Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
high200

Deelnemen in een BV vanuit een WW situatie

Recommended Posts

Geachte dames en heren ondernemers,

 

Inmiddels heb ik me vele uren verdiept in het opstarten van een bedrijf in combinatie met WW. Over onderstaande kwestie heb ik nog nergens bruikbare en betrouwbare informatie kunnen vinden en het UWV zelf heeft op de site geen specifieke info hierover. Voordat ik met het UWV ga praten probeer ik helderheid te krijgen over onderstaande en ik hoop op goede adviezen, tips van u.

 

•Per 1 juni a.s. ben ik werkeloos en wil ik graag gebruik maken van een WW uitkering. Ik werkte 90% in loondienst.

•In mijn vrije tijd hield ik mij bezig met mijn eenmanszaak (dienstverlening) waaruit ik afgelopen jaren enkele opdrachten gefactureerd heb (minimale inkomsten geen winst) er zijn wel veel uren in gaat zitten.

•Omstandigheden zijn veranderd en ik ga nu (binnen 14 dagen) deelnemen in een BV (50%).

•Ik wil de eerste 3 maanden minimaal 10 uur inleveren van mijn WW uitkering.

•Solliciteren zal ik naar een baan van maximaal 24 uur om de beide zaken voorlopig te kunnen combineren. Omdat ik verwacht dat er mogelijk enkele maanden overheen zullen gaan alvorens ik een part-time job heb gevonden ga ik voor de zekerheid van de gedeeltelijke WW uitkering.

 

Heeft iemand ervaring met deze constructie, mag ik überhaupt een BV oprichten terwijl ik een WW uitkering heb?

 

Dank voor uw deskundige reactie,

Peter

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij mijn weten mag je geen zelfstandig ondernemer zijn voor je toestemming hebt van het UWV om binnen het ww traject in aanmerking te komen met behoud van ww uitkering.

 

Hun opzet is om mensen vanuit een ww ( voorafgaand aan een dienstverband) de mogelijkheid te geven om te starten met een onderneming.

Ik begrijp dat jij al begonnen bent?

 

Heb je op hun website gekeken? daar staat veel info over de situatie die op jouw vanaf 1juni van toepassing is.

 

Wil je met behoud van ww toch gebruik maken van het vangnet dan ben ik bang dat je je uit moet schrijven bij de kvk.

Maar vraag anders vrijblijvend naar je mogelijkheden , misschien zijn er uitzonderingen?

 

Mits je voldoet aan de eisen om vanuit een ww te starten lees starten....kun je volgens mij ook met een bv starten de wijze waarop je als zelfstandige gaat beginnen maakt mi niet uit, maar nogmaals het is niet voor mensen die al min of meer begonnen zijn .

 

 

Er is wel info van het UWV hoor "starten vanuit een ww uitkering"....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien is bijstand vanuit de Bbz een interessante regeling voor u.

Meer informatie vindt u op

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-besluit-bijstandverlening-zelfstandigen-bbz.html

 

Met vriendelijke groet,

 

Winod Debipersad

Voorlichter Antwoord voor bedrijven

 


RVO.nl/Antwoord voor bedrijven informeert ondernemers over wetten, regels en subsidies. Zij werkt samen met Ondernemersplein.nl en andere (overheids)partners.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je mag parttime gaan ondernemen.

Maar als je bij voorbaat 10 uur ww gaan inleveren en je stopt met je onderneming, krijg je volgens mij die uren niet weer terug.

Als je al een onderneming had, of een andere baan in loondienst, of bijverdiensten vóórdat je werkloos werd van de baan waarover je ww wilt ontvangen, mag je gewoon doorgaan met die werkzaamheden.

 

Ik ken iemand die haar baan van 24 uur op kantoor verloor en nu 24 uur ww krijgt

Ze zat voor die tijd in een VOF samen met haar man en dat bedrijf draait gewoon door

Ik kom haar regelmatig achter een marktkraam tegen

Niks aan de hand

 

Waar je wél voor moet oppassen, is dat je hetzelfde aantal gewerkte uren doorgeeft aan zowel belastingdienst als uwv

Dus níet aan het uwv vertellen dat je 10 uur per week werkt om slechts 10 ww kwijt te raken, en vervolgens de belastingdienst vertellen dat dat 30 uur was, om in aanmerking te komen voor de zelfstandigen aftrek, waar 1300 zoveel gewerkte uren per jaar noodzakelijk zijn.

 

Dat lijkt een beetje gezond verstand, maar toch zijn veel mensen de mist in gegaan in het verleden

Blijkbaar was de informatie van beide instellingen niet altijd even duidelijk

 

Dus als je veel uren ww wilt behouden, betekent dat meer belasting betalen over je winst uit onderneming

Maar precies hoe dat in elkaar steekt als je in een bv samen met iemand anders zit, weet ik niet

Share this post


Link to post
Share on other sites

@High200,

 

De kern van je vraag is hoe je een BV kan combineren met een WW uitkering.

 

Het moet gezegd worden dat het enigszins een vreemde vraag is.

 

Toch kan er een antwoord op gegeven worden.

 

De Besloten Vennootschap (hierna: BV) is een separate juridische entiteit, waardoor de relevantie van die BV voor de uitkeringsgerechtigheid in het algemeen beperkt is tot de vragen:

 

A - krijg je inkomen uit de BV?

B - wat is je vermogen als gevolg van deelname in de BV?

 

De antwoorden op deze vragen bepalen eigenlijk in hoeverre een uitkering gehandhaafd kan worden en tot welke hoogte.

 

De laatste vraag (zie B) is het makkelijkste te beantwoorden: de waarde van je aandelen is grofweg gelijk aan de waarde van het Eigen Vermogen van de BV maal het procentuele belang dat je in de BV hebt.

 

Er kan sprake zijn van een verschil in economische en fiscale waarde: in een dergelijk geval is het aan te raden om uit te gaan van de fiscale waarde, zoals door de belastingdienst op aangifte vastgesteld of bij beschikking vastgelegd.

 

De eerste vraag (zie A) is niet zo eenduidig te beantwoorden: in de meeste gevallen is er sprake van een fictieve dienstbetrekking en wordt je geacht een bepaald inkomen te genieten dat belast zal worden.

 

Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien de aandeelhouder een zogenaamde DGA (Directeur Groot-Aandeelhouder) is.

 

Het moge duidelijk zijn dat je onmogelijk een recht op uitkering kan handhaven en/of daarop aanspraak kan maken, indien je tegelijkertijd de volledige week werkt voor de BV die al dan niet gedeeltelijk jouw eigendom is.

 

Om een aanzienlijke problematiek (van diverse aard) te voorkomen, dien je:

- er voor zorg te dragen dat de BV geen uitbetaling van loon doet,

- te zorgen dat betalingen van de BV aan jou slechts een onkostenvergoeding betreffen en als zodanig vermeld staan,

- de fictieve dienstbetrekking bij uitspraak van de inspecteur der belastingen (!) beperkt is tot een of twee (in ieder geval een gering aantal) dagdelen per week

 

Daarmee onstaat de situatie dat je geen loon ontvangt (en dat ook kan aantonen), dat je wel onkosten vergoed krijgt (en deze duidelijk niet als loon aan te merken zijn) en dat je nooit geacht kan worden meer te werken dan een of twee dagdelen per week voor de BV (0.1 - 0.2 fte bij uitspraak van de inspecteur onomstotelijk vastgelegd).

 

In essentie doe je dan werk tegen onkostenvergoeding, zonder dat het UWV of de fiscus bezwaren kunnen aantekenen achteraf, met bijbehorende nadelige gevolgen vandien (waaronder aanzienlijke boetes).

 

Wees vooral VOORAF eerlijk en duidelijk richting de fiscus en het UWV (wat overigens ook behoort tot je wettelijke informatieplicht richting beide partijen en dus niet nagelaten mag en kan worden).

 

Samengevat, daarmee onstaat er een situatie dat je uitkering voor een groot deel kan ontvangen, zo niet helemaal.

 

Probleem daarentegen is dat het voorgaande wat minder eenduidig is bij een WW uitkering, terwijl een bijstandsuitkering uit hoofde van de wet Werk en Bijstand (hierna: WWB) daarin alle mogelijkheden biedt.

 

Misschien is het derhalve verstandig om uit de WW uitkering te treden en een beroep te doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (hierna: BBZ), waarvan de grondslagen in de wet WWB te vinden zijn.

 

Dat gezegd hebbende, besef dat het mogelijk is om uit de WW een beroep te doen op voornoemde BBZ regeling, maar dat in vele gevallen onkunde van medewerkers van het UWV en de gemeente (die belast is met de uitvoering van de BBZ) een onoverkomelijk probleem gaat vormen bij de toekenning van de BBZ regeling.

 

Het verdient de opmerking dat de gemeente uit hoofde van de wet WWB verplicht is om bijstand te verlenen, indien jij een onderneming dient te staken: de bijstand zal uit hoofde van het besluit BBZ dienen te gebeuren.

 

Met andere woorden, het verdient aanbeveling om je eenmanszaak te staken en vanuit die positie een beroep op het besluit BBZ (en dus de wet WWB) te doen, om uiteindelijk BV en uitkering te kunnen handhaven.

 

Dat is ingewikkelder en meer omslachtig dan het lijkt en ik zou je dan ook niet willen adviseren om deze weg te volgen.

 

Al met al vraag ik me dan ook oprecht af of het nuttig is om uitkering en BV te combineren.

 

In principe zou het fijner zijn dat je gewoon meteen in de BV afdoende inkomen verkrijgt en feitelijk daarvan kan leven.

 

De vraag is dan ook aan jou te stellen waarom je deze constructie zou verlangen.

 

Bovendien kan de vraag gesteld worden waarom je deelneemt tot 50% in een BV, als je zelf je eenmanszaak (al dan niet met bijstorting) kan inbrengen in een BV en deze als holding BV kan laten deelnemen in een BV die je met toekomstige zakenpartners als werkmaatschappij opricht.

 

Het moge duidelijk zijn dat de holding - werkmaatschappij op termijn alleen maar voordelen kent en bovendien is het ook makkelijker om inkomen en vermogen in/uit de holding BV te scheiden van uitkering in persoonlijke sfeer:

- de holding BV bevat slechts een werknemer, de DGA

- de winst uit de werkmaatschappij valt onder deelnemingsvrijstelling en dergelijke

- de risico's en aansprakelijkheid zijn te beperken

- de inkomsten in de holding BV kunnen bijvoorbeeld goed gebruikt worden voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij jij vermoedelijk persoonlijk gebaat bent

- etc etc

 

Ik vermoed dat het gebrek aan geld de bottleneck vormt, al zou er in dit geval zonder meer volstaan kunnen worden met maximaal 18.000 euro voor oprichting van holding en werkmaatschappij.

 

Ik begrijp er uit dat je in de toekomst werk wilt zoeken en naar aanleiding daarvan het volgende.

 

In elk geval ben je gebaat om je werkzaamheden via een op te richten BV te verhuren, aangezien er dan sprake is van winst bij de BV, welke verder geen of weinig gevolgen zal hebben voor uitkering, zolang het vermogen in de BV niet over bepaalde grenzen heen gaat en/of het inkomen uit de BV niet of slechts in geringe mate wordt uitbetaald.

 

In principe is het zo dat je, indien er geen sprake is van loonbetaling, uitkering niet kan verliezen, aangezien het fiscale inkomen (fictieve diensbetrekking, al dan niet als DGA) geen inkomen in de zin van de wet WWB is.

 

Natuurlijk zal de fiscus bij toename van de werkzaamheden in de BV wel het fictieve loon (het loon uit de fictieve dienstbetrekking) willen ophogen en dien je daarover belasting te betalen, terwijl je geen feitelijk loon in contanten ontvangt: met andere woorden, je kan niet onbeperkt hiermee doorgaan, aangezien je vroeg of laat toch een betaling zal moeten verrichten en derhalve de BV tot uitbetaling van gelden (loonbetaling) zal moeten laten overgaan.

 

Al met al wordt het wat ingewikkeld en misschien te complex voor de doelen die jij jezelf hebt gesteld: het vinden van werk met een bepaalde vorm van zekerheid (voor het geval dat).

 

Eigenlijk lijkt het me zaak dat je de tijd en energie vooral steekt in het vinden van omzet, in plaats van het combineren van BV en uitkering.

 

Maar goed, het antwoord op je vraag is dus een volmondig JA: je kan uitkering en BV combineren, indien je aan bijzondere voorwaarden voldoet en blijft voldoen.

 

Natuurlijk kan ik het een en ander aan de hand van je persoonlijke wensen en gegevens meer concreter beantwoorden.

 

MvG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het UWV kent gewoon een regeling waarin je gedurende 6 maanden met behoud van uitkering kunt gaan bezien of je een levensvatbare onderneming kunt optuigen. De rechtsvorm is daarbij van ondergeschikt belang. Dus ook een BV kan in dat traject gebruikt worden. http://www.uwv.nl/eigenbedrijf-WW/

 

Daarnaast is ook de vraag of je alleen aandeelhouder wordt zonder salaris of dat je ook arbeid gaat verrichten in die BV?

Denk in dat laatste geval ook weer aan de fictief loonregeling.

 

groet

Joost

 

 

 

 

 


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er is 1 lid online en 128 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept