelf kom tot het volgende lijstje: 1. De statuten dienen zo ruim mogelijk opgesteld te worden zodat ik met de stamrecht bv alle kanten uitkan. Zijn er onderwerpen die absoluut in de statuten moeten voorkomen om die vrijheid van handelen zo groot mogelijk te houden? 2. Hoe zit het met maatschappelijkkapitaal versus gestort kapitaal. Vaak zie je dat het maatschappelijk kapitaal op bijvoorbeeld €90.000 is gesteld terwijl er maar €18.000 is volgestort. Wat is het voordeel hiervan ? 3. Ik heb reeds een eenmanszaak. Voorlopig wil ik de activiteiten waar maar een beperkt risico aanzitten vanuit deze eenmanszaak blijven voeren zodat ik maximaal gebruik kan maken van de fiscale voordelen (startersaftrek, zelfstandigenaftrek,etc.). Maar hoe zit het nou met het dga-salaris ad €39.000 op het moment dat ik activiteiten van uit de BV gaan ondernemen terwijl de inkomsten dit nog niet toelaten ? Kan ik uberhaupt activiteiten vanuit de stamrecht BV ontplooien zonder mijzelf een dga-salaris toe te kennen ? 4. Voor de oprichting van de BV wordt een bankverklaring gebruikt t.b.v. de €18.000. Na de oprichting wordt het stamrecht gestort en komt de bankverklaring te vervallen. Is er dan sprake van het echt volstorten van de aandelen of is dit toch ook een verkapte manier van het "kasrondje" ? M.a.w. kan ik dan alsnog hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als de activiteiten van de BV zouden uitlopen op een faillisement? 5. Jullie input ? Alvast bedeankt voor het meedenken!
 6. De officiële perspublicatie van SZW staat hier http://home.szw.nl/actueel/dsp_persbericht.cfm?jaar=2005&link_id=82029.
 7. Het is nog veel erger. Omdat het dienstverband nog steeds voortduurt dient ook het volledige salaris doorbetaald te worden. Waarschijnlijk is de betaling stopgezet dus kan de werkgever nog ruim 4 jaar achterstallig salaris uitbetalen!
 8. Beste Ad, Ik ben geen jurist maar verkeer in een enigzins vergelijkbare situatie. Ik zie het als volgt: Doordat je een kort geding hebt opgestart heb je de verstoorde arbeidsrelatie bevestigd. Het verbaast mij dat je werkgever niet direct op basis hiervan als tegeneis ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft gevraagd maar het kan een tactische zet zijn om hier nog even mee te wachten. Je functie krijg je er niet mee terug ook al zou de rechter in jouw voordeel beslissen. Voor het CWI heb je in ieder geval het bewijs dat je er alles aan hebt gedaan om je werk te behouden dus je ww-rechten zijn veilig gesteld. Bij een eventuele ontbindingsprocedure houdt de rechter geen rekening met de uitspraak van het CWI maar maakt zijn eigen afwegingen. Ik zou daarom om een uitspraak vragen zodat er in ieder geval duidelijkheid ontstaat en je verder kunt gaan met je leven. Sterkte!
 9. Misschien doel je op het thuiswinkel waarborg. www.thuiswinkel.org Maar deze organisatie stuurt echt niet zomaar een factuur. Het lidmaatschap is echter wel prijzig.
 10. Voor al onze dierenvrienden die een eigen zaak willen opstarten (Ik geloof dat alleen deze week er al 3 voor bij kwamen...) Kijk eens bij het hoofd bedrijfsschap detailhandel: http://www.hbd.nl/index.cfm/24,197,73,pdf/BIDdierenspeciaalzaken2004.pdf%5D Als je hier geen basis vindt voor een goed ondernemingsplan (wat je uiteraard zelf schrijft) dan weet ik het ook niet meer. Succes!
 11. Ik zou deze vraag (ook) stellen op http://www.inkopers-cafe.nl volgens hun statitieken ruim 1000 inkopers(?) die zich op dit platvorm hebben aangemeld. .
 12. Vanaf 10 oktober start in de regio Arnhem-Nijmegen "startsmart". Deze organisatie gaat o.a. ook microleningen verstrekken. Zie http://www.startwijzer.nl/index.cfm?id=322 .
 13. Kijk eens op www.arbeidszaak.nl en zoek naar "bedongen arbeid". Volgens mij sta je in je recht. Of je daarmee ook je baan behoud is twijfelachtig maar je kunt in ieder geval je ww-rechten veilig stellen.. 1. Algemeen De verplichting tot het betalen van loon is de belangrijkste verplichting van de werkgever. Het loon dient in de meeste gevallen te worden betaald vóór het einde van de maand waarin het werk is verricht. Bij te late betaling heeft de werknemer recht op de zgn. “wettelijke vertragingsvergoeding”. Deze gaat in op de 4e werkdag nádat de termijn voor loonbetaling is verstreken. Voor dag 4 t/m 8 bedraagt de vertragingsvergoeding 5% van het verschuldigde loon per werkdag en daarna 1% van het verschuldigde loon per werkdag. De vergoeding kan nooit hoger zijn dan 50% van het verschuldigde loon. De werkgever is de vertragings-vergoeding niet verschuldigd indien de te late betaling niet aan hem is toe te rekenen. De werkgever is verplicht om bij iedere betaling van het loon een loonstrook te verstrekken, waarop onder meer zijn aangegeven het bruto loon, de verrichte inhoudingen (sociale premies, loonbelasting, premies voor pensioen en verzekeringen etc.) en het netto loon. Op deze manier kan de werknemer controleren of de werkgever het loon juist heeft berekend. 2. Hoofdregel: “Geen arbeid, geen loon” De werknemer heeft alleen recht op loon over de periode waarin hij de bedongen arbeid heeft verricht. Anders gezegd: geen arbeid, geen loon. Hierop gelden de volgende uitzonderingen: a. De werknemer heeft de arbeid niet verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. De bekendste situatie is die waarin een door de werkgever gegeven ontslag nietig (= ongeldig) is en de werknemer zich bereid heeft verklaard de bedongen arbeid te blijven verrichten. b. Indien de werknemer niet heeft gewerkt in verband met arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte. 3. Loondoorbetaling na nietig ontslag Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen indien hij daarvoor voorafgaande toestemming heeft gekregen van het CWI. Indien deze toestemming ontbreekt, is de opzegging vernietigbaar, dat wil zeggen: de werknemer kan de ongeldigheid van het ontslag inroepen. Dit heeft gevolg dat de arbeidsovereenkomst doorloopt. Indien de werknemer bereid blijft om de bedongen arbeid te verrichten, houdt hij recht op doorbetaling van loon. De werknemer dient de opzegging binnen 6 maanden te vernietigen. Het is verstandig om dit schriftelijk te doen, bij voorkeur per fax en/of per aangetekende brief met bericht van ontvangst. In deze brief dient de werknemer ook aan te geven dat hij bereid is om de bedongen arbeid te verrichten en dat hij aanspraak maakt op doorbetaling van loon. Indien de werkgever desondanks weigert het loon door te betalen, kan de werknemer aanspraak maken op de wettelijke vertragingsvergoeding. Indien nodig kan hij een loonvordering instellen bij de Kantonrechter, eventueel in de vorm van een ‘voorlopige voorziening’, waarbij de zaak met spoed door de rechter wordt behandeld. Verdere informatie over nietig ontslag is te vinden in de rubriek (dreigend) ontslag. Succes met het opstarten van je eigen bedrijf. Want daarvoor is HL toch eigenlijk bedoeld...
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept