Ga naar inhoud

LeegR1

Legend
 • Aantal berichten

  486
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  1

LeegR1 won de laatste dag op 8 februari 2020

LeegR1 had de meest gelikete inhoud!

Karma

21

Persoonlijke info

Bedrijfsinfo

Visie op

 • Ik zoek mensen die
  het beste uit hun onderneming willen halen.
 • Mijn mening over ondernemerschap
  Ondernemer wordt je alleen vanuit passie en liefde voor je vak. Dit betekent dat je continu bezig bent om jezelf verder te ontwikkelen. Ondernerschap betekent staan voor je zaak. Problemen oplossen en aanpakken in plaats van afschuiven op een ander.
 • Mijn mening over innovatie
  de dubbele ii. initiatief en innovatie zijn de belangrijkste eigenschappen van een goede ondernemer. Een goede ondernemer ontwikkelt zich door continu zijn vak bij te houden en open te staan voor nieuwe ideeën.
 1. Goedemiddag, Ik ben al een tijdje opnieuw actief op het Higherlevel forum, nadat ik al een keer eerder ben afgehaakt vanwege onderstaande issues. Ik merk dat ik langzaam aan ook weer richting dit punt beweeg, omdat sommige zaken mij niet bevallen. Ik heb besloten om een korte toelichting te geven (met het risico dat ik aan de digitale schandpaal genageld wordt). Ik denk en hoop toch dat ik het forum hiermee een dienst bewijs. Hierna volgen mijn vier belangrijkste observaties: Te omvangrijke vragen van topicstarters Ik merk steeds meer dat topics zeer omvangrijk ingestoken worden door topicstarters. Ik vraag mij af of dit de bedoeling kan zijn van een forum. Ik zie hele aangifteformulieren voorbij komen waar ikzelf, maar ook collegae van mijn ontzettend veel tijd in steken om vervolgens niet eens meer te horen wat er met de adviezen is gebeurd. Vaak wordt ook heel veel informatie gegeven die totaal niet van belang is voor de vraag zelf. Daarom zou het volgens mij goed zijn om na te denken, hoe een topicstarter gedwongen kan worden om zijn vraag bondiger meer ‘to the point’ (bijvoorbeeld in een maximum aantal woorden) te formuleren. En er kan daarbij bijvoorbeeld ook een maximum aan het aantal vragen worden gesteld. Dit zal er toe leiden dat topics bondiger worden en ik verwacht dat antwoorden ook beter worden en dat mensen meer gemotiveerd zullen zijn om een antwoord te geven. Maximum aantal vragen Ik zie soms bij de berichtenhistorie dat er ontzettend veel vragen gesteld worden door bepaalde personen. Volgens mij kan dit niet de bedoeling zijn. Ik weet niet goed hoe je een maximum kunt bepalen. Mijn mening is wel dat er de hand aan gehouden moet worden, omdat ik steeds meer het idee krijg dat het forum voor gratis advies gebruikt wordt waar normaal gewoon hele dagen aan uren voor geschreven zou worden. Nu is er op zich niks mee om uren gratis weg te geven, maar daar moet wel een balans in zijn. Eindeloze topics Er zijn topics die maar eindeloos door blijven lopen. Ik merk op andere fora, dat heel gericht aan topicstarters gevraagd wordt om aan te geven of een vraag opgelost is. Dit zou hier denk ik ook een goede oplossing zijn. Een topic is mijns inziens na 20 of 30 posts al bijna niet meer te volgen. Daarom zou het ook goed zijn om daar eens over na te denken. Het is ook goed om topics waarop al gelange tijd niet meer is gereageerd af te sluiten en om te lange topics af te kappen. Te veel subjectiviteit in topics Ik merk dat het in sommige topics nog al eens ‘modder’ gooien wordt of dat er een wedstijd van gemaakt wordt wie de beste en de meeste kennis kan laten zien ten koste van een ander. Ik denk dat als er iets met betrekking bovenstaande issues gedaan wordt dat topics al meer objectief worden en waarschijnlijk ook minder subjectief. Ik denk dat het goed is om na te gaan hoe topics meer objectief kunnen, want het gaat in eerst instantie vaak om het delen van ‘best practices’ waar volgens ieder op zijn vakgebied dan nog vleugje subjectiviteit bij doet. Tot zover mijn observaties, maar misschien zie ik wel helemaal verkeerd. Dan hoor ik het graag hieronder.
 2. Ik hoop dat dan ook voldaan wordt aan artikel 52 van de AWR en hoop dat er dan ook voldoende is nagedacht over hoe het zit met de belastingafdracht (al dan niet door de klant) voor de omzetbelasting in de verschillende landen waar gehandeld wordt.
 3. Het op nul krijgen van de kapitaal rekeningen zal niet lukken. Op de kapitaalrekening van het nieuwe boekjaar saldeer je de privé-opnames en stortingen, beginsaldo kapitaal en de winst. De btw rekeningen saldeer je op de rekening btw afdrachten, waar je ook de betalingen aan de fiscus boekt. Per saldo zal gesaldeerd op de btw rekeningen de aangifte van het 4e kwartaal openstaan in de boekhouding van vorig jaar. Deze wordt namelijk pas in januari van het jaar erop betaald en loopt dan dus pas af.
 4. Dit zal het gros van alle MKB BV's omvatten. Fijn dat we minder hoeven vast te leggen. Begrijp ik nu goed dat voor deze BV's een jaarrekening niet meer nodig is? Dus een balans en W&V volstaat? Ja klopt 3 A4'tjes zijn voldoende of een A3. Dit is de nieuwe minimumeis voor de inrichtingsjaarrekening van micro BV's en voor de KvK dus alleen de balans.
 5. Wat ik probeerde aan te geven is dat bij een jaarrekening op commerciële grondslagen niet zo snel sprake zal zijn van kapitaal, dan bij een jaarrekening op fiscale grondslagen. Als de jaarrekening namelijk op fiscale grondslagen opgesteld wordt kan hij één op met informeel kapitaal overgenomen worden in de aangifte VPB, maar er kunnen ook andere grondslagen gehanteerd worden in de jaarrekening dan in de aangifte VPB. Maar misschien is het voor nu wel het makkelijkste om te kijken of je de jaarrekening op fiscale grondslagen kunt opstellen, want dan kan je één op de door Joost aangegeven aanpak volgen hierboven.
 6. De wijzigingen van boek 2 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de jaarrekening en de micro-BV op een A3 Op 1 november 2015 is het burgerlijk wetboek aangepast in verband met de invoering van de nieuwe EU-richtlijn jaarrekening. Deze richtlijn vervangt de 4e en 7e vennootschapsrichtlijnen. Het belangrijkste doel van deze richtlijn is administratieve lastenverlichting voor kleinere BV’s. Behalve voor de BV’s zijn ook voor andere rechtspersonen diverse wetten gewijzigd. Ik wil dit hier niet ongemerkt voorbij laten gaan daarom publiceer ik dit artikel ter informatie. Reageren mag natuurlijk altijd, maar is geen vereiste. Ik beperk mij in dit artikel tot de belangrijkste wijzigingen voor met name kleinere BV’s en zal af en toe ook enkele wijzigingen voor middelgrote en grote BV’s behandelen. Ik deel dit artikel in naar de volgende onderwerpen: 1. Wijzigingen in de grootte-criteria van BV’s, 2. de nieuw geïntroduceerde micro-BV, 3. wijzigingen in het bestuursverslag (was voorheen jaarverslag), 4. wijzigingen in de waarderingsgrondslagen, 5. wijzigingen in grondslagen voor de resultaatbepaling, 6. wijzigingen in de termijnen voor opmaak en vaststelling van de jaarrekening; 7. overige wijzigingen; 8. vanaf wanneer gaan de wijzigingen in. 1. Wijzigingen in de grootte-criteria voor BV’s Tot op heden kon een BV gekwalificeerd worden als klein, middelgroot en groot. De wijzigingen in BW 2 titel 9 brengen daar verandering in. BV’s kunnen nu gekwalificeerd worden als micro, klein, middelgroot en groot. Met name voor micro-BV’s zijn de eisen sterk vereenvoudigd. Hier kom ik in de volgende paragraaf op terug. Met de invoering van de micro-BV zijn ook de andere bedragen geïndexeerd. Balanstotaal Netto-omzet Werknemers Micro (nieuw) < €350.000 < € 700.000 < 10 Klein < € 6.000.000 < € 12.000.000 < 50 Middelgroot < € 20.000.000 < € 40.000.000 <250 Groot > € 20.000.000 > € 40.000.000 >250 De waardes dienen berekend te worden op basis van verkrijgingsprijs. Simpel gezegd is dit wat een onderneming voor bijvoorbeeld een auto of voorraad betaald heeft. 2. De nieuw geïntroduceerde micro-BV. Met als doel administratieve lastenverlichting zijn er in de EU-richtlijn maximumbepalingen ingevoerd voor wat van een micro-BV aan informatie in de jaarrekening gevraagd wordt. Alvorens te kunnen vaststellen of een BV daadwerkelijk een micro-BV is dient, indien de BV tot een groep behoort, op elk niveau geconsolideerd bekeken te worden of een BV een micro BV is. Dit betekent dus dat een holding net wel als klein kan classificeren, maar dat een werkmaatschappij classificeert als micro bij een structuur van alleen een holding en een werkmaatschappij. Dit is dus eigenlijk weer een administratieve lastenverzwaring, want je moet eerst consolideren om vast te kunnen stellen welk regime van toepassing is. Belangrijk om te weten is dat in artikel 395a lid 4 de balans van een micro-BV sterk vereenvoudigd wordt. Er is alleen een indeling vereist in vaste en vlottende activa, met specificatie van de volgende posten: kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen en de post opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal. Aan de passiva-zijde dienen alleen nog de volgende posten gespecificeerd te worden: eigen vermogen, voorzieningen en schulden. Schematisch ziet de meest uitgebreide balans van de micro-BV er als volgt uit: Activa Passiva Vaste activa Eigen vermogen -Kosten die verband houden met oprichting en uitgifte van aandelen Voorzieningen Vlottende activa – Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal Schulden Ook de winst- en verliesrekening van de micro-BV is sterk vereenvoudigd. Op grond van artikel 395a lid 5 zijn slechts de volgende posten vereist: netto-omzet, overige bedrijfsopbrengsten, kosten van grond- en hulpstoffen, personeelskosten, waardecorrecties, overige bedrijfskosten en belastingen. Schematisch ziet de meest uitgebreide winst- en verliesrekening van de micro-BV er dan als volgt uit: Baten Netto-omzet Overige bedrijfsopbrengsten Lasten Kosten van grond- en hulpstoffen Personeelskosten Waardecorrecties Overige bedrijfskosten Belastingen Micro-BV’s hoeven dus alleen de balans en de winst- en verliesrekening op te stellen zoals hierboven. Als gebruik wordt gemaakt van fiscale grondslagen dient dit vermeld te worden. De in artikel 394 genoemde deponeringsplicht geldt uitsluitende voor de balans van de micro-BV. Het grote voordeel is dat er geen uitgebreid boekwerk van twintig tot derig pagina’s meer hoeft te worden opgesteld. Een groot nadeel van deze hele kleine balans is dat er geen waarderingsgrondslagen en grondslagen van resultaatbepaling worden vermeld. De gebruiker van deze jaarrekening kan niet zien of iets bijvoorbeeld op werkelijke waarde of kostprijs is gewaardeerd. Vermeldenswaardig is overigens dat als een micro-onderneming het eerste jaar voldoet aan de criteria dat hij deze gelijk mag toepassen. Normaal moet een BV twee jaar voldoen aan de lichtere criteria alvorens hij dit regime mag toepassen. Dit zal ongetwijfeld ook gedaan zijn voor de administratieve lastenverlichting. Dit is dus ook een goed punt om met uw accountant te bespreken. Is het nog nodig een heel uitgebreid jaarrapport op te stellen voor BV’s, waar nagenoeg geen activiteit in zit. Het is overigens wel goed om erover na te denken wie, naast u als eigenaar of directeur, nog meer gebruik gaat maken van uw jaarrekening of publicatierapport. U kunt dan bewust kiezen of u extra gegevens verstrekt dan de wettelijk minimum benodigde gegevens. 3. Het bestuursverslag In de nieuwe wet wordt de term jaarverslag vervangen door bestuursverslag. In de volksmond werd de term bestuursverslag eigenlijk altijd al gebruikt. Een belangrijk wijziging voor ondernemingen die onderworpen zijn aan accountantscontrole is dat de accountant het bestuursverslag nu ook op materiële onjuistheden moet onderzoeken. De wet geeft hier niet expliciet aan hoe een materiële onjuistheid gekwalificeerd moet worden. Belangrijk is wel dat een materiële onjuistheid nu ook van invloed kan zijn op de strekking van de controleverklaring van de accountant met betrekking tot het bestuursverslag. Door een materiële onjuistheid in het bestuursverslag kan er nu bijvoorbeeld een controleverklaring met beperking afgegeven worden met betrekking tot het bestuursverslag. 4. Wijzigingen in de waarderingsgrondslagen van de balans In het verleden was het gebruikelijk dat kosten van onderzoek en ontwikkeling op de balans werden opgenomen. Met de invoering van deze wet is alleen nog toegestaan dat kosten van ontwikkeling van een nieuw product opgenomen worden op de balans. Ineens afboeken van goodwill ten laste van het eigen vermogen of het resultaat mag niet meer. Van andere immateriële vaste activaposten dient terugname van afboekingen te worden toegelicht. In uitzonderlijke gevallen mogen kosten van ontwikkeling en goodwill in maximaal 10 jaar worden afgeschreven. Dit is het geval als de looptijd hiervan niet betrouwbaar kan worden ingeschat. Een te voorziene buitengewone waardevermindering van vlottende activa is ook afgeschaft met de invoering van de nieuwe wet. Een andere bijzonderheid is dat de methodiek van vervangingswaarde geschrapt is bij het bepalen van de actuele waarde, als posten worden gewaardeerd op actuele waarde. 5. Wijzigingen in de grondslagen voor resultaatbepaling van de winst- en verliesrekening De wetgever heeft sturing in het resultaat door middel van buitengewone posten willen voorkomen. Daarom mag met ingang van de nieuwe wetgeving geen buitengewoon resultaat of belastingen over buitengewoon resultaat verwerkt worden. Alles moet via de normale posten in de winst- en verliesrekening lopen. Op grond van het nieuwe artikel 377 lid 7 dienen baten en lasten die aan een ander jaar toegerekend worden toegelicht te worden in de winst- en verliesrekening. Nieuw is ook dat posten van uitzonderlijke omvang of posten die in uitzonderlijke mate voorkomen vermeld moeten worden naar bedrag en aard. 6. Opmaken, vaststellen en deponeren van de jaarrekening Waar goed rekening mee gehouden dient te worden is dat de deponeringstermijn voor B.V.’s, maar ook voor andere rechtspersonen verkort is naar 12 maanden. Dus nog voor 31 december van het huidige jaar moeten de jaarcijfers van het voorgaande jaar gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Regel is nu dat B.V.’s binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar hun jaarrekening opmaken. Voor het opmaken van de jaarrekening kan de algemene vergadering van aandeelhouders nu 5 in plaats van 6 maanden uitstel geven. Dus uiterlijk 31 oktober dient er een opgemaakte inrichtingsjaarrekening te zijn. Vervolgens heeft de Algemene vergadering van Aandeelhouders twee maanden tijd om de jaarrekening vast te stellen en publicatiestukken te deponeren. Let er wel op dat publicatiestukken binnen 8 dagen na vaststelling gedeponeerd moeten zijn bij de Kamer van Koophandel en uiterlijk 31 december gedeponeerd dienen te zijn. Schematisch weergeven: Tot en met 31 mei opmaken van de jaarrekening Tot en met 31 oktober uitstel opmaken van de jaarrekening Tot 31 december vaststellen van de jaarrekening en deponeren. 7. Overige zaken [*]Indien de jaarrekening een toelichting bevat dient de voorgeschreven indeling van het besluit modellen jaarrekening aangehouden te worden. [*] Schulden langer dan 5 jaar mogen in één bedrag toegelicht worden. [*] Gebeurtenissen na balansdatum en bestemming van het resultaat worden verplaatst van de overige gegevens naar de toelichting. [*] De BV dient naam, zetel en nummer Kamer van Koophandel te vermelden in de jaarrekening. [*] Afgewaardeerde bedragen of bedragen waarvan af is gezien op leningen aan bestuurder of commissarissen moeten toegelicht worden in de jaarrekening. [*] Er zijn nog enkele regels ingevoerd voor maatschappelijk verantwoord ondernemen verslagen en verslagen van betalingen aan overheden in specifieke sectoren, maar dit zal doorgaans in het MKB niet aan de orde zijn. [*] Bij kleinere rechtspersonen hoeft het hoofd van de groep niet meer vermeld te worden. [*] Het gemiddeld aantal werknemers dient berekend te worden op basis van de in het boekjaar bij de rechtspersoon werkzame werknemers. [*] De toelichting op het aandelenkapitaal mag ook een stuk sumierder bij kleine BV;s. Aantallen en waarde hoeven niet langer verplicht toegelicht te worden. [*] Dit geldt eveneens voor winstbewijzen. [*] Er zijn diverse andere aanpassingen die met name voor specifieke categorieën zoals beursgenoteerde bedrijven van belang zijn, deze vermeld ik hier daarom niet. [*] De enige nog noemenswaardige wijziging is het niet meer hoeven vermelden van de accountantshonoraria voor middelgrootte rechtspersonen. 8. Toepassing vanaf welk boekjaar? Deze wet is verplicht vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Expliciet wordt aangegeven dat de wet ook al in het boekjaar 2015 mag worden toegepast. Dit is gedaan voor kleine en micro-rechtspersonen, zodat deze gelijk al kunnen profiteren van deze administratieve lasten verlichting. Het loont daarom denk ik zeker de moeite om met uw accountant te overleggen welke jaarstukken u opstelt en welke niet. In aanvulling hierop loont het ook zeker te moeite om na te gaan welke informatie u wel of niet opneemt in uw jaarcijfers.
 7. Dat komt toch iets nauwkeuriger. Er zal gekeken moeten worden of de lening in agio of kapitaal omgezet kan worden. Hiervoor moeten dan ook notulen en ava besluiten opgesteld worden. Dan zou het inderdaad kunnen om in betere tijden geld terug te halen. (let op: het is eigen vermogen dus je kunt het ook ook kwijt zijn als de BV slecht blijft draaien.) Dit komt echter zeer nauwkeurig. Als niet goed gehandeld wordt dan kan zowel fiscaal als civiel juridisch alles weer ongedaan gemaakt worden. Bij agio moet je ook nog extra uitkijken want als er bij uitkeren niet de juiste stappen gevolgd worden is dat ook weer belast.
 8. Verlies in box 1 is nog maar de vraag, want als sprake is van een onzakelijke lening dan mag dat niet. Maar om dit te kunnen beoordelen zal de hele historie vanaf het eerste moment van verstrekking van de lening beoordeeld moeten worden. Hiervoor zijn de jaarrekeningen, aangiftes vpb, aanslagen vpb, leningsovereenkomsten en de administratie benodigd. Er moet op moment van verstrekken beoordeeld worden of de lening zakelijk is, maar ook gedurende de looptijd kan een lening onzakelijk worden. Dus dat moet gedurende de looptijd ook tegen het licht gehouden worden. Daarbij komt ook nog dat je de jaarcijfers mag opstellen volgens fiscale grondslagen (vpb) en commerciele grondslag (bw 2 titel 9, ifrs, algemeen aanvaarde grondslagen, rj etc.) mag opstellen. Dus kan het ook nog zijn dat het zowel voor de commerciële jaarrekening als de fiscale aangifte beoordeeld moet worden.
 9. Er van uitgaande dat er geen uitkeringen geweest uit de BV het volgende: Joost is nodig de verkrijgingsprijs (de fiscale prijs bij oprichting, hoeft niet altijd gelijk te zijn aan wat in de commerciële balans staat) en de fiscale liquidatie waarde (kan ook afwijken van de commerciële balans). Deze moeten vergeleken worden om te kijken of er een winst cq verlies uit aanmerkelijk belang is. (box 2)
 10. De hele verwerking hangt allemaal af van wat er in contracten en akten is afgesproken, zoals eerder al aangegeven: Ik probeer in dit topic mee te denken vanuit mijn ervaring met eerdere herstructureringen, maar ik kan uit ervaring aangeven dat geen enkele herstructurering hetzelfde is. Kijk dus goed naar de contracten, akten en de daarbij horende cijfers alvorens iets te boeken.
 11. Wat eerst vastgesteld zal moeten worden is of er sprake van een zakelijke lening. Dat is eigenlijk alleen maar te doen als er een compleet beeld is van de balans en aanvullende zekerheden. Indien er sprake is van een zakelijke lening: Als privé persoon lenen aan de BV is niet gunstig, omdat de lening dan een zogenaamde tbs-lening is waarvan je de rente bij moet tellen in Box-I. De rente is dan wel aftrekbaar in de BV. Zoals bij de meeste fiscale situaties dient de specifieke situatie beoordeeld te worden om een goed antwoord op de vraag te geven.
 12. Zoals eerder al aangegeven. Ik begeef me op glad ijs omdat ik geen overeenkomsten heb gezien. Maar zoals jij het aangeeft dan zou het simpel zijn namelijk in de holding: de deelneming afboeken en tegenboeken op rekening-courant en dan is alles weer in evenwicht dus: Deelneming Aan resultaat deelneming en dan Rekening-courant a/d deelneming Rekening-couranten moeten namelijk altijd aansluiten en deelnemingen ook, dus dan zou dit de enige optie zijn.
 13. Ik vermoed dan dat de deelneming gecedeerd is tegen het eigen vermogen in de tussenholding. Dan zal in ieder geval de de journaalpost zijn bij oprichting: deelneming aan aandelenkapitaal en evt aan agioreserve In de bovenste holding heeft een verkoop van 15% plaats gevonden van het eigen vermogen. Als daar niets voor is betaald is er per saldo verlies geleden. Dan zal de deelneming afgeboekt worden voor 15% van het eigen vermogen en dit zal als verlies naar de resultatenrekening moeten. Als de beginstanden goed staan is het vervolgens een koud kunstje om via resultaat deelneming verminderd met de goodwill weer aan te sluiten.
 14. Vaak zal het moeten tonen van eigen vermogen voor verschaffers van vreemd vermogen verschaffers een reden zijn. Alhoewel de bank vaak door goodwill heen kijkt. Een andere voorkeur om commercieel te waarderen ipv fiscaal is om een bestendige gedragslijn te tonen. De wetgever faciliteert fiscaal het een ander waardoor resultaten en balansposten erg kunnen fluctueren wat niet altijd gewenst kan zijn. Ik vind overigens de post goodwill ook een bijzondere post. Er zou sprake kunnen zijn van persoonlijke of intern gegenereerde goodwill en die mag niet geactiveerd worden.
 15. Beste Barry, Alles even stap voor stap. Ik heb een sjabloon bijgevoegd in Excel met de oude en de nieuwe situatie. Zou je kunnen controleren of deze zo goed is en anders aanpassen? Dan geef ik je de journaalposten hoe je het een en ander dan vervolgens boekt van alleen het verkoopmoment. In dit soort situaties is het overigens altijd aan te raden om wat er gebeurd te visualiseren op papier. Eerst de oude situatie en daarna de nieuwe situatie. Vervolgens eerst de journaalpost op datum verkoop en daarna pas aan de slag met dividenden en resultaten deelneming. Heb je overigens ook gedacht aan de uitkeringstest en balanstest alvorens dividend uit te keren? structuurschema.xlsx
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.