Jump to content

Wim Schreuder

Senior
 • Content Count

  36
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

7

Personal info

Company info

Vision

 • I'm looking for people who
  grip op pensioen willen krijgen!
 1. De pensioenvoorziening is in feite een schuld van de BV aan de DGA (uitgesteld loon => oftewel levenslang pensioen). Dat maakt de indeling onder langlopende schuld logisch.
 2. Beste Sandradj Bij pensioen in eigen beheer is jaarlijks een actuariële berekening nodig. Dat is een berekening waarin rente, sterfte- en levenskansen en kosten zijn verwerkt. Zo'n berekening kun je niet zelf maken. Het maakt daarbij niet uit of het om een actieve of inactieve BV gaat. Groeten, Wim
 3. Ik sluit me aan (bijna) bij wat Norbert al meldt: BND is op zich een prima organisatie met een goed product, maar het is gewoon een box 1 (dus niet box 3) lijfrente-opbouwrekening. Je spaart een kapitaal dat je bij pensionering moet omzetten in een lijfrente. De inleg betaal je vanaf de privérekening en is in box 1 aftrekbaar. De lijfrente is een periodieke (in box 1 belaste) uitkering. Die lijfrente kun je vanaf de omzettingsdatum door een bank of verzekeraar laten uitkeren. Bij een bank is het per definitie een tijdelijke, bij een verzekeraar kan het levenslang zijn. Zo zijn er meer verschillen, waarvan het nu wat ver voert om ze tot in detail te behandelen. Een andere mogelijkheid is dat je via de BV een 'echte' pensioenregeling treft. Als ware je werknemer (en dat ben je 'soort van' ook van je BV). Deze pensioenregeling valt dan onder de Wet op de loonbelasting en moet voldoen aan regels die die wet omtrent pensioen stelt. Dat zijn overigens regels die voor alle pensioenregelingen gelden, op dit punt is een dga-pensioenregeling niet anders dan een werknemerspensioenregeling. Denk daarbij aan zaken als hoe hoog een pensioen maximaal mag zijn en wat er gebeurt als een pensioenregeling niet aan de regels voldoet (de regeling wordt dan belast en beboet, geldt trouwens ook voor lijfrenteregelingen die niet aan de regels voldoen). Vanzelfsprekend drukken de kosten van een pensioenregeling op de BV. De BV betaalt dus rechtstreeks aan de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder is bij een dga-pensioenregeling via de BV sinds 01-07-2017 altijd een verzekeraar (heel soms kan het ook een pensioenfonds zijn). Verder onderscheidt de pensioenregeling zich in de praktijk van de lijfrenteregeling op het punt van nabestaandenpensioen. Die zitten bij pensioenregelingen meestal ingebakken in de aard van de regeling (ouderdoms-, partner- en wezenpensioen, zo nodig ook nog ANW-aanvullingspensioen, eventueel premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid). Bij lijfrenteproducten moeten deze onderdelen vaak via aanvullende verzekeringen worden geregeld. Tot zover in hoofdlijnen. Wat voor jullie als dga's passend is, is niet zo 1-2-3 te zeggen. Dat hangt van jullie persoonlijke situatie af. Om daar meer over te zeggen of zelfs te adviseren, is persoonlijk advies nodig waaraan door de Autoriteit Financiële Markten eisen worden gesteld. Ik mag dus niet, naast algemeenheden zoals hierboven, via dit forum persoonlijke adviezen geven.
 4. Hallo Dingo35, Als de lijfrente in de uitkeringsfase zit, moet elk jaar een bmw-berekening worden gemaakt op basis van de rente uit jouw lijfrenteovereenkomst. De lijfrente is immers levenslang, bevat sterftekansen. Je kunt in die fase dus niet meer alleen volstaan met aftrek uitkering en oprenten saldo. Groeten, Wim
 5. Hallo Dingo35. - Fiscale risico's: ik kan alleen maar aangeven wat de fiscus mag doen als een regeling onzuiver is. Dus of je hebt mazzel, of de fiscus kent haar eigen regels niet, of ze doen alleen steekproeven, of ze zijn overbelast etc. etc. Ga er gerust van uit dat ze het ook op z’n tijd toepassen. - Met 4,5% bedoelde ik de rente in jouw overeenkomst. Die kan t.z.t. variëren, zo begrijp ik uit jouw tekst (‘vijflaarlijks te herzien met 10 jaars staatslening NL’). De rente uit jouw overeenkomst moet je ook in de uitkeringsfase blijven aanhouden. Je kunt deze alleen veranderen voor zover het contract hierin voorziet. Veranderen omdat de marktrente is veranderd vindt de fiscus niet ‘zakelijk’. Dat zouden namelijk vele pensioen- en lijfrenteverzekeraars ook wel willen die kreunen en steunen vanwege de bedragen die ze op grond van oude garanties moeten reserveren… Succes! Groeten, Wim
 6. Hallo Dingo35, Mijn tips/opmerkingen zijn de volgende: - oprenten van een lijfrentevoorziening mag in beginsel niet worden gestopt. Verlies in de BV is geen reden tot stoppen. Als je stopt, zou ik dit met de Belastingdienst afstemmen. Bij oneigenlijk stoppen heeft de Belastingdienst het recht om de voorziening te belasten (max 52%) en een revisierente op te leggen (20%). - Een BMW-berekening is moeilijk. Vandaar het programma van Akkermans. Er zit niet alleen rente in, maar ook kosten en sterftekansen. - bij de huidige rentestand zal een lage lijfrente-uitkering worden berekend. Die moet in de uitkeringsfase vervolgens weer tegen 4,5% worden gewaardeerd. Gevolg is dat een deel van de voorziening vrijvalt in de winst (of verlies). - de uitkering is levenslang als je nu start. In sommige situaties is een tijdelijke uitkering mogelijk. - de glijclausule (aanpassen van uitkering of overeenkomst als iets niet goed blijkt te zijn) staat vaak in een overeenkomst, maar of de Belastingdienst deze in voorkomend geval accepteert, is maar de vraag. - Lijfrentetermijnen moeten aan een natuurlijk persoon toekomen. Tot zover mijn opmerkingen. Ik geef je in overweging om voor verdere afhandeling een fiscalist in te schakelen. Met vriendelijke groet, Wim
 7. Of afkoop PEB invloed heeft op de WKR-ruimte hangt af van de hoogte van de afkoopsom. In de meeste gevallen zal het afkoopdeel meer bedragen dat 10% van de totale loonsom en moet de afkoopsom buiten beschouwing worden gelaten. Alleen kleine afkoopsommen die 10% of minder bedragen tellen wel mee voor het bepalen van de 1,2% WKR-ruimte. (wijsheid afkomstig van de Belastingdienst).
 8. Zeker Dirkmuis. Bij zowel pensioen als lijfrente spaar je fiscaal aftrekbaar. In het ene geval via de BV met een product dat bij een verzekeraar is ondergebracht, in het andere geval met een product van een bank of verzekeraar. Tegenover de fiscale aftrek staat dat je het geld dat je opbouwt alleen mag gebruiken voor pensioen/lijfrente. Het is dus 'beklemd' vermogen (en valt buiten box 3). Fiscaal ideaal (en vaak voorkomend) zou zijn dat de aftrek een hoger belastingvoordeel oplevert dan de belasting straks op de periodieke uitkering. Bijvoorbeeld lijfrentepremieaftrek tegen 52%, terwijl het pensioeninkomen vaak lager is en de 52%-schijf niet meer bereikt. Zoals geschreven: beide vormen zijn in zekere zin beschermd tegen het faillissementsrisico van de spaarder. Aan de aanbiederskant speelt dat bij lijfrente (bancaire) producten onder het depositogarantiestelsel vallen, dus beschermd tot 100K. Bij verzekeraars is dat n.v.t., omdat bij een verzekeraar geen 'bankrun' kan ontstaan. Verdere verschillen: [*]lijfrente kan tijdelijk worden uitgekeerd (wel met spelregels), pensioen is altijd levenslang; [*]lijfrentepremieaftrek is pakweg 14% van een inkomensgrondslag, voor jong en oud, bij pensioen is het leeftijdsafhankelijk. Een jongere kan minder pensioenpremie inleggen dan een oudere. Omslagpunt ligt ruwweg rondom leeftijd 45 (afhankelijk van een hele rits aan variabelen) [*]bij lijfrente kun je van jaar tot jaar bepalen of en wat je wilt storten (mits onder max), bij pensioen moet je elk jaar de verplichting (tot opbouw en risico-afdekking) uit de pensioenovereenkomst nakomen. En er zijn nog verschillen met betrekking tot nabestaandenpensioen en afdekking arbeidsongeschiktheid, maar die laat ik nu even voor wat het is. Al met al twee verschillende pensioenopbouwmogelijkheden waarbij de persoonlijke situatie van belang is om voor het een of het ander te kiezen.
 9. Mijn lampje in deze mistige materie: BND biedt 'pensioen' aan via een 'pensioenrekening'. Fiscaaltechnisch gaat het hier niet om 'pensioen' (voor werknemers, beschermd door de pensioenwet) maar om 'lijfrente', waarvan iedereen in NL gebruik kan maken. Ook de 'ZZP-pensioenrekening' van BND is een lijfrenterekening. De DGA-pensioenrekening van BND is noch een lijfrente- noch een pensioenrekening. Het is een dekkingsrekening die bedoeld is voor BV's waar de DGA een pensioentoezegging in eigen de BV beheer opbouwt. De BV moet ervoor zorgen dat de pensioenuitkeringen t.z.t. ook kunnen worden opgehoest. Dat kan de BV doen door ervoor te zorgen dat ze zelf voldoende liquiditeiten heeft. Daarbij kan er voor worden gekozen om elders een pot geld op te bouwen. Die pot geld kan de vorm hebben van een dekkingspolis bij een verzekeraar of de DGA-pensioenrekening bij BND en is gewoon een activapost (dus ook risicodragend in geval van faillissement). Er zit geen pensioenverplichting op, zoals wel het geval is bij een de pensioenvoorziening aan de passivakant. Tegen de tijd dat de DGA met pensioen gaat, keert de rekening het geld uit naar de BV die dit geld vervolgens gebruikt voor het uitkeren van pensioen. Wat pensioen in eigen beheer betreft: dat staat op het punt om te worden uitgefaseerd. Zie columns die ik hier eerder over schreef. De bedoeling was dat het per 01-01-2017 zou gebeuren, een fiscaaltechnische kwestie heeft de boel echter vertraagd. De staatssecretaris zal nog een aanvulling op het wetsvoorstel maken dat naar verwachting eind januari verschijnt. Als straks pensioen in eigen beheer is afgeschaft, kan de DGA nog steeds fiscaal aftrekbaar voor zijn pensioen sparen via een lijfrenterekening of een pensioenpolis. In het eerste geval legt hij vanuit privé geld in (aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting). In het tweede geval sluit de BV een polis bij een pensioenverzekeraar, net als men voor een werknemer zou kunnen doen. Deze polis is, net als bij pensioen in eigen beheer, gebaseerd op een pensioenovereenkomst (arbeidsvoorwaarde) die de BV met zijn DGA in rol van werknemer afspreekt. Deze pensioenvormen zijn, in zekere mate, ook beschermd tegen het faillissementsrisico van de DGA (in privé) of de BV. Hopelijk biedt deze uitleg wat duidelijkheid. Groeten Wim
 10. Goedemorgen Manta, Wat redelijk is, is afhankelijk van veel factoren. Een precieze uitspraak kan ik dus niet doen. Ik kan je wel een paar vuistregels geven: De gemiddelde Nederlander werkt ongeveer een dag in de week voor het pensioen (dus 20% van het loon). In die vuistregel zit dus alles en iedereen. Jong, oud, luxe regelingen, sobere regelingen. Kijk je naar het bedrijfsleven dat niet aan cao of pensioenfonds is gebonden, dan wordt daar vaak een beschikbarepremieregeling gevoerd. Geld wordt ingelegd in beleggingsfondsen, het pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in pensioen. Het toekomstig pensioenstelsel waar Klijnsma aan werkt, zal naar verwachting kenmerken van dit type regeling hebben. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het stelsel namelijk richting 'persoonlijk pensioenvermogen'. Binnen beschikbarepremieregelingen wordt de maximaal toegestane premie afgeleid van leeftijdsgebonden premiestaffels. Ooit waren ze er alleen op 4% rekenrente, maar inmiddels grossiert de Belastingdienst in staffels en afgeleide regelgeving kan bijvoorbeeld ook 2% rekenrente als uitgangspunt worden genomen. Hoe lager de rekenrente, hoe meer geld er aan zo'n regeling mag worden betaald. De percentages uit de staffels worden genomen over het loon minus een franchise (dat deel van het loon dat buiten beschouwing blijft omdat men ook AOW-rechten heeft). De franchise ligt vaak op (afgerond) € 13.000. Dus loon € 33.000, pensioengrondslag waarover premie wordt uitgerekend € 20.000 (op fulltimebasis). De premiestaffel op 4% rekenrente loopt van circa 4% (15- tot 19-jarigen) op naar bijna 28% (65 tot 67-jarigen). Die op 2% van ongeveer 15 naar 40%. Laatstgenoemde past meer bij de huidige tijd van extreem lage rentestanden. Daarnaast komen bij de staffelpremie nog wat kosten voor overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsdekkingen en uitvoeringskosten van de pensioenuitvoerder. Wat redelijk is, kan dus nogal verschillen, afhankelijk van leeftijdssamenstelling en hoogte salarissen. Verder nog de volgende belangrijke punten: - houd rekening met wetgeving rondom gelijke beloningsaspecten; - over een loonsverhoging zijn (tot max SVW-loon) ook werkgeverslasten verschuldigd; - als werknemers privé wat moeten regelingen, kunnen ze niet collectief beleggen en moeten ze zelf advieskosten maken (kan aardig oplopen); - een pensioenregeling via de werkgever biedt grote toegankelijkheid omdat de Wet Medische Keuringen van toepassing is (verbod tot vragen van gezondheidswaarborgen). Tot zover mijn reactie. Met vriendelijke groet, Wim Schreuder
 11. Beste Prinsrachid, laten we de discussie zuiver houden. Onder de titel 'oudedagsreserve' kan de dga niet vrijwillig reserveren. Alleen de IB-ondernemer ('zzp-er') kan nog een fiscale oudedagsreserve opbouwen. De dga moet zich voor zuivere oudedagsvoorzieningen wenden tot de drie overgangsmogelijkheden voor het opgebouwde deel of externe opbouw voor het toekomstige deel. Natuurlijk kan hij ook simpelweg geld in zijn BV laten staan/oppotten (waarbij te maken rendement uiteraard onder vpb valt) en t.z.t. hieruit dividend opnemen.
 12. Dank voor jouw reactie 'Easy Does It' De overheid vertrouwt burgers, meer precies in deze de dga's, juist heel veel zelfstandigheid toe. Er is voor hen namelijk niets geregeld, behalve AOW (het 'overheidspensioen') die voor iedereen geldt. Er wordt nu alleen een keuzevakje dichtgezet, namelijk het opbouwen van pensioen 'in eigen beheer' (met de BV als verzekeraar/pensioenuitvoerder). Dat stopt. Als de dga naast zijn AOW nog wat wil opbouwen, is hij/zij nu dus aangewezen op voorzieningen zoals die voor werknemers openstaan: pensioenopbouw bij een verzekeraar of (soms) pensioenfonds, of lijfrente bij een bank of verzekeraar. Bij werknemers gaat het (bij pensioen) vaak om collectieve regelingen. De dga zal een individuele regeling moeten treffen. Nog een paar woorden over 'verplichte pensioenverzekering'. Er is inderdaad bij de politiek een denkrichting (maar geen meerderheid) die zzp-ers wil verplichten om pensioen op te bouwen. Met 'zzp-er' bedoelt men in die discussie echter niet de zonder personeel werkende dga. En, eerlijk gezegd, zie ik het ook niet 1-2-3 gebeuren dat de zzp-er verplicht moet gaan opbouwen. Ja, misschien ooit een soort van basisdingetje om het onderwerp politiek af te doen. We zullen zien. Vooralsnog moet de zzp-er zonder BV zijn pensioen opbouwen via het lijfrentestelsel. Overigens stond in één van de brieven van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer het idee om, als eigen beheer voor de DGA zou worden afgeschaft, ook de FOR voor de IB-ondernemer ('zzp-er') af te schaffen. Een goed ingevoerde bron bij de Belastingdienst wist mij echter te vertellen dat het daarvan zeker in deze kabinetsperiode niet meer zal komen. De dga mag straks op zijn balans dus geen fiscale pensioenreserve meer vormen, maar de IB-ondernemer mag dit voorlopig nog wel doen d.m.v. de FOR.
 13. Prima toelichting Prins, dat maakt het wat duidelijker in het toch al zo mistige 'wat-mag-fiscaal-allemaal-wel-en-niet-veld'. Dank en groet, goed weekend Wim
 14. Hallo Prins, Ik kan dat niet plaatsen als zijnde fiscaal toelaatbare pensioenreserveringen binnen een BV. Tenzij je wellicht van koninklijke bloede bent en buiten de wet valt :) Groeten Wim
 15. Graag gedaan Koos. 4% geldt alleen voor de fiscale waarde. De commerciële waarde werd afgelopen jaar berekend met 1% rekenrente. Daarnaast nog juiste toepassing van kosten, indexatie en levens-/sterftekansen. Het zijn complexe berekeningen die via pensioensoftware worden gemaakt (toevallig zit ik er nu één te maken). Wat jij opmerkt, sparen via de bv, is wat de staatssecretaris trouwens ook signaleert als alternatief. Vervolgens is het wachten op het moment dat de discussie losbarst over 'volvette BV's' (die term gaat ongetwijfeld vallen om ergens punten te scoren). Alweer een paar maanden terug was in het nieuws (ik meen Nieuwsuur) dat enkele politieke partijen het niet eerlijk vinden dat privévermogen wordt belast met vermogensrendementsheffing en dat kapitaal in BV's, nadat er eenmaal Vpb is afgerekend, ongestoord en onbelast in de BV kan blijven en de DGA zo een 'onbelaste' spaarpot heeft. (dikke disclaimer dat dit niet allemaal mijn mening vertegenwoordigt en elke nuance mist). Groeten Wim
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept