Jump to content

Caroline Malmberg

Senior
 • Content Count

  68
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

17

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • Address
  Alexanderveld 85, Den Haag, 2585DB, Netherlands
 • First name
  Caroline
 • Last name
  Malmberg
 • Company or organization name
  Malmberg Waling Advocaten
 • Website address
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen

Company info

Vision

 • I'm looking for people who
  van hun samenwerking een succes willen maken!
 • My opinion about innovation
  Innovatie en creativiteit zijn de sleutels tot succesvol ondernemen. Een onderneming is niet statisch maar ontwikkelt zich voortdurend. En of die voortgang nu met grote of kleine stappen gaat, zonder innovatie gaat een onderneming op een gegeven moment achterlopen.
 1. Beste jdelaa, Er is al genoemd dat vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn: dat betekent dat de schuldeisers van de VOF zich op jullie beiden voor alle schulden van de VOF kunnen verhalen. Wat de hoofdelijke aansprakelijkheid betreft zijn er (in hoofdlijnen) drie soorten schulden: 1. bestaande schulden uit overeenkomsten die zijn afgewikkeld (bijv. een koopovereenkomst) 2. bestaande schulden uit lopende duurovereenkomsten (bijv. een huurovereenkomst) 3. toekomstige schulden uit lopende duurovereenkomsten. 1./2.: Om de gevolgen van de hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken is het inderdaad verstandig deze schulden zo veel mogelijk te voldoen, bij voorkeur voor de uittreding/ontbinding van de VOF, en/of er voor te zorgen dat er voldoende geld is dat deze schulden kunnen worden voldaan. In dit verband is het belangrijk dat je compagnon een eventuele schuld aan de VOF voldoet (zie hieronder). 3.: De hoofdelijke aansprakelijkheid blijft bestaan ook al gaat het om toekomstige verplichtingen (lees bijvoorbeeld deze uitspraak). Die aansprakelijkheid kan worden beëindigd door de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden of een nieuwe afspraak te maken met de desbetreffende contractspartijen (men kan bijv. een verhuurder vragen ermee in te stemmen dat een vennoot na uittreden niet meer of slechts beperkt aansprakelijk is voor de huurpenningen). Dan is er de vereffening van de VOF en de afwikkeling tussen de vennoten onderling. Je schrijft: Als dat nog steeds zo is, geldt dat je compagnon in het kader van de vereffening die schuld aan de VOF moet voldoen. Succes met de vereffening. Caroline Malmberg
 2. Kan er nog beslag worden gelegd op de geleverde goederen? Met vriendelijke groet, Caroline Malmberg
 3. Beste lay-dee, Er zijn allerlei vragen die beantwoord moeten worden om een goed beeld te krijgen: Is er een vennootschapsakte? Zonder regeling in de vennootschapsakte wordt de VOF door het uittreden van een van de partners in principe ontbonden. Dat heeft tot gevolg dat de zaken van de VOF moeten worden afgewikkeld. In het kader van die afwikkeling kan een van de vennoten de onderneming helemaal of gedeeltelijk kopen en voortzetten. De ex-vennoten moeten het dan wel eens worden over een koopprijs. Het is ook mogelijk dat de vennootschapsakte een voortzettingsbeding bevat dat bepaalt hoe de tegenprestatie moet worden vastgesteld en betaald. Als de onderneming niet wordt voortgezet, moet de boedel van de VOF worden vereffend. Dat betekent dat de activa worden verkocht, de contracten worden opgezegd, de schulden worden betaald enz. Als er wat overblijft wordt dat verdeeld door de vennoten (naar rato van het aandeel waarmee zij in de winst delen). Als er schulden overblijven, dan zijn alle drie de vennoten daarvoor hoofdelijk aansprakelijk (zij kunnen door de schuldeisers van de VOF voor het volle pond worden aangesproken). Is er al afgerekend met de vennoot die gedeeltelijk is gestopt of is hij formeel nog vennoot? Zijn er met hem/haar afspraken gemaakt over een lager winstaandeel? Ik neem aan dat die EUR 45.000 op je kapitaalrekening staat. Het vermogen is gelijk aan de waarde van de activa minus de waarde van de passiva. Aan de actiefkant van de balans van de VOF staan de liquide middelen (het geld op de bankrekening) maar er zullen ook andere activa zijn (voorraden, vorderingen op afnemers, enz.). Stel dat de VOF de onderneming aan jou verkoopt en overdraagt. Als er verder geen schulden zijn (bijv. belastingschulden) die de VOF nog moet voldoen, dan heeft iedere vennoot uit de verkoopopbrengst eerst recht op terugbetaling van zijn kapitaal. Daarbij moet inderdaad wel worden bekeken of een van de vennoten in het verleden te veel heeft opgenomen (want dat moet eerst worden recht getrokken): Is de werkplaats een onroerende zaak die eigendom is van één van de vennoten? Dan moet worden nagekeken welke afspraken zijn gemaakt: is de werkplaats economisch ingebracht dan staat deze op de balans van de VOF. Ook kan alleen het genot (gebruik) van de onroerende zaak zijn ingebracht: dan staat de onroerende zaak niet op de balans. Het antwoord is van belang voor de onderlinge afrekening tussen de vennoten. Of is er sprake van een huurcontract? In dat geval is het van belang om goede afspraken te maken met de verhuurder. Een andere - praktische - vraag is of je de werkplaats nodig hebt, wanneer je als ZZP-er alleen verder gaat. Is die bus door de betrokken vennoot namens de VOF gekocht? Of heeft hij die bus privé gekocht en vervolgens in de VOF ingebracht? Of is het helemaal een privé aanschaffing geweest? Succes met de afwikkeling! Caroline Malmberg
 4. Een (deel van) de oplossing voor het liquiditeitsprobleem kan ook zijn dat de betaling wordt uitgespreid. Groet, Caroline Malmberg
 5. Dat lijkt me ontoereikend. Een domeinnaam (of eigenlijk hostnaam) is weinig meer dan het internetadres van een server. Dat hoeft geen webserver te zijn. De domeinnaam kan bijvoorbeeld in gebruik zijn voor een e-mailserver (dat is vrij gebruikelijk zelfs) en een van mijn klanten heeft een aparte domeinnaam voor een FTP-server. Op zichzelf waar, maar het is in ieder geval een begin. Bovendien lijkt het er op dat de domeinnaamhouder het project nog niet exploiteert: Het is dus heel goed mogelijk dat de domeinnaamhouder voor dit domein (nog) geen email-server of FTP-server heeft opgezet.
 6. Beste Telma, Nog een tip: maak ook screenshots (met de datum) zodat je later kan bewijzen dat de domeinnaam niet gebruikt werd. Groet, Caroline Malmberg
 7. Beste Pim, Als jij de regie wil houden, is een goede samenwerkingsovereenkomst essentieel. Vergeet ook niet om daarin duidelijk af te spreken aan wie de intellectuele eigendomsrechten toekomen van hetgeen jij en je partner samen gaan ontwikkelen. Succes! Caroline Malmberg
 8. Tien procent van niets is niets. Er zijn ook constructies denkbaar waarbij klanten betalen voor ontwikkelingskosten. Klopt, maar het is een project wat al een tijdje loopt en al klanten in zitten. Ik ben eerst betaald voor mijn werkzaamheden, maar krijg nu de mogelijkheid om mee te doen met dit product. Het is een product met veel potentie, en kan zeker in de toekomst goede omzetten halen. Als ik dat niet zou denken zou ik er ook niet aan beginnen. Beste Sander, Met een belang van 10% doe je er goed aan een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Als je wilt meedelen in de winst, moet daarin in ieder geval worden geregeld dat de winst ook daadwerkelijk als dividend wordt uitgekeerd. Ook andere zaken komen doorgaans in een dergelijke overeenkomst (of in de statuten) aan bod, bijvoorbeeld: - welke informatie krijg je als minderheidsaandeelhouder; - wat zijn de afspraken als iemand de aandelen wil kopen; - moet er een voorziening komen voor het geval dat er een wijziging optreedt in de persoonlijke omstandigheden van een aandeelhouder (arbeidsongeschiktheid, ziekte, echtscheiding e.d.); - welke bevoegdheden heeft de directie; - voor welke besluiten is de instemming van de minderheidsaandeelhouder nodig, enz. Je hebt het over "ontwikkeltijd": vergeet niet duidelijke afspraken te maken over de intellectuele eigendom van hetgeen door jou ontwikkeld is. Succes! Caroline Malmberg
 9. Er zijn vanuit juridisch perspectief meerdere mogelijkheden: (1) De VOF opent een bankrekening, alle vennoten storten een bedrag en de VOF koopt daarvan de benodigde inventaris. Als het geen succes wordt en jullie houden er mee op, dan moeten de schulden van de VOF worden betaald waarna een eventueel resterend banksaldo en de inventaris kan worden verdeeld onder de vennoten (of de inventaris wordt verkocht en de opbrengst wordt verdeeld). (2) De vennoten kopen zelf de inventaris die zij nodig hebben en brengen die inventaris in de VOF in. Als het geen succes wordt, dan moeten de schulden van de VOF worden betaald. Is dat gebeurd, dan heeft iedere vennoot recht op teruggave van zijn inbreng. (NB: hier zijn variaties mogelijk omdat de inbreng ook alleen economisch kan zijn of de vorm kan hebben van alleen een gebruiksrecht, maar het lijkt me dat je het in dit stadium niet te ingewikkeld moet maken.) In alle gevallen is het verstandig om de onderlinge afspraken in een vennootschapsakte vast te leggen. Veel succes met jullie onderneming! Caroline Malmberg
 10. Het antwoord staat in art. 2:218 BW: tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 210 lid 5 of artikel 238 lid 1 besloten. Met vriendelijke groet, Caroline Malmberg
 11. De verdeling van de winst van een VOF wordt in eerste instantie bepaald door de afspraken die hierover in de vennootschapsakte zijn gemaakt. Vaak bepaalt de vennootschapsakte dat uit de winst van de VOF eerst (a) rente over het kapitaal van de vennoten wordt vergoed en (b) aan de vennoten een vergoeding voor de verrichte arbeid wordt voldaan. De daarna resterende winst wordt vervolgens onder de vennoten verdeeld in een afgesproken (zakelijke) verhouding. Een groot verschil in verrichte arbeid kan op deze wijze worden afgerekend voordat tot verdeling van de resterende winst wordt overgegaan. In sommige vennootschapsakten is de bepaling opgenomen dat de vennoten de winstverdeling ieder jaar in onderling overleg vaststellen. Een dergelijke bepaling geeft dus de flexibiliteit om van jaar tot jaar een aan de situatie aangepaste winstverdeling af te spreken. Wanneer de vennootschapsakte deze flexibiliteit niet biedt, is het ook mogelijk een afwijkende winstverdeling af te spreken maar dan verdient het aanbeveling om die verdeling vast te leggen in een (schriftelijke) aanvulling op de vennootschapsakte. Wanneer er geen vennootschapsakte is, is het aandeel van de vennoten in de resultaten van de VOF evenredig aan hetgeen zij in de VOF hebben ingebracht. Indien een vennoot alleen arbeid heeft ingebracht, is zijn (haar) aandeel gelijk aan het aandeel van de vennoot die het minste heeft ingebracht (zie art. 7A:1670 BW). Het is overigens verstandig om een afwijkende winstverdeling met een fiscalist te bespreken, want de verdeling van de winst moet wel zakelijk zijn. Je moet ten opzicht van de Belastingdienst kunnen onderbouwen waarom de gewijzigde winstverdeling meer recht doet aan de verhoudingen tussen de vennoten dan de oorspronkelijke winstverdeling (zie bijvoorbeeld deze uitspraak). Voor de goede orde: het verdelen van de winst is niet hetzelfde als het uitkeren van de winst. Je kan ervoor kiezen de winst die aan jou wordt toegedeeld in de VOF te laten. Deze wordt dan toegevoegd aan jouw kapitaalrekening. Je betaalt ieder jaar belasting over de verdeelde winst.
