Ga naar inhoud

Ed Creemers

Super Senior
 • Aantal berichten

  105
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Ed Creemers

 1. Informatie die ik gehoopt had op dit forum te krijgen. Helaas blijkt dat ijdele hoop te zijn geweest.
 2. Je vraagt je af hoe iemand ooit nog de zin op kan brengen om een initiatief door te zetten.
 3. Duidelijk. Laat ik het anders stellen. Een horeca-ondernemer koopt een horeca-onderneming met behulp van een financiering bij de bank. Als rechtsvorm kiest hij voor de eenmanszaak. Lekker recht-toe-recht-aan. Einde verhaal. Dan eenzelfde geval als hierboven, maar de bank wil niet financieren. Een groep particulieren biedt de helpende hand. Geen lening, maar een investering als mede-ondernemer in de horeca-onderneming. Is er iets zinnigs te zeggen over de rechtsvorm(en) waarin dit gegoten zou kunnen/moeten worden?
 4. Ik begrijp de reactie wel, maar ik zit in een oriënterende fase en volgens mij is een forum als dit daar juist voor bedoeld. Door direct te verwijzen naar een deskundige met bijbehorende facturen verliest een forum groot deel van haar waarde. Door juist te kiezen voor een CV hebben de investeerders niet zoveel last van aansprakelijkheden en het wordt op dit punt nodeloos vertroebeld door het te hebben over verzekeringen, inkomens, pensioenen en "wat al niet". Dat zijn zaken die op dit punt helemaal niet gevraagd worden en als iemand 1.000 euro wil investeren dan vind ik zijn/haar inkomen, pensioen en dergelijke helemaal niet zo interessant. Als ik voor 1.000 euro aandelen Philips wil kopen is dat ook niet aan de orde. Hoe de winst verdeeld moet worden en hoe het gaat als de uitbater wil stoppen of als een investeerder er uit wil, dat kan in de overeenkomst van de vennootschap geregeld worden. Maar dat gaat nu nog veel te ver. Het gaat nu even om de vraag of een cv met een uitbater als beherend vennoot en de investeerders als stille vennoten een aardige keuze is, of dat er alternatieven (geen opgetuigde kerstbomen) zijn die wellicht beter zijn en nog bekeken moeten worden.
 5. Dag Norbert, Goeie reactie. Je hebt gelijk, het is nog lang geen kerstmis. En feitelijk ben ik zelf ook een groot voorstander van eenvoud. Zou een CV met de uitbater als beherend vennoot en de investeerders als stille vennoten dan de juiste keuze zijn? Of voegt het nog iets toe om voor die investeerders een aparte entiteit op te richten, waarna die als stille vennoot optreedt? Een BV met een DGA en fiscaal loon en een aandelenregister en die hele zooi wil ik best graag vermijden...
 6. Op korte termijn komt er een horecagelegenheid leeg te staan. Het onroerend goed is alleen te koop, niet te huur. Er is een mogelijke uitbater, maar die kan het geld niet bij elkaar krijgen voor de aankoop. Een groep van investeerders zou dit wel kunnen. Is het een reële mogelijkheid om met de investeerders een Coöperatie U.A. op te richten, die het onroerend goed koopt, waarna deze Coöperatie en de uitbater samen een VOF oprichten, waarbij de Coöperatie het vastgoed als prestatie inbrengt en de uitbater de dagelijkse werkzaamheden, waarbij de winstverdeling in onderling overleg wordt vastgesteld?
 7. Bedankt, dat is goed nieuws. En die auto staat natuurlijk op de zaak...
 8. Ik heb in november 2013 een elektrische auto gekocht (Nissan Leaf), er vanuit gaande dat ik dan 5 jaar lang geen bijtelling heb. Geldt deze regeling nog steeds?
 9. Bon, ik houd een restwaarde van 10% aan. Bedankt voor het meedenken.
 10. Wederom dank. Het is een elektrische auto, dus na 5 jaar is de restwaarde/dagwaarde nogal afhankelijk van de ontwikkelingen op dat gebied (of op het gebied van de accu's). Als ik nu eens 0,3125% van de cataloguswaarde afschrijf in de maanden 13 t/m 60, dan heb ik tegen die tijd in totaal 90% afgeschreven. Een restwaarde van 10% lijkt me voor een auto die dan waarschijnlijk hopeloos achterligt op de actuele technische ontwikkelingen te verdedigen. Een/oneens?
 11. Met andere woorden: Die restwaarde mag ik zelf (in alle redelijkheid) bepalen?
 12. Dankjewel. Mag ik dan bijvoorbeeld wel de komende 4 jaar 5% afschrijven, zodat er nog 5% als restwaarde overblijft? Of moet die restwaarde op een ander percentage uitkomen?
 13. Ik heb in november 2013 een Nissan Leaf gekocht. In de eerste twaalf maanden (nov '13 - okt '14) schrijf ik 75% af. Mag ik de resterende 25% dan in de komende 48 maanden in gelijke delen afschrijven? Tot nul?
 14. De tekst, inclusief typefouten, van de Belastingdienst: "...Geachte heer Creemers, Uw email van 16-07-2013 geeft mij aanleiding u als volgt te berichten. Vooroverleg wordt geboden om het voor belastingplichtigen mogelijk te maken de inspecteur onder wie zij ressorteren om een - individueel - standpunt te vragen over de fiscale gevolgen van hun voorgenomen handelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst om op verzoek zijn visie op de rechtsgevolgen de geven. Van belastingplichtige mag worden verwacht dat hij voldoende voorbereidend werk heeft gedaan. Dit betekent dat het verzoek: 1. schriftelijk is ingediend, 1. een concrete casusbeschrijving bevat, 1. een analyse van het recht, en 1. een voorgestelde behandelwijze bevat. Vooroverleg is dus een overleg tussen de inspecteur enerzijds en de belastingplichtige en/of zijn vertegenwoordiger anderzijds, dat leidt tot een standpuntbepaling van de inspecteur over de wijze waarop het recht in een specifiek geval moet worden toegepast en waarmee wordt vooruitgelopen op de heffing of de uitvoering van andere aan de Belastingdienst opgedragen taken. Vooroverleg is niet bedoeld om belastingplichtigen een gedetailleerde uitleg te geven van fiscale wet- en regelgeving. Voor dergelijke zaken kan belastingplichtige zich wenden tot een belastingadviseur of op een andere wijze de benodigde kennis vergaren. De vragen die u in uw e-mail stelt over uw eigen BV zijn te algemeen van aard en bovendien zijn de gegevens te summier om een gefundeerd oordeel te kunnen geven over het al dan niet van toepassing zijn van de deelnemingsvrijstelling. Voor fiscaal relevante vraagstukken met betrekking tot de Coöperatie kunnen de bestuurders van dat lichaam zich wenden tot de inspecteur waaronder de Coöperatie ressorteert. Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Hoogachtend, namens de inspecteur mw. S.G.J.M. Kouwenhoven
 15. Bedankt Ronaldinho, Het is nu een stukje duidelijker, maar nog niet helemaal. Mijn hoofd tolt nu met door elkaar lopende termen als: - deelnemingsvrijstelleing - kwalificerende beleggingsdeelneming - niet-kwalificerende beleggingsdeelneming - deelnemingsverrekening - meetrekregeling Inmiddels is men bij Symbid ook met de zaak bezig en ik verwacht dat zij op korte termijn met een duidelijke uitleg komen, aangezien dit voor élk initiatief dat op hun website "verkocht" wordt van belang is. Voor de volledigheid zal ik in de volgende reactie de inhoud van de brief plaatsen, zoals ik die zojuist per post ontving.
 16. Vanmorgen ben ik teruggebeld door mw. Kouwenhoven van de belastingdienst. Naar aanleiding van dat telefoongesprek heb ik een email naar haar verzonden, waarvan de inhoud hier beneden staat. De verwerkingstijd bij de belastingdienst bedraagt 6 tot 8 weken. Nader bericht volgt... Geachte mevrouw Kouwenhoven, Naar aanleiding van ons telefoongesprek van zojuist, stuur ik u dit bericht, inzake de deelnemingsvrijstelling. Via mijn eigen BV, Inversam, investeer ik in een aantal startups via de website www.symbid.nl. Daarop staan initiatieven, die geld bij elkaar trachten te krijgen via crowdfunding. In ruil voor het geld, krijgen de (gezamenlijke) investeerders een aandeel in de BV van de intiatiefnemer. Een aantal initiatieven is inmiddels gefinancierd, waarna er een Coöperatie U.A. is opgericht, waarin de gezamenlijke investeerders vertegenwoordigd worden. Daarnaast wordt er door de initiatiefnemer een B.V. opgericht, met een aantal aandeelhouders, waarvan de coöperatie er één is. In de bijlagen treft u de formele stukken aan van een van deze initiatieven, ter illustratie. Mijn vragen m.b.t. de coöperatie zijn als volgt: Wanneer de Coöperatie U.A. een belang van 5% of meer heeft, is de deelnemingsvrijstelling dan van toepassing op de coöperatie? Wanneer de Coöperatie U.A. een belang van minder dan 5% heeft, is er dan sprake van een beleggingsdeelneming, waardoor de deelnemingsvrijstelling alsnog van toepassing is? Deze vraag is vooral van belang voor eventuele toekomstige investeringen, want als er geen sprake zou zijn van een vrijstelling, dan is elk initiatief waarin een belang van minder dan 5% wordt geboden vanuit rendementsoogpunt niet langer interessant... Mijn vragen m.b.t. mijn eigen BV zijn als volgt: Wanneer mijn eigen BV een belang van 5% of meer in de coöperatie heeft, is de deelnemingsvrijstelling dan van toepassing op mijn BV? Wanneer mijn eigen BV een belang van minder dan 5% in de coöperatie heeft, is er dan sprake van een beleggingsdeelneming, waardoor de deelnemingsvrijstelling alsnog van toepassing is? Of is het percentage niet van belang? Op www.belastingdienst.nl staat namelijk dat een "deelneming" in het algemeen geen deel uitmaakt van de belastbare winst (deelnemingsvrijstelling) en van een "deelneming" is sprake in een aantal gevallen, waaronder "...U bent lid van een coöperatie of van een vereniging op coöperatieve grondslag...". Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nadere vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat uiteraard graag van u. In afwachting van uw reactie verblijf ik, met hartelijke groet! Ed Creemers (mod edit, privégegevens verwijderd)
 17. Ter informatie: Zojuist een tijdje aan de lijn gehangen met de belastingdienst. Ook daar komen ze er zo snel niet uit. Morgen wordt ik door iemand met verstand van zaken teruggebeld. Nader bericht volgt...
 18. Dag Joost, Aangezien het om crowdfunding via Symbid gaat, heb ik het verhaal ook op de Linkedin-groep van Symbid geplaatst. Dan kunnen de mensen van Symbid er naar kijken en reageren. Het is namelijk van belang voor iedereen die investeert via Symbid. Ik heb de suggestie gedaan om contact op te nemen met de belastingdienst en eventuele afspraken op papier te zetten, zodat daar op kan worden teruggevallen. Zodra er inhoudelijke resultaten bekend zijn zal ik die aan deze discussie toevoegen. Hartelijk dank voor het meedenken en vriendelijke groet! Ed
 19. Het wordt nog veel onoverzichtelijker. Van de website van de belastingdienst komt het volgende stukje: Wanneer is een deelneming een beleggingsdeelneming? Of een deelneming als belegging moet worden beschouwd, hangt onder meer af van het oogmerk dat u hebt bij het houden van de deelneming. Als u streeft naar een rendement dat bij normaal vermogensbeheer kan worden verwacht, wordt de deelneming als belegging aangehouden. Er is geen beleggingsdeelneming als de onderneming van de deelneming in het verlengde ligt van uw eigen onderneming. Ook bij een tophoudstermaatschappij of een tussenhoudstermaatschappij kan het zo zijn dat een belang niet als belegging wordt gehouden. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de tophoudstermaatschappij op bestuurlijk, beleidsvormend en/of financieel terrein een wezenlijke functie vervult voor de bedrijfsuitoefening van een groep (verbonden lichamen). Bepaalde deelnemingen worden altijd als een beleggingsdeelneming gezien, ongeacht het oogmerk waarmee zij worden gehouden.Dit heeft betrekking op deelnemingen waarvan: de bezittingen in het algemeen grotendeels bestaan uit belangen in lichamen van minder dan 5% de functie grotendeels die van groepsfinanciering is Als ik dit lees, dan lijkt het er op dat elke deelneming door coöperaties zoals die op Symbid worden gevormd fiscaal gezien een "beleggingsdeelneming" is. Daarna zegt de website van de belastingdienst: Kwalificerende beleggingsdeelneming Van een kwalificerende beleggingsdeelneming is sprake als: de deelneming onderworpen is aan een winstbelasting die resulteert in een naar Nederlandse begrippen reële heffing (onderworpenheidstoets), of de bezittingen van de deelneming doorgaans (on)middellijk voor minder dan de helft bestaan uit laagbelaste vrije beleggingen (bezittingentoets) Voldoet de deelneming aan de onderworpenheidstoets of de bezittingentoets? Dan is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, ongeacht het oogmerk waarmee u de deelneming houdt. Dus dan lijkt het me dat er niet alleen sprake is van een "beleggingsdeelneming", maar specifieker van een "kwalificerende beleggingsdeelneming". En als er sprake is van een "kwalificerende beleggingsdeelneming", dan is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Dus per saldo is dan de deelnemingsvrijstelling van toepassing bij deelnemingen van meer dan 5% én bij deelnemingen van minder dan 5%. Iemand?
 20. Beste Joost, Super bedankt voor je uitgebreide en duidelijke toelichting. Dat er al sprake is van een deelneming als mijn BV lid is van een coöperatie of van een vereniging op coöperatieve grondslag, had ik op de website van de belastingdienst teruggevonden. Ik vroeg me alleen af of het % er dan nog toe doet. Zoals jij stelt is dat niet het geval, maar is er sprake van een deelnemingsvrijstelling ongeacht het %. Wat het stukje daarna betreft: Dan is het dus voor een coöperatie eigenlijk van belang om minimaal 5% van de aandelen in handen te hebben, zodat de deelnemingsvrijstelling ook voor de coöperatie van toepassing is? Als dit zo is, dan lijkt het me weinig zinvol om via crowdfunding deel te nemen aan projecten, waarbij de initiatiefnemer een belang van minder dan 5% biedt, omdat er dan door de coöperatie belasting verschuldigd is over verkoopwinsten van de aandelen en dividenden. Klopt dat? Mijn rechtstreekse belang van 1% in BV A valt dan niet onder de deelnemingsvrijstelling. Hetgeen wel jammer is, als je uitgaat van een positieve ontwikkeling van de aandelen van BV A... Dat deel had ik dus misschien beter niet rechtstreeks kunnen doen, maar moeten toevoegen aan de coöperatie... Hartelijke groet! Ed
 21. De coöperatie heeft een aandelenbelang van 10% in de BV-A. Mijn eigen BV heeft een belang van 8,4% in de coöperatie. Er is netjes een oprichtingsakte via de notaris gepasseerd voor de BV-A, waarin de coöperatie als aandeelhouder vermeld staat. En er is een oprichtingsakte via de notaris gepasseerd voor de coöperatie, waarin vermeld staat dat er een ledenregister bestaat. Het bestuur van de coöperatie houdt dit register bij en daarin staat ook hoeveel kapitaal door ieder lid is ingebracht (en dus ook het aantal eenheden dat daar aan gekoppeld is). Daarnaast investeert mijn eigen BV ook nog eens rechtstreeks in de BV-A, maar daarvan was ik er al achter dat er geen deelnemingsvrijstelling van toepassing is, omdat mijn BV minder dan 5% (namelijk 1%) van de aandelen bezit.
 22. Dag Joost, Het zijn allen BV's. De gezamenlijke investeerders zijn verenigd in een Coöperatie U.A. en die laatste is dus weer aandeelhouder van de betreffende B.V. Groet, Ed
 23. Een oproep aan de knappe koppen, met enige fiscale kennis :) Ik heb een BV van waaruit ik investeer ik een aantal start-ups op Symbid (crowdfunding, zie www.symbid.nl). Drie van die projecten zijn gecompleteerd. In project A heeft de investeringscoöperatie een belang van 10% en mijn BV heeft daar weer 8,4% van. In project B heeft de investeringscoöperatie een belang van 10% en mijn BV heeft daar weer 9,64% van. In project C heeft de investeringscoöperatie een belang van 20% en mijn BV heeft daar weer 25,53% van. Geldt voor mijn BV voor alle drie de projecten de deelnemingsvrijstelling? En nu we toch bezig zijn. Naast de investeringen via Symbid heeft mijn BV ook een rechtstreeks belang van 1% in project B. Hoe zit het daar met een eventuele deelnemingsvrijstelling? Alvast hartelijk dank voor de input!
 24. Duidelijk. De reden om het vanuit de BV te doen is niet om op die manier een verwacht verlies fiscaal enigszins te compenseren. De reden om het vanuit de BV te doen is enkel en alleen om daar met wat beschikbaar geld te experimenteren, omdat het anders ook maar zo niks ligt te doen ;) Het geinvesteerde bedrag is ook bewust laag, zodat het voor de fiscus geen enkele zin heeft om daar moeilijk over te doen. En mocht het winst opleveren (niet volledig ondenkbaar), dan pikt de fiscus er op die manier natuurlijk ook weer haar graantje van mee. Al met al vraag ik mezelf af of het uberhaupt zinvol is. Via de BV of via prive. Het risico is natuurlijk groot en ook de verhandelbaarheid van de aandelen lijkt me een praktisch probleem. Maar ik ga het eens in de praktijk ervaren. Op die manier leer je vaak het snelst. Ook al kost het wellicht een paar centjes... :-\
 25. Dank je. Gezien de hoogte van de bedragen gaat het vooral voor de leuk, ja. Maar wel met geld dat is overgeboekt vanuit de BV. Omdat het daar nu eenmaal paraat staat. Het lijkt me dat ik eventuele winsten niet zomaar prive kan opstrijken, als de deelnemingen betaald zijn vanuit de BV, toch? Dat wordt dus een stukje belasting betalen :) Ik heb de deelnemingen nu ook netjes in mijn zakelijke boekhouding opgenomen. Als ik het anders wil doen, dan heb ik per saldo eigenlijk geld overgeboekt naar prive, lijkt me. En dat kan niet zomaar. Dat zou dan feitelijk een dividenduitkering zijn, toch? En ik betaal mezelf niet eens salaris, dus daar zal de fiscus ook weer niet blij van worden...
×
×
 • Nieuwe aanmaken...