Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
helenajanssen

Vraagje overwerktoeslag

Recommended Posts

Hoi Allemaal,

 

Ik heb een inhoudelijke cao vraag voor de experts, betreft overwerk toeslag. Daardoor kom ik in de problemen want mij werkgeverskosten stijgen. Nu zou ik graag willen dat jullie mij hiermee kunnen helpen het is veel moeite maar ik dank u alle hartelijk.

Ik ben eigenlijk al twee weken opzoek naar een juiste antwoord. Heb diverse cao experts/inspecteurs gesproken en uren aan de telefoon gehangen met de cao lijn van Open teelten en Uitzend/Payroll maar echt een concrete antwoord heb ik nog niet. Wel ben ik na het lezen van verschillende informatie (cao, arbeidstijdenwet, enz.) tot een aantal conclusies gekomen. Ik zou graag daar een bevestiging willen of ik het op deze manier kan doen.

 

In de cao van Open teelten staat het volgende:

HOOFDSTUK 3 Arbeidsduur en arbeidstijden

Artikel 11 Algemene bepalingen

1. De bedrijfstijd ligt tussen 06.00 uur en 19.00 uur op maandag tot en met vrijdag en op zaterdag van 06.00 uur en 12.30 uur, tenzij uit de volgende leden iets anders volgt.

2. Een pauze korter dan 10 minuten maakt deel uit van de normale arbeidstijd.

3. De reistijd vanuit het bedrijf naar de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd wordt aangemerkt als arbeidstijd.

4. Met inachtneming van de volgende artikelen bedraagt de arbeidsduur 38 uur per week, tenzij uit de volgende leden en artikel 10a iets anders volgt.

5. De arbeidsduur bedraagt maandag tot en met vrijdag maximaal 10 uur per dag, op zaterdag 5 uur en per week maximaal 38 uur, tenzij uit de volgende leden iets anders volgt.

6. De werkweek voor een werknemer bestaat uit maximaal 5 dagen. Mits niet anders is overeengekomen tussen werkgever en werknemer bestaat naast de werkweek voor de werknemer een periode van 2 aaneengesloten dagen vrij.

7. Jaarlijks dienen de werkgever en de werknemer schriftelijk de omvang en de indeling van de arbeidsduur overeen te komen. Dit geldt ook voor eventuele structurele wijzigingen in de loop van dat jaar, waarin de overeengekomen arbeid verricht wordt. Zie artikel 12 van de cao.

8. a. Op zaterdagmiddag na 12.30 uur, op zondag, Nieuwjaarsdag, Eerste - en Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Koninginnedag (per 1-1-2014: Koningsdag) en 5 mei, indien deze dag volgens de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid in een lustrumjaar valt, wordt geen arbeid verricht, behoudens het gestelde in lid c.

b. Voor zover deze feestdagen vallen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag tot en met 12.30 uur vindt doorbetaling van loon plaats indien deze dag voor de betreffende werknemer een reguliere werkdag zou zijn.

c. Op de onder a. genoemde dagen kan wel arbeid worden verricht indien de bedrijfsomstandigheden, zulks naar de mening van de werkgever, dringend zijn en indien de werknemer daar voor dat geval mee instemt.

§ 1. Bijzondere bepalingen: de aard en inhoud van de afspraken

9. De werkgever en de werknemer kunnen - binnen de ruimte van de Arbeidstijdenwet overeenkomen - dat er maximaal 50% van de overeengekomen arbeidsuren per dag kan worden afgeweken.

10. In afwijking van lid 4 kunnen de werkgever en de individuele werknemer een arbeidstijd van maximaal 42 uur overeenkomen. De beloning wordt naar rato verhoogd.

11. In afwijking van lid 4 kunnen de werkgever en de individuele werknemer een kortere arbeidsduur overeenkomen. Het uurloon wordt dan aangepast en vermenigvuldigd met de factor X/38ste. ‘X’ staat voor het aantal overeengekomen gemiddelde arbeidsuren per week.

12. De werkgever en de werknemer kunnen een vierdaagse werkweek overeenkomen op basis van een voltijds arbeidsovereenkomst.

13. De werkgever kan met zijn medezeggenschapsorgaan overeenkomen dat, in afwijking van lid 1 van dit artikel, er een andere bedrijfstijd voor de onderneming geldt.

14. In afwijking van lid 1 kan de werkgever met zijn medezeggenschapsorgaan overeenkomen dat er een tropenrooster zal gelden in de onderneming.

15. Wanneer er in de onderneming minder dan 10 werknemers in dienst zijn én er is geen medezeggenschapsorgaan, dan kan de werkgever een tropenrooster invoeren, mits hij hierover overeenstemming heeft met een meerderheid van zijn werknemers.

