Ga naar inhoud

Saskia van de Griek

Legend
 • Aantal berichten

  557
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

26

Persoonlijke info

Bedrijfsinfo

Visie op

 • Ik zoek mensen die
  Ondernemen in Nederland en hun juridische en financiële risico's willen beperken en daarmee kosten en tijd willen besparen, of gewoon probleemloos zaken willen doen en dat goed willen regelen.
 • Mijn mening over ondernemerschap
  Kies altijd je eigen weg - durf risico's te nemen maar nooit onnodig veel en dek ze zoveel mogelijk in. Duidelijke afspraken en daar ook naar handelen voorkomt conflicten.
 • Mijn mening over innovatie
  Zorg voor een gulden middenweg tussen creativiteit en rationaliteit.
 1. In dit soort situaties gaat het inderdaad om de wijze waarop de e-mails over en weer zijn geschreven. Tussen jullie geldt dan wat jullie over en weer in redelijkheid mochten verwachten van elkaars berichten. Als duidelijk is dat met "OK, prima" bedoeld is dat de andere partij akkoord was met jouw voorstel of stelling daarvoor, dan is daarmee inderdaad akkoord gegeven. Maar zoals al door John is opgemerkt, zouden we daarvoor inderdaad de exacte tekst moeten zien van beide mails.
 2. Zakelijke partijen, ook bij software distributie en andere software transacties, hebben vergaande contractsvrijheid, waaronder de vrijheid om voorwaarden te verbinden aan het aangaan van een contract met een partij. De andere partij kan ervoor kiezen deze voorwaarden te accepteren en het contract aan te gaan, of om niet het contract aan te gaan. Kwestie van contractsonderhandeling dus. Op zich mogen (onder voorwaarden) aan contractspartners bepaalde (exclusieve) bevoegdheden en regio’s toegewezen worden. Deze vrijheden vinden hun grens bij de regels van het mededingingsrecht van Europa (en Nederland), o.a. kartelverbod, concentratiecontrole, verbod misbruik dominante positie, met uitzonderingen en vrijstellingen. Misschien kun je hier wat meer informatie vinden over het Europese beleid en de Nederlandse handhaving door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
 3. Ja dat klopt, want bij rechtbanken kan (in ieder geval in civiele zaken) alleen met een advocaat geprocedeerd worden. met een advocaat geprocedeerd worden
 4. Wat een vervelende situatie. Zoals hiervoor in dit topic is aangegeven gaat het niet zozeer om de gegevens die de kvk registreert, maar om de werkelijke situatie zoals die uit de vennootschapsdocumenten blijkt. Als een partij aandeelhouder is dan is die aandeelhouder, of dat nou wel of niet bij de kvk is geregistreerd. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit het aandeelhoudersregister en akte van aandelenoverdracht. Het bestuur zou het aandeelhoudersregister moeten hebben. Als de vennootschap al ontbonden is terwijl nog vereffend moet worden kan de vennootschap voor dat doel herleven via een procedure bij de rechtbank, zoals al is opgemerkt. Als er niet specifiek een vereffenaar is aangewezen, dan ligt de taak van vereffening bij het bestuur. Of er sprake is van een faillissement en aangewezen curator zou moeten blijken uit het Centraal insolventieregister. Als je zelf deel uitmaakt van het bestuur is het wel zaak deze kwestie snel en daadkrachtig op te pakken, aangezien (in het kader van faillissement) altijd het risico van persoonlijke (hoofdelijke) aansprakelijkheid op de loer ligt.
 5. Het onderzoeksrapport van ACM heb ik gelezen. Het gaat er niet (alleen) om of incassoburo's in actie mogen komen als er sprake is van een (terechte) vordering, maar ook / met name om de handelswijze die sommige incassobureau's erop na houden. Mensen worden inderdaad regelmatig geïntimideerd, er wordt inderdaad regelmatig gedreigd met maatregelen waartoe de buro's de bevoegdheid niet hebben (zoals beslag leggen) en inderdaad kloppen berekeningen regelmatig niet of zijn ze niet inzichtelijk. Ik zie het regelmatig voorbij komen in mijn praktijk. Zeer recent nog, een incassoburo dat twee mannen stuurde naar het woonhuis van een cliënte van mij met aanzienlijke intimidatie aan de voordeur door aandringen binnen te mogen komen en te dreigen met executieverkoop en uithuiszetting, met kleine kinderen van cliënte erbij, zonder dat we zelfs maar een brief met onderbouwing van de gestelde vordering hadden gezien. Uiteraard hebben we hier gepaste actie op genomen, maar de privé gevolgen worden daar niet door weggenomen. Het lijkt me heel goed als hier meer toezicht en handhaving op komt.
 6. De ontwikkelaar van de software applicatie (buiten gevallen van dienstverband) heeft de intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever heeft alleen recht op overdracht daarvan (buiten een beperkt gebruiksrecht) als dat is overeengekomen. En zoals al gezegd kan een rechtsgeldige overdracht alleen met een akte (getekende overeenkomst; hoeft niet bij de notaris). Om geen slapende honden wakker te maken zou je er strategisch voor kunnen kiezen er in je communicatie met de opdrachtnemer in Nepal 'vanuit te gaan' dat dit het geval is door 'praktische afspraken' te (proberen te) maken over de overdracht van intellectuele eigendomsrechten (intellectual property rights) en (hopelijk) ook van overdracht van de broncode (source), want anders kun je geen herstel, aanpassingen, bug fixes, nieuwe versies, updates en dergelijke laten doorvoeren door een andere partij. Tenzij je een onderhoudscontract aangaat of bent aangegaan met de partij in Nepal, zodat hij dat zal verzorgen. Succes ermee.
 7. Ik begrijp uit je latere bericht dat je inmiddels twijfelt tussen VOF en BV en niet meer tussen VOF en maatschap. Dat is al prima, want een maatschap kan alleen voor artsen, advocaten, en dergelijke beroepen en een VOF alleen voor bedrijven (een onderscheid dat is aangebracht in 'een andere tijd'). Naar mijn mening ben je niet per se beter beschermd tegen hoofdelijke / persoonlijke aansprakelijkheid in een BV dan in een VOF althans weegt dat niet per se op tegen de eventuele nadelen van een BV. Inderdaad is het zo dat de vennoten in een VOF hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel (met onderling regresrecht), maar een bestuurder van een BV kan ook persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn in bepaalde gevallen (premie/belasting vorderingen, in geval van ernstige verwijtbaarheid en in bepaalde gevallen van faillissement). De nadelen van de BV zullen groot (groter) zijn indien de winst die gedraaid wordt nog niet zo hoog is. Jullie moeten dan (veel) meer belasting betalen over de winst dan het geval zou zijn bij een VOF. Aangezien je waarschijnlijk ook wat wilt verdienen, lijkt me dit iets om goed uit te (laten) zoeken - het ' omslagpunt'. Extern: Aansprakelijkheid ten opzichte van crediteuren / opdrachtgevers / klanten beperk je naar mijn mening niet zozeer door de keuze van de rechtsvorm maar door de wijze waarop je contracten en algemene voorwaarden opstelt en hanteert. En natuurlijk hoe je daarvoor en daarna communiceert en 'handelt' met de andere partij. Dat geldt niet alleen voor een VOF, maar ook bij de BV. Intern: Interne afspraken en risicoverdeling is ook een belangrijk onderdeel van de beperking van persoonlijke aansprakelijkheid. Kortom: goede schriftelijke afspraken extern en intern; en ernaar handelen in iedere fase.
 8. Ik ben het met Joost eens. Als je feitelijk optreedt als bestuurder (feitelijk bestuurder / beleidsbepaler) dan kun je ook aansprakelijk worden als een bestuurder. Terwijl je op dit moment in het geheel niet weet wat er allemaal in de BV zit/zat/is gebeurd. Zonder due diligence zou ik het in ieder geval niet in de sfeer van eventuele overname willen trekken. Heel eventueel met concrete schriftelijke volmacht en vrijwaring de eerste hoognodige handelingen verrichten zou heel eventueel nog kunnen.
 9. Ik ben een tijdje niet op het forum geweest en lees dit topic nu pas. Het lijkt me inderdaad niet een kwestie waarmee je moet doormodderen, maar waarbij je professionele rechtsbijstand nodig hebt. Om terug te komen op eventuele gesubsidieerde rechtsbijstand: dat is niet mogelijk in dit geval omdat het om een ondernemingskwestie gaat.
 10. Beste Coach Marc, In dit soort gevallen is het vaak het beste (als advocaat) om alle aanwezige documenten en correspondentie goed te bekijken en de feiten goed op een rij te krijgen. Als er geen vennootschapscontract is is de wetgeving mbt de vennootschap onder firma van toepassing. Daar zijn regels gesteld over opzegging en dergelijke. Als er geen heel dik dossier is dan is een positie en zijn de juridische mogelijkheden in een paar uurtjes echt wel bepaald. Vervolgens is het zaak om een onderhandelings-/bewijsstrategie te bepalen met de vennoot en die vervolgens in overleg uit te voeren. De communicatie met de medevennoot kan in eerste instantie door de vennoot zelf gebeuren met advocaat op de achtergrond die adviseert en bijvoorbeeld strategisch de communicatie opstelt (vooral als er nog wat bewijs te vergaren valt). Indien nodig kan de advocaat op een gegeven moment op de voorgrond komen. Dat ligt helemaal aan de situatie. Maar inderdaad hoeft dat niet meteen 10.000 euro te kosten ;D
 11. Ik sluit me aan bij de voorgaande suggesties. Misschien is het aanvullend nog verstandig er in het voorstel aan de verhuurder (onder algehele en finale kwijting etc etc) bij te melden dat de enige reden dat het aangeboden bedrag in een keer betaald kan worden is dat je familie bereid is dit bedrag aan jou te lenen, maar niet omdat je dit zelf klaar hebt staan.
 12. Het is heel belangrijk, niet alleen voor jou, maar ook voor jouw compagnon, om de beëindiging van jullie samenwerking (in een VOF) en ook de contractuele verplichtingen naar andere partijen toe goed af te wikkelen. Jullie beiden zijn en blijven hoofdelijk aansprakelijk (100% voor het geheel met onderling regresrecht) voor de verplichtingen en schulden die zijn ontstaan tijdens de VOF. Dat wordt niet anders door een ontbinding van de VOF en/of uitschrijven uit het Handelsregister bij de KvK. Wat de precieze manier is dat deze VOF beeindigd kan worden en/of dat jij de onderneming (wordt dan eenmanszaak) kan voortzetten wordt in eerste instantie bepaald door de vennootschapsovereenkomst (VOF-contract) en anders door de wet. In overleg / onderhandeling kunnen jij en je compagnon afspraken hierover maken over o.a. beëindiging of voortzetting, overname van vermogensbestanddelen, waarde, betaling. Voor lopende contracten zullen de contractspartners moeten instemmen zoals al door Norbert gezegd is. Die verplichtingen komen niet ten einde door het ontbinden van de VOF. Dus, het kan best allemaal, maar goede en duidelijke afspraken, en ook de juiste vastlegging daarvan in een overeenkomst, zijn wel noodzakelijk althans zeer aan te raden.
 13. Beste Anneebru, Ik heb weinig ervaring met de schuldsanering maar kan je wel aangeven als volgt. Je hebt een eenmanszaak in Nederland. Dat betekent dat je geen afgescheiden vermogen hebt. Het vermogen van je eenmanszaak is hetzelfde als het vermogen van jou prive. Een crediteur van jouw eenmanszaak is ook crediteur van jou prive. Als de crediteur inderdaad een opeisbare vordering op jouw/je eenmanszaak heeft, kan hij in principe conservatoir beslag (beslag voorafgaande of tijdens een rechtszaak over de vordering) leggen op al je vermogen. Het maakt daarbij niet uit in welk land dat vermogen is. Natuurlijk is het wel lastiger (althans kostbaarder) voor een crediteur om in het buitenland beslag te laten leggen. Want daar zijn weer buitenlandse deurwaarders en evt advocaten voor nodig. Maar het kan wel. Als jouw huis (vrijwel) volledig is gefinancierd middels hypotheek is het niet zo zinvol voor een crediteur om daar beslag op te laten leggen. Regelmatig zal een bank in dat geval ook aangeven aan de crediteur dat de bank, vanwege de zinloosheid van het beslag, de crediteur aansprakelijk zal stellen voor het verlies bij executieverkoop. Maar tevoren weet je niet hoe het zal verlopen, je kunt het enkel inschatten. Het is in ieder geval niet 'verboden' voor de crediteur om beslag te laten leggen op je huis in het buitenland. Indien de crediteur inderdaad een opeisbare vordering op je heeft, zou je wellicht kunnen proberen openheid van zaken te geven aan de crediteur, waaruit dan blijkt dat beslaglegging op dit moment zinloos is omdat er niets valt te halen. En dat bij faillissementsaanvrage dan ook niets te verkrijgen valt voor de crediteur. Maar dat je wel realistisch zicht hebt op inkomsten in de nabije toekomst (vanwege het GmbH plan dat je aangaf) en in dat kader een concreet afbetalingsschema voorstelt. Ik kan me voorstellen dat de crediteur indien dit een realistisch voorstel is, in combinatie met het huidige niet bieden van verhaal door jou, hiermee akkoord zou kunnen gaan. Ook kan ik mij voorstellen dat de crediteur enige zekerheid zal willen hebben. Wellicht kan de GmbH op de een of andere manier borg of garant staan voor de verplichtingen. Succes en sterkte, Groet, Saskia
 14. Hoeveel zeggenschap en winstrechten jullie daadwerkelijk zullen hebben is wel sterk afhankelijk van de wijze waarop de vennootschapgroep van de investeerder in elkaar zit en hoe jullie daarvan deel uitmaken. Jullie holding(s) zullen op het hoogste niveau moeten zitten van (het deel van) de structuur waar de betreffende werkmaatschappij(en) is/zijn geplaatst. Ook kan bijv. gebruik gemaakt worden van aandelen met alleen stemrechten of aandelen met alleen winstrechten, prioriteitsaandelen voor meer zeggenschap (evt mbt bepaalde onderwerpen) of juist preferente aandelen voor meer (bepaalde) winst. Ook is het belangrijk afspraken te maken over verwatering van aandelen bij aandelenuitgiftes (door aandelenuitgifte komen er meer aandelen en wordt dus je aandelenpercentage lager) en het voorkomen daarvan of beschermingsmaatregelen daarbij. En wat te doen bij conflict/impasse. En voorkomen dat ongewenste partijen aandelen nemen of overnemen. Dit soort zaken kunnen (zeker met de nieuwe wetgeving) goed worden vastgelegd in aandeelhoudersovereenkomsten. Het is in ieder geval raadzaam over dit soort dingen na te denken en te beseffen dat niet alleen de structuur van vennootschappen gevolgen heeft voor zeggenschap en winstrechten, maar ook (en misschien wel meer) afspraken over o.a. de voornoemde kwesties.
 15. 2013 is het jaar waarin ik mijn nieuwe product voor kleine en middelgrote ICT-bedrijven afrond en zal aanbieden. Een simpel maar efficient concept waarmee ik ervoor zorg dat kleine en middelgrote ICT-bedrijven in Nederland kunnen Ondernemen zonder Problemen. In de afgelopen 13 jaar heb ik mij beziggehouden met het Ondernemingsrecht, en daarbij de afgelopen 5 jaar gefocussed op het ICT-recht en de e-Commerce, door rechtszaken, juridisch advies en contracten. In al die jaren is het mij opgevallen dat bijna alle problemen die ik met mijn klant moest oplossen voorkomen hadden kunnen worden. De afgelopen 5 jaar heb ik mij dan ook grotendeels beziggehouden met het voorkomen van problemen bij het ondernemen. Door een combinatie van en juiste balans tussen de juiste algemene voorwaarden, het juiste offerte model, het juiste zeggen en het juiste doen, en de juiste wijze van gewijzigde afspraken vastleggen. Na juiste toepassing hiervan hebben deze ondernemers geen conflcten meer gehad en dus niet meer onnodig geld uitgegeven. Wat ik steeds heel jammer vond was dat pas ruimte kwam voor dit traject als er al een conflict was ontstaan of al een rechtszaak was gevoerd over een conflict. Er was dus al (veel) onnodig geld, energie en tijd verspild (Als het kalf verdronken is...). Ik besloot dus dat het tijd werd om de focus geheel te leggen op dit traject. Zeker in deze moeilijke economische tijden waarin er al helemaal geen ruimte meer is voor onnodige en onvoorziene kosten. Voor zover die ruimte er al was voor ZZP'ers en andere kleine bedrijven. Na lang wikken en wegen heb ik besloten om mij in 2013 voor de Nederlandse praktijk uitsluitend te richten op kleine en middelgrote ICT-bedrijven. Sinds enige maanden ben ik een concreet pakket aan het ontwikkelen van documenten en praktische richtlijnen waarmee ICT-bedrijven geen zakelijke conflicten meer zullen hebben of krijgen en dus geen geld, energie en tijd hoeven te verspillen. Het is simpel, praktisch en efficient. Ik verwacht dit product het eerste kwartaal van 2013 af te ronden en aan te bieden. Ik verwacht dat het succesvol zal zijn. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.