• 0

Wel/niet promotioneel kansspel

Allen,

 

Naar veel zoeken op google en dit forum ben ik over gegaan tot het plaatsen van mijn vraag op het forum.

 

Ik ben bezig met een webconcept waarbij een bezoeker van mijn website een item kan kopen en hier reclame voor zichzelf aan kan koppelen. Deze reclame is in de vorm van een verwijzing naar een eigen website. Het item dat men koopt kan in prijs varieren van €3 tot ongeveer €15. Ik zal niet te veel in details treden over bovenstaande, maar laten we zeggen dat dit het hoofddoel is van de website.

 

Nu wil ik ter promotie een spel aan mijn website koppelen. Het spel zal ik beschrijven:

 

Er is een afbeelding, bestaande uit 25000 pixels. Deze afbeelding is niet zichtbaar. Iemand die een item koopt van de website, krijgt de mogelijkheid om te raden wat er op de afbeelding te zien is. Het aantal euro's wat men betaalt voor een item, is ook het aantal pixels dat zichtbaar wordt in de afbeelding en is ook het aantal keren dat iemand mag raden wat er op de afbeelding staat. Stel ik koop een item voor 7 euro, dan worden er 7 pixels duidelijk op de afbeelding en mag ik 7x raden. Het moment dat ik een poging doe om te raden mag ik zelf uitkiezen. Pixels die zichtbaar worden, blijven zichtbaar. Oftewel, hoe langer je wacht des te duidelijker wordt de afbeelding maar ook des te groter wordt de kans dat iemand anders het raadt.

 

Wanneer iemand het juist raad, stopt het spel direct en krijtgt de winnaar bericht. De prijs is een geldbedrag.

 

Ik hoop dat het concept duidelijk overkomt.

 

Ik zit vooral met de vraag of dit een kansspel is. Iemand heeft geen invloed waar de pixels zichtbaar worden. Dit gaat willekeurig. Iemand heeft wel invloed op het moment dat er geraden wordt. En wanneer dit een kansspel is, kan ik dit dan op deze manier inzetten als promotioneel kansspel?

 

Ik heb contact gehad met KVK om een advocatenspreekuur te bezoeken maar ze zeggen dat dit te specifiek is. Verder is er voldoende te lezen over promotionele kansspelen en waar je aan moet voldoen. Ik heb het idee dat ik daar prima aan kan voldoen, het is alleen de definiering van dit spel. Voordat ik inderdaad met een specialist op dit gebied om tafel ga, zou ik graag nog gebruik van de expertise op dit forum gebruik willen maken.

 

Alvast bedankt

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

11 antwoorden op deze vraag

 • 0

Heb ik reeds contact mee opgenomen. Dit was hun antwoord

 

"Allereerst wil ik aangeven dat de kansspelautoriteit geen goedkeuring of instemming kan geven met betrekking tot (spel)concepten of ideeën. Of het spel dat u wilt organiseren een kansspel is, hangt uiteindelijk af van de uitvoering van het spel (dus hoe het in de praktijk vorm heeft) en de omstandigheden waaronder zo’n spel wordt uitgevoerd. Dit blijft ter beoordeling van een rechter, daarom kan de kansspelautoriteit daar geen uitspraak over kan doen. U zou daarom kunnen overwegen een juridisch adviseur in de arm te nemen om uit te zoeken of uw concept voldoet aan de wet- en regelgeving.

 

Hieronder geef ik u graag wat algemene informatie.

 

Er is sprake van een kansspel indien er gelegenheid wordt gegeven om mee te dingen naar (kans te maken op) prijzen en premies. Een spel is een kansspel indien de spelers een prijs of premie kunnen winnen en zij geen overwegende invloed op de uitkomst van het spel hebben. Inleg is hierbij geen vereiste. U kunt ook gratis deelnemen aan een kansspel.

"

 

Ik zit voornamelijk met de vraag of ik het volgens mijn concept mag uitvoeren, ook al is het een promotioneel kansspel.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Is er anders iemand die mij kan zeggen waar ik mijn concept kan laten doorlichten zodat deze voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden. Moet ik dan inderdaad bij een jurist zijn die gespecialiseerd is op het gebied van kansspelen of zijn er nog andere instanties die mij kunnen helpen.

Link naar reactie
 • 0

Een spel is een kansspel indien de spelers een prijs of premie kunnen winnen en zij geen overwegende invloed op de uitkomst van het spel hebben

 

Om bovenstaande zin draait het.

Als ik je voorstel lees heeft men geen overwegende invloed op de uitkomst. Het is een raadspel en daarom denk ik dat het een kansspel is.

Als je save wil zitten vraag je een vergunning aan.

www.8D-games.nl Serious Games, Gamercials & Apps

Link naar reactie
 • 0

Ik denk niet dat ik een vergunning moet gaan aanvragen voor een gewoon kansspel. Als ik de voorwaarden lees

 

"Het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn: de bouw van een nieuw clubgebouw, dakrenovatie van een kerk of de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor een muziekvereniging.

De opbrengst van de loterij mag geen commercieel of particulier belang (eigen gewin) dienen. "

 

Het zal dus onder de noemer 'promotioneel kansspel' moeten vallen. Hier is namelijk geen vergunning voor nodig. Lees 'promotionele kansspelen'.

 

Als ik dit zo lees dan lijk ik prima aan de gedragscode te kunnen voldoen.

Link naar reactie
 • 0

Het door jou beschreven spel is naar mijn mening een Kansspel, maar ook een Promotioneel Kansspel. Voor een Promotioneel Kansspel kan geen vergunning worden gegeven. Een Promotioneel Kansspel is verboden, tenzij voldaan wordt aan de voorwaarden die door de overheid daaraan zijn gesteld (de Gedragscode promotionele kansspelen), die je zelf al had gevonden.

 

Artikel 1 lid 6 van de Gedragscode beschrijft de term “Promotie”. Het lijkt erop in jouw beschrijving dat het om een Promotie gaat. Artikel 1 lid 7 beschrijft wanneer sprake is van een Kansspel dat tevens een Promotioneel Kansspel is. Ook hier moet de aanwijzing van winnaars geschieden door enige “kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen”. Het element in jouw beschreven spel dat er bij besteding van 7 euro 7 pixels zichtbaar worden is een element waarop de deelnemers in het geheel geen invloed uitoefenen (puur toeval). Het enkele feit dat de deelnemer wellicht invloed kan uitoefenen door de hoogte van het te besteden bedrag te verhogen doet naar mijn mening niet af aan het feit dat sprake is van een (promotioneel) kansspel. Immers, dat is precies zo bij bijvoorbeeld een loterij door aankoop van meerdere loten, en dat is ook een kansspel.

Je maakt het beschreven spel misschien een beetje tot een grijs gebied door het element dat de deelnemers de mogelijkheid geeft om zelf de momenten te kiezen waarop de beschikbare pixels zichtbaar worden. Immers, door langer te wachten kan de deelnemer invloed uitoefenen op de uitkomst (omdat door tussentijdse deelname van andere deelnemers het resultaat zichtbaarder wordt, omdat er meer pixels zichtbaar worden, en daardoor de deelnemer zijn kans op het juist raden laat toenemen).

 

De juridische vraag zal hier derhalve worden of door dit element sprake is van overwegende invloed of van geen overwegende invloed. Die vraag kan niet op voorhand met een duidelijk ja of nee worden beantwoord omdat het erg casuïstiek is en de rechter daarover in een specifiek geval over zal moeten beslissen. Wat de rechter zal beslissen weet je nooit maar de beslissing van een rechter moet natuurlijk wel aansluiten bij de bestaande jurisprudentie (uitspraken van rechters). Daarvoor zal dus de jurisprudentie moeten worden bestudeerd.

 

Ik heb het idee (zonder uitgebreid onderzoek te hebben gedaan en zonder hier een advies te geven) dat er geen sprake is van overwegende invloed, als ik jouw spel beschrijving vergelijk met deze uitspraak van Gerechtshof Den Haag van 25 oktober 2011, LJN: BU3534, met name onderdelen 11 en 13, dus dat jouw spel wel een (promotioneel) kansspel is:

 

“11. Vervolgens vindt onder de winkanshouders een trekking plaats, waarbij voor elke prijs twee kandidaat-winnaars worden getrokken. De uitkomst van deze trekking is puur een kwestie van kansbepaling. Ook hierop heeft men geen overwegende invloed. De omstandigheid dat men met een hoger aantal winkansen meer kans maakt om als kandidaat-winnaar door deze trekking te komen, maakt dit niet anders, omdat het nog steeds slechts een kans blijft, die weliswaar hoger is, maar niet bepalend voor het winnen. Dit is vergelijkbaar met een loterij – een kansspel – waarbij men meer loten koopt.

(…)

13. Komt men (als in deel 1 niet succesvolle, maar wel ambitieuze, winkanshouder) vervolgens in deel 2 van het Loyaliteitsprogramma, dan moet men alert zijn op de site, waarop bekend wordt gemaakt op welk moment de prijzen zullen verschijnen om te ‘mijnen’. Degene die vervolgens op een zodanig moment de claimbutton indrukt (de prijs ‘mijnt’), dat de claim als eerste binnenkomt bij Pretium, is de winnaar van de prijs. Bij constante alertheid kan men de bekendmaking van de prijs weliswaar tijdig opmerken, maar vervolgens spelen bij het “mijnen” van de prijs factoren waarop de deelnemer geen invloed kan uitoefenen een aanzienlijke rol. Niet alleen is het aantal mededingers in de regel aanzienlijk groter dan in fase 1 – precieze aantallen kon Pretium bij pleidooi niet noemen – en is het in het concrete geval deels toeval of de competitie groot of klein is, maar ook is het toeval of de mededingers een even snel, sneller of langzamere internetverbinding hebben en of deze daarmee getraind zijn of niet.

Voor zover de factor behendigheid in fase 2 bij het verwerven van een prijs dan ook een rol speelt, is deze factor ondergeschikt aan het kanselement. De aanwijzing der winnaars geschiedt daarom ook in deel 2 door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen.”

 

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0

Als de prijs minder waard is dan € 454, is de prijs vrijgesteld van kanspelbelasting volgens onderstaande folder

Dan is de vraag of er al dan niet sprake is van een kansspel niet eens zo relevant.

 

Waarom is de vraag volgens jou dan niet meer relevant? Ook voor voor prijzen onder de € 454 c.q. prijzen zonder kansspelbelasting geldt voor zover mij bekend gewoon de vergunningsplicht voor kansspelen, en het verbod op promotionele kansspelen die niet voldoen aan de Gedragscode?

Beluister ook mijn nieuwste Podcast: De verplichte AOV, wat moet jij ermee?

Link naar reactie
 • 0

Of iets verboden of toegestaan is volgens de wet is iets heel anders dan of ergens al dan niet belasting over moet worden betaald. Kansspelen zijn verboden, tenzij er een vergunning wordt verstrekt. Voor promotionele kansspelen kan geen vergunning worden verstrekt. Ze zijn ook verboden, tenzij wordt voldaan aan de Gedragscode promotionele kansspelen. Of kansspelen verboden of toegestaan zijn, en onder welke voorwaarden, dat wordt bepaald aan de hand van de regelgeving terzake Kansspelen.

Of daar wel of geen belasting over moet worden betaald, dat wordt bepaald aan de hand van de belastingregelgeving.

Of iets al dan niet verboden is en of ergens al dan niet belasting over moet worden betaald, zijn zaken die goed gescheiden moeten worden.

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0

Dank voor jullie bijdrage!

 

In mijn geval zal de prijs zeker boven de €454 liggen. Nog enige nuance in de speluitleg van 'S. van de Griek'. De speler kan zelf niet bepalen op welk moment de pixels zichtbaar worden. Deze worden direct na aankoop van een item zichtbaar. De speler kan zelf bepalen op welk moment er een poging wordt gedaan om te raden wat er op de afbeelding staat.

 

Toch zie ik wel in dat het verstandig is om nog ruggespraak te houden met een jurist op dit gebied.

Link naar reactie
 • 0

Oh ja, inderdaad, excuus. De correctie:

Het element dat de deelnemers zelf de momenten mogen bepalen dat ze raden wat er te zien is maakt het misschien een beetje tot een grijs gebied. Immers, door langer te wachten kan de deelnemer invloed uitoefenen op de uitkomst (omdat door tussentijdse deelname van andere deelnemers het resultaat zichtbaarder wordt, omdat er meer pixels zichtbaar worden, en daardoor de deelnemer zijn kans op het juist raden laat toenemen).

Voor de rest blijft mijn tekst hetzelfde.

Groet,

Saskia

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 129 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.