16. De werkgever kan met zijn medezeggenschapsorgaan overeenkomen om ploegendiensten in te voeren. Wanneer geen medezeggenschapsorgaan actief is zal de werkgever een voorstel voor het invoeren van een ploegendienstsysteem aan de cao-dispensatie commissie zoals genoemd in Cao Open Teelten

1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014 16

 

 

Ik werk met een fase A contract zonder uitzendbeding. In lid 10 staat dat ik individueel met de werknemer een arbeidstijd kan afspreken van 42 uur. Dus naar mij idee hoef ik dan geen overwerktoeslag te betalen als ik dat expliciet opneem in mijn arbeidsovereenkomst. Ik kan dan ook een overeenkomst maken van 2 tot minimaal 42 uur per week. Ook als ik zaterdag werk.

 

Wat in Lid 5 staat is heel krom daar mag ik maximaal 10 uur per dag werken en op zaterdag 5 uur en per week maximaal 38. Mag ik dus ook een overeenkomst maken voor 45 uur als ik dat opneem. Maar dan heb ik artikel 13 waar staat: De regeling is, met in achtneming van de Arbeidstijdenwet, als volgt:

a. Gedurende 16 weken per jaar bedraagt de arbeidstijd maximaal 45 uur per week. Dit wordt aangeduid als verschoven urenregeling. Dus in principe mag ik de 45 uur dan alleen maar 16 uur gebruiken. Dit zal geen keus zijn.

 

Wel denk ik aan artikel 12 arbeidstijd per jaar. Daar staat:

1. In afwijking van artikel 11 en met inachtneming van dit artikel, kan: a. de werkgever met zijn medezeggenschapsorgaan overeenkomen dat de arbeidsduur per jaar in uren wordt vastgelegd; b. de individuele werknemer met de werkgever, indien er geen medezeggenschapsorgaan hoeft te zijn, ook uren op jaarbasis overeenkomen waarop de werkzaamheden door de werknemer zullen moeten worden verricht.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 11, lid 1, 2, 3 en 5 en in afwijking van het bepaalde in artikel 11, lid 4, 6, 7 en 8 geldt dat de standaardtijd per jaar (1983,6) kan worden uitgebreid tot maximaal 2192,4 uur. De deeltijdfactor is afgeleid van het maximale aantal uren.

3. Met in achtneming van de volgende leden van dit artikel wordt in een schriftelijk jaarschema per week en binnen die week per dag de arbeidsbehoefte van de onderneming bepaald en de inzet van de werknemer. Het jaarschema maakt onderdeel uit van de individuele arbeidsovereenkomst.

4. Afwijkingen van het jaarschema en de inzet van de werknemer per week of per dag worden door de werkgever tenminste 2 weken, respectievelijk 2 dagen tevoren aan de werknemer voorgelegd en kunnen alleen met instemming van de werknemer worden geëffectueerd.

Toeslagen en beloningen

5. De uren die door de werknemer worden gewerkt en buiten de vastgestelde arbeidstijd per dag en/of per week vallen, worden beloond met een toeslag van 35%. Deze uren worden ook aangemerkt als meeruren.

6. Wanneer er sprake is van een overschot aan meeruren op jaarbasis worden deze uren als overuren beschouwd.

7. Het feitelijke salaris van de werknemer, die volgens dit artikel in het systeem van arbeidstijd per jaar werkt, wordt verhoogd met het bedrag ter grootte van het verschil tussen het functiejaar waarin de werknemer is ingedeeld en het daaraan voorafgaande.

8. De compensatie van lid 7 komt te vervallen, indien de werknemer niet meer volgens dit artikel werkzaam is.

9. Er vindt geen samentelling van toeslagen plaats. In dat geval wordt de hoogste toeslag gehanteerd.

 

 

Mijn conclusie is dat ik ook een contract kan geven in fase A 78 weken lang met vermelding van uren van 1 tot en met 2192.4.Of een contract kan geven van 1 tot en met 42 per week. Zonder dat ik daar toeslagen over betaal want door betaling van toeslagen kom ik op dubbele kosten tenzij ik het reserveer. Maar dat is later dan weer een probleem. Ik kan ook een deel van de brutoloon compenseren maar dat is geen optie.

 

Er staat ook in de cao dat ik seizoenarbeiders kan gebruiken voor 48 uur per zonder dat ik daar ook toeslagen over betaal. Maar dat kan ik 6 maanden en niet langer. En de opdrachtgever wil toch ervaren personeel.

 

Voor de zaterdagen heb ik al een optie dat is expliciet een contract geven voor de zaterdag als zaterdaghulp.

 

 

 

 

 

Het is veel moeite en ik bedank jullie hartelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niemand?

 

Helena,

 

Welkom op HL, je schreef het zelf al het is veel moeite.. je vraag is erg specifiek en daarom zeker niet door iedereen te beantwoorden, sterker nog ik denk dat het aantal dat personen dat hier iets zinnigs over kan zeggen op 1 hand te tellen is.

 

Daarbij je hebt je vraag vannacht gesteld en nu ruim een paar uurtjes nadat de werkdag begonnen is vraag je al af of iemand nog gaat reageren. Even geduld alsjeblieft, we zijn geen afhaalloket van kennis, soms zul je even wat langer geduld moeten hebben tot de juiste persoon voorbijkomt.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo Helene,

 

Uw eenvoudig lijkende, maar juridisch gezien zeer tricky vraag is niet via een telefoontje maar ook niet via dit medium behoorlijk te beantwoorden. Ik ben dan ook niet geheel verbaasd dat er tot op heden geen eenduidig antwoord op uw vraag is gegeven. In mijn ogen wil men de vingers er niet aan branden mede omdat u eigenlijk op zoek lijkt te zijn naar maar een antwoord: dat u geen overwerkvergoeding behoeft te betalen.

 

Ik kan u dat antwoord in ieder geval niet geven op basis van uw uiteenzettingen.

 

Ten eerste is er een wezenlijk verschil tussen (het wettelijk geregelde) uitzenden (en eventueel de inlenersbeloning) en payrolling in de zin dat het formele werkgeverschap van de inlenende partij zou moeten worden ontnomen, een constructie waar ik overigens gezien de huidige wet- en regelgeving en rechtspraak geen voorstander van ben.

.

Ten tweede worden er in uw uiteenzettingen zaken/termen door elkaar gebruikt terwijl het verschillende grootheden zijn: denk aan begrippen als bedrijfstijd aan de ene kant en arbeidstijd/de ATW: arbeidsuren/pauzetijd aan de andere kant. De hoeveelheid uren per week die men mag werken versus de wekelijkse fulltime (en/of parttime) werkweek conform een CAO. De aantallen uren per week/dag versus het begrip overwerk.

 

Ten derde welke CAO en/of CAO's zijn verplicht (of qua keuze?) van toepassing op de betrokken werkgevers/werknemers en welke werkgever zou van bepaalde CAO-bepalingen, al dan niet na overleg met een medezeggenschapsorgaan mogen afwijken?

 

Ten vierde, wat er gewerkt mag worden versus wat er feitelijk gewerkt wordt versus wat er in geld (of anderszins) vergoed moet worden voor de feitelijk gewerkte uren, zijn ook verschillende grootheden.

 

Ten vijfde, de eventuele afspraken tussen de payrolling-werkgever en de inlener zijn niet bij voorbaat bindend voor de werknemer en zijn loonrechten en zijn arbeidsrechtelijke mogelijkheden (denk aan loonvorderingen en ontslag).

 

En over de vergoeding van de overuren en daarmede de hoogte van uw tariefstelling gaat uw oorspronkelijke vraag, waarbij u aanvangt met een in mijn ogen dus verkeerde insteek, vrij vertaald: een overwerkvergoeding is/wordt mij te duur.

 

Ik adviseer u en uw inlenende partner om vooraf alle in en outs over en van payrolling in de huidige juridische omstandigheden op een rijtje te zetten om niet bedrogen uit te komen. Aangezien ik, juist ook vanuit arbeidsrechtelijk optiek geen voorstander van de payrolling-constructie (overname formele werkgeverschap) ben, hoop ik dat u en de inlenende partij snel met een deskundige om tafel gaan zitten. In mijn ogen moet u (ook in het belang van uw inlenende partner en de werknemer) dit probleem niet op een snelle en goedkope manier via een telefoontje of het internet willen regelen, daar is de problematiek veel te divers/te ingewikkeld voor.

 

Sterkte in uw zoektocht,

 

Hans


Hans van Dongen Steunpunt Arbeidszaken - Arbeidsjuridische kwesties in het Nederlandse bedrijfsleven.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zit hier momenteel ook middenin en het is bijna niet meer bij te houden. De wetgeving wordt regelmatig veranderd en de naleving ervan ook steeds strikter (wat terecht is natuurlijk).

Wij hanteren een maximum van 45 uren, alles daarboven worden toeslaguren. Als er op zaterdag gewerkt wordt moet er tenminste in diezelfde week één dag maximaal 6,5 uur gewerkt worden. Dit komt in de praktijk neer op een kortere vrijdag. Zaterdag mag er inderdaad maximaal 5 uur gewerkt worden.

In de praktijk plannen we tussen de 40 en de 44 uur, het gemiddelde over een langere periode komt zo rond de 42 uur.

 

Maar hier heb jij niks aan, de bottom line is dat het payroll-bedrijf een juridisch adviseur heeft aangesteld om de gehele wetgeving duidelijk in kaart te brengen en te kunnen vertalen richting de inleners. Ook het voortijdig beëindigen van uitzendkrachten die niet presteren is nog best wel tricky. Het is zaak dat de inleners zich goed bewust zijn van de regels en wetgeving want zij zijn degenen die beslissingen nemen en de mensen op de werkvloer inplannen. Misschien kun je overwegen om periodiek een juridisch adviseur in te huren die alle zaken en vragen exact voor je uitzoekt. Als je niet betaalt blijft het met lastige materie te vrijblijvend en kom je niet tot het gewenste resultaat.

Neem eens contact op met andere grote payroll-bedrijven (bij voorkeur geen concurrenten), misschien kunnen zij je wel verder helpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 2 leden online en 140 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept