Jump to content

Anoniem_8548

Super Senior
 • Content Count

  152
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • How did you find us:
  anders

Register

 • What age group do you belong to?
  < 18
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 1. Je kunt ook overwegen om een handelsnaam voor de vastgoedbemiddelingswerkzaamheden toe te voegen. Zie hierover de website van de Kamer van Koophandel.
 2. Wat ik in de wetenschap hoor, is dat men al blij mag zijn als het per 1 januari 2011 gaat lukken en er wordt rekening gehouden met 1 juli 2011. Wat de echte ingangsdatum wordt, weet op dit moment niemand...
 3. Je kunt hier beter niet te licht over denken. Mijn indruk is dat je een onderneming blijft drijven en daarmee inschrijvingsplichtig bent. Als je dan niet bent ingeschreven, pleeg je een economisch delict.
 4. Ron, Ik vraag me af of de wetgever met de wetstekst zoals deze hierboven staat vermeld daarmee bedoeld heeft dat een papieren kopie niet zou mogen. (...) De wetgever heeft dit inderdaad niet zo bedoeld. Uit de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken II 1987/88, 20 393) blijkt dat de wetgever gevallen voor ogen had waarin ongewild een mogelijkheid om te frauderen in de hand wordt gewerkt, door bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden documenten te vervaardigen die op paspoorten of andere reisdocumenten lijken.
 5. Paus-E, de situatie die jij schetst, is in mijn ogen niet vergelijkbaar met een situatie zoals Fred Wiersma schetst. Daarnaast is men, ook in de door Fred geschetste situatie, niet strafbaar. Mogelijk handel je in die situatie dan wel onrechtmatig en kun je schadevergoedingsplichtig zijn, maar je zult zeker niet strafrechtelijk vervolgd worden.
 6. Ik ben bang dat je het verkeerd hebt gelezen, zie de zinsnede 'anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf'. Jouw toestemming is in dit geval dus niet nodig. Dat het om een vof gaat, maakt niet uit. Waarschijnlijk stelt de kredietverstrekker dit als voorwaarde om de verhaalspositie te versterken. Met art. 1:88 BW heeft dit zoals hiervoor geschreven niet te maken. Mijns inziens heeft Johan gelijk en geldt dit ook voor jouw situatie. Geldlening- en de kredietovereenkomsten vallen niet onder art. 1:88 BW.
 7. Dus kan hr het buiten weten van echtgenote doen, wanneer hij een bv of nv heeft ? De echtgenoot heeft, in geval van de genoemde omstandigheden, niet de toestemming van de andere echtgenoot nodig. Deze bepaling dient overigens beperkt uitgelegd te worden. Kun je me uitleggen waarom ? Het huwelijksgoederenregime is niet relevant voor het behoeven van toestemming of het kunnen doen van een beroep op de vernietigingsgrond. Ook wanneer de echtgenoten onder algehele uitsluiting van enige gemeenschap van goederen zijn gehuwd, kan de andere echtgenoot een beroep op de ve
 8. Op grond van art. 1:88 BW, waarop Ger waarschijnlijk doelt, heeft een echtgenoot toestemming van de andere echtgenoot voor bepaalde rechtshandelingen nodig. Een daarvan is een overeenkomst die ertoe strekt dat de echtgenoot, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt. Deze toestemming is niet vereist indien de rechtshandeling wordt verricht door een bestuurder van een nv of bv, die daarvan alleen of met zijn medebestuur
 9. Dan moet imho wel expliciet opgenomen zijn dat de betreffende woonruimte niet als zodanig gebruikt mag zijn. Een algemene 'alleen als horeca' opmerking is daarvoor niet voldoende. Lees je dan ook een zogenoemde gemengde huurovereenkomst in de akte, mogelijk zelfs met toepassing van de wettelijke regeling voor woonruimte op het appartement (nu een splitsing tussen het feitelijk gebruik van de woonruimte en het feitelijk gebruik van de bedrijfsruimte mogelijk lijkt)?
 10. Eerst schrijf je dat je het gehele pand huurt, dan schrijf je (punt 4) dat je het pand hebt gekocht. Dit volg ik niet. Overigens is deze zaak - voor zover het een en ander nu te beoordelen is - niet zwart-wit, waardoor een eenduidig antwoord moeilijk wordt.
 11. Het pand is verhuurd met een andere bestemming dan gebruik als woonruimte, waarbij de huurbeschermingsbepalingen voor woonruimte buiten toepassing blijven. Dit geldt ook als de huurder het pand deels als woonruimte gaat gebruiken. Dit kan alleen anders als de verhuurder instemt met het gebruik als woonruimte.
 12. Ja, je kunt bij de Kamer van Koophandel een adressenbestand kopen, waarbij je de mogelijkheid hebt om te selecteren op starters. Zie hier voor meer informatie.
 13. Ik ga ervan uit dat de publicatie een onrechtmatig karakter heeft en dat website X A als enig beheerder heeft. Het verwijderen van de publicatie neemt niet weg dat er een onrechtmatige daad is gepleegd door A. Het feit dat Google de publicatie indexeert, is een gevolg van het onrechtmatig handelen van A en dit kan A worden toegerekend. Indien de strafrechter (smaad en laster zijn immers misdrijven) de betreffende publicatie kwalificeert als smaad of laster en hierin voldoende bewijs ziet, kan er een veroordeling volgen. Civielrechtelijk verwacht ik wel dat de rechter dit bewij
 14. Verwerker X hoeft Google niet te dwingen de informatie te verwijderen, maar moet zich er wel voor inspannen dit van Google gedaan te krijgen. Dit komt erop neer dat X Google dient te verzoeken de betreffende URL uit de zoekresultaten te halen. Zie ook: A. Engelfriet, 'Verplichting tot verwijdering forumbericht uit Google Cache', Ius mentis 21 april 2008.
 15. Ik neem aan dat de onderneming geen naamloze vennootschap met beursnotering is, want in dat geval kan de certificaathouder verzoeken om een stemvolmacht van het administratiekantoor. In beginsel dient het administratiekantoor daaraan mee te werken. Dan over het waarschijnlijke geval dat het niet om een beursgenoteerde nv gaat. De certificaathouder (van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven) mag wel de aandeelhoudersvergadering bijwonen en het woord voeren, maar hij heeft zoals hiervoor is geschreven geen stemrecht. De beheersverhouding zal worden neerge
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept