Ga naar inhoud

Saskia van de Griek

Legend
 • Aantal berichten

  557
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Saskia van de Griek

 1. In dit soort situaties gaat het inderdaad om de wijze waarop de e-mails over en weer zijn geschreven. Tussen jullie geldt dan wat jullie over en weer in redelijkheid mochten verwachten van elkaars berichten. Als duidelijk is dat met "OK, prima" bedoeld is dat de andere partij akkoord was met jouw voorstel of stelling daarvoor, dan is daarmee inderdaad akkoord gegeven. Maar zoals al door John is opgemerkt, zouden we daarvoor inderdaad de exacte tekst moeten zien van beide mails.
 2. Zakelijke partijen, ook bij software distributie en andere software transacties, hebben vergaande contractsvrijheid, waaronder de vrijheid om voorwaarden te verbinden aan het aangaan van een contract met een partij. De andere partij kan ervoor kiezen deze voorwaarden te accepteren en het contract aan te gaan, of om niet het contract aan te gaan. Kwestie van contractsonderhandeling dus. Op zich mogen (onder voorwaarden) aan contractspartners bepaalde (exclusieve) bevoegdheden en regio’s toegewezen worden. Deze vrijheden vinden hun grens bij de regels van het mededingingsrecht van Europa (en Nederland), o.a. kartelverbod, concentratiecontrole, verbod misbruik dominante positie, met uitzonderingen en vrijstellingen. Misschien kun je hier wat meer informatie vinden over het Europese beleid en de Nederlandse handhaving door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
 3. Ja dat klopt, want bij rechtbanken kan (in ieder geval in civiele zaken) alleen met een advocaat geprocedeerd worden. met een advocaat geprocedeerd worden
 4. Wat een vervelende situatie. Zoals hiervoor in dit topic is aangegeven gaat het niet zozeer om de gegevens die de kvk registreert, maar om de werkelijke situatie zoals die uit de vennootschapsdocumenten blijkt. Als een partij aandeelhouder is dan is die aandeelhouder, of dat nou wel of niet bij de kvk is geregistreerd. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit het aandeelhoudersregister en akte van aandelenoverdracht. Het bestuur zou het aandeelhoudersregister moeten hebben. Als de vennootschap al ontbonden is terwijl nog vereffend moet worden kan de vennootschap voor dat doel herleven via een procedure bij de rechtbank, zoals al is opgemerkt. Als er niet specifiek een vereffenaar is aangewezen, dan ligt de taak van vereffening bij het bestuur. Of er sprake is van een faillissement en aangewezen curator zou moeten blijken uit het Centraal insolventieregister. Als je zelf deel uitmaakt van het bestuur is het wel zaak deze kwestie snel en daadkrachtig op te pakken, aangezien (in het kader van faillissement) altijd het risico van persoonlijke (hoofdelijke) aansprakelijkheid op de loer ligt.
 5. Het onderzoeksrapport van ACM heb ik gelezen. Het gaat er niet (alleen) om of incassoburo's in actie mogen komen als er sprake is van een (terechte) vordering, maar ook / met name om de handelswijze die sommige incassobureau's erop na houden. Mensen worden inderdaad regelmatig geïntimideerd, er wordt inderdaad regelmatig gedreigd met maatregelen waartoe de buro's de bevoegdheid niet hebben (zoals beslag leggen) en inderdaad kloppen berekeningen regelmatig niet of zijn ze niet inzichtelijk. Ik zie het regelmatig voorbij komen in mijn praktijk. Zeer recent nog, een incassoburo dat twee mannen stuurde naar het woonhuis van een cliënte van mij met aanzienlijke intimidatie aan de voordeur door aandringen binnen te mogen komen en te dreigen met executieverkoop en uithuiszetting, met kleine kinderen van cliënte erbij, zonder dat we zelfs maar een brief met onderbouwing van de gestelde vordering hadden gezien. Uiteraard hebben we hier gepaste actie op genomen, maar de privé gevolgen worden daar niet door weggenomen. Het lijkt me heel goed als hier meer toezicht en handhaving op komt.
 6. De ontwikkelaar van de software applicatie (buiten gevallen van dienstverband) heeft de intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever heeft alleen recht op overdracht daarvan (buiten een beperkt gebruiksrecht) als dat is overeengekomen. En zoals al gezegd kan een rechtsgeldige overdracht alleen met een akte (getekende overeenkomst; hoeft niet bij de notaris). Om geen slapende honden wakker te maken zou je er strategisch voor kunnen kiezen er in je communicatie met de opdrachtnemer in Nepal 'vanuit te gaan' dat dit het geval is door 'praktische afspraken' te (proberen te) maken over de overdracht van intellectuele eigendomsrechten (intellectual property rights) en (hopelijk) ook van overdracht van de broncode (source), want anders kun je geen herstel, aanpassingen, bug fixes, nieuwe versies, updates en dergelijke laten doorvoeren door een andere partij. Tenzij je een onderhoudscontract aangaat of bent aangegaan met de partij in Nepal, zodat hij dat zal verzorgen. Succes ermee.
 7. Ik begrijp uit je latere bericht dat je inmiddels twijfelt tussen VOF en BV en niet meer tussen VOF en maatschap. Dat is al prima, want een maatschap kan alleen voor artsen, advocaten, en dergelijke beroepen en een VOF alleen voor bedrijven (een onderscheid dat is aangebracht in 'een andere tijd'). Naar mijn mening ben je niet per se beter beschermd tegen hoofdelijke / persoonlijke aansprakelijkheid in een BV dan in een VOF althans weegt dat niet per se op tegen de eventuele nadelen van een BV. Inderdaad is het zo dat de vennoten in een VOF hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel (met onderling regresrecht), maar een bestuurder van een BV kan ook persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn in bepaalde gevallen (premie/belasting vorderingen, in geval van ernstige verwijtbaarheid en in bepaalde gevallen van faillissement). De nadelen van de BV zullen groot (groter) zijn indien de winst die gedraaid wordt nog niet zo hoog is. Jullie moeten dan (veel) meer belasting betalen over de winst dan het geval zou zijn bij een VOF. Aangezien je waarschijnlijk ook wat wilt verdienen, lijkt me dit iets om goed uit te (laten) zoeken - het ' omslagpunt'. Extern: Aansprakelijkheid ten opzichte van crediteuren / opdrachtgevers / klanten beperk je naar mijn mening niet zozeer door de keuze van de rechtsvorm maar door de wijze waarop je contracten en algemene voorwaarden opstelt en hanteert. En natuurlijk hoe je daarvoor en daarna communiceert en 'handelt' met de andere partij. Dat geldt niet alleen voor een VOF, maar ook bij de BV. Intern: Interne afspraken en risicoverdeling is ook een belangrijk onderdeel van de beperking van persoonlijke aansprakelijkheid. Kortom: goede schriftelijke afspraken extern en intern; en ernaar handelen in iedere fase.
 8. Ik ben het met Joost eens. Als je feitelijk optreedt als bestuurder (feitelijk bestuurder / beleidsbepaler) dan kun je ook aansprakelijk worden als een bestuurder. Terwijl je op dit moment in het geheel niet weet wat er allemaal in de BV zit/zat/is gebeurd. Zonder due diligence zou ik het in ieder geval niet in de sfeer van eventuele overname willen trekken. Heel eventueel met concrete schriftelijke volmacht en vrijwaring de eerste hoognodige handelingen verrichten zou heel eventueel nog kunnen.
 9. Ik ben een tijdje niet op het forum geweest en lees dit topic nu pas. Het lijkt me inderdaad niet een kwestie waarmee je moet doormodderen, maar waarbij je professionele rechtsbijstand nodig hebt. Om terug te komen op eventuele gesubsidieerde rechtsbijstand: dat is niet mogelijk in dit geval omdat het om een ondernemingskwestie gaat.
 10. Beste Coach Marc, In dit soort gevallen is het vaak het beste (als advocaat) om alle aanwezige documenten en correspondentie goed te bekijken en de feiten goed op een rij te krijgen. Als er geen vennootschapscontract is is de wetgeving mbt de vennootschap onder firma van toepassing. Daar zijn regels gesteld over opzegging en dergelijke. Als er geen heel dik dossier is dan is een positie en zijn de juridische mogelijkheden in een paar uurtjes echt wel bepaald. Vervolgens is het zaak om een onderhandelings-/bewijsstrategie te bepalen met de vennoot en die vervolgens in overleg uit te voeren. De communicatie met de medevennoot kan in eerste instantie door de vennoot zelf gebeuren met advocaat op de achtergrond die adviseert en bijvoorbeeld strategisch de communicatie opstelt (vooral als er nog wat bewijs te vergaren valt). Indien nodig kan de advocaat op een gegeven moment op de voorgrond komen. Dat ligt helemaal aan de situatie. Maar inderdaad hoeft dat niet meteen 10.000 euro te kosten ;D
 11. Ik sluit me aan bij de voorgaande suggesties. Misschien is het aanvullend nog verstandig er in het voorstel aan de verhuurder (onder algehele en finale kwijting etc etc) bij te melden dat de enige reden dat het aangeboden bedrag in een keer betaald kan worden is dat je familie bereid is dit bedrag aan jou te lenen, maar niet omdat je dit zelf klaar hebt staan.
 12. Het is heel belangrijk, niet alleen voor jou, maar ook voor jouw compagnon, om de beëindiging van jullie samenwerking (in een VOF) en ook de contractuele verplichtingen naar andere partijen toe goed af te wikkelen. Jullie beiden zijn en blijven hoofdelijk aansprakelijk (100% voor het geheel met onderling regresrecht) voor de verplichtingen en schulden die zijn ontstaan tijdens de VOF. Dat wordt niet anders door een ontbinding van de VOF en/of uitschrijven uit het Handelsregister bij de KvK. Wat de precieze manier is dat deze VOF beeindigd kan worden en/of dat jij de onderneming (wordt dan eenmanszaak) kan voortzetten wordt in eerste instantie bepaald door de vennootschapsovereenkomst (VOF-contract) en anders door de wet. In overleg / onderhandeling kunnen jij en je compagnon afspraken hierover maken over o.a. beëindiging of voortzetting, overname van vermogensbestanddelen, waarde, betaling. Voor lopende contracten zullen de contractspartners moeten instemmen zoals al door Norbert gezegd is. Die verplichtingen komen niet ten einde door het ontbinden van de VOF. Dus, het kan best allemaal, maar goede en duidelijke afspraken, en ook de juiste vastlegging daarvan in een overeenkomst, zijn wel noodzakelijk althans zeer aan te raden.
 13. Beste Anneebru, Ik heb weinig ervaring met de schuldsanering maar kan je wel aangeven als volgt. Je hebt een eenmanszaak in Nederland. Dat betekent dat je geen afgescheiden vermogen hebt. Het vermogen van je eenmanszaak is hetzelfde als het vermogen van jou prive. Een crediteur van jouw eenmanszaak is ook crediteur van jou prive. Als de crediteur inderdaad een opeisbare vordering op jouw/je eenmanszaak heeft, kan hij in principe conservatoir beslag (beslag voorafgaande of tijdens een rechtszaak over de vordering) leggen op al je vermogen. Het maakt daarbij niet uit in welk land dat vermogen is. Natuurlijk is het wel lastiger (althans kostbaarder) voor een crediteur om in het buitenland beslag te laten leggen. Want daar zijn weer buitenlandse deurwaarders en evt advocaten voor nodig. Maar het kan wel. Als jouw huis (vrijwel) volledig is gefinancierd middels hypotheek is het niet zo zinvol voor een crediteur om daar beslag op te laten leggen. Regelmatig zal een bank in dat geval ook aangeven aan de crediteur dat de bank, vanwege de zinloosheid van het beslag, de crediteur aansprakelijk zal stellen voor het verlies bij executieverkoop. Maar tevoren weet je niet hoe het zal verlopen, je kunt het enkel inschatten. Het is in ieder geval niet 'verboden' voor de crediteur om beslag te laten leggen op je huis in het buitenland. Indien de crediteur inderdaad een opeisbare vordering op je heeft, zou je wellicht kunnen proberen openheid van zaken te geven aan de crediteur, waaruit dan blijkt dat beslaglegging op dit moment zinloos is omdat er niets valt te halen. En dat bij faillissementsaanvrage dan ook niets te verkrijgen valt voor de crediteur. Maar dat je wel realistisch zicht hebt op inkomsten in de nabije toekomst (vanwege het GmbH plan dat je aangaf) en in dat kader een concreet afbetalingsschema voorstelt. Ik kan me voorstellen dat de crediteur indien dit een realistisch voorstel is, in combinatie met het huidige niet bieden van verhaal door jou, hiermee akkoord zou kunnen gaan. Ook kan ik mij voorstellen dat de crediteur enige zekerheid zal willen hebben. Wellicht kan de GmbH op de een of andere manier borg of garant staan voor de verplichtingen. Succes en sterkte, Groet, Saskia
 14. Hoeveel zeggenschap en winstrechten jullie daadwerkelijk zullen hebben is wel sterk afhankelijk van de wijze waarop de vennootschapgroep van de investeerder in elkaar zit en hoe jullie daarvan deel uitmaken. Jullie holding(s) zullen op het hoogste niveau moeten zitten van (het deel van) de structuur waar de betreffende werkmaatschappij(en) is/zijn geplaatst. Ook kan bijv. gebruik gemaakt worden van aandelen met alleen stemrechten of aandelen met alleen winstrechten, prioriteitsaandelen voor meer zeggenschap (evt mbt bepaalde onderwerpen) of juist preferente aandelen voor meer (bepaalde) winst. Ook is het belangrijk afspraken te maken over verwatering van aandelen bij aandelenuitgiftes (door aandelenuitgifte komen er meer aandelen en wordt dus je aandelenpercentage lager) en het voorkomen daarvan of beschermingsmaatregelen daarbij. En wat te doen bij conflict/impasse. En voorkomen dat ongewenste partijen aandelen nemen of overnemen. Dit soort zaken kunnen (zeker met de nieuwe wetgeving) goed worden vastgelegd in aandeelhoudersovereenkomsten. Het is in ieder geval raadzaam over dit soort dingen na te denken en te beseffen dat niet alleen de structuur van vennootschappen gevolgen heeft voor zeggenschap en winstrechten, maar ook (en misschien wel meer) afspraken over o.a. de voornoemde kwesties.
 15. 2013 is het jaar waarin ik mijn nieuwe product voor kleine en middelgrote ICT-bedrijven afrond en zal aanbieden. Een simpel maar efficient concept waarmee ik ervoor zorg dat kleine en middelgrote ICT-bedrijven in Nederland kunnen Ondernemen zonder Problemen. In de afgelopen 13 jaar heb ik mij beziggehouden met het Ondernemingsrecht, en daarbij de afgelopen 5 jaar gefocussed op het ICT-recht en de e-Commerce, door rechtszaken, juridisch advies en contracten. In al die jaren is het mij opgevallen dat bijna alle problemen die ik met mijn klant moest oplossen voorkomen hadden kunnen worden. De afgelopen 5 jaar heb ik mij dan ook grotendeels beziggehouden met het voorkomen van problemen bij het ondernemen. Door een combinatie van en juiste balans tussen de juiste algemene voorwaarden, het juiste offerte model, het juiste zeggen en het juiste doen, en de juiste wijze van gewijzigde afspraken vastleggen. Na juiste toepassing hiervan hebben deze ondernemers geen conflcten meer gehad en dus niet meer onnodig geld uitgegeven. Wat ik steeds heel jammer vond was dat pas ruimte kwam voor dit traject als er al een conflict was ontstaan of al een rechtszaak was gevoerd over een conflict. Er was dus al (veel) onnodig geld, energie en tijd verspild (Als het kalf verdronken is...). Ik besloot dus dat het tijd werd om de focus geheel te leggen op dit traject. Zeker in deze moeilijke economische tijden waarin er al helemaal geen ruimte meer is voor onnodige en onvoorziene kosten. Voor zover die ruimte er al was voor ZZP'ers en andere kleine bedrijven. Na lang wikken en wegen heb ik besloten om mij in 2013 voor de Nederlandse praktijk uitsluitend te richten op kleine en middelgrote ICT-bedrijven. Sinds enige maanden ben ik een concreet pakket aan het ontwikkelen van documenten en praktische richtlijnen waarmee ICT-bedrijven geen zakelijke conflicten meer zullen hebben of krijgen en dus geen geld, energie en tijd hoeven te verspillen. Het is simpel, praktisch en efficient. Ik verwacht dit product het eerste kwartaal van 2013 af te ronden en aan te bieden. Ik verwacht dat het succesvol zal zijn. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken.
 16. Beste Ruud, Misschien is het zekerheidshalve verstandig om nog even goed in het huurcontract te kijken wat er precies staat over de duur van de overeenkomst, automatische (stilzwijgende) verlenging of alleen verlenging indien overeengekomen tussen partijen, de opzegtermijn en de manieren van opzegging. Het huurrecht terzake bedrijfsruimten geeft wel wat bescherming aan huurders maar is veel vrijer in het maken van afspraken dan bij huur van woonruimtes. In principe geldt voor huur van bedrijfsruimtes met een duur van maximaal twee jaren dat de huurovereenkomst automatisch eindigt zonder opzegging. Als de overeenkomst echter stilzwijgend wordt verlengd, dan gaat op basis van de wet een huurperiode van vijf jaar gelden (naar ik meen met aftrek van de al verstreken termijn). Uit jouw verhaal is het mij even niet duidelijk of in het contract sprake is van een vaste duur van de overeenkomst, namelijk een jaar, eindigend op 31 december 2012. Of dat sprake is van een duur van een jaar, met mogelijkheid van opzegging met opzegtermijn van zes maanden, en met stilzwijgende verlenging indien niet minimaal zes maanden tevoren wordt opgezegd. In het eerste geval is opzegging niet vereist, want de overeenkomst eindigt automatisch. Indien een der partijen verlenging wil had dat overeengekomen moeten worden. In het tweede geval is (tijdige) opzegging nodig indien men geen (stilzwijgende) verlenging wil. Het is hier wel de vraag hoe precies in het contract is geregeld wanneer sprake is van stilzwijgende verlenging. Als er staat dat verlenging plaatsvindt indien een van de partijen niet minimaal zes maanden tevoren schriftelijk (op de aangegeven wijze) opzegt, dan is het contract inderdaad verlengd na eind 2012. Als er echter in het contract staat, dat bij stilzwijgende verlenging de contractsduur wordt verlengd met xxx jaar, dan gaat nog de vraag spelen of er wel sprake is geweest van stilzwijgendheid. Indien meerdere keren mondeling is aangegeven dat verlenging niet gewenst is, dan verdient dat niet de schoonheidsprijs, maar kan verhuurder niet zomaar vasthouden aan de stelling dat sprake is van stilzwijgende verlenging. Huurder heeft het immers aangegeven. Hierbij zal natuurlijk wel een bewijskwestie spelen. Is te bewijzen dat dit meerdere malen is aangegeven? Genoeg reden dus om nog even te kijken wat precies in het contract staat. Groet, Saskia
 17. Beste Maaskant, Zolang het vofcontract niet op de contractuele wijze is beëindigd, is je vennoot verplicht om zijn verplichtingen (uit het vofcontract) na te komen. In het vofcontract zullen o.a. afspraken staan over de werkverdeling en de kosten. Totdat de vof is beëindigd volgens de regels van het vofcontract is je vennoot dus verplicht om deze afspraken na te komen. Doet hij dit niet, dan kun je je vennoot sommeren zijn verplichtingen na te komen. En doet hij dat dan nog steeds niet, dan is hij verplicht schade te vergoeden, en/of kan de vof beëindigd worden, weer op de manier zoals het vofcontract aangeeft. Dat is hoe het juridisch zit. Inderdaad lijkt ook mij het niet handig om zoiets meteen op de spits te drijven, aangezien dan vaak direct de 'hakken in het zand' gaan en je helemaal niet meer tot een oplossing komt. Het beste is om met elkaar om de tafel te gaan, wel aan te geven hoe het (juridisch) eigenlijk in elkaar zit en wat dus de spelregels zijn. En vervolgens bekijken met elkaar hoe jullie de situatie kunnen oplossen zodat jullie allebei kunnen doen wat jullie willen. Aangezien het grotendeels om financiële oplossingen / afsluitingen zal gaan, zou het wellicht goed zijn om deze gesprekken samen met jullie boekhouder / accountant te voeren. Als jullie eruit komen, is het wel verstandig om de afsluiting / nieuwe afspraken goed juridisch te laten vastleggen, ter zake nieuwe afspraken of beëindiging van de vof. Groet, Saskia
 18. Een verzoek tot ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Er moet sprake zijn van onvoorziene omstandigheden (dus omstandigheden waarmee geen rekening zijn gehouden in de huurovereenkomst) "die niet voor rekening van de opzeggende partij komen, en die zo ernstig van aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst instandhouding van de overeenkomst (...) niet mag verwachten." Zie hier voor meer toelichting: http://books.google.nl/books?id=_n5AS_hGKJAC&pg=PA159&dq=ontbinding+huur+bedrijfsruimte+%22onvoorziene+omstandigheden%22&hl=en&sa=X&ei=Du3AUIW3KKqN0wXp-ICwBg&ved=0CD8Q6AEwBg#v=onepage&q=ontbinding%20huur%20bedrijfsruimte%20%22onvoorziene%20omstandigheden%22&f=false
 19. Beste Chris Piano, Het gaat niet zozeer om de vraag of er sprake is van een informatieplicht, maar om de vraag of het akkorderen van de algemene voorwaarden van de leverancier heeft plaatsgevonden op een moment dat deze akkordering van de algemene voorwaarden voldoende in verband staat met de daarop volgende akkordering van de offerte van de leverancier, dus dat gezegd kan worden dat de algemene voorwaarden voor of bij de offerte zijn verstrekt. En of de intermediair namens jouw bedrijf deze heeft geakkordeerd. Ook is van belang of in de offerte is opgenomen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bijvoorbeeld: - als de intermediair de algemene voorwaarden enkel heeft moeten akkorderen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website, en hij dit op eigen naam heeft gedaan, dan zou het eerder voor de hand liggen om op voorhand (ik ken niet alle details van dit geval op dit moment) te zeggen dat de algemene voorwaarden niet namens jouw bedrijf zijn geakkordeerd en/of niet van toepassing zijn op de door jouw bedrijf later geakkordeerde offerte. - als de intermediair de bestelling op naam van jouw bedrijf via de website van de leverancier heeft gedaan, en daarbij de algemene voorwaarden heeft moeten akkorderen voor alle overeenkomsten die tot stand komen, en vervolgens de offerte naar jouw bedrijf wordt gestuurd, en jouw bedrijf die akkordeert (en dus een overeenkomst aangaat met de leverancier), dan zou het eerder voor de hand liggen om op voorhand (ik ken niet alle details van dit geval op dit moment) te zeggen dat de algemene voorwaarden wel namens jouw bedrijf zijn geakkordeerd en wel van toepassing zijn op de door jouw bedrijf later geakkordeerde offerte. Voor zover gesteld zou worden dat de intermediair niet bevoegd was om namens jouw bedrijf te handelen en de leverancier zich had moeten vergewissen van diens bevoegdheid denk ik dat jouw bedrijf door akkordering van de offerte reeds heeft aangegeven dat de intermediair kennelijk bevoegd was. Indien de overeenkomst via electronische weg tot stand is gekomen (waar het nu op lijkt, maar wat ook anders kan zijn, en beoordeeld zal moeten worden aan de exacte feiten van het geval) had de leverancier overigens op diens website bij het akkorderen van de algemene voorwaarden wel de mogelijkheid moeten bieden om het document van de algemene voorwaarden op te slaan, bijvoorbeeld middels een pdf bestand. Als dat niet het geval is geweest, dan zijn de algemene voorwaarden niet geldig. Groet, Saskia
 20. Beste MM2012, Het beantwoorden van 'deelvragen' is riskant omdat het geheel bekeken en fiscaal beoordeeld dient te worden. De fiscalist kan daarbij beoordelen welke situatie voor jou (en evt ook je zakenpartners) het meest gunstig zal zijn. Ook zaken als wel/niet aandeelhouder, wel/niet bestuurder, waar welke activiteiten kunnen daarbij worden meegenomen. Mochten de hier aanwezige fiscalisten niet voldoende weten van het fiscale recht van Sint Maarten, nu dat natuurlijk een ander land is met eigen regels, dan kan ik wel verwijzen naar een fiscalist die daarin thuis is. Zodra je eraan toe bent, kun je (of je fiscalist) contact met me opnemen voor de doorverwijzing. Groet, Saskia
 21. Beste MM2012, Het brein, en daarmee de feitelijke leiding, lijkt te liggen in Nederland, niet in Sint Maarten, ondanks dat uitvoering in Sint Maarten plaatsvindt. Daardoor is het zeer de vraag of de winsten (geheel) toegerekend zullen kunnen worden aan de activiteiten in Sint Maarten. Het lijkt mij zeer verstandig advies in te winnen van een fiscalist, die kan aangeven in welk land belastingplicht zal gelden, of hoe de verdeling tussen de landen zal zijn, en/of hoe je eea wellicht iets anders kan inrichten zodat in het ene dan wel het andere land meer 'substance' (feitelijke aanwezigheid van onderneming) zal zijn en er meer toerekening van winst aan de handelingen in dat land kan gelden. Er zijn inderdaad ook diverse kosten verbonden aan logistiek in Sint Maarten en aan de gekozen / te kiezen structuur. Ik zou dit goed (laten) doorrekenen, aangezien dergelijke kosten aanzienlijk kunnen zijn, en zullen moeten opwegen tegen de te verwachten opbrengsten. De materie is veel te complex, zeker nu de operatie internationaal is, om dit zonder maatwerk fiscaal advies te ondernemen. De kosten daarvan wegen per definitie op tegen de kosten die je zult hebben bij onverstandige fiscale aanpak zonder dat advies. Wat voor contract je kunt hanteren met je zakenpartners: een aandeelhoudersovereenkomst geldt tussen de aandeelhouders en daarin kunnen jullie afspraken vastleggen op aandeelhoudersniveau, bijvoorbeeld afspraken over stemgedrag, vervreemding van aandelen, etc. Je moet de positie van aandeelhouder niet verwarren met de positie van bestuurder. Een persoon kan beide functies hebben, maar beide functies zijn wezenlijk anders. Ik heb deze verschillende niveau's in een eerdere post uiteengezet, maar weet even niet meer in welke. Wellicht kom je er met de zoekfunctie. Als ik je uiteenzetting zo doorneem, denk ik dat een aandeelhoudersovereenkomst voor aandeelhoudersgerelateerde afspraken en ook een samenwerkingsovereenkomst (op het niveau van bestuurders / zakenpartners) raadzaam zou zijn. In die laatste kunnen meer feitelijke ondernemingsafspraken worden opgenomen. Indien jullie of een van jullie bestuurder worden van een of meerdere vennootschappen is een management overeenkomst ook raadzaam. Succes. Groet, Saskia
 22. Beste MM2012, Alle handelsactiviteiten vinden plaats in Sint Maarten. Je gaf eerder ook aan dat er ook werkzaamheden plaatsvinden in Nederland. Wat voor werkzaamheden zijn dat? Groet, Saskia
 23. Beste MM2012, Ik ben geen fiscalist maar heb van fiscalisten begrepen (Joost zal me wel corrigeren straks) dat een onderneming wordt belast door de Nederlandse belastingdienst als deze oordeelt dat activiteiten van de onderneming in Nederland plaatsvinden. Indien een deel van de winst wordt toegerekend aan handelsactiviteiten in Nederland en een ander deel aan handelsactiviteiten in Sint Maarten kan een deel van de winst worden belast in Nederland en een deel van de winst in Sint Maarten. Waar de belasting wordt geheven hangt dus af van welke activiteiten waar plaatsvinden en niet aan het land waar de vennootschap is gevestigd. Ik denk dat het makkelijker praat als je aangeeft wat er precies aan werk/handel plaatsvindt in Nederland en wat in Sint Maarten. Dat kan ook weer meespelen met de vraag in welk land je de vennootschap het beste kunt oprichten. Als er werk/activiteit plaatsvindt in Sint Maarten (bijvoorbeeld import, opslag, kleding vermaken, export) en de kleding grotendeels buiten Sint Maarten wordt geleverd aan afnemers, dan zou dit ook gedaan kunnen worden met een vennootschap gevestigd in de free zone van Sint Maarten (ik meen in Saint Martin, het Franse deel van het eiland). Dan geldt er een winstbelasting van 2%, en gelden er andere fiscale voordelen. Levering van de producten aan afnemers in Sint Maarten zelf is in principe niet toegestaan, tenzij er een vergunning voor wordt verleend. Als er sprake is van een webshop dan zou dat ook in de e-zone van Sint Maarten, of eventueel Curacao kunnen. Dan geldt ook weer de 2% winstbelasting. Natuurlijk kan ook gewerkt worden met een 'normale' vennootschap, buiten de free zone of e-zone, in Sint Maarten, of in Nederland. Wat de beste keuze is, is afhankelijk van welke activiteiten waar plaatsvinden, en verdere wensen en plannen, en welke fiscale consequenties dat heeft bij welke vennootschap in welk land. Overigens geldt er in Sint Maarten geen verplicht / fictief DGA salaris. Aandeelhouders worden niet in het handelsregister geregistreerd, en staan dus enkel vermeld in het aandeelhoudersregister dat het bestuur van de vennootschap heeft. De eerste aandeelhouder(s) bij de oprichting staan vermeld in de oprichtingsakte, die wel in het dossier van de kamer van koophandel dient te zitten, zodat dat stuk wel openbaar is. Misschien kun je dus aangeven wat er precies aan werk/handel plaatsvindt in Nederland en wat in Sint Maarten? Groet, Saskia
 24. In een faillissement situatie gelden bepaalde rechtsvermoedens in de wet waardoor een statutair bestuurder of feitelijk bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden door de curator. Indien een vennootschap failliet is en de vennootschap niet heeft voldaan aan de plicht om tijdig de jaarrekening op te maken en te deponeren bij de kamer van koophandel, of niet heeft voldaan aan de algemene plicht tot een deugdelijke boekhouding (boekhoudplicht), dan wordt in de wet aangenomen dat het faillissement te wijten is aan de bestuurder. Dit gaat tot drie jaren terug. Het is een omkering van de bewijslast. De bestuurder mag tegenbewijs leveren dat hem geen verwijt treft en hij niet nalatig is geweest in het nemen van maatregelen. Als hij dit niet kan aantonen, dan is hij aansprakelijk voor het faillissementstekort. Als er meerdere bestuurders zijn geldt dat voor alle bestuurders zelfstandig. Natuurlijk gelden ook de regels voor bestuurdersaansprakelijkheid (bij ernstig verwijt) die buiten faillissement gelden, maar dan is er geen omkering van de bewijslast. De curator moet inderdaad een gerechtelijke procedure starten om een gerechtelijk vonnis te krijgen waarin de rechter de bestuurder(s) persoonlijk aansprakelijk stelt. Let er wel op dat de curator in de tussentijd en zelfs voordat hij de gerechtelijke procedure start al juridische acties kan nemen, zoals het eerst leggen van beslag op vermogen van de bestuurder(s) - conservatoir beslag - voordat de rechtszaak wordt gestart (bijvoorbeeld op bankrekeningen, auto's, onroerend goed, aandelen, etc). Indien een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling dreigt is rustig afwachten dan ook niet aan te raden. Het beste kan direct getracht worden een oplossing te vinden, het liefst meteen in overleg / onderhandeling met de curator en crediteuren van de vennootschap. Groet, Saskia
×
×
 • Nieuwe aanmaken...