Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!

Recommended Posts

Geacht forum,

 

Ik hoop dat iemand mij van dienst kan zijn.

 

Ik ben als vennoot (partner A) met een partner (B) (gezamenlijk in een VOF), tweederde aandeelhouder van een BV. De VOF heeft dus tweederde aandelen in de BV.

 

Tweederde van het andere éénderde aandeel in de BV is partij C en ééderderde van ditzelfde éénderde aandeel in de BV is partij D

Allen bij KvK en notaris geregistreerd als aandeelhouder/direktielid/bestuurder.

 

Bij een aandeelhoudersvergadering op 23 januari 2005 is unaniem akkoord gegeven en besloten dat A (wegens ziekte) een gemachtigde (E) heeft aangesteld.

 

Tijdens een aandeelhoudersvergadering op 12 juli j.l. is geprobeerd A uit het bestuur te zetten, onder het mom van, dat A de helft is van de VOF en dus de VOF maar voor de helft aanwezig is.

Als argument heeft A aangehaald dat, aangezien er al in een eerder besluit akkoord is gegaan met de afwezigheid van A (zie notulen aandeelhoudersvergadering dd 23-01-2005), dit nu geen argument kan zijn.

 

Vervolgens is hierop geen reaktie gegeven, alsmede geen notulen van 12 juli j.l.verstrekt.

 

Heden onderschep ik een mailtje met 2 Word documenten, gestuurd door C, aan B en D.

 

- 1 document met de notulen van een vergadering dd 29 aug (aanwezigen B,C en D), waarvan noch A, noch E, op de hoogte waren gesteld.

In deze notulen staat vermeld dat C zich in de laatste vergadering al uitsprak over een directiewijziging.

Waarbij vervolgens in de notulen staat dat er gestemd is voor een directiewijziging, waarbij unaniem akkoord door B, C en D.

 

en

 

- 1 document waarin de notulen van een vergadering dd 28 sep (aanwezigen B,C en D), waarvan wederom noch A, noch E, op de hoogte waren gesteld.

In deze notulen staat dat de notulen van 12 juli en 29 aug zijn goedgekeurd door B, C en D en wordt tevens vermeld dat D de direktiewijziging aan de notaris, Kvk en bank, door zal geven.

 

Mijn vragen nu:

a. Kunnen B, C en D, zonder schriftelijke goedkeuring van A de direktiewijziging doorvoeren.

b. Kunnen de notulen van vergadering op 12 juli, zonder dat de 4 direktieleden unaniem hebben getekend, goed worden gekeurd.

c. Kunnen B, C en D zonder A en E op de hoogte te hebben gesteld, aandeelhoudersvergaderingen beleggen, en stemmen, zonder aanwezigheid/goedkeuring van A en of E?

d. Wat voor juridische stappen kunnen er genomen worden in dit geval. Mijns insziens wordt er hier fraude gepleegd, teneinde A op non-aktief te kunnen zetten.

e. Kan het soms zijn dat B, uit hoofde van de VOF een totale tekenbevoegdheid heeft (dit lijkt me onwaarschijnlijk, temeer, daar A toch een gemachtigde E heeft, officieel met goedkeuring van alle vennoten in de BV), terwijl in de notariele akte van de BV, A en B ook afzonderlijk privé genoemd worden en gezamenlijk handelend onder de VOF als aandeelhouders.

 

Het is een beetje gecompliceerd, maar ik hoop dat iemand mij met spoed advies kan geven, aangezien men er haast achter zet.

 

Bijvoorbaat dank

PdeK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste PdK,

 

De situatie waarin je zit is niet benijdenswaardig; zeker als je door ziekte nietin staat bent te werken en dat je dan het gevoel krijgt dat de tent onder je vandaan wordt gehaald.

 

De kern van het verhaal zit denk ik in de VOF. De grote vraag is of jij en B ieder afzonderlijk bevoegd zijn te tekenen of de VOF te vertegenwoordigen.

 

In de statuten van de BV is geregeld hoe aandeelhouders moeten worden opgeroepen voor de vergadering. Als de VOF op het kantooradres de oproep heeft ontvangen dan is aan dat vereiste voldaan.

Indien ieder van de vennoten de VOF mag vertegenwoordigen dan is de VOF dus rechtsgeldig opgeroepen (en verschenen) en rechtgeldiig vertegenwoordigd.

Indien B de VOF niet zelfstandig kan vertegenwoordigen, dan is er dus niet rechtgeldig gehandeld en is 2/3 van het geplaatste aandelenkapitaal niet vertegenwoordigd geweest.

 

Veel statuten stellen dat er een minimum % van de aandelen vertegenwoordigd moet zijn voor bepaalde beslissingen, vaak ook het benoemen en ontslaan van bestuursleden. Indien dit % niet aaanwezig is, moet (veelal) binnen een maand een tweede vergadering worden uitgeschreven waarbij deze quotumeis vervalt. Het riekt er naar dat de vergadering van 28 sept deze functie heeft gehad. In dat geval is het zeer aannemelijk dat er rechtsgeldig is gehandeld omdat C + D dan de zaken kunnen regelen. Moreel gezien zijn dan natuurlijk alle grenzen van het fatsoen overschreden.

 

Als statutair bestuurder heb je een bijzondere positie. De ava kan je ontslaan maar je valt ook onder het beschermingsrecht dat reguliere werknemers hebben. Als het goed is, is er ook een arbeidsovereenkomst tussen de directeuren en de BV. Indien B de VOF zelfstandig kan vertegenwoordigen, ben je ook werknemer voor het UWV en de Belastingdienst. Het is immers niet mogelijk je eigen ontslag te blokkeren. Dus moet de BV werkgeverspremies hebben betaald. Dit moet sowieso voor C en D gebeuren / zijn gebeurd.

 

Je ontslag als "werknemer" kan je dus aanvechten bij de katonrechter. Hierbij moet je er wel rekening mee houden dat die zal stellen dat de arbeidsverhouding is verstoord (het is 3 tegen 1) en dat je dus moet vertrekken. Met de bijbehorende vergoedingen plus een opslag omdat het tijdens je ziekte is gebeurd.

 

Als aandeelhouder is het mogelijk in een aantal gevallen naar de Ondernemingskamer te stappen. Je moet dan kunnen aantonen dat je minimaal 10% van het kapitaal bezit. Indien de VOF wordt ontbonden, heb je die dus waarschijnlijk. Dit is echter een lange, kostbare procedure (reken op minimaal 35.000 als je hier een goede ondernemingsrecht advocaat op zet).

 

Daarom moet je jezelf afvragen of je deze wegen wel wilt bewandelen en of het niet beter is tot een afkoopregeling te komen. Indien de VOF wordt ontbonden heb je 1/3 van de aandelen. Indien de BV standaardstatuten heeft. moet voor alle belangrijke beslissingen 2/3 van het kapitaal instemmen. M.a.w.: je kunt dus ten alle tijden buitenspel worden gezet.

 

Als jullie goed juridisch advies hebben gehad, zijn er aandeelhoudersovereenkomsten opgesteld waarin is vastgelegd wat er met aandelen moet gebeuren als een directeur/aandeelhouder vertrekt. Is dat zo en zo ja, wat staat erin?

 

Last but not least: bij dit soort problemen spelen de emoties hoog op. Bij beide partijen. Daarom is het raadzaam of een mediator aan te stellen of dat beide partijen een vertegenwoordiger aanstellen om onderling de zaken snel en effectief op te lossen.

 

Heel veel sterkte,

Kees


Kees de Kruiff

In Memoriam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Kees en Edo,

 

Hartelijk dank voor jullie advies.

Nog een tweetal vragen over het volgende.

 

Ik kom er net achter (KvK.nl) dat B de VOF eenzijdig heeft opgeheven bij de KvK.

 

a. Blijft hij aansprakelijk ondanks de opheffing door hem.

b. Wat gebeurt er met de aandelen, nu de VOF bij de KvK is opgeheven.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo PdeK,

 

Even over de aansprakelijkheid van de VOF persoon... Hij is en blijft aansprakelijk voor alles gedaan VOOR het uittreden uit de VOF.

 

Let wel op dat bij verhaal van eventuele schulden, een schuldeiser zijn geld gaat halen waar iets te halen valt. Dus bij de vermogende vennoot in een VOF. Alles wat de vennoten daarna onderling met elkaar te verrekenen hebben zal via een andere gerechtelijke procedure moeten gebeuren.

 

Ben het eens met Kees dat je ZEER snel een goede advokaat moet inschakelen. Wellicht eventueel overwegen om een of ander beslag te laten leggen .. maar dat zal een advokaat wel kunnen vertellen na inzage..

 

De VOF eindigt met uittreding van een van de vennoten ( bij een tweepersoons VOF) en dus vallen de aandelen van de BV mijns inziens in de handen van persoon A.

 

Succes

 

Rick

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zonder te diep op de zaak in te willen gaan (vanwege de complexiteit) nog kort wat opmerkingen.

 

(i) een statutair bestuurder heeft niet dezelfde ontslagbescherming als een gewone werknemer. Zo is geen ontslagvergunning nodig. De bestuurder kan ten alle tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders ("ava") worden ontslagen. Wel kan de bestuurder het ontslagbesluit van de ava aanvechten. Dit kan bijvoorbeeld als de vereiste formaliteiten (oproeping aandeelhouders; horen bestuurder etc.) niet in acht zijn genomen. Voor dergelijke geschillen is niet de kantonrechter maar de "gewone" rechter bevoegd.

(ii) de vof eindigt niet door doorhaling van de inschrijving bij de KvK. De wet noemt een aantal manieren waarop de vennootschap kan eindigen. Een vof eindigt verder pas als de "ontbinding" is afgerond. Bij deze ontbinding wordt het vermogen van de vennootschap (inclusief de aandelen) vereffend en dus verdeeld tussen de beide vennoten. In de vennootschapsovereenkomst kunnen de vennooten afzonderlijke afspraken hebben gemaakt over de wijze van verdeling en beëindiging van de vof.

 

grt.

 

Philip

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Adviseurs,

 

Allereerst bedankt voor jullie adviezen.

 

Ik wil even terug naar het begin.

 

In 1999 is de VOF opgericht en is er een lening aangegaan, om goederen aan te schaffen. Er is een overeenkomst met de schuldeiser, waarin de goederen aan hem zijn verpand. Er is een gespecificeerde pandlijst van.

 

In 2002 is dan dus de VOF, de BV aangegaan, waarbij de goederen van de VOF zouden worden ingebracht.

Maar op deze goederen rust nog steeds de verpanding aan de schuldeiser, omdat een groot deel van de schuld nog niet is ingelost. De BV heeft de goederen niet gecontroleerd volgens de pandlijst, maar wist wel (mondeling toegelicht) dat de goederen verpand waren.

 

De goederen zijn op de balans gezet van de BV en de VOF heeft een achtergestelde lening aan de BV afgesproken voor de inbreng.

 

De schuldeiser heeft 3 weken geleden een aanmaning gestuurd dat de VOF 21 dagen de tijd kreeg om de restschuld af te lossen, omdat hij te horen kreeg dat de VOF opgeheven zou worden en dat er al in februari was toegezegd dat de schuld afgelost zou worden. De schuldeiser heeft in april een deel gekregen van het restant.

 

Nu kwam de schuldeiser, omdat de VOF zijn restschuld niet kon betalen, afgelopen zondag om de goederen op te eisen.

A, heeft namens de VOF, akkoord gegeven om de goederen terug te geven, dus de goederen zijn weggehaald.

Nu stelt de BV, A privé aansprakelijk, omdat de BV ervan uit gaat dat de goederen van de BV zijn. De BV zegt nu geen bestaansrecht meer te hebben, omdat de basis weg is gehaald en de BV geen volledige produktie meer kan draaien.

 

Mijn vragen:

 

a. Heeft de schuldeiser, door de overeenkomst en de verpanding het recht om de goederen op te eisen.

b. Had A uit hoofde van vennoot in de VOF met een onbeperkte bevoegdheid, dit akkoord mogen geven.

c. Had de VOF de goederen wel in mogen brengen?

d. Wat kunnen hier nu de voortvloeiende consequenties van zijn.

 

Ik hoop niet dat het nog gecompliceerder overkomt.

 

Alvast bedankt voor de reakties.

Mvg

PdeK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het wordt er in ieder geval een stuk leuker op, vanuit juridisch oogpunt dan.

 

Allereerst moet worden gecontroleerd of het pandrecht rechtsgeldig is gevestigd. Dit moet zijn gebeurd bij onderhandse geregistreerde akte of bij notariële akte. Zonde van alle moeite als het pandrecht niet eens bestaat. Ik ga daar maar even niet vanuit.

 

Een aandeelhouder (de vof) heeft de aan haar uitgegeven aandelen volgestort in natura door inbreng van de activa. Deze inbreng moet door een accountant zijn gewaardeerd. Ik ga er voor het gemak maar vanuit dat de accountant niet op de hoogte was van het (stil) pandrecht. Als dat wel zo is geweest dan zou hij namelijk (neem ik aan) de activa geen hoge waarde hebben gegeven.

 

In beginsel blijft het pandrecht op de activa rusten als deze worden overgedragen. Dit heet in het goed Nederlandse juridisch jargon "droit de suite". De BV heeft aldus in beginsel als storting op haar aandelen activa verkregen die bezwaard waren met een pandrecht. Dit pandrecht is echter vervallen indien de BV bij verkrijging van de activa "te goeder trouw" was. Met andere woorden, als de BV wist nog behoorde te weten dat er een pandrecht op de activa rustte, dan is het pandrecht vervallen.

 

Hoewel de BV dit standpunt zou kunnen (en misschien moeten) innemen, begrijp ik dat de BV wel degelijk op de hoogte was van het pandrecht. De BV wist aldus dat de goederen bij een executie van het pandrecht zouden kunnen worden "opgehaald".

 

Je vragen:

 

(i) Ja, als het pandrecht geldig is gevestigd én de BV op de hoogte was van dat pandrecht ten tijde van de storting op de aandelen, kan de pandhouder haar pandrecht uitwinnen door de activa onder zich te nemen en deze te (doen) verkopen;

 

(ii) Zijn toestemming doet niet ter zake. De pandhouder/schuldeiser heeft hiervoor geen toestemming nodig. Overigens zal - als er al toestemming gegeven - of medewerking verleend - moet worden de BV hierbij door haar bestuurder vertegenwoordigd worden. A, als vertegenwoordiger van de aandeelhouder, is hier niet (direct) bij betrokken. Als de BV zich terecht op het standpunt kan stellen dat het pandrecht is vervallen dan kan zij de activa terugeisen.

 

(iii) ja, dat mocht. Echter de BV had de verplichting om een juiste waardering aan de activa te hangen. Ik betwijfel of de activa hadden kunnen worden ingebracht als het pandrecht mee was genomen in de waardering. Als de BV (opzettelijk) niet door de vof over het pandrecht is geinformeerd dan is dat valt dat natuurlijk wel aan de vof te verwijten;

 

(iv) de consequenties zijn afhankelijk van de vraag of de BV wist van het pandrecht en of de inbreng op de juiste wijze is gewaardeerd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Philip,

 

Het pandrecht is door 5 personen, waaronder A + B + Schuldeiser, ondertekend.

De BV was op de hoogte van het pandrecht, omdat A + B (VOF) als medebestuurders/aandeelhouders, hiervan op de hoogte waren.

C + D claimen nu, nooit op de hoogte te zijn gesteld, daar dit niet op schrift staat.

 

De inbreng is nooit op de juiste wijze gewaardeerd door een accountant, maar zo ingebracht.

 

Graag hoor ik van je.

Mvg

PdeK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Pdek,

 

Ik ben bang dat dit forum niet echt de plaats is om deze toch relatief gecompliceerde situatie te beoordelen.

 

Om je toch een beetje op weg te helpen:

 

(i) voor geldige vestiging van het pandrecht (bij onderhandse akte, dwz niet bij notariële akte) is ook registratie nodig. Meestal gebeurt dit bij de Belastingdienst. Als het goed is kan je op de pandakte een aantekening van registratie zien. Controleer dit even. Als dat niet zo is kan je, de BV, de schuldeiser tegenwerpen dat het pandrecht niet tot stand is gekomen;

 

(ii) de BV was dus op de hoogte, althans er kan wetenschap aan de BV worden toegerekend. De BV heeft aldus activa "ten titel van inbreng" verkregen die bezwaard waren met een pandrecht. Dit resulteert niet per definitie in een claim van C en D aangezien zij (begrijp ik) slechts aandeelhouder zijn. C en D hebben slechts een claim als zij - als aandeelhouder - schade hebben geleden. Of dat het geval is is een geheel andere juridische vraag. Het ligt meer voor de hand dat de BV de vof aanspreekt;

 

(iii) Ik ga er vanuit dat de vof de aandelen heeft gekregen na oprichting van de BV en niet bij oprichting. Het lijkt erop dat bij de uitgifte van de aandelen niet de vereiste formaliteiten in acht zijn genomen. Zoals gezegd moet namelijk een accountant de inbreng waarderen (tenzij aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan waar ik even niet vanuitga). Kortom aan de uitgifte en storting op de aandelen kleeft een gebrek. Wat is hiervan nu het gevolg? Als de uitgifte van de aandelen heeft plaatsgevonden dan is deze nietig. De toezegging van de BV de aandelen uit te geven is echter wel geldig. Per saldo heeft de vof aldus een vordering op de BV voor de uitgifte van aandelen. De vof moet aldan ook meewerken aan een juiste beschrijving/waardering van de inbreng.

 

Als er reeds is ingebracht, zoals nu, kan de vof het ingebrachte, de activa, uit onverschuldigde betaling terugvorderen. Omdat de bestuurders van de BV mee hebben gewerkt aan de onjuiste emissie van de aandelen en onjuiste inbreng, zijn de bestuurders onder omstandigheden aansprakelijk voor de door de BV en de vof geleden schade als gevolg van de onjuiste inbreng.

 

Samenvattend:

Als de inbreng op aandelen inderdaad niet juist heeft plaatsgevonden zijn de aandelen nooit uitgegeven. De activa zijn dus zonder grond aan de BV overgedragen. De VOF kan deze activa terugvorderen. Door deze stelling tov de BV in te nemen kan men beargumenteren dat de BV feitelijk geen schade lijdt nu zij haar bedrijf uitoefende met activa die niet van haar was.

 

Wat wel van (groot) belang kan zijn, zijn de toezeggingen van de vof en het aandeel van A & B in het geheel. Het bovenstaande is een weergave van hoe het juridisch formeel in elkaar steekt. Een rechter zal echter naar alle omstandigheden van het geval kijken en wellicht op grond van deze omstandigheden oordelen dat de vof en A & B wel iets te verwijten valt. Dit is afhankelijk van de invloed die A&B in het geheel hebben gehad. Nu A&B wisten van het pandrecht én bestuurders waren van de BV ten tijde van de inbreng, lijkt het mij dat hun invloed aanzienlijk is geweest.

 

Kortom, ga om te tafel zitten met de mede aandeelhouders en, belangrijker, de schuldeiser. Als je deze laatste tevreden kan stellen (andere zekerheid?)haal je de angel uit het geheel. Daarna ga je met de BV de inbreng en uitgifte repareren.

 

Als dat niet lukt: een goede advocaat zoeken, ik weet er nog wel één ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 7 leden online en 361 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept