Ga naar inhoud
 • 0

Concurrentie overheidsbedrijven aan banden

 • Translate to English
Retired Mod     7,8k 145

Hieronder een aantal artikelen over het nieuwe overheidsbeleid met betrekking tot concurrentie door overheidsbedrijven.

 

Een vraag aan de experts. Wat betekenen deze beleidsvoornemens voor de innovatieve sector waarin wij allemaal actief zijn? Mag het Bureau I.E. geen octrooiadviezen meer geven omdat de octrooibureaus dat al doen? Mag Syntens geen bedrijven meer adviseren omdat andere "adviseurs" dat al doen? Mag de locale overheid geen incubators opzetten omdat BViT dat al doet?

 

Het komt nog al eens voor dat goed lopende private initiatieven in de wielen gereden worden door de "gratis" diensten van de overheid. Is dat nu afgelopen?

 

Anyway, ik zou het raar vinden als de overheid helemaal niets meer mocht op dit gebied. Anderzijds is het heel vervelend als de overheid alles mag. Kan iemand, met verstand van zaken aangeven waar nu de grens getrokken gaat worden? Lijkt me ook nuttig in de discussie over de samenwerking met TechnoPartner.

 

 


uit www.zibb.nl

Concurrentie overheidsbedrijven aan banden

Kabinet komt tegemoet aan klachten van bedrijfsleven

 

DEN HAAG - Het kabinet gaat het bedrijfsleven beschermen tegen oneerlijke concurrentie door overheidsbedrijven. Veel particuliere bedrijven klagen hierover. Gemeentelijke plantsoen-, reinigingsdiensten en vervoermaatschappijen kunnen nu nog profiteren van geld en gegevens van overheden.

Dit wordt in de toekomst aan regels gebonden. Zo mag een publieke instelling geen gebruik maken van belastinggeld voor het opzetten en stimuleren van ondernemingsactiviteiten.

Gegevens van de overheden, bijvoorbeeld adressen, mogen niet door de bedrijven worden gebruikt. Ten derde mag de overheid haar eigen bedrijven niet bevoordelen, bijvoorbeeld bij aanbestedingen.

De nieuwe regels worden opgenomen in de Mededingingswet. Mededingingsautoriteit NMa zal de naleving controleren, meldt Het Financieele Dagblad. Jaarlijks haalt de overheid 2,5 miljard euro binnen door deze ondernemingsactiviteiten.

 

MKB-Nederland

Secretaris Joep Rats van MKB-Nederland is tevreden. 'Het midden- en kleinbedrijf heeft heel veel last van concurrentievervalsing. Juist nu het economisch tegenzit, zien we het probleem groeien. Lokale overheden proberen het geld op een andere manier binnen te krijgen, nu ook zij worden gekort.'

 

 

Publicatiedatum: 30 januari 2004

Bron: Het Financieele Dagblad

Auteur: Mark van der Heijden

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

19 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     7,8k 145

uit het financieele dagblad

Kabinet pakt bijklussende overheid hard aan

 

DEN HAAG - Het kabinet legt gedragsregels op aan overheidsinstellingen die concurreren met commerciële bedrijven. Deze spelregels om concurrentievervalsing tegen te gaan, worden opgenomen in de Mededingingswet.Het voorstel om de Mededingingswet uit te breiden wordt vandaag aangenomen door de ministerraad, zo stellen bronnen rond het kabinet. Het kabinet trekt het omstreden wetsvoorstel Markt en overheid in.

 

Daarmee komt Balkenende 2 tegemoet aan veelgehoorde klachten van het bedrijfsleven over oneerlijke concurrentie met overheidsdiensten. Energiebedrijven, gemeentelijke reinigings- en plantsoendiensten en vervoersmaatschappijen in publieke handen zouden volgens marktpartijen een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van particuliere ondernemingen.

 

De overheid klust voor circa euro 2,5 mrd aan omzet per jaar bij met eigen ondernemingsactiviteiten. Dat is tien procent van de totale omzet via overheidsbedrijven. Die wordt geschat op euro 25 mrd.

 

Drie bepalingen

 

In de nog op te stellen gedragsregels in de Mededingingswet worden drie bepalingen opgenomen. Ten eerste mag een publieke instelling geen belastinggeld gebruiken voor het opzetten en stimuleren van ondernemingsactiviteiten. Op die manier wordt kruissubsidie uit collectieve middelen tegengegaan. Ten tweede komt er een verbod op het gebruiken van gegevens die overheden hebben uit hun publieke functie, zoals adressen. Ten derde mag de overheid haar eigen bedrijven niet bevoordelen, bijvoorbeeld in het geval van aanbestedingen.

 

Mededingingsautoriteit NMa moet erop toezien dat deze regels worden nageleefd. Directeur-generaal Pieter Kalbfleisch van de NMa laat weten het een 'goede zaak' te vinden dat er regels komen om concurrentievervalsing door overheidsinstellingen tegen te gaan. Tot op heden konden dergelijke zaken alleen civielrechtelijk worden aangepakt.

 

Dossier: NMa breekt kartelparadijs

Tijdens een hoorzitting over de Mededingingswet werd vorige week de Tweede Kamer gevraagd om een einde te maken aan de oneerlijke concurrentie. Die oproepen kwam onder meer dan Eelco Brinkman, voorzitter van het Algemeen Verbond van Bouwbedrijven.

 

Maatregelen

 

Het kabinet komt morgen met maatregelen, maar heeft na langdurig ambtelijk beraad besloten het voorliggende wetsvoorstel Markt en overheid in te trekken. Op dit wetsvoorstel uit 2001 van VVD-minister Annemarie Jorritsma, is veel kritiek gekomen. Knelpunt was vooral de aanzienlijke verhoging van de administratieve en bestuurlijke lasten. Balkenende 2 wil die lasten juist verlagen. Ook is het kabinet gevoelig voor de kritiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat de wet de autonomie van overheden te veel zou aantasten.

 

In het wetsvoorstel Markt en overheid stonden behalve gedragsregels ook toetredingseisen: voorwaarden waar een overheidsinstellingen aan moet voldoen om de markt te betreden. Voor deze eisen is nog geen alternatief. Het kabinet laat onderzoeken of er aanvullende toetredingseisen moeten worden gesteld in de algemene wet bestuursrecht.

 

Secretaris Joep Rats van MKB-Nederland is tevreden met de gedragsregels. 'Het midden- en kleinbedrijf heeft heel veel last van concurrentievervalsing. Juist nu het economische tegenzit zien wet het probleem groeien. Lokale overheden proberen het geld op een andere manier binnen te krijgen, nu ook zij worden gekort.'

 

Copyright © 2004 Het Financieele Dagblad

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Persbericht van het ministerie van economische zaken:

Nieuwe aanpak problematiek Markt en Overheid

 

Datum: 30-01-2004

De ministerraad heeft op voorstel van minister Brinkhorst van Economische Zaken, minister De Graaf voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en minister Donner van Justitie ingestemd met een nieuwe aanpak voor de problematiek van markt en overheid. Het eerder ingediende wetsvoorstel markt en overheid zal worden ingetrokken, omdat daarmee de autonomie van overheden te sterk wordt beperkt en het tot hoge administratieve en bestuurlijke lasten kan leiden.

De overheid kan als ondernemer gebruik maken van voordelen uit hoofde van haar publieke functie en daardoor particuliere ondernemingen oneerlijke concurrentie aandoen. De omzet van de overheid als onderneming is aanzienlijk. Deze bedraagt circa ¬ 2,5 miljard aan rechtstreekse ondernemingsactiviteiten en circa ¬ 25 miljard aan omzet via overheidsbedrijven.

De nu gekozen aanpak van markt en overheid houdt in:

- het opnemen van gedragsregels in de Mededingingswet voor overheden die als onderneming goederen en diensten aanbieden. Op grond van deze gedragsregels mag een overheid haar ondernemingsactiviteiten niet meer financieren door middel van kruissubsidie uit de collectieve middelen. Ook mag de overheid gegevens die zij heeft verkregen uit haar publieke functie niet gebruiken voor commerciële activiteiten en moet er een bepaalde functiescheiding zijn tussen toezichthoudende taken en commerciële activiteiten. Daarnaast mag een overheidsorganisatie haar eigen overheidsbedrijven geen onevenredige voordelen geven.

- het onderzoeken of via de Algemene Wet Bestuursrecht aanvullende eisen moeten worden gesteld aan een overheidsbesluit om als ondernemer te gaan opereren en of rechtsbescherming kan worden geboden.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl.

Voor journalisten: Jan van Diepen, persvoorlichter, telefoon (070) 379 60 73, e-mail: J.S.vanDiepen@minez.nl

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 0

De diensten van de overheid moeten natuurlijk een algemeen belang dienen. Als er een algemeen belang is, en de overheid biedt gratis (dus de overheidsorganisatie doet het BELANGENLOOS) kan er m.i. niet geklaagd worden vanuit de private sector.

 

Als we daar in NL gevoelig voor worden, begin ik een bedrijf in straatverlichting en ga ik meteen klagen over het feit dat overheden dat zelf doen.

 

Als de private initiatieven zo goed zijn, is er ook geen reden om concurentie te vrezen toch?

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Hmm, ik vind "algemeen belang" wel heel breed en vaag.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Moderator     7,7k 149

Als we daar in NL gevoelig voor worden, begin ik een bedrijf in straatverlichting en ga ik meteen klagen over het feit dat overheden dat zelf doen.

 

Die gedachte is overigens nog zo gek niet. Stel dat je een bedrijf in straatverlichting hebt dat tegen betere tarieven kan werken dat de divisie van de overheid. Als de overheid het dan toch zelf blijft doen, worden zowel jouw belang als het algemene belang geschaad: De burger betaald teveel belasting, jij hebt geen brood en de overheid kwakkelt door... het is een mooi voorbeeld van privatisering.

 

Bij advies etc. kun je best een analoge redenatie volgen: Waarom moet dat gegeven worden door een overheidsorgaan, terwijl de overheid deze diensten ook kan inkopen in de private sector? Waarom niet een bedrag aan subsidie aan de ondernemer geven waarbij hij zelf advies kan halen bij een dienstverlener naar keuze?

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3k 90

Hieronder een aantal artikelen over het nieuwe overheidsbeleid met betrekking tot concurrentie door overheidsbedrijven.

 

Een vraag aan de experts. Wat betekenen deze beleidsvoornemens voor de innovatieve sector waarin wij allemaal actief zijn? Mag het Bureau I.E. geen octrooiadviezen meer geven omdat de octrooibureaus dat al doen? Mag Syntens geen bedrijven meer adviseren omdat andere "adviseurs" dat al doen? Mag de locale overheid geen incubators opzetten omdat BViT dat al doet?

 

Het komt nog al eens voor dat goed lopende private initiatieven in de wielen gereden worden door de "gratis" diensten van de overheid. Is dat nu afgelopen?

 

Anyway, ik zou het raar vinden als de overheid helemaal niets meer mocht op dit gebied. Anderzijds is het heel vervelend als de overheid alles mag. Kan iemand, met verstand van zaken aangeven waar nu de grens getrokken gaat worden? Lijkt me ook nuttig in de discussie over de samenwerking met TechnoPartner.

 

Het lijkt een lovenswaardig voornemen, maar is niet meer dan de zoveelste wassen neus die dit kabinet laat zien. Het gaat hier maar om één ding. In hoeverre belemmert de overheid de toetreding tot de markt voor anderen. In veel gevallen pleegt de overheid nog oneerlijke concurrentie. De Mededingingswet, Europese richtlijnen en juridsprudentie dwingen de overheid thans min of meer om maatregelen tegen zichzelf te nemen. Het is geen voornemen, maar een noodzaak, wil er sprake zijn van een echte vrije markt zonder oneerlijke concurrentie.

 

Waar de grens wordt getrokken. Uiteraard zal de overheid initiatieven mogen blijven ontplooien. Ze zal eerder derden de mogelijkheid moeten bieden om met haar te concurreren. De plantsoendienst die bijvoorbeeld wordt aanbesteed en niet meer in eigen beheer wordt uitgevoerd.

 

 

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 0
Waarom moet dat gegeven worden door een overheidsorgaan, terwijl de overheid deze diensten ook kan inkopen in de private sector? Waarom niet een bedrag aan subsidie aan de ondernemer geven waarbij hij zelf advies kan halen bij een dienstverlener naar keuze?

 

 

 

 

Nou, in dit scenario worden er wel heel wat logistieke kosten gemaakt natuurlijk. Subsidie naar de ondernemer: (aanvraag, beoordeling, etc) daarna advies halen (informatie verzamelen, aanbieder vinden, prijsafspraak maken, etc.) terwijl dat allemaal kan worden verkomen door een overheidsluik.

 

Kijk, een beetje vertrouwen in de overheid mogen we nog wel hebben. En als die dan helemaal ontbreekt, nogmaals, dan hoeft de private sector van die waardeloze diensten niets te vrezen.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145
Kijk, een beetje vertrouwen in de overheid mogen we nog wel hebben.

 

Als je de overheid vertrouwd op haar blauwe ogen, ben je naïef. De overheid heeft ook een eigen belang. Eerst ff checken waar in jouw geval de belangen liggen.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Moderator     7,7k 149

... terwijl dat allemaal kan worden verkomen door een overheidsluik.

 

Maar hoe voorkom je dat dat luik een soort ruif wordt waar regelmatig een lading inferieure producten ingekiept wordt teneinde de hongerige afnemers aan de andere kant ervan te sussen?

 

Ik wil niet zeggen dat het allemaal boe en bah is van overheidswege, maar het lijkt me wel gezond om alert en kritisch te blijven.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Hmm, Hans van Heertum (van de Bedrijvenbank) is mijn vriend. Hij heeft het prima gedaan met de Bedrijvenbank. We maken er nog steeds gebruik van.

 

Eerlijk gezegd was de KvK eerder met hun initiatief. Je kan je afvragen of ze er mee door hadden moeten gaan toen de Bedrijvenbank een succes werd. Anderzijds denk ik dat Hans mer last heeft van www.mkbase.nl Die doen het momenteel heel erg goed.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 0

Nils,

 

Om op je oorspronkelijke vraag terug te komen: how about de innovatieve kennisintensieve branche, wat mogen overheden daar nog/wel en niet?

 

Ik meen me te herinneren dat de comissie Markt en Oveheid (van Job Cohen) destijds expliciet een uitzondering maakte voor de kennisinfrastructuur. Dat wilde toen zeggen dat de beperkende wetten niet voor (semi) publieke kennisinstellingen zoals universiteiten zouden gelden. Nu die hele wet van tafel is, vraag ik me af of er feitelijk gekeken is naar dit beleidsterrein.

 

Er zal nog wel gewacht moeten worden op nadere invulling op wat jij noemt 'ons' vlak....inzicht komt met de jaren.

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     723 9

Hmm, Hans van Heertum (van de Bedrijvenbank) is mijn vriend. Hij heeft het prima gedaan met de Bedrijvenbank. We maken er nog steeds gebruik van.

 

Eerlijk gezegd was de KvK eerder met hun initiatief. Je kan je afvragen of ze er mee door hadden moeten gaan toen de Bedrijvenbank een succes werd. Anderzijds denk ik dat Hans mer last heeft van www.mkbase.nl Die doen het momenteel heel erg goed.

 

mkbase ken ik nog niet. Ik vindt het trouwens wel sterk dat hij toch ook in staat is geweest een ander product (7x24) op de markt te zetten. Als kleine partij tussen al de groten. Ik heb wel overwogen om er gebruik van te maken maar is nog niet interessant genoeg voor mij. Hij zou eens een ander pand moeten huren i.p.v. dat pand van een van mijn voormalige werkgevers.....

Auto leasen? Eerst bij LeaseVergelijker kijken! | InfoTrade: erkend Adwords Qualified Company

 

Hope is not a strategy!

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Nils,

 

Om op je oorspronkelijke vraag terug te komen: how about de innovatieve kennisintensieve branche, wat mogen overheden daar nog/wel en niet?

 

Ik meen me te herinneren dat de comissie Markt en Oveheid (van Job Cohen) destijds expliciet een uitzondering maakte voor de kennisinfrastructuur. Dat wilde toen zeggen dat de beperkende wetten niet voor (semi) publieke kennisinstellingen zoals universiteiten zouden gelden. Nu die hele wet van tafel is, vraag ik me af of er feitelijk gekeken is naar dit beleidsterrein.

 

Er zal nog wel gewacht moeten worden op nadere invulling op wat jij noemt 'ons' vlak....inzicht komt met de jaren.

 

 

Ik ben in gespannen afwachting van de "lijst" met regels en uitzonderingen van wat de overheid niet mag.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Junior     10 0

Hmm, Hans van Heertum (van de Bedrijvenbank) is mijn vriend. Hij heeft het prima gedaan met de Bedrijvenbank. We maken er nog steeds gebruik van.

 

Eerlijk gezegd was de KvK eerder met hun initiatief. Je kan je afvragen of ze er mee door hadden moeten gaan toen de Bedrijvenbank een succes werd. Anderzijds denk ik dat Hans mer last heeft van www.mkbase.nl Die doen het momenteel heel erg goed.

 

Is het niet beter van vande KvK een "privéonderneming" te maken die zorgt voor haar eigen werkmiddelen. Dan zal zij zoieso beter presteren. In België krijgen de kamers van Koophandel geen enkele steun van de overheid op financieel gebied en die draaien nochthans niet negatief, in tegendeel.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     2 0

Het zou al een stap in de goede richting zijn als de overheid voor diensten die niet tot de exclusieve wettelijke taken behoren en stichtingen e.d., BTW-plichtig zouden zijn. Waarom is er niet een BTW-compensatiefonds voor de gehele overheid? Hetzelfde geldt voor stichtingen die vrijgesteld zijn van BTW. Zelf moet ik mij nu in allerlei bochten wringen om met mijn tarieven t.o.v. BTW-vrijgestelde instellingen aan te bak te kunnen komen.

 

Link naar reactie
 • 0
Newbee     2 0

Ik ontwikkel en organiseer cursussen specifiek gericht op de overheid. Er zijn overheidsinstellingen en stichtingen die zich ook richten op mijn markt. En dan niet te vergeten univeriteiten, hoge scholen en HBO's die aan marktverbreding werken.

Mijn cursusprijs staat vanwege de BTW die de overheid boven op de cursusprijs door mij in rekening moet worden gebracht, met uitzondering van gemeenten, waterschappen en provincies, altijd onder druk.

Link naar reactie
 • 0
Legend     515 52

Ik ben heel erg benieuwd hoe "breed" dit doorgevoerd gaat worden.

 

Ik ken nl. een paar commerciele overheidsaktiviteiten, die overigens niets met innovatie of advisering te maken hebben, maar wel erg veel storing op de markt veroorzaken. >:(

 

Er zijn al bedrijven uit de markt gestapt omdat ze het simpelweg niet meer konden volhouden. :-[

 

Ik houd het in de gaten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 99 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.