 12. 1) Wat doe je of doet je bedrijf precies? Ik ben advocaat en heb mij in de loop der jaren steeds meer toegelegd op een interessant onderdeel van het recht: het opzetten en het ontvlechten van allerlei soorten samenwerkingsverbanden, zoals een B.V. met meerdere aandeelhouders, samenwerkingen in de vorm van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap maar ook meer "losse" samenwerkingsvormen zoals contracten over het gezamenlijk verrichten van research. Ik doe dat met mijn partner, Henk Waling, vanuit een advocatenkantoor dat wij halverwege 2012 hebben opgericht (Malmberg Waling Advocaten in Den Haag). Hiernaast ben ik ook al een hele tijd betrokken bij een andere onderneming. In de negentiger jaren, toen het internet in opkomst was, heb ik met een klein team een website gebouwd waar juristen interactief voorbeelddocumenten konden samenstellen en downloaden (een modellenbank). Op deze website kon iemand aan de hand van een online questionnaire een serie vragen beantwoorden waarna het systeem op basis van de gegeven antwoorden een document “op maat” genereerde dat vervolgens kon worden gedownload. Deze website was zijn tijd ver vooruit. Helaas leverde de exploitatie van de website niet genoeg op om de investeringen terug te verdienen. Op een gegeven moment realiseerden wij ons dat het softwaresysteem waarop onze website “draaide” ook commercieel interessant is voor vakgenoten en anderen die met standaardcontracten en dergelijke werken. In de afgelopen jaren hebben wij ons systeem (onder de naam XiDRAFT) daarom zo aangepast dat het nu een tool is die iedereen online kan gebruiken. 2) Wat betekent innovatief zijn voor je, en waar onderscheid je je in van anderen? Innovatie is voor mij de mogelijkheid om met behulp van technologie mijn vak te vernieuwen, oplossingen te bedenken voor veel voorkomende problemen en voor het efficiënter uitvoeren van allerlei taken. Het is mensen eigen om, staand op de schouders van de vorige generatie, steeds nieuwe tools te bedenken. Het fascinerende vind ik dat de ontwikkelingen steeds sneller gaan: innovatie leidt tot vergaande automatisering en zal onze samenleving ingrijpend veranderen. Mijn interesse in innovatie is wat mij onderscheidt van andere juristen. Juristen hebben de reputatie nogal traditioneel en risicomijdend te zijn; in de juridische wereld lijkt de tijd soms stil te staan. Onlangs las ik een artikel waarin iemand van mening was dat de komst van email in ons vak de enige echte doorbraaktechnologie van de afgelopen jaren is geweest… Er valt op juridisch terrein met innovatie dus wel wat winst te behalen. Maar hier is natuurlijk ook een spanningsveld: wij advocaten rekenen immers op basis van uurtje-factuurtje af en de uitdaging zal zijn om de tijdwinst door efficiency verbetering daadwerkelijk te verzilveren. Ik ben er van overtuigd dat de veranderingen in onze samenleving door innovatie en automatisering niet zijn te stoppen. Daar zitten mogelijk negatieve kanten aan (door automatisering gaat betaald werk “verloren”) maar ook grote voordelen. Als bijvoorbeeld online tools zoals die van ons op grote schaal zou worden gebruikt krijgen particulieren en ondernemers (voor wie goede juridische ondersteuning nu vaak - te - duur is) gemakkelijker en goedkoper toegang tot juridische kennis en know-how waardoor zij hun juridische positie kunnen verbeteren. 3) Welke film of welk televisieprogramma kun je iedereen aanraden? Ik heb natuurlijk geen tijd gehad voor film of televisie kijken ;)! Maar als ik dan stiekem toch even de buis aanzet dan kijk ik graag naar series als House of Lords, Breaking Bad, Braquo, The Wire of Homeland. 4) Hoe ben je zo enthousiast betrokken geraakt bij Higherlevel.nl? Als je als ondernemer vragen hebt stuit je al snel op Higherlevel. Ik vind het fantastisch hoe op dit forum zoveel goede en praktische informatie wordt gedeeld. Heel bijzonder! Het succes van het forum komt natuurlijk door de inzet van de actieve forumleden (veel dank daarvoor!). En op een gegeven moment zag ik een vraag die ik wel moest beantwoorden... Ik merkte dat het behalve nuttig (eigen belang speelt natuurlijk wel een beetje mee om ons nieuwe kantoor op de kaart te zetten) ook gewoon leuk is om kennis te delen. De laatste tijd heb ik het erg druk gehad en is het er niet zo van gekomen, maar dat komt wel weer wat mij betreft. 5) Aan welk lid van Higherlevel wil je graag de volgende "Vijf Vragen" stellen, en welke bonusvraag zou je hem of haar graag willen stellen? Aan Marcel Spruit (als hij ten minste nog niet aan de beurt is geweest) omdat ik altijd veel leer van zijn heldere antwoorden! Mijn bonusvraag aan Marcel: belemmert de overheid het starten en groeien van MKB ondernemingen door een overvloed aan regels op het gebied van boekhouden/belastingen en wat is jouw top 3 voor vereenvoudiging? Bonusvraag aan mij van Mikki: Gezien je profiel ben je mediator om samenwerkingsvormen tot stand te brengen en te begeleiden. Ikzelf ben voorstander van coöperatievormen. Dit omdat ik van mening ben dat als met name kleine zelfstandigen zich formeren gezamenlijk grotere projecten op kunnen pakken. Echter, ik zie in de HL-wereld hier weinigen écht van deze samenwerkingsvorm gebruik maken. Merk jij in deze tijd, waar het mede gezien de crisis, moeilijk is om klanten/projecten binnen te halen dat men meer gebruik maakt van samenwerkingsvormen of juist niet? Net als Mikki ben ik een voorstander van samenwerken en begeleid ik partijen bij het opzetten daarvan (als advocaat niet als mediator). Vooral voor kleine ondernemingen kan het goed zijn om de krachten te bundelen. Bij het selecteren van een samenwerkingsvorm denkt men echter meestal toch niet snel buiten de gebaande paden. Dat begrijp ik ook wel want experimenteren kan interessant zijn, maar dat doe je meestal niet met je eigen onderneming… Dat gezegd hebbende blijkt het in de praktijk ook vaak lastig om in grotere samenwerkingsverbanden met veel mensen samen te werken: je hebt dan goede afspraken nodig over het aansturen van het geheel om te voorkomen dat de samenwerking verzandt in oeverloze discussies tussen de partners. De crisis speelt wel een rol, maar - hoe kan het ook anders - in negatieve zin: als de inkomsten in een samenwerkingsverband dreigen af te nemen, kiest men vaak de oplossing het samenwerkingsverband te verbreken of besluiten de partners dat een van hen moet vertrekken.
 13. Een vof is een contract en contracten kunnen alleen door alle contractspartijen gezamenlijk worden gewijzigd. De vennootschapsakte kan een bepaling bevatten voor een situatie als deze (bijv. een bepaling die vennoten het recht geeft om een van hen uit te stoten indien deze onvoldoende presteert gekoppeld aan het recht voor de uitstotende vennoten om de onderneming voort te zetten). Bevat jullie vennootschapsakte een dergelijke bepaling? Ook kan worden overwogen de vof te beëindigen of op te zeggen: of dat een goede strategie is hangt ook weer van de inhoud van de vennootschapsakte af. Kortom, er is nog (te) weinig informatie. Overigens kan een bespreking van de problemen door de vennoten niet alleen de lucht klaren maar ook duidelijk maken dat voor de overige vennoten de maat vol is. Succes!
 14. Dit is inderdaad een wijziging van het desbetreffende artikel in de vennootschapsakte. Leg hierbij wel duidelijk vast wat is afgesproken; de volgende punten moeten helder zijn: - nieuwe verdeelsleutel van de winst tussen de vennoten - geldingsduur van de nieuwe afspraak (voor onbepaalde tijd of vindt op enig moment weer een herziening plaats op basis van prestaties/inbreng van de vennoten) - hoe wordt de winst vastgesteld (gaat van de winst - voor verdeling onder de vennoten - bijvoorbeeld eerst een vergoeding voor verrichte werkzaamheden af) - geldt deze verdeelsleutel ook voor liquidatiewinst/-verlies in geval van het beëindigen van de v.o.f. Succes, Caroline Malmberg
 15. Beste Eelco, Als ik dit lees, rijzen er bij mij allerlei vragen: [*] Hoeveel procent van de aandelen heb je? [*] Zijn de bestuurders ook je mede-aandeelhouders? [*] Zijn er managementovereenkomsten gesloten? Zo niet: zijn er afspraken gemaakt met de bestuurders over hun beloning? [*] Heeft de algemene vergadering de management fee van de bestuurders vastgesteld (art. 2:245 BW)? [*] Heb je geïnvesteerd op basis van een business plan? Of is er een budget opgesteld voor de ontwikkeling van de producten en de website? [*] Wat is er afgesproken over de informatie die aan jou zou worden verstrekt? Groet, Caroline Malmberg
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept